LEGE nr. 164 din 30 iulie 1998pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o alta unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea alegerilor, îşi vor exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectiva."2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) La cererea cetăţenilor cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului, vor fi trecuţi de către primar într-o lista electorală suplimentară, pe baza actului de identitate. (2) Primarul din localitatea de reşedinţa va solicita primarului din localitatea de domiciliu radierea din lista electorală a persoanei în cauza. Solicitarea se va face în scris sau telefonic. Solicitarile telefonice sub forma de note vor fi consemnate într-un registru special. (3) În ziua votării, persoanele din categoria celor prevăzute la alin. (1), omise din listele suplimentare, vor fi trecute în lista suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate. (4) În lista suplimentară vor fi trecute, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, şi persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada ca domiciliază în circumscripţia electorală respectiva, dar au fost omise din lista. (5) Modelul şi conţinutul listei electorale suplimentare se stabilesc în condiţiile art. 104."3. La articolul 23, litera b) va avea următorul cuprins:"b) veghează la întocmirea, în termen, a copiilor de pe listele electorale permanente şi la organizarea secţiilor de votare."4. La articolul 26, litera a) va avea următorul cuprins:"a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente şi asigura condiţiile necesare verificării acestora de către alegatori; primesc de la birourile electorale de circumscripţie buletinele de vot pentru alegatorii ce urmează sa voteze la secţia respectiva, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea Votat;"5. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi pentru municipiul Bucureşti."6. La articolul 64, după alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:"(11) Pentru cartea de identitate, ştampila cu menţiunea Votat şi data se imprima pe o eticheta autocolanta, aplicată pe versoul acesteia. Modelul etichetei autocolante, precum şi condiţiile de tipărire, gestionare şi utilizare a acesteia se vor stabili prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul 77 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) în etapa a II-a, biroul electoral de circumscripţie va inregistra numărul de voturi neutilizate pentru fiecare partid, formaţiune politica, alianta politica, alianta electorală sau candidat independent; voturile neutilizate ale candidatului sau ale candidaţilor independenţi, cărora li s-au atribuit mandate în etapa I, se vor împărţi în mod egal partidelor, formatiunilor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale care au realizat coeficientul electoral în etapa I, adăugându-se voturilor neutilizate ale acestora; mandatele neatribuite vor fi repartizate partidelor politice, formatiunilor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care au realizat coeficientul electoral în etapa I, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate, câte unul pentru fiecare partid politic, formaţiune politica, alianta politica sau alianta electorală, până la epuizarea lor. Dacă nu se realizează repartizarea tuturor mandatelor, operaţiunea se repeta până la epuizarea acestora, în aceleaşi condiţii."8. Articolul 105 va avea următorul cuprins:"Art. 105. - Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, adeverinta care tine loc de buletin de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, iar în cazul militarilor în termen şi al elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIULM SPINEANU----------