HOTĂRÂRE nr. 879 din 14 noiembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 18 noiembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Conducerea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se exercită de către ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, denumit în continuare ministrul, care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite în ceea ce priveşte investiţiile publice efectuate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului secundar de credite în ceea ce priveşte activitatea proprie....................................................................... (5) În activitatea de conducere a instituţiei, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general numit în condiţiile legii. (6) Atribuţiile secretarilor de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului."2. La articolul 5, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:"(7^1) Secretarul general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine ori încredinţate de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(7^2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia."3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine poate închiria, în condiţiile legii, spaţii pentru necesităţi proprii."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructurăde interes naţional şi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 14 noiembrie 2013.Nr. 879.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 7/2013)------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine*Font 9*                                      Număr maxim de posturi - 77, exclusiv demnitarii ┌──────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ CORP CONTROL MINISTRU │ │ MINISTRU │ ├──────────────────────────────────┼────┼──────────────────┼─┬────────────────┐ │COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN│ │ CABINET MINISTRU │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └─────────┬────────┘ │ │                                                   │ │ │                                                   │ v v                                                   │ ┌────────────────┐┌────────────────┐                                                   │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│                                                   │ ├────────────────┤├────────────────┤                                                   │ │ CABINET ││ CABINET │                                                   │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│                                                   │ └────────────────┘└────────────────┘                                          ┌────────┴─────────┐                                          │ SECRETAR GENERAL │                                          └────────┬─────────┘                                                   │              ┌─────────────────────┬─────────┬────┴───────┬────────────────────┐              │ │ │ │ │              v v │ v v   ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐│┌───────────────────────┐┌──────────────┐   │SERVICIUL INVESTIŢII│ │SERVICIUL PROIECTE│││ COMPARTIMENTUL ││COMPARTIMENTUL│   │ STRĂINE, AFACERI │ │DE INFRASTRUCTURĂ │││AVIZARE ACTE NORMATIVE,││ RELAŢIA CU │   │EUROPENE ŞI RELAŢII │ │ │││ORDINE ALE MINISTRULUI ││PARLAMENTUL ŞI│   │ INTERNAŢIONALE │ │ │││ ŞI CONTRACTE ││DIALOG SOCIAL │   └────────────────────┘ └──────────────────┘│└───────────────────────┘└──────────────┘                            ┌─────────────────┤                            │ │                            v v                    ┌──────────────┐ ┌────────────────┐                    │COMPARTIMENTUL│ │ SERVICIUL │                    │INVESTIŢII ŞI │ │ ECONOMIC, │                    │ ACHIZIŢII │ │RESURSE UMANE ŞI│                    │ PUBLICE │ │ ADMINISTRATIV │                    └──────────────┘ └────────────────┘------