LEGE nr. 297 din 14 noiembrie 2013privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 19 noiembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate  +  Articolul 1Prezenta lege creează cadrul juridic şi organizatoric în ceea ce priveşte relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate şi stabileşte cadrul legal al recunoaşterii organizaţiilor de producători şi a asociaţiilor acestora din sectorul laptelui şi al produselor lactate, care livrează lapte crud, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) lapte crud - produsul obţinut din mulsul uneia sau mai multor vaci, care nu a fost tratat termic la peste 40°C sau supus unui tratament cu un efect echivalent; b) producător - o persoană fizică sau juridică ale cărei exploataţii se află pe teritoriul României, care produce şi livrează lapte crud către un prim-cumpărător; c) prim-cumpărător - o întreprindere sau un grup de întreprinderi care cumpără lapte crud de la producători pentru a-l supune uneia ori mai multor operaţiuni de colectare, ambalare, depozitare, răcire sau transformare, inclusiv în temeiul unui contract, ori pentru a-l ceda uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele ori alte produse lactate.  +  Articolul 3 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice livrare de lapte crud pe teritoriul României a unui producător către un prim-cumpărător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părţi sau prim-cumpărătorii trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta. (2) Contractul şi/sau oferta de a contracta, prevăzute la alin. (1), încheiate între părţi înainte de livrare, trebuie să îndeplinească condiţiile şi să conţină elementele prevăzute la art. 185f alin. (2)-(4) din Regulament. (3) Durata minimă a contractului prevăzut la alin. (1) este de 6 luni. (4) Oferta scrisă de a contracta prevăzută la alin. (1) trebuie să includă durata minimă a contractului de 6 luni. (5) Prevederile alin. (3) şi (4) nu aduc atingere drepturilor producătorilor de a refuza durata minimă de 6 luni, cu condiţia ca refuzul să fie exprimat în scris, în termen de 15 zile de la primirea ofertei. În acest caz, părţile sunt libere să negocieze, în condiţiile legii, toate elementele contractului. (6) Prim-cumpărătorii de lapte crud trebuie să deţină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare, şi trebuie să transmită autorităţii competente informaţii referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale notifică Comisiei Europene informaţii referitoare la relaţiile contractuale prevăzute la art. 3.  +  Capitolul II Recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a asociaţiilor acestora din sectorul laptelui şi al produselor lactate  +  Articolul 5 (1) Pot fi recunoscute ca organizaţii de producători, respectiv asociaţii ale organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate toate persoanele juridice care îşi depun candidatura în vederea recunoaşterii şi care îndeplinesc şi respectă condiţiile de recunoaştere stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Autoritatea competentă pentru aplicarea prevederilor prezentei legi este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 6 (1) O organizaţie de producători, respectiv o asociaţie a organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscută poate negocia, în numele producătorilor membri ai acesteia, în conformitate cu statutul organizaţiei/asociaţiei organizaţiilor, cu privire la o parte sau la totalitatea producţiei lor colective, contractele de livrare a laptelui crud de la producător la prim-cumpărător, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Organizaţia de producători, respectiv asociaţia organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscută are obligaţia de a transmite autorităţii competente informaţii referitoare la cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii.  +  Articolul 7Procedurile şi perioadele pentru notificările şi informările pe care trebuie să le facă organizaţiile de producători recunoscute către autoritatea competentă, precum şi cele pe care trebuie să le facă autoritatea competentă către Comisia Europeană se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea competentă monitorizează declaraţiile obligatorii în sectorul laptelui şi al produselor lactate, potrivit prevederilor art. 185e din Regulament. (2) Procedurile de punere în aplicare a monitorizării declaraţiilor obligatorii se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu legislaţia europeană.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea competentă, prin persoanele desemnate, efectuează controale administrative şi la faţa locului pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere. (2) Procedura de desfăşurare a controalelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea competentă efectuează controale astfel: a) înaintea aprobării cererilor de recunoaştere ca organizaţie de producători; b) anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere. (2) Producătorii şi prim-cumpărătorii au obligaţia de a permite efectuarea controalelor de către reprezentanţii desemnaţi ai autorităţii competente în spaţiile folosite în scopuri economice şi în legătură cu desfăşurarea activităţii economice şi de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.  +  Articolul 11 (1) În situaţia în care, în urma efectuării controalelor, autoritatea competentă constată neîndeplinirea condiţiilor de recunoaştere, aceasta dispune revocarea actului de recunoaştere. (2) Revocarea produce efecte juridice de la data constatării şi comunicării neîndeplinirii condiţiilor de recunoaştere.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea competentă suspendă recunoaşterea organizaţiei de producători în cazul unei nerespectări deliberate temporar a criteriilor de recunoaştere. Suspendarea intră în vigoare la data constatării nerespectării condiţiilor de recunoaştere şi ia sfârşit la data constatării remedierii deficienţelor care au condus la suspendare. (2) Perioada de suspendare nu poate depăşi 6 luni. Dacă ulterior perioadei de 6 luni deficienţele care au condus la suspendare nu au fost remediate, autoritatea competentă retrage recunoaşterea organizaţiei de producători.  +  Capitolul III Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 13Următoarele fapte constituie contravenţii: a) efectuarea livrării de lapte crud între producător şi prim-cumpărătorul de lapte fără încheierea contractului în forma scrisă, aşa cum este prevăzut în prezenta lege; b) refuzul prim-cumpărătorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuării controlului; c) refuzul nejustificat al producătorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuării controlului; d) neutilizarea unui sistem de evidenţă de către prim-cumpărători, care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare; e) transmiterea de către organizaţia de producători recunoscută la autoritatea competentă a unor informaţii eronate privind cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii; f) netransmiterea de către prim-cumpărătorii de lapte crud autorităţii competente a informaţiilor referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni.  +  Articolul 14Contravenţiile prevăzute la art. 13 se sancţionează după cum urmează:1. în cazul în care au fost săvârşite de persoane fizice: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, fapta prevăzută la lit. c);2. în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice: a) cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, fapta prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevăzută la lit. b-f).  +  Articolul 15 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 se fac de către autoritatea competentă. (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 16Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 17Prevederile prezentei legi se aplică şi contractelor aflate în curs de desfăşurare numai în situaţia în care părţile contractuale convin de comun acord în acest sens.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare.  +  Articolul 19Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 14 noiembrie 2013.Nr. 297._________