LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru: a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de monitorizare a aplicării acestora; b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale; c) remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 2Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în sectorul bugetar.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bază se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. (2) Stabilirea salariilor de bază individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.  +  Capitolul II Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar  +  Articolul 5 (1) Salariile de bază în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente: a) valoarea de referinţa universala, care se exprima în lei şi care este baza unica de determinare a valorii de referinţa, proprie fiecărui sector de activitate bugetară; b) indicatorii de prioritate intersectoriala, exprimaţi în procente, diferenţiaţi pe domenii de activitate; c) valori de referinţa sectoriala, exprimate în lei, rezultate din înmulţirea valorii de referinţa universala cu indicatorii de prioritate intersectoriala, utilizate ca:- baza de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;- baza de calcul pentru salariile de bază corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;- baza de calcul al cuantumului indemnizaţiei lunare; d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază, pentru funcţiile specifice fiecărui sector de activitate. (2) Valoarea de referinţa universala, indicatorii de prioritate intersectoriala şi valorile de referinţa sectoriala sunt prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 6 (1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcţie de execuţie, grad profesional sau treapta profesională. (2) Un interval este definit de coeficienţii de multiplicare care, inmultiti cu valoarea de referinţa sectoriala specifica, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bază.  +  Articolul 7Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.  +  Articolul 8 (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. IX. (3) Indemnizaţiile de conducere se acorda în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcţiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituţiilor la care se referă. (4) Indemnizaţia de conducere se acorda şi persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei respective.  +  Capitolul III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bază  +  Articolul 9Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referinţa universala şi evoluţia acesteia în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectoriala şi cu valorile de referinţa sectoriala, ţinând seama de priorităţile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum şi de evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.  +  Capitolul IV Modul de stabilire a salariilor de bază  +  Articolul 10Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de bază ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege şi valorii de referinţa sectoriala rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.  +  Articolul 11Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bază ale personalului din unităţile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază, cu respectarea limitelor de salarii de bază ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceştia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.  +  Articolul 12 (1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale şi metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor angajaţilor, se aproba prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Pentru structurile administraţiei publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administraţie Publica Locală, cu consultarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale. (3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcţii de demnitate publică constituie vechime în munca şi în specialitate.  +  Articolul 13Salariul de bază al unui salariat se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.  +  Articolul 14 (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia. (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.  +  Articolul 15Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.  +  Capitolul V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar  +  Articolul 16Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.  +  Articolul 17 (1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul de personal şi salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor. (2) Pentru activităţile curente din atribuţiile prevăzute pentru instituţiile publice respective şi necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariaţi stabilit pentru realizarea acestora şi a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluţia programata pe perioada următoare.  +  Articolul 18În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalca, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.  +  Capitolul VI Indemnizaţii pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică  +  Articolul 19Persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.  +  Articolul 20 (1) Indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 19, este unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare se stabileşte pe baza valorii de referinţa sectoriala, înmulţită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referinţa sectoriala este cea prevăzută în anexa nr. I. (3) Indemnizaţiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii.  +  Capitolul VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice  +  Articolul 21Persoanele care ocupa funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la un salariu de bază lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.  +  Articolul 22 (1) Salariul de bază lunar, prevăzut la art. 21, este o suma fixa care include şi indemnizaţia de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de bază lunar şi din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituţiile publice, potrivit legii. (2) Cuantumul salariului de bază lunar se determina prin înmulţirea valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. (3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) şi (2) este în suma bruta şi este impozabil, potrivit legii.  +  Articolul 23Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliţi pe transe de vechime în învăţământ, precum şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile didactice auxiliare şi funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ, prevăzuţi în grile de intervale, sunt cuprinşi în anexa nr. VII/1.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 24 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensaţiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de bază. Fiecărui salariat i se va menţine salariul de bază avut, inclusiv compensaţiile acordate, cu excepţia celor care se situează sub nivelul minim al funcţiei şi gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadraţi la nivelul minim al intervalului respectiv. (2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege şi cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de bază al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii. (3) Dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiţii de muncă, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare. (4) Valoarea de referinţa universala prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creşterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluţia preţurilor de consum în anul 1998.  +  Articolul 25Urmărirea aplicării prezentei legi se asigura de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, potrivit competentelor ce le revin.  +  Articolul 26 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12; b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi şi propune Guvernului măsuri pentru îmbunătăţirea eficientei utilizării resurselor de muncă în sectorul public. (2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanţelor: a) stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9; b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane; c) controlează, în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi în instituţiile bugetare din subordinea acestora, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate; în cazul constatării depăşirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioada data, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.  +  Articolul 27Prevederile prezentei legi se aplica şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţionala.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 28Prezenta lege nu se aplica: a) personalului de specialitate juridică, prevăzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică numite; b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Romane; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Romane; c) personalului diplomatic şi consular de cariera; d) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala. Salarizarea personalului militar şi unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum şi orice alte dispoziţii contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 30Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVASILE LUPUAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUBucureşti, 15 iulie 1998.Nr. 154.  +  Anexa I┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţă universală = 1.158.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘          ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZĂ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Activităţi Indicatori de Valori de Grilele cucrt. (subsisteme) prioritate referinţă coeficienţi                                    intersectorială sectorială*) de multipli-                                                          - lei - care (ierar-                                                                    hizare) sunt                                                                    cuprinse în:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Funcţii de demnitate publică alese 0,55 637.000 Anexa nr.II/1 2. Funcţii de demnitate publică numite 0,55 637.000 Anexa nr.II/2 3. Funcţii asimilate cu funcţiile de    demnitate publică 0,55 637.000 Anexa nr.III 4. Autorităţi autonome 0,55 637.000 Anexa nr.IV 5. Administraţia publică centrala de    specialitate (ministere, alte organe    din subordinea Guvernului ori a    ministerelor, serviciile Presedentiei,    aparatul de lucru al Guvernului si    aparatul Parlamentului) 0,55 637.000 Anexa nr.V 6. Administraţia publică locală    (prefecturi, consilii, primării si    servicii publice subordonate) 0,55 637.000 Anexa nr.VI 7. Învăţământ 0,53 614.000 Anexa nr.VII/1 8. Sănătate 0,53 614.000 Anexa nr.VII/2 9. Cercetare ştiinţifică 0,53 614.000 Anexa nr.VII/310. Cultura 0,53 614.000 Anexa nr.VII/411. Culte 0,53 614.000 Anexa nr.VII/512. Sport 0,52 603.000 Anexa nr.VII/613. Autoritatea vamală 0,52 603.000 Anexa nr.VII/714. Navigaţie 0,52 603.000 Anexa nr.VII/815. Agricultura 0,52 603.000 Anexa nr.VII/916. Cadastru 0,52 603.000 Anexa nr.VII/1017. Protecţia mediului 0,52 603.000 Anexa nr.VII/1118. Aviaţia sportiva 0,52 603.000 Anexa nr.VII/1219. Funcţii de execuţie din alte unităţi    bugetare de subordonare centrala 0,45 522.000 Anexa nr.VIII/120. Alte funcţii comune din sectorul    bugetar 0,45 522.000 Anexa nr.VIII/2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Valoarea de referinţă sectorială rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorială asupra valorii de referinţă universală, rotunjită la o mie de lei prin adaos, şi se aplica în luna iunie.──────────  +  Anexa II/1┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE  +  Capitolul I Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei RomânieiCoeficienţi de multiplicare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Coeficientul decrt. multiplicare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            Preşedinţia României 1. Preşedintele României 22,000                            Parlamentul României 2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 20,300 3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 18,700 4. Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 17,600 5. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei    Deputaţilor 17,600 6. Preşedinţii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei    Deputaţilor 17,600 7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei    Deputaţilor 16,500 8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei    Deputaţilor 16,300 9. Senatori, deputaţi 16,100                           Primării şi consilii10. Primar general al Capitalei 15,40011. Viceprimar al Capitalei 13,90012. Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 14,80013. Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 13,90014. Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 13,30015. Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 12,40016. Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 13,00017. Primar de municipiu (categoria I) 12,10018. Primar de municipiu (categoria II) 11,10019. Primar de municipiu (categoria III) 10,20020. Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 11,40021. Viceprimar de municipiu (categoria I) 10,50022. Viceprimar de municipiu (categoria II) 9,60023. Viceprimar de municipiu (categoria III) 8,70024. Primar de oraş (categoria I) 9,30025. Primar de oraş (categoria II) 8,50026. Primar de oraş (categoria III) 7,70027. Viceprimar de oraş (categoria I) 7,70028. Viceprimar de oraş (categoria II) 7,00029. Viceprimar de oraş (categoria III) 6,20030. Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 6,20031. Primar de comuna (categoria I) 5,60032. Primar de comuna (categoria II) 5,00033. Primar de comuna (categoria III) 4,40034. Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 5,00035. Viceprimar de comuna (categoria I) 4,40036. Viceprimar de comuna (categoria II) 3,70037. Viceprimar de comuna (categoria III) 3,100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Indemnizaţia membrilor consiliilor judeţene sau localeCoeficienţi de multiplicare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Coeficientul decrt. multiplicare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Consilier:    - la Consiliul General al Municipiului Bucureşti 3,100    - la consilii judeţene (categoria I) 3,000    - la consilii judeţene (categoria II) 2,800    - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori) 2,600    - la consilii locale municipale (categoria I) 2,500    - la consilii locale municipale (categoria II) 2,300    - la consilii locale municipale (categoria III) 2,100    - la consilii locale orăşeneşti (categoria I) 1,900    - la consilii locale orăşeneşti (categoria II) 1,700    - la consilii locale orăşeneşti (categoria III) 1,600    - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori) 1,300    - la consilii locale comunale (categoria I) 1,200    - la consilii locale comunale (categoria II) 1,000    - la consilii locale comunale (categoria III) 0,900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Indemnizaţia se acorda proporţional cu numărul de şedinţe ordinare sau extraordinare ale consiliilor judeţene sau locale, precum şi ale comisiilor de specialitate sau ale delegaţilor permanenţi, la care persoana a participat, din numărul total al şedinţelor organizate.──────────  +  Anexa II/2┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                   FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE    Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice,              numite în funcţii potrivit legii                       Coeficienţi de multiplicare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Coeficientul decrt. multiplicare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            Guvernul României 1. Prim-ministru 20,300 2. Ministru de stat 18,700 3. Ministru 17,600 4. Secretar de stat, membru al Guvernului 16,100 5. Secretar de stat 15,400 6. Subsecretar de stat 13,000                        Curtea Supremă de Justiţie 7. Preşedinte 20,300 8. Vicepreşedinte 17,900 9. Preşedinte de secţie 15,20010. Judecător 13,900              Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie11. Procuror general 16,50012. Prim adjunct al procurorului general 14,60013. Adjunct al procurorului general 14,300                         Curtea Constituţională14. Preşedinte 20,30015. Judecător 17,900                          Consiliul Legislativ16. Preşedinte 17,60017. Preşedinte de secţie 15,400                           Avocatul Poporului18. Avocatul poporului 17,60019. Adjunct al avocatului poporului 15,400                           Curtea de Conturi20. Preşedinte 20,30021. Vicepreşedinte 17,90022. Preşedinte de secţie 15,20023. Consilier conturi 13,90024. Procuror financiar general 16,500                              Prefecturi25. Prefect al municipiului Bucureşti 14,20026. Prefect (la judeţ categoria I) 13,80027. Prefect (la judeţ categoria II) 13,00028. Subprefect al municipiului Bucureşti 12,70029. Subprefect (la judeţ categoria I) 12,00030. Subprefect (la judeţ categoria II) 11,600                   Secretariatul General al Guvernului31. Secretar general al Guvernului 16,10032. Secretar general adjunct al Guvernului 15,40033. Consilier de stat 15,400                          Preşedinţia României34. Consilier prezidential 17,60035. Consilier de stat 15,400                          Parlamentul României36. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 16,10037. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 15,400                         Consiliul Concurentei38. Preşedinte 17,60039. Vicepreşedinte 15,40040. Consilier de concurenta 13,000                  Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare41. Preşedinte 15,40042. Vicepreşedinte 14,50043. Membri 13,000                   Consiliul Naţional al Audiovizualului44. Preşedinte 15,40045. Membri 13,000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa III┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘           FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ    Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru personalul din           instituţiile publice din subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Coeficientul decrt. multiplicare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Instituţii publice din subordinea Guvernului*) 1. Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef de    oficiu etc.) 11,200 2. Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director    general adjunct etc.) 9,500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.──────────  +  Anexa IV/1┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE    Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de        execuţie de specialitate specifice din aparatul           Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Reglementator pieţe de capital,    analist politici de piaţa, inspector    autorizare, controlor valori    mobiliare, supraveghetor, anchetator;    gradul I S 3,400 6,800 2. Reglementator pieţe de capital,    analist politici de piaţa, inspector    autorizare, controlor valori mobiliare,    supraveghetor, anchetator; gradul II S 3,075 6,150 3. Reglementator pieţe de capital,    analist politici de piaţa, inspector    autorizare, controlor valori mobiliare,    supraveghetor, anchetator; gradul III S 2,750 5,500 4. Reglementator pieţe de capital,    analist politici de piaţa, inspector    autorizare, controlor valori mobiliare,    supraveghetor, anchetator; asistent S 1,975 3,950────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa IV/2┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                        CURTEA DE CONTURI    Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de      execuţie de specialitate specifice ale Curţii de Conturi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Controlor financiar gradul I,    judecător financiar gradul I,    procuror financiar gradul I,    magistrat-asistent gradul I,    judecător financiar gradul I    inspector, procuror financiar    gradul I inspector S 3,400 6,800 2. Controlor financiar gradul II,    judecător financiar gradul II,    procuror financiar gradul II,    magistrat-asistent gradul II S 3,075 6,150 3. Controlor financiar gradul III,    judecător financiar gradul III,    procuror financiar gradul III S 2,750 5,500 4. Controlor financiar-asistent S 1,975 3,950────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa IV/3┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                       CONSILIUL CONCURENTEI    Coeficienţi de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de     execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Inspector de concurenta gradul I S 3,400 6,800 2. Inspector de concurenta gradul II S 3,075 6,150 3. Inspector de concurenta gradul III S 2,750 5,500 4. Inspector de concurenta asistent S 1,975 3,950────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa V┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘             ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE    (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a         ministerelor, serviciile Preşedenţiei, aparatul de lucru al            Guvernului şi aparatul Parlamentului României)    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de specialitate*)                       A. Funcţii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar general S 8,800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.                      B. Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul IA S 2,325 4,650 2. Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul I S 2,125 4,250 3. Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul II S 1,925 3,850 4. Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul III S 1,725 3,450 5. Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul IV S 1,570 3,100 6. Referent, inspector, revizor contabil;    debutant S 1,555 - 7. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relaţii, interpret    profesional, subinginer; gradul I SSD 1,725 3,450 8. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relaţii, interpret    profesional, subinginer; gradul II SSD 1,550 3,100 9. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relaţii, interpret    profesional, subinginer; gradul III SSD 1,400 2,80010. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relaţii, interpret    profesional, subinginer; debutant SSD 1,350 -     b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios11. Consilier juridic gradul IA S 2,325 4,65012. Consilier juridic gradul I S 2,125 4,25013. Consilier juridic gradul II S 1,925 3,85014. Consilier juridic gradul III S 1,725 3,45015. Consilier juridic gradul IV S 1,550 3,10016. Consilier juridic debutant S 1,535 -            c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale17. Referent IA M 1,225 2,45018. Referent I M 1,075 2,15019. Referent II M 1,000 2,00020. Referent III M 0,875 1,75021. Referent IV M 0,825 1,60022. Referent debutant M 0,820 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------    *) Funcţiile prevăzute la cap. I se utilizează pentru salarizarea funcţiilorde alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale,potrivit legii.    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere specifice şi deexecuţie de specialitate specifice aparatului Presedentiei, Guvernului,Parlamentului, Consiliului Legislativ şi Avocatului Poporului                 A. Funcţii de conducere specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia*) Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Şef departament, director general;**) S 8,800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Funcţiile se utilizează şi în cabinetul demnitarului.    **) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ şial Avocatului Poporului.            B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia*) Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Şef birou senatorial**), şef cabinet S 2,125 4,250 3. Şef birou senatorial**), steno-    dactilograf**), şef cabinet SSD 1,775 3,550 4. Şef birou senatorial**), steno-    dactilograf**), şef cabinet M 1,450 2,900 5. Director de cabinet S 3,800 7,600 6. Consilier S 3,800 7,600 7. Expert S 3,475 6,950 8. Consultant S 2,375 4,750 9. Secretar cabinet M 1,000 2,600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Funcţiile se utilizează şi în cabinetul demnitarului.    **) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliul Legislativ şial Avocatului Poporului.    III. Funcţii specifice unor ministere             1. Ministerul Finanţelor    a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale            Garda financiară - personal militarizat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Comisar general 8,000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Comisar principal IA S 2,325 4,650 2. Comisar principal I S 2,125 4,250 3. Comisar principal II S 1,875 3,750 4. Comisar principal III S 1,725 3,450 5. Comisar principal IV S 1,680 3,350 6. Comisar debutant S 1,675 - 7 Comisar principal I SSD 1,925 3,850 8. Comisar principal II SSD 1,725 3,450 9. Comisar principal III SSD 1,560 3,10010. Comisar debutant SSD 1,555 -                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Comisar IA M 1,300 2,60012. Comisar I M 1,150 2,30013. Comisar II M 1,050 2,10014. Comisar III M 0,950 1,90015. Comisar debutant M 0,945 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate            Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice              unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casier trezorier I M 1,000 2,000 2. Casier trezorier II; agent fiscal,    operator rol, numarator bani; I M; G 0,875 1,750 3. Casier trezorier, agent fiscal,    operator rol, numarator bani;    debutant M; G 0,820 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   2. Ministerul Afacerilor Externe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 1. Referent transmitere I M 1,075 2,150 2. Referent transmitere II M 0,975 1,950 3. Referent transmitere III M 0,910 1,750 4. Referent debutant M 0,900 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 3. Ministerul Industriei şi Comerţului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Ministru consilier S 2,325 7,800*) 2. Consilier economic S 2,125 4,250 3. Secretar economic I S 1,925 3,850 4. Secretar economic II S 1,725 3,450 5. Secretar economic III S 1,550 3,100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.                 4. Ministerul Tineretului şi Sportului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor sportiv, referent    sportiv; gradul I SSD 1,725 3,450 2. Instructor sportiv, referent    sportiv; gradul II SSD 1,550 3,100 3. Instructor sportiv, referent    sportiv; gradul III SSD 1,400 2,800 4. Instructor sportiv, referent    sportiv; debutant SSD 1,350 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului                      Oficiul Concurentei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Inspector de concurenta gradul I S 2,325 4,650 2. Inspector de concurenta gradul II S 2,125 4,250 3. Inspector de concurenta gradul III S 1,925 3,850────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VI┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 637.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                    ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ    Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora    I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate                        Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect; gradul IA S 1,725 3,450 2. Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect; gradul I S 1,525 3,050 3. Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul II S 1,325 2,650 4. Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul III S 1,200 2,400 5. Referent, inspector, revizor contabil,    arhitect; debutant S 1,125 - 6. Conductor arhitect IA, referent IA,    subinginer IA SSD 1,225 2,450 7. Conductor arhitect I, referent I,    subinginer I SSD 1,025 2,050 8. Conductor arhitect II, referent II,    subinginer II SSD 0,950 1,900 9. Conductor arhitect, referent,    subinginer; debutant SSD 0,945 -    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10. Consilier juridic gradul IA S 2,325 3,85011. Consilier juridic gradul I S 2,125 3,45012. Consilier juridic gradul II S 1,925 3,05013. Consilier juridic gradul III S 1,725 2,65014. Consilier juridic gradul IV S 1,550 2,30015. Consilier juridic debutant S 1,535 -           c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale16. Referent inspector; IA M 1,125 2,25017. Referent inspector; I M 1,050 2,10018. Referent inspector; II M 0,950 1,90019. Referent inspector; III M 0,885 1,75020. Referent inspector; debutant M 0,880 -21. Agent agricol I M 0,925 1,85022. Agent agricol II M; G 0,875 1,75023. Agent agricol III M; G 0,800 1,60024. Agent agricol debutant M; G 0,795 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii din aparatul             prefecturilor şi al consiliilor    1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al                  Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Coeficientul de multiplicarecrt. ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar general al prefecturii 3,225 6,450 2. Secretar 3,225 6,450────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                2. Prefecturi şi consilii judeţene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Coeficientul de multiplicare                                                ────────────────────────────────                                                 Categoria I Categoria IINr. Funcţia ────────────────────────────────crt. minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Secretar general al prefecturii 3,225 6,450 2,900 5,800 4. Secretar 3,225 6,450 2,900 5,800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           Coeficienţi de multiplicare                  ─────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Cu peste Categoriacrt. 320.000 de ──────────────────────────────────────────────────                 locuitori*) I II III                ───────────────────────────────────────────────────────────────                 minim maxim minim maxim minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Municipii    - secretar 3,200 6,400 2,500 5,000 2,300 4,600 2,175 4,350────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Oraşe    - secretar - - 2,050 4,100 1,875 3,750 1,725 3,450────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           Coeficienţi de multiplicare                        ────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Categoriacrt. ────────────────────────────────────────────────────────                 Cu peste I II III                  15.000 între între pînă la                de locuitori 7.001-15.000 3.001-7.000 3.000 de                                de locuitori de locuitori locuitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 minim maxim minim maxim minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Comune    - secretar 1,600 3,200 1,525 3,050 1,450 2,900 1,350 2,700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VII/1┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 614.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                      UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT    I. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru personalul                   didactic din învăţământ    A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile             didactice din învăţământul superior                         Funcţii didactice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Vechimea în învăţământ                        ────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul pînă 3-6 6-10 10- 15- 20- 25- 30- 35- pestecrt. Funcţia studiilor la ani ani 15 20 25 30 35 40 40 de                       3 ani ani ani ani ani ani ani ani──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Profesor    universitar S - - - 2,650 2,750 2,825 2,925 3,050 3,200 3,350 2. Conferen-    tiar    universitar S - - 2,225 2,275 2,375 2,450 2,525 2,650 2,800 2,925 3. Şef    lucrări    (lector    universi-    tar) S - 1,825 1,900 1,950 2,025 2,100 2,200 2,300 2,400 - 4. Asistent    universitar S 1,575 1,600 1,625 1,650 1,725 1,775 1,850 1,950 2,050 - 5. Preparator S 1,500 1,550 1,575 - - - - - - -                             *) *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Pentru preparatorii din domeniul medical.    NOTA:    În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat şi în funcţie deveniturile extrabugetare, coeficienţii de multiplicare (ierarhizare) pentrupoziţiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. A pot fi majoraţi,proporţional, cu cel mult 2,65 unităţi.    B. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didacticedin învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri                          Funcţii didactice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Vechimea în învăţământ                        --------------------------------------------------------Nr. Ni- pînă 2-6 6-10 10-14 14- 18- 22- 25- 30- 35- pestecrt. Funcţia ve- la ani ani ani 18 22 25 30 35 40 40 de             lul 2 ani ani ani ani ani ani ani ani             stu-             di-             ilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Profesor S    - cu grad    didactic I - - 1,825 1,900 1,950 1,975 2,075 2,150 2,225 2,325 2,400    - cu grad    didactic II - 1,525 1,550 1,575 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025    - definitiv - 1,425 1,450 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925    - debutant 1,400 - - - - - - - - - - 2. Profesor SSD    - cu grad    didactic I - - 1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025    - cu grad    didactic II - 1,400 1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925    - definitiv - 1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700    - debutant 1,350 - - - - - - - - - - 3. Insti-    tutor I S    - cu grad    didactic I - - 1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025    - cu grad    didactic II - 1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,675 1,725 1,800    - definitiv - 1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,650    - debutant 1,350 - - - - - - - - - - 4. Insti-    tutor II SSD    - cu grad    didactic I - - 1,475 1,525 1,550 1,600 1,675 1,775 1,850 1,900 1,975    - cu grad    didactic II - 1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,550 1,625 1,675 1,750    - definitiv - 1,330 1,335 1,340 1,350 1,375 1,400 1,450 1,500 1,575 1,625    - debutant 1,325 - - - - - - - - - - 5. Învăţător,    educatoare,    educator,    maistru-    instruc-    tor; M    - cu grad    didactic I - - 1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925    - cu grad    didactic II - 1,325 1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700    - definitiv - 1,310 1,315 1,320 1,325 1,350 1,400 1,425 1,475 1,550 1,600    - debutant 1,300 - - - - - - - - - - 6. Profesor,    învăţător,    educatoare,    educator,    maistru-    instructor;    cu studii    de nivel    liceal,    fără    pregătire    de    spe-    ci-    a-    li-    ta-    te*) M 1,100 1,105 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,175 1,225 1,275────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic    NOTA:    În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat şi în funcţie deveniturile extrabugetare, coeficienţii de multiplicare (ierarhizare) pentrupoziţiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. B pot fi majorati,proporţional, cu cel mult 2,50 unităţi, iar coeficienţii de multiplicare(ierarhizare) pentru poziţia aflată la nr. crt. 6 de la pct. I lit. B pot fimajorati, proporţional, cu cel mult 2,00 unităţi.    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din                     instituţiile de învăţământ*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor**)─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Bibliotecar, documentarist, redactor; S    gradul IA***) 1,750 2,375    gradul I 1,575 2,150    gradul II 1,325 1,800    gradul III 1,150 1,575    debutant 1,085 - 2. Bibliotecar, documentarist, redactor; SSD    gradul I 1,275 1,725    gradul II 1,100 1,500    gradul III 0,975 1,325    debutant 0,955 - 3. Informatician S    gradul IA 1,800 2,450    gradul I 1,625 2,200    gradul II 1,450 1,975    gradul III 1,200 1,625    gradul IV 1,100 1,500    debutant 1,085 - 4. Informatician SSD    gradul I 1,275 1,725    gradul II 1,100 1,500    gradul III 0,975 1,325    debutant 0,955 - 5. Instructor-animator S    gradul I 1,375 1,875    gradul II 1,200 1,625    gradul III 1,100 1,500    debutant 1,085 - 6. Instructor-animator SSD    gradul I 1,275 1,725    gradul II 1,100 1,500    gradul III 0,975 1,325    debutant 0,955 - 7. Asistent social S    gradul I 1,500 2,025    gradul II 1,250 1,700    gradul III 1,130 1,525    debutant 1,125 - 8. Asistent social SSD    gradul I 1,275 1,725    gradul II 1,100 1,500    debutant 0,955 - 9. Corepetitor S    gradul I 1,375 1,875    gradul II 1,200 1,625    gradul III 1,100 1,500    debutant 1,085 -10. Corepetitor SSD    gradul I 1,275 1,725    gradul II 1,100 1,500    gradul III 0,975 1,325    debutant 0,955 -               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Bibliotecar, documentarist, redactor; PL/M    IA 1,100 1,500    I 0,975 1,325    II 0,900 1,225    debutant 0,830 -12. Informatician PL/M    IA 1,100 1,500    I 1,025 1,400    II 0,925 1,250    III 0,850 1,125    debutant 0,830 -13. Instructor-animator M    IA 1,100 1,500    I 0,975 1,325    II 0,900 1,225    debutant 0,830 -14. Instructor de educaţie extraşcolară M    IA 1,100 1,500    I 1,025 1,400    II 0,925 1,250    III 0,850 1,125    debutant 0,830 -15. Asistent social PL/M    I 1,275 1,725    II 1,100 1,500    III 0,950 1,300    debutant 0,915 -16. Corepetitor M    I 0,975 1,325    II 0,900 1,225    III 0,825 1,125    debutant 0,810 -17. Tehnician****) M    IA 1,100 1,500    I 1,025 1,400    II 0,925 1,250    III 0,900 1,225    debutant 0,890 -18. Laborant PL/M    I 0,950 1,300    II 0,875 1,20019. Pedagog şcolar I M 0,950 1,30020. Pedagog şcolar II M 0,890 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Muncii şiProtecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului,să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.    **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare suntprevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.    ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.    ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoala.    III. Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din                  instituţiile de învăţământ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Secretar I*) S 1,575 2,150 2. Secretar II S 1,375 1,875 3. Secretar III S 1,200 1,625 4. Secretar IV S 1,100 1,500 5. Secretar debutant S 1,085 - 6. Secretar I*) SSD 1,275 1,725 7. Secretar II SSD 1,150 1,575 8. Secretar III SSD 1,075 1,475 9. Secretar IV SSD 0,975 1,32510. Secretar debutant SSD 0,955 -              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Secretar IA M 1,100 1,50012. Secretar I M 1,025 1,40013. Secretar II M 0,975 1,32514. Secretar III M 0,900 1,22515. Secretar debutant M 0,890 -                             c) Alte funcţii16. Şef atelier-şcoala I M 1,000 1,35017. Şef atelier-şcoala II M 0,975 1,32518. Şef atelier-şcoala III M 0,900 1,22519. Instructor I M 0,950 1,30020. Instructor II M 0,875 1,20021. Model I M 0,900 1,22522. Model II M 0,800 1,10023. Supraveghetor noapte G 0,800 1,100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------    *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământstabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.  +  Anexa VII/2┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 614.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                              SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţă socială, altele decât cele clinice    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate    medico-sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Medic primar S 1,750 7,650 2. Medic specialist S 1,340 4,763 3. Medic rezident anul II-VII S 1,210 3,450 4. Medic rezident anul I S 1,190 - 5. Medic S 1,230 4,425 6. Medic stagiar S 1,165 - 7. Farmacist primar*) S 1,500 3,824 8. Farmacist specialist S 1,165 3,450 9. Farmacist rezident anul II-III S 1,125 1,63910. Farmacist rezident anul I S 1,100 -11. Farmacist S 1,145 2,90412. Farmacist stagiar S 1,080 -13. Dentist principal SSD 1,145 3,22014. Dentist SSD 0,995 2,84615. Dentist debutant SSD 0,950 -16. Asistent medical principal**) PL 1,145 2,28117. Asistent medical**) PL 0,950 1,42518. Asistent medical debutant**) PL 0,930 -19. Asistent medical principal**) M 1,015 2,03120. Asistent medical**) M 0,915 1,71921. Asistent medical debutant**) M 0,905 -22. Tehnician dentar principal***) M 1,055 1,86923. Tehnician dentar***) M 0,925 1,53324. Tehnician dentar debutant***) M 0,905 -25. Sora medicală principala****) M 0,930 1,87526. Sora medicală****) M 0,865 1,59427. Sora medicală debutanta****) M 0,850 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şieducator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile:utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditivă, care austudii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilajemedicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditivă.    ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,operator-registrator de urgenţă, moasa, masor, gipsar, autopsier, registratormedical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie,instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.    B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din           compartimentele paraclinice medico-sanitare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. Biolog, biochimist, chimist, fizician,    fiziokinetoterapeut; principal S 1,515 4,15629. Biolog, biochimist, chimist, fizician,    fiziokinetoterapeut; specialist S 1,145 3,75030. Biolog, biochimist, chimist, fizician,    fiziokinetoterapeut; S 1,080 3,15631. Biolog, biochimist, chimist, fizician,    fiziokinetoterapeut; debutant S 1,075 -32. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent    social; principal S 1,255 3,50833. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent    social S 1,080 2,90434. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent    social; debutant S 1,070 -35. Profesor C.F.M., biolog, chimist;    principal*) SSD 1,145 3,22036. Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 0,995 2,84637. Profesor C.F.M., biolog, chimist;    debutant*) SSD 0,950 -    C.Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar38. Infirmiera, agent D.D.D. G 0,800 1,29339. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 0,725 -40. Brancardier, baies, namolar,    spalatoreasa, ingrijitoare G 0,755 1,23841. Ambulantier**) 1,015 1,81542. Sofer autosanitara I***) 0,975 1,76043. Sofer autosanitara II***) 0,885 1,70544. Sofer autosanitara III***) 0,865 1,568────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------    *) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şicosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământulsuperior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi de 3-4 ani învăţământseral sau fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile deîncadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire acursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şiare 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelordin serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul desalarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale^1)    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Medic primar S 1,945 8,438 2. Medic specialist S 1,470 5,213 3. Farmacist primar*) S 1,665 4,198 4. Farmacist specialist S 1,255 3,795 5. Asistent medical principal**) PL 1,210 2,329 6. Asistent medical**) PL 0,950 1,840 7. Asistent medical principal**) M 1,100 2,156 8. Asistent medical**) M 0,930 1,725 9. Sora medicală principala***) M 1,015 1,92610. Sora medicală***) M 0,885 1,639────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din            compartimentele paraclinice medico-sanitare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Biolog, biochimist, fizician,    fiziokinetoterapeut; principal S 1,650 4,56312. Biolog, biochimist, fizician,    fiziokinetoterapeut; specialist S 1,200 4,12513. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent    social; principal S 1,400 3,85314. Profesor C.F.M. principal SSD 1,175 3,536────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------    ^1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare dinunităţile clinice, institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradeleprofesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 şi lit. B nr. crt. 11-13.    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplică şi funcţiei de asistent farmacie.    ***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.──────────NOTA:1. Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.2. Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicală legală. Diferenţierea salariilor de bază în cadrul grilelor de intervale corespunzătoare specializării medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevăzută la art. 13 din lege.──────────  +  Anexa VII/3┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţă sectorială = 614.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                         CERCETARE  UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din   activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Cercetător ştiinţific principal    gradul I S 2,125 5,000 2. Cercetător ştiinţific principal    gradul II S 1,700 3,650 3. Cercetător ştiinţific principal    gradul III S 1,450 2,900 4. Cercetător ştiinţific S 1,275 2,550             b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate 5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 1,175 2,350 6. Asistent de cercetare ştiinţifică    stagiar S 1,165 -   c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare   ştiinţifică, pe trepte profesionale 7. Asistent I M 1,175 2,350 8. Asistent II M 1,000 2,000 9. Asistent III M 0,925 1,85010. Asistent stagiar M 0,890 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VII/4┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţă sectorială = 614.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                             CULTURA                        UNITĂŢI DE CULTURA    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate     din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Regizor artistic, dirijor, solist    (vocal, balet, concertist, instrumentist),    actor, pictor scenograf, consultant artistic,    coregraf, concert maistru*), artist    instrumentist I; S    gradul I 1,950 4,500    gradul II 1,675 3,350    gradul III 1,500 3,000    gradul IV 1,325 2,650    gradul V 1,225 2,450    debutant 1,185 ---------    *) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizeazăgradele profesionale I, II şi III. 2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    dirijor cor, producător delegat,    impresar artistic; S    gradul I 1,850 3,700    gradul II 1,550 3,100    gradul III 1,325 2,650 3. Şef orchestra, artist instrumentist II,    maestru de studii (balet, canto),    secretar literar (muzical, public    relations), operator imagine (sunet),    sufleor opera, artist liric opera; S    gradul I 1,675 3,350    gradul II 1,500 3,000    gradul III 1,325 2,650    gradul IV 1,225 2,450    debutant 1,185 - 4. Artist liric, balerin, dansator,    acompaniator, corepetitor, actor    manuitor papusi, sculptor papusi,    sufleor teatru, artist plastic,    machior, peruchier, montor imagine,    editor imagine; S    gradul I 1,425 2,850    gradul II 1,300 2,600    gradul III 1,225 2,450    debutant 1,185 -               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Dirijor, şef orchestra, maestru    (balet-dans, corepetitor),    concertmaistru, maestru de studii    balet, maestru lumini-sunet;    gradul I 1,225 2,450    gradul II 1,050 2,100    gradul III 0,925 1,850    debutant 0,920 - 6. Solist (vocal, balet, concertist,    instrumentist), actor, instrumentist,    sufleor opera, corist opera;    gradul I 1,225 2,450    gradul II 1,050 2,100    gradul III 0,925 1,850    debutant 0,920 - 7. Maestru artist circ, artist circ,    maestru (acordor pian-clavecin,    lutier), specialist (orga, instrumente    de suflat);    gradul I 1,500 3,000    gradul II 1,325 2,650    gradul III 1,225 2,450    gradul IV 1,050 2,100    gradul V 0,950 1,900    debutant 0,920 - 8. Corist, balerin, dansator, corepetitor,    actor manuitor papusi, sculptor papusi,    sufleor teatru, artist plastic,    machior, peruchier, montor imagine,    operator imagine, editor imagine,    regizor scena (culise), secretar    platou;    gradul I 1,075 2,150    gradul II 1,000 2,000    gradul III 0,910 1,800    debutant 0,900 - 9. Regizor scena (culise), secretar    platou; M    gradul I 1,075 2,150    gradul II 1,000 2,000    gradul III 0,910 1,800    debutant 0,900 -10. Supraveghetor sala, controlor bilete,    garderobier, plasator M; G 0,850 1,700    c) Muncitori din activitatea specifica instituţiilor teatrale şi muzicale11. Muncitor calificat    I 1,250 2,125    II 1,175 2,000    III 1,075 1,850    IV 1,000 1,700    V 0,900 1,550    VI 0,825 1,425────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate               din presa, edituri, informare documentară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrica, redactor, lector,    publicist comentator, corespondent în    străinătate; S    gradul I 1,500 3,000    gradul II 1,325 2,650    gradul III 1,225 2,450    debutant 1,185 - 2. Şef agenţie publicitate, administrator    (publicăţii, editura), reporter    (fotoreporter, corespondent local); S    gradul I*) 1,450 2,900    gradul II 1,300 2,600    gradul III 1,200 2,400    debutant 1,185 - 3. Secretar (tehnic) de redactie,    documentarist, traducător,    caricaturist, desenator artistic,    corector, tehnoredactor; S    gradul I 1,425 2,850    gradul II 1,300 2,600    gradul III 1,225 2,450    debutant 1,185 - 4. Redactor, secretar de redactie; SSD    gradul I 1,325 2,650    gradul II 1,225 2,450    gradul III 1,060 2,100    debutant 1,055 ---------    *) Nivelul de salarizare nu se aplica funcţiilor de administrator(publicaţii, editura).             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de    redactie, documentarist, traducător,    caricaturist, desenator artistic,    corector, tehnoredactor; M    treapta IA 1,225 2,450    treapta I 1,075 2,150    treapta II 1,000 2,000    debutant 0,920 - 6. Laborator foto, retusor foto,    fotograf; M; G    treapta I 1,050 2,100    treapta II 0,925 1,850    treapta III 0,850 1,700    debutant 0,835 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    III. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din                            muzee şi biblioteci                       Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ─────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Muzeograf, restaurator, conservator,    bibliograf, bibliotecar; S    gradul IA 1,650 4,000    gradul I 1,375 2,750    gradul II 1,250 2,500    debutant 1,185 - 2. Muzeograf, restaurator, conservator,    bibliograf, bibliotecar-arhivist; SSD    gradul I 1,325 3,000    gradul II 1,225 2,450    gradul III 1,060 2,100    debutant 1,055 -             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar custode sala; M    treapta I 1,225 2,450    treapta II 1,075 2,150    treapta III 1,000 2,000    debutant 0,920 - 4. Bibliotecar M    treapta IA 1,225 2,450    treapta I 1,075 2,150    treapta II 1,000 2,000    debutant 0,920 - 5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 0,850 1,700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadraţişi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.    IV. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din    case de cultura, cămine culturale şi din alte instituţii de cultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent S    gradul I 1,425 2,850    gradul II 1,300 2,600    gradul III 1,225 2,450    debutant 1,185 - 2. Referent SSD    gradul I 1,325 2,650    gradul II 1,225 2,450    gradul III 1,060 2,100    debutant 1,055 -            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Redactor    treapta IA 1,225 2,450    treapta I 1,075 2,150    treapta II 1,000 2,000    debutant 0,920 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VII/5┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 614.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                              CULTE    Coeficienţi de multiplicare pentru personalul clerical*)                          Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Preot    gradul I S 1,800 3,600    gradul II S 1,500 3,000    definitiv S 1,350 2,700    debutant S 1,340 - 2. Preot    gradul I M 1,300 2,600    definitiv M 1,250 2,500    debutant M 1,230 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la culte cu cea de preot.──────────  +  Anexa VII/6┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                            SPORT                       UNITĂŢI SPORTIVE    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate                  din federaţii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor*) ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert    sportiv; gradul IA 1,800 3,800 2. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert    sportiv; gradul I 1,625 3,250 3. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert    sportiv; gradul II 1,450 2,900 4. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), gradul III,    instructor sportiv gradul I 1,325 2,650 5. Secretar federatie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 1,225 2,450 6. Instructor sportiv debutant 1,205 -               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7. Instructor sportiv I, referent I 1,225 2,450 8. Instructor sportiv II, referent II 1,100 2,200 9. Instructor sportiv III, referent III 1,025 2,05010. Instructor sportiv debutant 0,935 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilescprin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobareaministrului tineretului şi sportului.    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate                 din alte unităţi sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor*) ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1. Antrenor categoria I, expert sportiv    gradul I 1,500 3,000 2. Antrenor categoria II, expert sportiv    gradul II 1,325 2,650 3. Antrenor categoria III, referent sportiv    gradul III 1,225 2,450 4. Antrenor categoria IV, referent sportiv    gradul IV 1,125 2,250 5. Antrenor categoria V 1,035 2,050 6. Antrenor debutant, referent sportiv    debutant 1,025 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prinordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.  +  Anexa VII/7┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR  +  Capitolul I Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S 3,350 6,700 2. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul IA S 2,850 5,700 3. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul I S 2,650 5,300 4. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul II S 2,450 4,900 5. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul III S 2,250 4,500 6. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul IV S 2,050 4,100 7. Inspector vamal, referent de    specialitate; debutant S 2,015 - 8. Referent gradul I SSD 2,300 4,600 9. Referent gradul II SSD 2,100 4,20010. Referent gradul III SSD 1,900 3,80011. Referent debutant SSD 1,870 -                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Referent IA M 2,150 4,30013. Referent I M 1,950 3,90014. Referent II M 1,750 3,50015. Referent III M 1,550 3,10016. Referent IV M 1,350 2,70017. Referent debutant M 1,320 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Direcţia Generală a VamilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S 4,000 7,500 2. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul IA S 3,400 6,800 3. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul I S 3,200 6,400 4. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul II S 2,950 5,900 5. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul III S 2,700 5,400 6. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul IV S 2,450 4,900 7. Inspector vamal, referent de    specialitate; debutant S 2,415 - 8. Referent gradul I SSD 2,800 5,600 9. Referent gradul II SSD 2,550 5,10010. Referent gradul III SSD 2,300 4,60011. Referent debutant SSD 2,265 -                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Referent IA M 2,650 5,30013. Referent I M 2,400 4,80014. Referent II M 2,200 4,40015. Referent III M 2,000 4,00016. Referent IV M 1,800 3,60017. Referent debutant M 1,770 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Direcţia regionala vamalăCoeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S 2,950 5,900 2. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul IA S 2,450 4,900 3. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul I S 2,250 4,500 4. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul II S 2,000 4,000 5. Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul III S 1,800 3,600 6. Inspector vamal, referent de    specialitate; debutant S 1,770 - 7. Referent gradul I SSD 1,950 3,900 8. Referent gradul II SSD 1,750 3,500 9. Referent gradul III SSD 1,600 3,20010. Referent debutant SSD 1,570 -                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Referent IA M 1,750 3,50012. Referent I M 1,600 3,20013. Referent II M 1,450 2,90014. Referent III M 1,250 2,50015. Referent debutant M 1,220 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleCoeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S sau 2,650 5,300                                        şcoala vamală 2. Inspector vamal principal S sau 2,150 4,300                                        şcoala vamală 3. Inspector vamal gradul I S sau 1,950 3,900                                        şcoala vamală 4. Inspector vamal gradul II S sau 1,750 3,500                                        şcoala vamală 5. Inspector vamal gradul III S sau 1,550 3,100                                        şcoala vamală 6. Inspector vamal debutant S sau 1,520 -                                        şcoala vamală 7. Inspector vamal Şcoala vamală 1,775 3,550                                           sau SSD 8. Controlor vamal gradul I Şcoala vamală 1,550 3,100                                           sau SSD 9. Controlor vamal gradul II Şcoala vamală 1,350 2,700                                           sau SSD10. Agent vamal debutant Şcoala vamală 1,320 -                                           sau SSD                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Controlor vamal I M 1,600 3,20012. Controlor vamal II M 1,450 2,90013. Controlor vamal III M 1,250 2,50014. Controlor vamal debutant M 1,070 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Funcţii de execuţie de categoria B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Inspector pentru datoria vamală    principal S 2,150 4,300 2. Inspector pentru datoria vamală    gradul I S 1,950 3,900 3. Inspector pentru datoria vamală    gradul II S 1,750 3,500 4. Inspector pentru datoria vamală    gradul III S 1,550 3,100 5. Inspector pentru datoria vamală    debutant S 1,520 - 6. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,775 3,550                                          sau SSD 7. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,550 3,100    gradul I sau SSD 8. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,350 2,700    gradul II sau SSD 9. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 1,320 -    debutant sau SSD                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Controlor pentru datoria vamală I M 1,600 3,20011. Controlor pentru datoria vamală II M 1,450 2,90012. Controlor pentru datoria vamală III M 1,250 2,50013. Controlor pentru datoria vamală    debutant M 1,070 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VII/8┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                             NAVIGAŢIE               UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Comandant instructor S 1,550 4,000 2. Şef mecanic instructor S 1,450 2,900                 a) Funcţii de execuţie pe nave maritime 3. Comandant S 1,575 3,650 4. Şef mecanic S 1,475 2,950 5. Căpitan secund, şef mecanic secund, şef    electrician S 1,250 2,500 6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer    electrician S 1,175 2,350 7. Ofiţer aspirant S 1,165 -        b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale 8. Căpitan dragor M 1,225 2,450 9. Căpitan M 1,125 2,25010. Şef mecanic M 1,100 2,20011. Dragor-şef M 1,075 2,15012. Ofiţer punte M 1,025 2,05013. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 1,000 2,00014. Dragor M 0,925 1,85015. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer    electrician, dragor; aspirant M 0,905 -               c) Funcţii de execuţie comune pe nave16. Şef staţie RTG M 1,075 2,15017. Ofiţer RTG I M 0,975 1,95018. Ofiţer RTG II M 0,900 1,80019. Şef echipaj 1,050 2,10020. Conducător salupa, şef timonier, ajutor    ofiţer mecanic 0,975 1,95021. Electrician, motorist, motopompist,    timonier, marinar 0,925 1,85022. Electrician, motorist, motopompist,    timonier, marinar; debutant 0,905 -23. Scafandru autonom 1,175 2,35024. Scafandru greu 1,075 2,15025. Scafandru debutant 1,035 -  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi               - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -26. Căpitan de port specialist S 1,475 2,95027. Căpitan de port gradul I S 1,250 2,500              - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -28. Căpitan de port gradul II M 1,125 2,25029. Ofiţer de port gradul I M 1,075 2,15030. Ofiţer de port gradul II M 0,975 1,95031. Ofiţer de port debutant M 0,905 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTA:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.  +  Anexa VII/9┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITĂŢI CU SI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTAŢIE SI DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENECoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); expert S 1,600 4,000 2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); gradul I S 1,400 2,800 3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); gradul II S 1,225 2,450 4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); gradul III S 1,175 2,350 5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); debutant S 1,165 - 6. Medic primar veterinar**) S 1,875 4,500 7. Medic veterinar gradul I S 1,600 3,200 8. Medic veterinar gradul II S 1,400 2,800 9. Medic veterinar gradul III S 1,210 2,35010. Medic veterinar debutant S 1,206 -11. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic; I SSD 1,300 2,80012. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic; II SSD 1,125 2,25013. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic; III SSD 1,050 2,10014. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic; debutant SSD 1,035 -              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15. Tehnician***) observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); IA M 1,125 2,40016. Tehnician***) observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); I M 1,025 2,05017. Tehnician***) observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); II M 0,925 1,85018. Tehnician***) observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 0,905 -19. Asistent veterinar I, tehnician    veterinar IA M 1,175 2,40020. Asistent veterinar II, tehnician    veterinar I M 1,075 2,15021. Asistent veterinar III, tehnician    veterinar II M 0,975 1,95022. Asistent veterinar, tehnician    veterinar; debutant M 0,905 -23. Agent veterinar I Şcoala 0,925 1,850                                        profesională24. Agent veterinar II Şcoala 0,825 1,650                                        profesională25. Agent veterinar debutant Şcoala 0,820 -                                        profesională──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).──────────  +  Anexa VII/10┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘              OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Inginer cadastru gradul IA S 1,825 4,000 2. Inginer cadastru gradul I S 1,400 2,800 3. Inginer cadastru gradul II S 1,275 2,550 4. Inginer cadastru gradul III S 1,190 2,350 5. Inginer cadastru debutant S 1,185 - 6. Subinginer cadastru I SSD 1,300 2,800 7. Subinginer cadastru II SSD 1,200 2,400 8. Subinginer cadastru III SSD 1,060 2,100 9. Subinginer cadastru debutant SSD 1,055 -              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician cadastru IA M 1,200 2,40011. Tehnician cadastru I M 1,025 2,05012. Tehnician cadastru II M 0,935 1,85013. Tehnician cadastru debutant M 0,930 -14. Operator cadastru I M; G 0,925 1,85015. Operator cadastru II M; G 0,845 1,65016. Operator cadastru debutant M; G 0,840 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VII/11┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                      PROTECŢIA MEDIULUI     AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI                 BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Inspector de specialitate expert,    inginer expert*) S 1,600 4,000 2. Inspector de specialitate, inginer*);    gradul I S 1,400 2,800 3. Inspector de specialitate, inginer*);    gradul II S 1,225 2,450 4. Inspector de specialitate, inginer*);    gradul III S 1,175 2,350 5. Inspector, inginer*); debutant S 1,170 - 6. Subinginer I SSD 1,300 2,800 7. Subinginer II SSD 1,125 2,250 8. Subinginer III SSD 1,050 2,100 9. Subinginer debutant SSD 1,035 -              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician, observator condiţii mediu;    IA**) M 1,125 2,40011. Tehnician, observator condiţii mediu;    I**) M 1,025 2,05012. Tehnician, observator condiţii mediu;    II**) M 0,925 1,85013. Tehnician, observator condiţii mediu;    debutant**) M 0,905 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.──────────  +  Anexa VII/12┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 603.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘                         AVIAŢIA SPORTIVA                        AEROCLUBUL ROMÂNIEI    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate    1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                        Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor*) ────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist;    clasa I 1,650 4,000    clasa a II-a 1,425 2,850    clasa a III-a 1,250 2,500    clasa a IV-a 1,175 2,350    clasa a V-a 1,165 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Nivelul studiilor şi nivelul de ocupare a funcţiilor se stabilesc prinordin al ministrului transporturilor.    2. Personal tehnic aeronautic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale 1. Inginer de aviaţie S    clasa I 1,650 4,000    clasa a II-a 1,425 2,850    clasa a III-a 1,250 2,500    clasa a IV-a 1,175 2,350    debutant 1,165 - 2. Tehnician de aviaţie M    clasa I 1,200 2,400    clasa a II-a 1,100 2,200    clasa a III-a 1,000 2,000    clasa a IV-a 0,925 1,850    debutant 0,905 - 3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnica    clasa I de aviaţie sau 1,275 2,550    clasa a II-a echivalenta 1,100 2,200    clasa a III-a 0,975 1,950    clasa a IV-a 0,925 1,850    debutant 0,905 - 4. Mecanic pentru întreţinerea aparatelor M;    de lansare la zbor (turn de Şcoala    parasutism, automosor, plior profesională    parasute, deltaplanism etc.);    clasa I 1,100 2,400    clasa a II-a 1,050 2,100    clasa a III-a 0,975 1,950    clasa a IV-a 0,925 1,850    debutant 0,905 - 5. Maistru de aviaţie Şcoala de maiştri    clasa I aviaţie 1,300 2,600    clasa a II-a 1,200 2,400    clasa a III-a 1,025 2,050────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3. Personal operativ aeronautic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Meteorolog aeronautic specialist S    gradul I 1,650 4,000    gradul II 1,425 2,850    gradul III 1,250 2,500    gradul IV 1,175 2,350    debutant 1,165 -              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 2. Meteorolog aeronautic M+curs    I de calificare 1,075 2,150    II 0,975 1,950    debutant 0,905 - 3. Controlor trafic dirijare M+curs    I de calificare 1,200 2,400    II 1,075 2,150    III 0,975 1,950 4. Controlor trafic operaţiuni M+curs    auxiliare de calificare    I 1,100 2,200    II 1,000 2,000    III 0,925 1,850    debutant 0,905 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VIII/1┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţă sectorială = 522.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. VII/1-VII/12I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Consilier, expert, inspector de    specialitate; gradul I; inginer,    economist; specialist IA S 1,850 4,000 2. Referent de specialitate, inspector    de specialitate; gradul II; economist,    referent, inginer; gradul I S 1,600 3,200 3. Referent de specialitate, inspector    de specialitate; gradul III; economist,    referent, inginer; gradul II S 1,475 2,975 4. Referent de specialitate, inspector    de specialitate; gradul IV; economist,    referent, inginer; gradul III S 1,375 2,750 5. Referent, inspector, inginer,    economist; debutant S 1,370 - 6. Referent, subinginer, conductor    arhitect, arhivist, tehnician-    economist; I SSD 1,500 3,000 7. Referent, subinginer, conductor    arhitect, arhivist, tehnician-    economist; II SSD 1,375 2,775 8. Referent, subinginer, conductor    arhitect, arhivist, tehnician-    economist; III SSD 1,225 2,475 9. Referent, subinginer, conductor    arhitect, arhivist, tehnician-    economist; debutant SSD 1,220 -               b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale                       din servicii de contencios10. Consilier juridic gradul IA S 1,850 4,00011. Consilier juridic gradul I S 1,600 3,20012. Consilier juridic gradul II S 1,475 2,97513. Consilier juridic gradul III S 1,375 2,75014. Consilier juridic debutant S 1,370 -             c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; IA M 1,375 2,47516. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; I M 1,275 2,30017. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; II M 1,150 2,07518. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; III M 1,075 1,90019. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; debutant M 1,070 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert-consultant IA S 2,000 4,000 2. Expert-consultant I S 1,750 3,500 3. Expert-consultant II S 1,550 3,100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi                    centre de calificare şi recalificare    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert gradul I S 1,750 3,500 2. Expert gradul II S 1,500 3,000 3. Expert gradul III S 1,375 2,750 4. Expert debutant S 1,370 -             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Instructor I M 1,375 2,750 6. Instructor II M 1,175 2,350 7. Instructor III M 1,075 2,150 8. Instructor debutant M 1,070 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în prezenta anexă se aplică şi    funcţiilor de specialitate din Şcoala populara de artă.    IV. Proiectare    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 1,950 3,900 2. Proiectant gradul II S 1,700 3,400 3. Proiectant gradul III S 1,475 2,950 4. Proiectant gradul IV S 1,375 2,700 5. Proiectant debutant S 1,370 - 6. Subinginer cartograf I SSD 1,500 3,000 7. Subinginer cartograf II SSD 1,375 2,750 8. Subinginer cartograf III SSD 1,225 2,400 9. Subinginer cartograf debutant SSD 1,220 -             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 1,375 2,75011. Tehnician proiectant II*) M 1,175 2,35012. Tehnician proiectant III*) M 1,075 2,15013. Tehnician proiectant debutant*) M 1,070 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru aceasta funcţie seutilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.    V. Unităţi de informatică    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Analist, programator, inginer de    sistem; IA S 2,100 4,000 2. Analist, programator, inginer de    sistem; I S 1,900 3,800 3. Analist, programator, inginer de    sistem; II S 1,700 3,400 4. Analist, programator, inginer de    sistem; III S 1,475 2,950 5. Analist, programator, inginer de    sistem; IV S 1,375 2,700 6. Analist, programator, inginer de    sistem; debutant S 1,370 - 7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 1,500 3,000 8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 1,375 2,750 9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 1,220 2,40010. Informatician, conductor tehnic;    debutant SSD 1,219 -             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Analist (programator) ajutor IA M 1,375 2,75012. Analist (programator) ajutor I M 1,275 2,55013. Analist (programator) ajutor II M 1,150 2,30014. Analist (programator) ajutor III M 1,075 2,10015. Analist (programator) debutant M 1,070 -16. Operator, controlor date; I M 1,275 2,55017. Operator, controlor date; II M 1,150 2,30018. Operator, controlor date; III M 1,050 2,10019. Operator, controlor date; IV M 0,975 1,90020. Operator, controlor date; debutant M 0,970 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VIII/2┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea de referinţa sectorială = 522.000 lei │└──────────────────────────────────────────────────┘              ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR    Coeficienţi de multiplicare pentru personalul din activitatea desecretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire^1)    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicarecrt. studiilor ────────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Stenodactilograf IA*) M 1,300 2,450 2. Stenodactilograf I M 1,150 2,075 3. Stenodactilograf II M 1,075 1,900 4. Stenodactilograf debutant M 1,070 - 5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 1,275 2,300 6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1,125 2,025 7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 1,025 1,850 8. Secretar-dactilograf, dactilograf;    debutant M: G 1,020 - 9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 1,075 1,95010. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 0,975 1,77511. Secretar, secretar-dactilograf;    debutant**) M; G 0,970 -12. Administrator I M 1,375 2,47513. Administrator II M 1,250 2,25014. Administrator III M 1,125 2,02515. Şef depozit I M 1,225 2,22516. Şef depozit II M 1,125 2,02517. Casier, magaziner; I M 1,200 2,17518. Casier, magaziner; II M; G 1,075 1,95019. Casier, magaziner; debutant M; G 1,070 -20. Funcţionar, arhivar; I M 1,175 2,12521. Funcţionar, arhivar; II M 1,075 1,95022. Funcţionar, arhivar; III M 0,975 1,77523. Funcţionar, arhivar; debutant M 0,970 -24. Şef formaţie paza, pompieri 1,075 1,95025. Portar, paznic, pompier, îngrijitor,    guard, bufetier, manipulant bunuri,    curier; I 0,925 1,67526. Portar, paznic, pompier, îngrijitor,    guard, bufetier, manipulant bunuri,    curier; II 0,850 1,55027. Maistru I 1,325 2,40027. Maistru II 1,225 2,22529. Sofer IA***) 1,350 2,47530. Sofer I***) 1,350 2,45031. Sofer II****) 1,300 2,35032. Muncitor calificat I 1,300 2,35033. Muncitor calificat II 1,225 2,22534. Muncitor calificat III 1,150 2,07535. Muncitor calificat IV 1,075 1,95036. Muncitor calificat V 1,000 1,80037. Muncitor calificat VI 0,925 1,67538. Muncitor necalificat 0,850 1,550──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────^1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.*) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.****) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.────────────────────NOTA:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea soferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.──────────  +  Anexa IX/1INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director general, inspector de stat şef 55 2. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50 3. Director, inspector şef 50 4. Director adjunct, inspector şef adjunct 40 5. Contabil şef 40 6. Inginer şef 40 7. Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30 8. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25 9. Şef formaţie muncitori 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa IX/2INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          A. Serviciile Presedentiei, şi aparatul Guvernului                   şi aparatul Parlamentului 1. Director, şef sector, şef compartiment 50 2. Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment    adjunct 40    B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi        unităţile teritoriale de specialitate din         subordinea acestora               a) aparatul propriu          1. Ministerul Finanţelor     1.1. Garda Financiară - aparatul central 1. Comisar general adjunct 50 2. Comisar şef divizie 30          2. Ministerul Educaţiei Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia*) - % -crt. ──────────────────────────                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Inspector general 45 55 2. Inspector principal de specialitate 45 50--------    *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         b) servicii publice descentralizate               1. Ministerul Finanţelor       1.1. Garda financiară - aparatul teritorial 1. Comisar şef secţie 40 2. Comisar şef secţie adjunct 30 3. Comisar şef secţie divizie 25       1.2. Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului                           financiar de stat              - la nivel de municipiu 1. Director administraţie financiară 40 2. Director adjunct administraţie financiară 30 3. Şef circumscripţie fiscală 30              - la nivel de comuna 1. Şef perceptie 25               2. Ministerul Culturii       2.1. Inspectoratul pentru cultura 1. Consilier teritorial şef 50 2. Consilier teritorial şef adjunct 40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                       minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               2^1. Ministerul Educaţiei Naţionale                    2^1.1. Inspectoratul şcolar*) 1. Inspector şcolar general 45 55 2. Inspector şcolar general adjunct 35 45 3. Inspector şcolar de specialitate 30 40 4. Inspector şcolar 25 30--------    *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                3. Ministerul Sănătăţii                  3.1. Direcţia sanitară      Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi si     responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte                       din salariul de bază 1. Medic inspector 25 2. Farmacist inspector 25         c) aparatul propriu al administraţiei publice locale            şi serviciile publice din subordinea acesteia     1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti      şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilii locale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         1.1. La nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti 1. Şef departament*) 55 2. Arhitect şef 50 3. Arhitect şef adjunct 40 4. Şef filiala, şef corp control comercial I 30 5. Şef corp control comercial II 25--------    *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.         1.2. La nivel de municipiu şi oraş 1. Şef corp control comercial I 30 2. Şef corp control comercial II 25         1.3. La nivel de comuna 1. Şef perceptie 25 2. Şef birou 15         d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor                      organe de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          1. Ministerul Culturii        1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redactionala 1. Redactor-şef 40 2. Redactor-şef adjunct 30 3. Şef redactie, secretar general de redactie 25────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                             limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi       suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază 1. Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coristii, balerinii,    artiştii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii,    care desfăşoară activitate solistica 10 2. Artiştii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară    activitate de şef de partida 10       1^1. Ministerul Educaţiei Naţionale            1^1.1. Unităţi de învăţământ       1^1.1.1. Funcţiile didactice de conducere                din învăţământul superior*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                       minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Rector 35 45 2. Prorector 25 30 3. Director general administrativ al universităţii 25 30 4. Decan 20 30 5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25 6. Prodecan 15 20 7. Administrator-şef al facultăţii 15 20 8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15 9. Director de departament 15 2010. Şef de catedra 10 15--------    *) Indemnizaţia de conducere se calculează conform art. 91 alin.(1) din Legea nr. 128/1997.      1^1.1.2. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul               gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri*) 1. Director de şcoala sau de liceu 25 35 2. Director adjunct de şcoala sau de liceu 20 25 3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25 4. Directorul Casei corpului didactic 25 35--------    *) Indemnizaţia se calculează conform art. 51 alin. (1) dinLegea nr. 128/1997.      1^1.1.3. Alte funcţii de conducere specifice               din instituţiile de învăţământ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar-şef*) 10 2. Secretar-şef**) 10--------    *) Se utilizează numai în învăţământul superior.    **) Se utilizează la centrele bugetare, grupurile şcolare sau la unităţileşcolare stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.      1^1.1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini,               activităţi şi responsabilităţi suplimentare               funcţiei didactice de predare de bază, care fac               parte din salariul de bază, stabilite potrivit               art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.    Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Diriginte 10% din salariul de bază                                                       al funcţiei didactice                                                             deţinute       1^1.1.5. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi                prestate în afară obligaţiilor funcţiei de                baza şi care nu fac parte din salariul de                baza 1. Preşedintele comisiei de bacalaureat    * la o comisie de pînă la 100 de candidaţi 50% din salariul de bază                                                          lunar al funcţiei                                                       didactice în care este                                                              încadrat    * la o comisie de peste 100 de candidaţi un salariu de bază lunar                                                         al funcţiei didactice                                                         în care este încadrat 2. Personal didactic desemnat sa conducă şi 10-25% din salariul de    sa realizeze practica pedagogica baza al funcţiei didactice                                                       în care este încadrat,                                                        calculat în raport cu                                                        numărul elevilor sau al                                                        studenţilor practicanti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 2. Ministerul Sănătăţii          2.1. Inspectoratele de sănătate publică 1. Inspector-şef 50 2. Inspector-şef adjunct 40                2.2. Unităţi sanitare          2.2.1. Funcţiile de conducere medico-sanitare 1. Medic (farmacist) director 50 2. Medic (farmacist) director adjunct 40 3. Medic şef (policlinica, staţie salvare, centru transfuzie    sanguina şi altele similare) 40 4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog,    şef secţie, şef laborator şi altele similare) 25 5. Asistent medical şef 25          2.2.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini,                 activităţi şi responsabilităţi suplimentare                 funcţiei de bază, care fac parte din salariul                 de bază 1. Farmacist diriginte 15 2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10 3. Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicală, oficiant    medical, moasa, laborant şi altele similare) şef 10 4. Spalatoreasa cu gestiune: şef echipa 7          2.2.3. Indemnizaţii pentru activităţi prestate in                 afară obligaţiilor funcţiei de bază şi care                 nu fac parte din salariul de bază          Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai cel mult 25%, in          comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii cursul unei luni,          de muncă şi ai comisiilor medicale din salariul de                                                               baza al funcţiei                                                                  de execuţie                                                                  îndeplinite────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               3. Ministerul Tineretului şi Sportului          3.1. Funcţiile de conducere din federaţii sportive 1. Preşedinte federatie 30 2. Secretar general federatie 25          3.2. Funcţiile de conducere din alte unităţi sportive                          3.2.1. Cluburi 1. Preşedinte club 20 2. Vicepreşedinte club 10                       3.2.2. Complex sportiv    Şef complex sportiv 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             4. Ministerul Transporturilor          4.1. Unităţi navale şi capitanii de porturiFuncţiile de conducere din unităţile navale şi capitaniile de porturi 1. Căpitan şef port 20 2. Şef grup scafandri 10          4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurata               potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din               Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acorda               o indemnizaţie de 7.300 lei/ora de scufundare                  4.3. Aviaţie sportiva          4.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii                 de zbor 1. Comandant detasament zbor 50 2. Comandant aeroclub teritorial 50 3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 30 4. Şef sector zbor aeroclub teritorial 15          4.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii                 tehnic-aeronautice 1. Şef grupa lucrări - reparaţii (LR) 30 2. Şef sector tehnic 15          4.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii                 operativ-aeronautice 1. Director zbor 40 2. Director tehnic 40 3. Şef serviciu informare zbor-meteo-navigaţie 30          4.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant                 şi tehnic, navigant profesionist, precum si                 indemnizaţia de exploatare pentru personalul                 tehnic aeronautic din Aeroclubul României                     Activitatea pentru care se acorda: Indemnizaţia                                                            ──────────────────── 1. Misiuni prevăzute în Codul aerian pînă la: 6.200 lei/                                                               ora de zbor 2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 3.300 lei/start 3. Salturi cu parasuta 27.400 lei/salt 4. Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari 1.800 lei/aterizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltaacrobaţie aeriană va fi echivalată astfel:    1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal;    1 ora de zbor înalta acrobatie = 4 ore zbor normal;    Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobatie.    2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnicnavigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza decalcul pentru toate drepturile care se acorda în raport cu acesta.    3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pefuncţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu pînă la 60% aindemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilescde către Aeroclubul României.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                5. Ministerul Agriculturii          5.1. Funcţiile de conducere din activitatea specifica 1. Şef oficiu*), inspector şef*) 40 2. Şef staţie, şef ferma, şef centru, şef circumscripţie 30--------    *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitatejuridică, după caz.         5.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini,              activităţi şi responsabilităţi suplimentare              funcţiei de bază, care fac parte din salariul              de bază:        - Medicii veterinari încadraţi în activităţile 10% din salariul          prevăzute în anexa nr. VII/9 la prezenta lege, de bază al          autorizaţi sa exercite atribuţii de inspector funcţiei de          al poliţiei sanitar-veterinare. execuţie                                                                   îndeplinite        Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul        care îl autorizează.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          6. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului           6.1. Funcţii de conducere din activitatea specifica 1. Guvernator*) 50 2. Inspector şef**) 40--------    *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervatiei Biosferei"Delta Dunării".    **) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.               7. Academia Română      7.1. Funcţiile de conducere specifice din activitatea de           cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică si           proiectare 1. Director institut 50 2. Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40 3. Secretar ştiinţific, director centru 30              8. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale     8.1. Funcţiile de conducere specifice în unităţile de          perfecţionare a personalului cu pregătire medie          şi în centre de calificare şi recalificare 1. Director centru de perfecţionare 30 2. Director adjunct centru de perfecţionare 25 3. Director centru de calificare şi recalificare 30 4. Şef centru de calificare 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               C. Autoritatea vamală 1. Şef birou vamal 30 2. Şef adjunct birou vamal 25 3. Şef tură, şef sector 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Indemnizaţia de conducere                                                      în procente din salariul                                                              de bazăNr. Funcţia - % -crt. ──────────────────────────                                                              limita maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              D. Autorităţi autonome         1. Funcţii de conducere la Curtea de Conturi 1. Director direcţie control financiar, şef compartiment    control financiar la Camera de Conturi, preşedinte    colegiu jurisdicţional, director adjunct la Direcţia    de control financiar şi la Camera de Conturi a    Municipiului Bucureşti, şef serviciu control, controlor    financiar care exercita control preventiv 40 2. Judecător financiar inspector, procuror financiar inspector 35         2. Funcţii de conducere la Comisia Naţională                    a Valorilor Mobiliare 1. Director general de departament 55 2. Director general adjunct de departament 50 3. Director 50 4. Director adjunct al direcţiilor aferente departamentelor 40 5. Şef serviciu 30 6. Şef birou din cadrul direcţiilor aferente departamentelor 25────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa XPREVEDERI DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGĂ1. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) şi alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 şi la art. 41, precum şi anexa nr. 7 pct. 2 din nota, anexa nr. 8 şi pct. 1, 3 şi 7 din nota, anexa nr. 9 şi nota de la cap. II, pct. 1 din nota la cap. III lit. B şi pct. 1 şi 2 de la cap. III lit. C, din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi al personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993.2. Art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 29, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 36 anexele nr. 1-4 şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.3. Art. 27 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992.4. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază, precum şi prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de bază din anexele nr. I/1 - I/4; I/5 nr. crt. 2, I/6 şi I/7; II/1 - II/6; III/1 şi III/2 (cu excepţia pct. 8 din nota), III/3, precum şi anexele nr. V/1, V/1A, V/2 - V/10A, V/11 (cu excepţia cap. IV Corpul gardienilor publici) şi V/12 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, se abroga pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, precum şi prevederile referitoare la majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază în cazul unor activităţi de producţie organizate în subordinea consiliilor locale şi judeţene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului.5. Articolul unic pct. 2 şi 3 din Legea nr. 20/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 12 aprilie 1994.6. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)] art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.7. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994.8. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 42/1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 privind funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.9. Prevederile art. 1 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 0366 din 28 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 02821993.10. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, cu excepţia alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 şi art. 31 (anexele nr. 1-3) din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995. Prevederile referitoare la Curtea de Conturi din art. 52 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996. Se abroga prevederile referitoare la Curtea de Conturi şi Curtea Constituţională din art. 22 alin. (1), art. 36 şi cap. I şi IIA din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996.11. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 220/1995 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.12. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.13. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.14. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.15. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.16. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 213/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995.17. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 214/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.18. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.19. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 275/1995 privind majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor în unele unităţi bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.20. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.21. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unităţile sportive cuprinse la art. 3 şi la art. 4, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.22. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996.23. Art. I pct. 20, anexa nr. 2, cap. A, precum şi prevederile referitoare la funcţiile de conducere utilizate pentru alt personal decât cel de specialitate juridică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei, din cap. B, din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997. Prevederile referitoare la sporul de vechime pentru funcţiile de demnitate publică numite, cuprinse la art. 31 din Legea nr. 50/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996.24. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 22, art. 28, art. 30, cu excepţia anexei nr. 4, din Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997.25. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997.26. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 mai 1998.27. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a Corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997.28. Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 aprilie 1998.29. Prevederile referitoare la salarizarea, promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii a personalului prevăzut la art. 21, art. 41, art. 45, art. 46, art. 62, art. 79, art. 112 şi art. 117, precum şi anexele nr. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.                           *                          * *Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, Legea nr. 40/1991, republicată, şi Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază se menţin în vigoare în vederea salarizarii personalului încadrat în activităţile cărora nu li se aplică prevederile prezentei legi.Celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradaţiilor pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.------