HOTĂRÂRE nr. 875 din 14 noiembrie 2013privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 19 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrate cu numerele M.F.P. 27673 şi 150269, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor menţionate la art. 1 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării şi folosirii acestora ca sediu administrativ al Primăriei Oraşului Şomcuta Mare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 noiembrie 2013.Nr. 875.  +  Anexa 1 INVENTARULbunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului*Font 7* 
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 17705260 Curtea de Apel Cluj
  3. Ordonator terţiar de credite 3695026 Tribunalul Maramureş
    ┌──────┬──────┬───────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────────────┐ │ Nr. │ Tip │ Codul │ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea de│ Situaţia juridică │ │ M.F. │ bun │de cla-│ ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤ dobân- │ inventar ├─────────────┬────────────┤ │ │ │ sifi- │ │ Descrierea │ Vecinătăţi │ Adresă │ dirii/ │ (lei) │ Baza legală │ În adminis-│ │ │ │ care │ │ tehnică │ │ │dării în│ │ │ trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ concesiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ │ ├──────┼──────┼───────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼──────┼───────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 27673│Imobil│8.29.09│Judecătoria│P + 1E │N - proprietate │Ţara: România; │ 1998 │3.405.477,22│Hotărârea │În adminis- │ │ │ │ │Şomcuta │Sc = 675 mp │privată │judeţul: │ │ │Consiliului │trarea │ │ │ │ │Mare │Sd = 1.350 mp │S - atelier auto│Maramureş; │ │ │Local al │Ministerului│ │ │ │ │ │S teren = │E - str. Someş │localitatea │ │ │Oraşului │Justiţiei │ │ │ │ │ │2.235 mp │V - Parchetul │Şomcuta Mare, │ │ │Şomcuta Mare │ │ │ │ │ │ │ │Şomcuta, clădire│str. Someş │ │ │nr. 81/ │ │ │ │ │ │ │ │anexă │nr. 17 │ │ │22.08.2013 │ │ ├──────┼──────┼───────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │150269│Imobil│8.29.09│Judecătoria│P │N - Parchetul │Ţara: România; │ 1997 │ 843.804,00│Hotărârea │În adminis- │ │ │ │ │Şomcuta │Sc = 180 mp │Şomcuta │judeţul: │ │ │Consiliului │trarea │ │ │ │ │Mare │Sd = 180 mp │S - atelier auto│Maramureş; │ │ │Local al │Ministerului│ │ │ │ │ │ │E - str. Someş │localitatea: │ │ │Oraşului │Justiţiei │ │ │ │ │ │ │V - proprietate │Şomcuta Mare, │ │ │Şomcuta Mare │ │ │ │ │ │ │ │privată │str. Someş │ │ │nr. 81/ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 17 │ │ │22.08.2013 │ │ └──────┴──────┴───────┴───────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea MinisteruluiJustiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi înadministrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  1 România, judeţul Maramureş, oraşul Şomcuta Mare, str. Someş nr. 17 Ministerul Justiţiei - CUI 4265841 Tribunalul Maramureş - CUI 3695026 Oraşul Şomcuta Mare CUI 3694829, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare CUI 3694829 P + 1E Sc = 675 mp Sd = 1.350 mp S teren = 2.235 mp (CF nr. 50866) 27673
  2 România, judeţul Maramureş, oraşul Şomcuta Mare, str. Someş nr. 17 Ministerul Justiţiei - CUI 4265841 Tribunalul Maramureş - CUI 3695026 Oraşul Şomcuta Mare CUI 3694829, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare CUI 3694829 P Sc = 180 mp Sd = 180 mp (CF nr. 50866) 150269
  ------