HOTĂRÂRE nr. 862 din 6 noiembrie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare şi darea în administrarea Ministerului Culturii şi a Bibliotecii Naţionale a României a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 noiembrie 2013  În temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii a unui bun imobil - construcţie compusă din 3 corpuri - având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ca urmare a înscrierii bunului imobil menţionat la alin. (1), descrierea tehnică, respectiv valoarea de inventar a bunului imobil identificat la numărul MF 150136 se modifică şi se completează corespunzător.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul MF 150136, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2. (2) Ca urmare a transmiterii parţiale potrivit prevederilor alin. (1), partea de imobil rămasă în administrarea Ministerului Culturii are datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţilor de imobil transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul culturii,Daniel-Constantin Barbu,Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 862.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil aflat în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Culturii, care se înscrie îninventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului prin completarea numărului MF 150136*Font 8*
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  Nr. MF Codul de clasifi- care Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Valoarea de inventar - lei -
  150136 8.29.06 Imobil Corp tehnic - C2: Construcţie S din beton armat şi zidărie, Sc = 2.724 mp, Su = 2.253,86 mp Teren în suprafaţă de 26.767 mp CF nr. 223959 Biblioteca Naţională - C1: Construcţie 2S+P+M+7E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, Sc = 9.981 mp, Su = 69.528,04 mp Aulă - C3: Construcţie S+P+M+5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, Sc = 2.710 mp, Su = 13.355,20 mp Teren în suprafaţă de 13.080 mp CF nr. 223958 Bd. Unirii, bd. Mircea Vodă, râul Dâmboviţa, teren administrat de către Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian" Municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3 1.028.032.229
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil, proprietate publică a statului,nr. MF 150136, care se transmite din administrareaMinisterului Culturii în administrareaBibliotecii Naţionale a României*Font 8*
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 6312079 Biblioteca Naţională a României
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  Nr. MF Codul de clasi- ficare Denu- mirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Valoarea de inventar - lei -
  150136 (par- ţial) 8.29.08 Imobil Biblioteca Naţională - C1: Construcţie S + P + M + 7E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 49.529,30 mp, suprafaţa utilă indiviză 7.314,78 mp Teren în indiviziune aferent C1 în suprafaţă de 8.410,31 mp Aulă - C3: Construcţie S + P + M + E1 din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 1.391,93 mp, suprafaţa utilă indiviză 311,01 mp Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 356,15 mp CF nr. 223958 Teren administrat de către Ministerul Culturii Municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3 579.614.085
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil cu nr. MF 150136, proprietate publică astatului, care rămâne în administrarea Ministerului Culturii*Font 8*
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  Nr. MF Codul de clasi- ficare Denu- mirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Valoarea de inventar - lei -
  150136 8.29.06 Imobil Corp tehnic - C2: Construcţie S din beton armat şi zidărie, Sc = 2.724 mp, Su = 2.253,86 mp Teren în suprafaţă de 26.767 mp CF nr. 223959 Biblioteca Naţională - C1: Construcţie 2S + P + M, din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 11.052,08 mp, suprafaţa utilă indiviză 1.631,87 mp Teren în indiviziune aferent C1 în suprafaţa 1.876,69 mp Aulă - C3: Construcţie S + P + M + 5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 9.523,90 mp, suprafaţa utilă indiviză 2.128,35 mp Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 2.436,85 mp CF nr. 223958 Bd. Unirii, bd. Mircea Vodă, râul Dâmboviţa, teren administrat de către Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian" şi Bibli- oteca Naţională a României Municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3 448.418.144
  -------