ORDIN nr. 3.251 din 12 februarie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 şi a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 20 iulie 1998    Ministrul educaţiei naţionale,în temeiul dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,având în vedere dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor,având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, cu Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ "Spiru Haret" şi cu Federaţia Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul privind concediul de odihnă al personalului didactic din învăţământul de toate gradele, aprobat prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5.384/1992 îşi încetează aplicarea.  +  Articolul 3Direcţiile generale şi direcţiile din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, instituţiile de învăţământ superior, celelalte unităţi de învăţământ şi unităţile conexe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei naţionale,Andrei Marga  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 şi a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată1. Potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cadrele didactice*) beneficiază de dreptul la concediul anual de odihnă cu plata în perioada vacantelor şcolare, respectiv universitare, cu o durată de cel puţin 62 de zile, exclusiv duminicile şi sărbătorile legale.------ Notă *) Prin cadre didactice sau personal didactic se înţelege personalul didactic de predare.Ţinându-se seama de repartizarea pe tot cursul anului şcolar (universitar) a obligaţiilor didactice, metodice şi instructiv-educative ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi superior, durata concediului anual de odihnă este de 78 de zile calendaristice, corespunzătoare normei didactice de baza.În cazuri justificate, conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauza urmând a fi remunerate pentru munca depusa.Neefectuarea concediului anual de odihnă da dreptul la efectuarea concediului restant în vacantele anului şcolar sau universitar următor.2. Personalul didactic beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală, dacă a funcţionat în baza unui contract individual de muncă în tot cursul anului şcolar sau universitar. În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar sau universitar, durata concediului de odihnă este proporţională cu perioada cuprinsă între data angajării şi sfârşitul anului şcolar sau universitar (câte 6,5 zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata).Personalul didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de concediul de odihnă stabilit prin lege, la care se adauga, potrivit art. 103 lit. f) din Legea nr. 128/1997, un supliment de până la 10 zile lucrătoare, în funcţie de calitatea activităţii desfăşurate. Pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectuează în afară perioadelor de activitate didactica.Numărul zilelor de concediu de odihnă, acordate suplimentar, se stabileşte şi se aproba anual de către consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi de către senatele instituţiilor de învăţământ superior.3. Cadrele didactice care au funcţionat ca suplinitori (angajaţi cu contract individual de muncă pe durata determinata) beneficiază de concediu de odihnă, după cum urmează:- cadrele didactice care au desfăşurat o activitate neîntreruptă întregul an şcolar (universitar) primesc concediul de odihnă cu durata integrală;- cadrele didactice, numite după data începerii cursurilor, primesc concediul de odihnă calculat câte 6,5 zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata în învăţământ.Personalului didactic titular sau suplinitor, care a lucrat în diferite perioade ale anului şcolar sau universitar un anumit număr de zile, i se considera luna integral lucrata în învăţământ, dacă din însumarea zilelor respective rezultă 30 de zile calendaristice.4. Personalul didactic titular care a funcţionat în alte sectoare de activitate cu contract individual de muncă şi a revenit în învăţământ beneficiază de concediul legal de odihnă cu durata integrală, dacă a funcţionat în tot cursul anului şcolar sau universitar.În cazul în care personalul didactic a revenit la catedra în cursul anului şcolar sau universitar, durata concediului de odihnă va fi proporţională cu perioada cuprinsă între data angajării şi sfârşitul anului şcolar sau universitar.5. Concediul de odihnă neacordat cadrelor didactice transferate de către unitatea de învăţământ se va acorda acestora de unitatea de învăţământ la care au fost transferate. Indemnizaţia de concediu va fi suportată de către cele doua unităţi, proporţional cu perioada lucrata la fiecare dintre acestea în cursul anului şcolar (universitar) respectiv; în acelaşi mod se va proceda şi în cazul în care concediul de odihnă a fost efectuat înainte de transferare.6. Specialiştii din alte sectoare de activitate, care au fost angajaţi prin transfer în învăţământ ca personal didactic cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată sau determinata (suplinitori), beneficiază de concediul de odihnă prevăzut pentru cadrele didactice, proporţional cu perioada lucrata în intervalul cuprins între data angajării în învăţământ şi sfârşitul anului şcolar sau universitar.7. Personalul didactic care a fost angajat în învăţământ, altfel decât prin transfer - prin demisie -, nu poate beneficia de la instituţia de învăţământ de concediul de odihnă corespunzător perioadei lucrate la unitatea de la care a provenit.8. Cadrele didactice în activitate, care îndeplinesc prin cumul o norma sau o fracţiune de norma în învăţământ, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcţia de baza.9. Cadrele didactice pensionate, încadrate cu jumătate de norma sau cu norma întreaga, în baza unui contract individual de muncă pe durata determinata şi care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii, beneficiază de dreptul la concediu de odihnă în aceleaşi condiţii ca şi salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată din acea unitate, proporţional cu perioada lucrata în anul şcolar, respectiv universitar.10. Programarea concediilor de odihnă se va face la începutul anului şcolar sau universitar de către consiliul de administraţie sau de către senatul universitatii şi de sindicatele de la nivelul unităţilor şcolare sau universitare ori, după caz, de reprezentanţii salariaţilor.Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie sau de senatul universitatii şi de sindicatele de la nivelul unităţilor şcolare sau universitare, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauza.La programarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice, conducerea unităţii va tine seama, în măsura în care este posibil, şi de specificul activităţii celuilalt soţ.11. În situaţia imposibilităţii efectuării integrale a concediului de odihnă în timpul vacantei de vara, concediul de odihnă se poate efectua şi în alte perioade ale anului şcolar sau universitar, în funcţie de interesul procesului de învăţământ sau al celui în cauza.12. Programarea concediului de odihnă se va face prin decizie a conducerii instituţiei de învăţământ, pentru întregul personal din unitate.13. Pentru fiecare cadru didactic, încadrat după aprobarea programării concediilor de odihnă pe întreaga instituţie de învăţământ, se va stabili, în scris, o dată cu semnarea contractului individual de muncă, perioada de concediu.14. Personalul didactic primeşte compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, în condiţiile stabilite de Legea nr. 6/1992 şi de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133/1995, exceptând situaţiile prevăzute la art. 103 lit. e) din Legea nr. 128/1997.15. Personalul didactic care a fost în incapacitate temporară de muncă sau în concediu fără plata întregul an şcolar (universitar) sau mai mult nu are dreptul la concediu de odihnă pentru acel an şcolar (universitar).16. În cazul în care perioadele de concedii medicale şi de concedii fără plata, insumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au extins pe 2 sau mai mulţi ani şcolari (universitari) consecutivi, personalul didactic are dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat pentru anul şcolar (universitar) în care a reinceput activitatea, proporţional cu lunile lucrate, în măsura în care acesta nu a fost efectuat în anul în care a absentat de la serviciu pentru motivele mai sus menţionate.17. Personalul didactic care a desfăşurat activitate la catedra o parte din anul şcolar sau universitar, beneficiind de concediile plătite prevăzute la art. 103 lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997, are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu numărul lunilor lucrate în anul şcolar (universitar) respectiv.18. Concediul de odihnă se acordă, în condiţiile stabilite prin prezentele norme metodologice, şi personalului didactic cu contract de muncă cu norma incompleta, dar nu mai puţin de o jumătate de norma.19. Personalul de îndrumare şi control de la inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei Naţionale, prevăzut la art. 25 din Legea nr. 128/1997, este personal didactic în conformitate cu prevederile art. 1 din Statutul personalului didactic şi beneficiază de concediu de odihnă conform art. 111 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.20. Programarea concediilor de odihnă va fi modificată, la cererea cadrului didactic, în următoarele cazuri: a) cadrul didactic se afla în concediu medical; b) cadrul didactic cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; c) cadrul didactic este chemat sa îndeplinească îndatoriri publice; d) cadrul didactic este chemat sa satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen; e) cadrul didactic urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau de specializare, în ţara ori în străinătate; f) cadrul didactic are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterica, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală; g) salariata - cadru didactic - se afla în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani.21. Pe durata concediului de odihnă, cadrele didactice au dreptul la o indemnizaţie, calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmulţite cu media zilnica a salariului de baza, a sporului de vechime şi, după caz, a indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu; în cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a doua luni consecutive, media veniturilor se calculează distinct pentru fiecare luna în parte.22. Media zilnica a veniturilor se stabileşte în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare luna în care se efectuează zilele de concediu de odihnă.23. În calculul indemnizaţiei concediului de odihnă acordat personalului didactic se iau în considerare şi sporurile care fac parte din salariul de baza, conform Legii nr. 128/1997.24. Orice convenţie prin care se renunţa, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.25. Pentru cei încadraţi cu fracţiuni de norma, indemnizaţia de concediu se calculează avându-se în vedere veniturile prevăzute la pct. 21-23, cuvenite pentru fracţiunea de norma sau fracţiunile de norma care se iau în calcul.26. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în concediu.27. Dacă în timpul concediului de odihnă intervine una dintre situaţiile menţionate la pct. 20 lit. a), c), d) şi e), efectuarea acestuia va fi întreruptă.Efectuarea concediului de odihnă va fi întreruptă în cazul în care salariata - cadru didactic - intră în concediu pentru maternitate, precum şi în cazul în care personalul didactic este rechemat, prin dispoziţie scrisă a conducerii unităţii, numai pentru interese de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenta cadrului didactic în unitate. În situaţia rechemarii, cei în cauza au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihnă în alta localitate, echivalenta cu sumele cheltuite pentru prestaţia de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemarii.Conducerea instituţiei de învăţământ, în cazuri bine justificate, poate întrerupe concediul legal de odihnă, persoanele în cauza urmând a fi remunerate pentru munca depusa.Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă, menţionate la alin. 1 şi 2, cadrele didactice au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când aceasta nu este posibil, la o dată stabilită printr-o noua programare.28. În cazul în care concediul început la o anumită data este întrerupt, indemnizaţia de concediu nu se restituie. În aceasta situaţie se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit cadrului didactic pentru perioada lucrata după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru această perioadă, după caz, potrivit legii.La data programata pentru efectuarea părţii restante a concediului de odihnă, cadrului didactic i se va acorda indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această perioadă.29. În cazul în care, după ce personalul didactic a efectuat concediul de odihnă, contractul sau de muncă a încetat din motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. j), k) şi l) şi la art. 135 din Codul muncii sau a fost eliberat din funcţia deţinută în învăţământ ca urmare a desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă în temeiul art. 116 lit. f) din Legea nr. 128/1997, acesta este obligat sa restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.Prevederile alin. 1 nu se aplică: a) cadrelor didactice cărora li s-au desfăcut contractele individuale de muncă în baza art. 135 din Codul muncii, din cauza stării sănătăţii, constatată prin certificatul medical, iar unitatea nu le-a putut oferi o alta munca corespunzătoare stării sănătăţii şi calificării profesionale; b) salariatelor care au contractele individuale de muncă desfăcute în baza art. 135 din Codul muncii, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârsta de până la 7 ani; c) cadrelor didactice pentru care, după desfacerea contractului individual de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. j) din Codul muncii, a intervenit achitarea, anularea urmăririi penale sau încetarea procesului penal ori a urmăririi penale.30. Prezentele norme metodologice se aplică funcţiilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar, prevăzute la art. 5 şi la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.În învăţământul superior, normele metodologice se aplică preparatorilor universitari, asistentilor universitari, lectorilor universitari/sefilor de lucrări, conferentiarilor universitari şi profesorilor universitari.De prezentele norme metodologice beneficiază personalul didactic de conducere, precum şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei Naţionale, conform art. 111 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.31. Cadrele didactice asociate beneficiază de concediu de odihnă la unităţile unde au funcţia de baza.----------