HOTĂRÂRE nr. 856 din 6 noiembrie 2013pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 12 noiembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 2 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. poate încheia contracte de comodat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu reprezentanţele din România ale organizaţiilor internaţionale, având ca obiect imobile proprietate privată a statului, deţinute de M.A.E. în condiţiile legii, necesare pentru desfăşurarea activităţilor acestora, conform obligaţiilor asumate de România."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 856.________