NORME nr. 4 din 21 iulie 1998privind capitalul social minim al băncilor
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 29 iulie 1998    În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 40, 86 şi 93 din Legea bancară nr. 58/1998,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1Limita minima a capitalului social al unei bănci se stabileşte la 50 miliarde lei.  +  Articolul 2La înfiinţarea unei bănci, vărsămintele în contul capitalului social trebuie efectuate integral, în forma bănească, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României.Fiecare acţionar va vărsa integral valoarea acţiunilor subscrise.  +  Articolul 3La majorarea capitalului social al unei bănci, vărsămintele în contul capitalului social se vor efectua integral şi în forma bănească, la momentul subscrierii, la banca respectiva sau într-un cont deschis de aceasta la o banca, persoana juridică română, ori la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României.Prevederile art. 2 alin. 2 din prezentele norme se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 4Băncile autorizate de Banca Naţionala a României anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 58/1998 trebuie să dispună, până la 31 decembrie 1998, de un capital social cel puţin la nivelul limitei stabilite la art. 1 din prezentele norme, în condiţiile prevăzute la art. 3 din acestea.Băncile care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 58/1998, se aflau în curs de realizare a unei acţiuni de majorare a capitalului social, aprobată de Banca Naţionala a României, trebuie să dispună, până la 31 decembrie 1998, de un capital social vărsat la nivelul capitalului social subscris, dar nu mai mic de limita prevăzută la art. 1 din prezentele norme.  +  Articolul 5Sucursalele băncilor străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României vor menţine în permanenta un capital de dotare la nivelul limitei prevăzute la art. 1 din prezentele norme.Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României sunt: a) contravaloarea, în lei, a sumelor în devize puse la dispoziţie sucursalei, cu caracter permanent, de către banca străină de care aparţine, transferate într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României; b) profitul net realizat de sucursala în exerciţiile financiare precedente sau la încheierea exerciţiului financiar, pe baza aprobării băncii străine de care aparţine.  +  Articolul 6Sucursalele băncilor străine, autorizate de Banca Naţionala a României sa funcţioneze pe teritoriul României anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 58/1998, trebuie să dispună, până la 31 decembrie 1998, de un capital de dotare la nivelul limitei prevăzute la art. 1 din prezentele norme.Acestea vor notifica Băncii Naţionale a României- Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare constituirea capitalului de dotare la nivelul limitei prevăzute la art. 1 din prezentele norme, în termen de 5 zile de la realizarea operaţiunii.Scrisoarea de notificare va fi însoţită de următoarele documente care atesta constituirea capitalului de dotare: a) în cazul sursei prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. a) din prezentele norme:- o copie de pe ordinul de plată emis de banca străină de care aparţine, prin care s-a dispus transferarea sumelor reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;- confirmarea băncii, persoana juridică română, sau a sucursalei băncii străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, depozitara a sumelor reprezentând capitalul de dotare al sucursalei, privind sumele vărsate cu aceasta destinaţie, însoţită de o copie de pe extrasul de cont; b) în cazul sursei prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. b) din prezentele norme:- acordul băncii străine de care aparţine pentru utilizarea sumelor reprezentând profit net realizat de sucursala în exerciţiile financiare precedente sau la încheierea exerciţiului financiar pentru constituirea capitalului de dotare al acesteia;- o copie de pe nota contabila privind înregistrarea în contabilitate a constituirii capitalului de dotare.  +  Articolul 7Banca Naţionala a României va modifica, ori de câte ori va considera necesar, limita minima a capitalului social al băncilor.  +  Articolul 8Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 9Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/1997 privind capitalul social minim al societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALEA ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCUPREŞEDINTELE CONSILIULUI DEADMINISTRAŢIE-------------