HOTĂRÂRE nr. 864 din 6 noiembrie 2013privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. M.F.P. 107.727 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, a unui imobil înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 107.727, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă trecerea unei construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. (2) Trecerea construcţiei menţionate la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 864.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prinInspectoratul de Poliţie al JudeţuluiTimiş, a cărui valoare de inventar se actualizează
  Numar M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea Adresa Anul dobân- dirii Valoarea de inventar actualizată (în lei) Tipul bunului
  107.727 8.19.01 35-34 Localitatea Remetea Mare nr. 108, judeţul Timiş 1971 139.405,81 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa unui imobil care se scade din inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi din administrarea MinisteruluiAfacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al JudeţuluiTimiş, ca urmare a retrocedării acestuiapersoanei îndreptăţite, în condiţiile legii
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Codul de clasi- ficare Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului care se scade Valoarea contabilă (lei) Număr M.F.P.
  Localitatea Remetea Mare nr. 108, judeţul Timiş 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş Cod unic de identificare (CUI) 4250697 Imobil 35-34 Suprafaţa terenului = 807,00 mp 81.025,01 107.727
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului AfacerilorInterne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş,care se transmite din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  *Font 8*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr M.F.P.
  Localitatea Remetea Mare nr. 108, judeţul Timiş Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş Cod unic de identificare (CUI) 4250697 Decizia 285/19.07.1971 C.F. nr. 559 Construcţie cu destinaţia de "post poliţie şi locuinţă de intervenţie" Suprafaţa construită = 110 mp Suprafaţa desfăşurată = 110 mp Valoarea contabilă = 58.380,80 lei 107.727
  -------