ORDIN nr. 3.770 din 19 mai 1998privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 bis din 13 iulie 1998    Ministrul educaţiei naţionale,în temeiul art. 159 - 165 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 32 - 41 şi al art. 147 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,în baza Hotărârii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 57/1998,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia formarea formatorilor şi personal, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia generală a finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţieinaţionale,Andrei MargaNOTĂ:Pentru cadrele didactice înscrise în perioada 1 ianuarie - 15 februarie 1998 în vederea sustinerii examenului de acordare a gradelor didactice II şi I se va efectua o singura inspecţie curenta.De asemenea, pentru cadrele didactice care se vor înscrie în perioada 1 octombrie - 1 noiembrie 1998 în vederea sustinerii acestor examene se va efectua tot o singura inspecţie curenta.Începând cu anul şcolar 1999/2000, pentru cadrele didactice care se vor înscrie în perioada 1 octombrie - 1 noiembrie 1999 se vor lua toate măsurile pentru a se efectua cele doua inspecţii curente prevăzute la art. 35 alin. (2) şi, respectiv, la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 128/1997.Pentru cadrele didactice înscrise pentru seria 1997 - 1999, în vederea sustinerii examenului de acordare a gradului didactic I, lucrările metodico-ştiinţifice se depun până la data de 30 septembrie 1998.Recenzia lucrărilor se va face până la data de 10 octombrie 1998.Propunerile pentru desemnarea preşedinţilor de comisii se vor înainta Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 20 octombrie 1998.Susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice în sesiuni publice şi efectuarea inspecţiei speciale se vor realiza, pentru cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus, în perioada 20 octombrie 1998 - 20 iunie 1999.  +  AnexăMETODOLOGIA FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARFormarea continua, inclusiv conversia profesională a personalului didactic preuniversitar, potrivit prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, constituie un drept. Aceasta importanţă activitate socială este coordonata de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se realizează prin unităţi de învăţământ, case ale corpului didactic, centre, instituţii şi alte forme instituţionalizate pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului de conducere, îndrumare şi control.Aceste instituţii se pot asocia cu alte instituţii similare din ţara şi din străînătate, conform reglementărilor legale.Întreaga activitate de formare continua a cadrelor didactice urmăreşte realizarea obiectivelor fundamentale ale educaţiei şi învăţământului:* dezvoltarea identităţii naţionale, în contextul integrării europene şi mondiale;* dezvoltarea culturală, ştiinţifică, tehnica şi profesională;* dezvoltarea capacităţii de anticipare şi de adaptare la schimbare, pentru progres psihosocial şi integrare;* formarea şi dezvoltarea personalităţii umane integrale, armonioase, creatoare, independente şi interdependente;* dezvoltarea caracterului prospectiv şi permanent al educaţiei;* democratizarea educaţiei şi a învăţământului, asigurarea condiţiilor de egalizare relativă şi gradata a sanselor de acces şi parcurgere, pentru dezvoltarea maxima a potenţialului psihofizic al fiecărui individ, pentru realizarea caracterului deschis al învăţământului;* formarea capacităţilor cognitive, afectiv-motivationale, volitiv-actionale, atitudinale şi aptitudinale, a stilului activităţii intelectuale, a conştiinţei de sine şi a celei sociale, a conceptiei despre om şi societate;* dezvoltarea personalităţii capabile de cooperare, comunicare, decizie, inovare şi de adaptare creatoare la mediu şi a mediului la condiţia umană;* educarea în spiritul valorilor democratice, moral-civice şi patriotice, estetice şi culturale ale societăţii contemporane;* realizarea unei noi armonii între cultura generală, de specialitate şi cea profesională, la nivelul exigenţelor formative ale societăţii postindustriale informatizate, în funcţie de profilul de formare determinat;* formarea tinerei generaţii pentru integrare culturală şi socioprofesionala eficienta, pentru dezvoltarea culturii şi civilizatiei.În scopul realizării acestor obiective, activitatea de formare continua va fi axata pe obiective specifice dezvoltării competentelor psihopedagogice şi metodice în specialitate şi psihorelationale, teoretico-metodologice, practic-actionale şi constructiv-creatoare.În acest context, restructurarea formării continue a cadrelor didactice constituie obiectivul prioritar al asigurării calităţii învăţământului, sansa reformei învăţământului.I. Competente pentru profesia de cadru didacticI. 1. Competente pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social* Competenţa de a fi proactiv, de a se comporta conform unei optiuni constiente, bazată pe valori şi nu pe condiţii supuse unor criterii afective.* Competenţa de a proiecta finalul în minte (de a elabora obiective, finalitati, de a anticipa activitatea şi rezultatele).* Competenţa de a planifica în funcţie de prioritati (de importanţă).* Competenţa de a rationa avantaj/avantaj (câştig/câştig).Aceasta presupune capacitatea conducerii interpersonale, capacitatea de constientizare, imaginatia, constiinta morala şi voinţa, autonomia în relaţiile cu ceilalţi, în realizarea scopurilor.* Competenţa de a înţelege şi apoi de a solicita sa fii înţeles.* Competenţa de a acţiona sinergic, având capacităţi subordonate, cum sunt: cooperarea creativa, comunicarea sinergica, valorificarea diferenţelor etc.* Competenţa unei autoreinnoiri echilibrate, o autoreinnoire fizica, spirituală, mentala, socio-afectiva a personalităţii (capacitatea de a produce), care înseamnă păstrarea şi sporirea propriei personalităţi. Aceasta competenţa este cea care le face posibile pe toate celelalte.Consideram ca aceste competente sunt necesare conducerii eficiente a procesului de învăţământ, constituind temeiul pe care se vor structura competentele specifice profesiei de cadru didactic.I. 2. Competente pentru profesia de cadru didacticA. Competentele de baza ale cadrului didacticAcestea sunt derivate din obiectivele, conţinutul învăţământului şi din rolurile/funcţiile cadrului didactic, alcătuind "stratul prim" al formării personalului didactic.* Comunicativitatea* Empatia* Învăţarea* Conducerea-analiza, diagnoza, prognoza (planificarea), proiectarea, organizarea, îndrumarea, dirijarea, evaluarea şi decizia* Valorizarea conţinutului* Cercetarea şi inovarea practicii şcolare şi extraşcolare* Cunoaşterea elevului* CreativitateaAceste competente necesita un curriculum comun, obligatoriu.B. Profilul de competenţa a cadrului didactic"Profilul de competenţa poate fi definit ca domeniu de convergenta dintre statut/rol şi personalitate, fiind reprezentat de calitatea principalelor coordonate ale personalităţii, considerată sincronic" (Rodica Niculescu), în raport cu statutul şi cu rolul socioprofesional deţinut, raport analizat din perspectiva eficientei socioprofesionale.B. 1. Competenţa în specialitatePlanul teoretic:--------------* de a asimila conţinutul ştiinţific, propriu disciplinelor de învăţământ predate, şi metodele, tehnicile de informare;* de a realiza corelaţii intra-, inter- şi pluridisciplinare ale continuturilor;* de a actualiza, prelucra, esentializa, ilustra, reprezenta şi dezvolta conţinutul;* de a surprinde valentele formative şi educative ale conţinutului.Planul operaţional:-----------------* de a structura asimilarea continuturilor, astfel încât sa dezvolte structuri operatorii, afective, motivationale, volitive, atitudinale (acomodarea);* de a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuală o dată cu informaţiile;* de a forma modul de gandire specific disciplinei respective de învăţământ şi modul de gandire sistemic;* de a valoriza conţinutul obiectului de învăţământ, structurand comportamentele raportate la valori;* de a comunică fluent, expresiv, coerent.Planul creator:---------------* de a adapta conţinuturile specificului dezvoltării psihice stadiale a elevilor;* de a stimula dezvoltarea maximala a potenţialului fiecărui copil, prin asimilarea continuturilor;* de a promova învăţarea participativa, anticipativa, societala, creatoare;* de a dirija surprinderea problemelor şi dezvoltarea lor;* de a dezvolta conţinuturile şi strategiile de asimilare.B. 2. Competente psihopedagogice şi metodicePlanul teoretic:----------------* de a asimila conţinutul pedagogiei generale, al teoriei educaţiei, al didacticii cognitive, al managementului didactic şi educativ, al psihopedagogiei generale, al psihopedagogiei vârstelor, al psihologiei sociale;* de a realiza sisteme, corelaţii între conţinuturile asimilate;* de a prelucra, transforma, adapta şi dezvolta conţinuturile prin aplicarea în situaţii educaţionale specifice;* de a înţelege structurarea (geneza) psihicului copilului şi al tanarului;* de a înţelege obiectivele învăţământului contemporan;* de a înţelege concepţia managementului didactic şi educaţional;* de a înţelege raporturile dintre psihologia pedagogica, didactica şi didacticile speciale;* de a asimila teoria şi metodologia studierii personalităţii copilului şi a cercetării procesului de învăţământ.Planul operaţional:-------------------* de analiza şi diagnoza a stării educaţionale a grupului de elevi şi a fiecărui elev;* de a analiza şi decide, în cunoştinţa de cauza, modul de aplicare a teoriei psihopedagogice şi metodice în situaţii educaţionale specifice;* de a "personaliza" conţinuturile în contexte educaţionale determinate;* de a proiecta activităţi instructiv-educative şcolare şi extraşcolare pe diferite perioade;* de a organiza, îndruma şi coordona activităţi de implementare a proiectelor elaborate;* de control, evaluare şi reglare-autoreglare;* de a conduce procesul de predare-invatare, astfel încât sa formeze capacităţi de cooperare, de comunicare, de gandire convergenta, divergenta, flexibilă, creatoare, de control, de autoapreciere şi autoreglare etc;* de a forma şi dezvolta interesul, motivatia, afectivitatea, voinţa, inteligenta şi caracterul etc;* de a iniţia acţiuni de investigare a procesului instructiv-educativ în scopuri ameliorative.Planul creator:---------------* capacitatea de empatie;* capacitatea de adaptare la situaţii atipice din practica şcolară şi extraşcolară;* de a se darui cu vocaţie rolului asumat;* de a manifesta dragoste şi înţelegere fata de copii;* de a inova practica educativă şcolară şi extraşcolară;* de a dezvolta inclinatii, aptitudini, talente;* de sociabilitate şi cooperare.B. 3. Competente psihorelationalePlanul teoretic:----------------* de a asimila cunoştinţe de psihopedagogie socială, de psihologie a grupurilor şcolare, de psihologie a învăţării sociale, de psihologie a creativitatii în grup, de dirijare a comportamentului uman etc.Planul operaţional:-------------------* de a organiza grupul de elevi, de părinţi etc;* de a comunică cu grupurile;* de a înţelege interelatiile din grupul de elevi, de părinţi, de educatori etc;* de a dezvolta relaţii pozitive în interiorul grupurilor;* de a manifesta comportament empatic;* de a motiva şi antrena grupul în realizarea unor scopuri comune, promovand teoria asemanarii în diferenţe;* de a acorda, treptat, autonomie grupului de elevi, cultivand independenta şi interdependenta membrilor şi grupurilor;* de a transforma grupul într-unul educogen, orientandu-l spre valori autentice;* de a coopera cu grupul de elevi, cu părinţii, cu profesorii etc., realizand un autentic parteneriat în educaţie;* de a forma elevilor capacităţi, cum sunt: cooperarea, comunicarea, empatia, creativitatea etc.Distincţiile dintre aceste categorii de competenţa nu sunt transante, ele interactionand în comportamentul profesorului, manifestandu-se unitar în stilul de învăţământ. De asemenea, între planurile teoretic, operaţional şi creator delimitările sunt relative, acestea manifestandu-se în conexiuni diverse, în diferite momente ale formării iniţiale şi continue, în diferite situaţii educaţionale.Competentele identificate nu sunt ierarhizate şi nu epuizează sfera domeniului, ele fiind expresia unei optiuni în raport cu contextul învăţământului actual, fiind prezentate într-un spirit sintetic.Aceste competente pot fi specificate în funcţie de anumite variabile (trepte de învăţământ, obiectul de învăţământ), stadiile dezvoltării psihice etc.), necesitand asimilarea, în acest caz, a unui curriculum specific.II. Formarea continua a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, secundar (gimnazial), profesionale, liceal şi postliceal)II. 1. Forme ale pregătirii continue: a) perfecţionarea curenta prin activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi. Acestea intră în atribuţiile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.Perfecţionarea curenta prin:* simpozioane;* sesiuni de comunicări;* stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul stiintelor educaţiei;* forme de perfecţionare prin corespondenta; programe punctuale.Acestea pot fi organizate de oricare dintre instituţiile implicate în perfecţionarea cadrelor didactice, la iniţiativa proprie sau la solicitarea unor categorii de cadre didactice, îndeosebi de Casa Corpului Didactic.Alte forme de perfecţionare curenta:* cursuri fără frecventa, organizate de instituţiile de învăţământ superior, combinate cu consultaţii;* cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic etc.; b) perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I intră în atribuţiile universitatilor, liceelor pedagogice, colegiilor universitare pedagogice şi liceelor de profil; c) programele de perfecţionare, organizate o dată la 5 ani, destinate personalului didactic şi personalului de conducere (perfecţionare periodică), intră în atribuţiile universitatilor, liceelor pedagogice, liceelor de profil - centre de perfecţionare, în cooperare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cuinspectoratele şi casele corpului didactic, coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale; d) perfecţionarea prin burse şi stagii în ţara şi/sau în străînătate, prin cursuri postuniversitare şi doctorate, intră în atribuţiile universitatilor şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice; e) programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice, precum şi în atribuţiile liceelor de profil şi ale liceelor pedagogice.II. 2. Organizarea activităţii de formare continua a cadrelor didactice a) Perfecţionarea de specialitate, metodica şi psihopedagogică a personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar se realizează în colegii pedagogice universitare şi în licee pedagogice, cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene şi al instituţiilor de învăţământ superior.Repartizarea atribuţiilor de perfecţionare a învăţătorilor şi educatoarelor, pe colegii pedagogice universitare şi licee pedagogice, se realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza unor criterii de acreditare pentru activitatea de formare continua. Lista colegiilor pedagogice universitare şi a liceelor pedagogice, care au repartizate atribuţii de perfecţionare, va fi comunicată de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare, colegiilor pedagogice universitare şi liceelor pedagogice, în fiecare an, până la data începerii inscrierilor. b) Perfecţionarea de specialitate, metodica şi psihopedagogică a profesorilor din învăţământul secundar (gimnazial, profesional, liceal, postliceal) se realizează în instituţii de învăţământ superior prin facultăţi, departamente şi catedre. Lista instituţiilor de învăţământ superior, care au atribuţii de perfecţionare, va fi comunicată de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare şi instituţiilor de învăţământ superior, în fiecare an, până la data începerii inscrierilor. c) Perfecţionarea de specialitate, metodica şi psihopedagogică a maiştrilor-instructori se realizează în unităţi de învăţământ de profil. Lista unităţilor de profil, care au repartizate atribuţii de perfecţionare pentru maiştri-instructori, va fi comunicată de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare şi liceelor de profil, în fiecare an, până la data începerii inscrierilor.Cadrele didactice pot opta pentru a participa la orice formă de perfecţionare şi pentru oricare dintre centrele de perfecţionare aflate pe lista unităţilor de învăţământ cărora le-au fost repartizate atribuţii în acest sens la specialitatea respectiva de către Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal.Instituţiei de învăţământ căreia i-au fost repartizate atribuţii de perfecţionare i se pot suspenda temporar sau anual, după caz, aceste drepturi şi îndatoriri de către Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă se constată că activităţile de resort nu sunt cel puţin la nivelul standardelor minime. d) Pregătirea şi perfecţionarea personalului de conducere, îndrumare şi control de la toate nivelurile sistemului de învăţământ se realizează în centre, instituţii şi prin alte forme instituţionalizate: universităţi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. e) Formarea curenta a învăţătorilor, educatoarelor şi institutorilor se realizează în instituţiile menţionate la pct. II. 2 lit. a). f) Formarea curenta a maiştrilor-instructori se realizează în unităţile de învăţământ menţionate la pct. II. 2 lit. c). g) Formarea curenta a profesorilor se realizează în casele corpului didactic. h) Formarea curenta şi prin programe de perfecţionare, organizate o dată la 5 ani, a personalului didactic încadrat la palate şi la cluburi şcolare se realizează în cadrul Palatului Naţional al Copiilor. i) Formarea curenta şi prin programe de perfecţionare, organizate o dată la 5 ani, a educatoarelor din grădiniţe speciale, precum şi a învăţătorilor şi profesorilor, care funcţionează în casele de copii, în şcoli speciale şi în penitenciare, se realizează în instituţii de învăţământ superior de profil, pe bază de programe speciale. j) Formarea curenta şi prin programe de perfecţionare, organizate o dată la 5 ani, a cadrelor didactice din liceele pedagogice, care sunt formatori pentru învăţători şi educatoare, se realizează, în domeniul psihopedagogiei şi al metodologiei instruirii şi educaţiei în învăţământul preşcolar şi primar, de către departamentele pentru formarea cadrelor didactice, cu sprijinul instituţiilor de învăţământ superior, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.Tematica activităţilor se stabileşte de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi de către departamentele sale, prin articularea unor modele-cadru cu unele module specifice intereselor participanţilor, prin armonizarea ofertei şi a cererii de perfecţionare de către participanţi.Programarea activităţilor de formare curenta se realizează de către departamentele de formare a cadrelor didactice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale. k) Formarea curenta a profesorilor încadraţi în cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi în centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică se realizează prin programe specifice de către instituţii de învăţământ superior, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. l) Formarea curenta a profesorilor metodişti încadraţi în casele corpului didactic se realizează prin programe specifice de către universităţi, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. m) Perfecţionarea personalului didactic auxiliar se realizează prin programe specifice în casele corpului didactic, sub coordonarea inspectoratelor şcolare. n) Perfecţionarea curenta prin alte forme şi programe - învăţământ deschis la distanta - se realizează de către toate instituţiile interesate.Pregătirea prin studiu individual şi prin activităţi desfăşurate la nivelul unităţii şcolareCadrele didactice înscrise pentru perfecţionare vor desfăşura o activitate concretă şi intensa, în scopul dezvoltării competentelor profesionale specifice şi al obţinerii unor performanţe observabile şi masurabile în activitatea cu elevii.În funcţie de forma de perfecţionare la care participa (definitivat, gradul II, gradul I, perfecţionare curenta sau programe organizate o dată la 5 ani) pot fi proiectate şi realizate acţiuni, cum sunt:* microcercetari constatative, ameliorative privind activitatea instructiv-educativă, şcolară şi extraşcolară;* elaborarea unor instrumente pentru testarea necesităţii de perfecţionare a cadrelor didactice la nivelul unităţii şcolare, al comisiei metodice, al colectivului de catedra;* proiectarea unor activităţi metodice coerente pe termen mediu şi lung, pentru a răspunde exigenţelor specifice colectivului de cadre didactice şi celor impuse de reforma învăţământului;* elaborarea unor proiecte, modele, instrumente, necesare promovării unui învăţământ cu prioritate formativ-educativ;* elaborarea obiectivelor pe capitole şi pe obiecte de învăţământ;* elaborarea de probe de evaluare formativa, predictiva şi sumativa pentru anumite obiecte de învăţământ;* elaborarea de proiecte şi schite pentru activităţile didactice şi extradidactice de către cadrele didactice stagiare, până la obţinerea definitivării în învăţământ;* pregătirea şi susţinerea unor lecţii şi activităţi şcolare şi extraşcolare, pe baza folosirii unor metode moderne, eficiente, adecvate situaţiei de invatare: modelarea, problematizarea, descoperirea, dezbaterea, studiul de caz, jocul de rol, simularea, procesul pedagogic etc.;* organizarea şi desfăşurarea unor activităţi formativ-educative extraclasa şi extraşcolară: cercuri pe obiecte, vizionari, excursii didactice, concursuri, vizite, intalniri etc.;* elaborarea şi utilizarea unor mijloace de învăţământ necesare activităţii instructiv-educative, amenajarea unor cabinete de documentare, centre de creaţie în domeniul procesului de învăţământ de tehnica activităţii intelectuale etc.Fiecare cadru didactic va prezenta fişa de autoevaluare, semnată de responsabilul comisiei metodice şi de directorul unităţii şcolare la finalizarea oricărei forme de perfecţionare. Aceasta fişa va fi luată în considerare la evaluarea activităţii cadrului didactic respectiv.Pregătirea prin studiu individual şi prin activităţi comune la nivelul instituţiilor de învăţământ care au repartizate atribuţii de perfecţionareParticiparea cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea examenelor, în vederea definitivării în învăţământ sau acordării gradului didactic II sau I, la activităţile comune organizate de unităţile de învăţământ cu atribuţii de perfecţionare nu condiţionează prezentarea lor la aceste examene.Pregătirea în vederea obţinerii definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice se realizează în domeniul specialitatii, metodicii predării acesteia şi al psihopedagogiei, sub forma de cursuri, seminarii, activităţi practice sau de laborator, ateliere de lucru etc.Se vor folosi strategii menite sa antreneze cooperarea dintre cadrele didactice, valorificarea şi dezvoltarea experienţei personale.Activităţile de formare curenta şi cele de pregătire pentru examene, în vederea definitivării în învăţământ şi acordării gradelor didactice, se desfăşoară pe baza unor tematici elaborate, pentru fiecare forma de perfecţionare, pe baza programelor de perfecţionare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.Cadrul didactic formator, titular al unui anumit curs de perfecţionare, va elabora aceasta tematica pentru activităţile comune, în care vor fi cuprinse module-nucleu din programa, precum şi unele module alternative, potrivit optiunilor de perfecţionare ale cadrelor didactice participante.Alte module alternative vor fi asimilate prin studiu individual. Evaluarea, în cadrul examenelor, în scopul obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradului didactic II, se va face pe baza întregii programe.Tematicile activităţilor comune de perfecţionare se stabilesc înainte de începerea cursului, când se testeaza şi opţiunile cadrelor didactice participante.Sesiunile de activităţi comune de pregătire se vor organiza în timpul vacantelor şcolare, în cel mult două perioade compacte sau, eşalonat, pe parcursul anului şcolar, în ziua metodica sau la sfârşit de săptămâna, în cazul în care numărul cadrelor didactice de aceeaşi specialitate dintr-un judeţ constituite o formaţie de curs.În alcătuirea orarelor pentru sesiunile de activităţi comune de perfecţionare se va asigura includerea tuturor disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ pentru perfecţionare.Structura activităţilor de perfecţionare în sesiunile de activităţi comune este prevăzută în anexa nr. 1, pentru învăţători şi educatoare, pentru maiştri-instructori şi pentru profesori.Activităţile de perfecţionare pot fi incluse în norma didactica a cadrelor didactice care le efectuează sau pot fi retribuite în sistemul cumul/plata cu ora, după caz.Pregătirea pentru studiu individual şi prin activităţi comune a cadrelor de conducere, îndrumare şi control se realizează în cadrul instituţiilor abilitate în acest sens, coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic şi cu alte instituţii. Aceasta pregătire se desfăşoară atât prin programe comasate, organizate o dată la 5 ani, cat şi eşalonat, printr-o mare varietate de oferte de programe alternative, în stagii, în cadrul formării curente (vezi programul de formare, organizat o dată la 5 ani pentru cadrele de conducere).Casa Corpului Didactic - centru de resurse şi dezvoltare profesională* Casa Corpului Didactic este centrul de documentare şi de organizare a activităţilor de formare curenta a personalului didactic şi a cadrelor de conducere, îndrumare şi control de la nivelul inspectoratelor şcolare, printr-o oferta multipla de programe.* Organizează sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane la nivel naţional sau cu participare internaţionala, intalniri, schimburi de experienţa, seminarii interactive, acţiuni de colaborare cu universităţi, cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu alte instituţii şi organizaţii profesionale ale cadrelor didactice, stagii de scurta durata de informare ştiinţifică în specialitate, în domeniul stiintelor educaţiei, pe probleme vizând politica educaţională, legislaţia şcolară, reforma învăţământului etc.* Realizează formarea continua a personalului didactic auxiliar pe baza unor programe aprobate de către inspectoratele şcolare.* Realizează oferta multipla de programe de dezvoltare profesională pentru toate categoriile de cadre didactice, la cererea unităţilor şcolare, a inspectoratelor şcolare, comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, consiliilor de administraţie, consiliilor profesionale şi a cadrelor didactice individuale.* Casa Corpului Didactic organizează şi realizează diverse tipuri de programe:* stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea curenta a personalului didactic şi a personalului necalificat, în acord cu programul de reforma a învăţământului preuniversitar;* programe tip "contact" - seminarii, colocvii, simpozioane - cu continuitate tematica, pentru informarea profesională a personalului didactic;* programe punctuale de asistare a autoformarii profesionale, la cerere;* programe de iniţiere, contra cost, în utilizarea calculatorului, în limbi străine, în cercetarea procesului formativ-educativ etc.;* programe de cercetare educaţională - finanţate prin iniţiativa de stat şi/sau privată şi cofinanţate prin iniţiativa zonala şi locală, cu rol inovativ.Activităţile comisiilor metodice ale dirigintilor, ale cercurilor pedagogice ale dirigintilor, pe clase şi trepte de învăţământ, vor fi organizate şi desfăşurate de către inspectoratele şcolare în colaborare cu unităţile şcolare şi cu casele corpului didactic.Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară va fi un domeniu prioritar al activităţilor iniţiate şi desfăşurate în casele corpului didactic, în colaborare cu inspectoratele şcolare, cu direcţia de resort din Ministerul Educaţiei Naţionale, cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei etc.Elaborarea unei concepţii coerente şi flexibile cu privire la proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare şi la formarea cadrelor didactice constituie, în acest sens, o componenta esenţială a dezvoltării profesionale a acestora, ce poate fi infaptuita de către casele corpului didactic printr-o oferta de programe alternative.Iniţierea unor studii de diagnoza şi prognoza asupra calităţii învăţământului într-o unitate şcolară, zona sau la nivelul judeţului, în colaborare cu inspectoratele şcolare, cu organizaţii şi instituţii, cu alţi parteneri în procesul educaţiei, este o alta atribuţie importanţă a caselor corpului didactic, adaptarea şi flexibilitatea programelor de formare curenta, în raport cu cerinţele de profesionalizare a cadrelor didactice, trebuie să constituie axe ale eficientei învăţământului. În acest sens, casele corpului didactic vor elabora şi vor aplica seturi de instrumente de testare a necesităţilor de perfecţionare a diferitelor categorii de cadre didactice.II. 3. Proiectarea şi realizarea conţinutului activităţii de formare continua (curenta) prin: definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I; programe de perfecţionare organizate o dată la 5 ani; burse şi stagii în ţara şi în străînătate, prin cursuri postuniversitare şi doctorat; programe de conversie profesională şi alte forme.Conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, prin definitivare în învăţământ şi prin acordarea gradelor II şi I, este cuprins în programe unitare alcătuite din module-nucleu de reforma şi din module alternative, pentru specialitate şi metodica predării acesteia, pentru pedagogie şi elemente de psihologie, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.Asimilarea conţinutului prevăzut în programele de perfecţionare se realizează prin forme variate de activităţi teoretico-metodologice, practic-actionale şi constructiv-creatoare, individuale şi colective, prin aplicarea unor metodologii specifice învăţării la adulţi.Perfecţionarea curenta a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se efectuează prin formele prevăzute la art. 32 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.II. 3.1. Activitatea metodico-ştiinţifică şi psihopedagogică la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţiPerfecţionarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, trebuie să îndeplinească funcţia de reglare-autoreglare a activităţii instructiv-educative, didactice şi extradidactice, de dezvoltare profesională personalizata, de inovare a practicii şcolare într-un anumit spaţiu de instruire şi într-o situaţie educativă, de stimulare a creativitatii cadrelor didactice şi a elevilor, de investigare a activităţii şcolare. a) Activitatea colectivelor de catedra/comisiilor metodice va fi axata, cu prioritate, pe adaptarea continuturilor învăţării şi metodologiei, în funcţie de situaţii didactice specific determinate, în primul rând, de structura psihică interna a elevilor.În acest context, centrul de interes al activităţilor metodice şi psihopedagogice îl constituie:* definirea obiectivelor şi a obiectivelor operaţionale, ierarhizate şi diferentiale, pentru situaţii concrete, şcolare şi extraşcolare;* prelucrarea, esentializarea şi structurarea conţinutului învăţării în raport cu personalitatea fiecărui elev şi cu sintalitatea grupului;* metodologia predării-învăţării şi evaluării;* acţiuni practice şi cercetări pentru prevenirea şi combaterea excluderii de la reusita şcolară, pentru valorificarea potenţialului fiecărui elev la nivelul proximei dezvoltări, pentru egalizarea sanselor de acces şi parcurgerea cu succes a activităţii şcolare prin adaptarea strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice a elevilor etc. b) Activitatea metodica şi psihopedagogică, la nivelul cercurilor pedagogice, va fi orientata, îndeosebi, spre adecvarea condiţiilor externe, rezultate din specificul conţinutului obiectelor de învăţământ la strategiile didactice, la modurile de organizare a activităţii, de evaluare, reglare, autoreglare, la profilul de competenţa al cadrului didactic.La acest nivel, activitatea de perfecţionare va fi axata, îndeosebi, pe probleme, cum sunt:* cercetarea şi inovarea practicii educaţionale în domeniul analizei logico-functionale a continuturilor concrete ale instruirii şi educaţiei;* elaborarea obiectivelor şi a obiectivelor operaţionale pe obiecte de învăţământ;* elaborarea probelor de evaluare formativa, pe capitole, în concordanta cu obiectivele;* proiectarea strategiilor de instruire şi educaţie, specifice diferitelor continuturi şi situaţii de invatare în activitatea şcolară şi extraşcolară;* dezvoltarea creativitatii individuale şi de grup a cadrelor didactice şi a elevilor;* dezvoltarea competentelor proiectiv-conceptuale, de comunicare, practic-actionale, metodologice, constructiv-creatoare şi de evaluare a cadrelor didactice, prin elaborarea conştienţă şi coerenta a unor alternative metodice, a unor variante de proiecte de activităţi didactice şi extradidactice etc.Managerii cercurilor pedagogice, ai comisiilor şi colectivelor de catedra vor proiecta activităţile, armonizand obiectivele şi conţinuturile determinate de reforma învăţământului ce cele impuse de necesităţile de perfecţionare a cadrelor didactice, avându-se în vedere şi nivelul de structurare a competentelor pedagogice ale cadrelor didactice respective (stagiar, cu definitivat, cu gradul II, cu gardul I, cu doctorat etc.).Vor fi propuse alternative de conţinut şi de metodologie ale activităţilor metodice şi psihopedagogice, în scopul optimizarii pregătirii cadrelor didactice.Evantaiul acestor activităţi de perfecţionare va fi diversificat. Vor fi propuse şi activităţi vizând determinarea standardelor minime şi de excelenta în pregătirea elevilor şi a cadrelor didactice. O atenţie deosebită va fi acordată preocuparilor pentru studiul personalităţii (individualităţii) fiecărui elev şi al sintalitatii grupurilor de elevi, în scopul fundamentarii ştiinţifice a activităţii instructiv-educative. Activităţile educative şcolare şi extraşcolare vor constitui o dominantă a activităţilor de perfecţionare la nivelul unităţii de învăţământ.De asemenea, cercetarea unor modalităţi diferenţiate de structurare şi dezvoltare a stilului activităţii intelectuale, a modului de gandire, a capacităţii de a coopera şi comunică eficient, de a analiza şi decide, de formare a tehnicii argumentarii şi contraargumentarii etc. va constitui o prioritate în cadrul activităţilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice.Dezbaterea, analiza de conţinut, simularea, studiul de caz, atelierele, activitatea interactiva, în grup, de dezvoltare a experientelor valoroase şi crearea de noi modele teoretice şi practice, eficiente, de activitate instructiv-educativă, lucrările de laborator, cercetările constatativ-ameliorative, dezvoltatoare, operaţionale etc. vor constitui modalităţi prioritare de optimizare a activităţii cadrului didactic, în scopul obţinerii unor performanţe observabile şi masurabile în activităţile cu elevii.Comisiile metodice ale învăţătorilor se constituie în şcolile cu un număr mai mare de 3 învăţători care predau la aceleaşi clase.În celelalte cazuri, comisiile metodice şi/sau colectivele de catedra se organizează pe grupe de şcoli.Când nu este posibila nici aceasta modalitate de organizare, învăţătorii care predau într-o şcoala constituie comisia metodica a claselor I-IV din şcoala respectiva.Comisiile metodice pentru educatoare se organizează în grădiniţele cu minimum 3 educatoare sau pe grupe de grădiniţe.În grădiniţele din mediul urban sau în localităţile rurale cu mai multe grădiniţe, comisiile metodice se organizează pentru educatoarele care funcţionează la aceleaşi grupe de copii (mica, mijlocie, mare, pregătitoare).Programele de activitate ale comisiei metodice vor fi proiectate pe baza unei concepţii coerente, vizând, cu prioritate, continuturi care se impun în urma analizei-diagnoza a activităţii instructiv-educative desfăşurate la nivelul instituţiei/zonei respective, în scopul ameliorării, extinderii sau dezvoltării, după caz, a experienţei pozitive sau al prevenirii şi eliminării efectelor negative, a punctelor slabe din activitatea instructiv-educativă.Consiliile de administraţie şi consiliile profesorale vor constitui parghii importante ale perfecţionării pregătirii cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectiva.În programele de activitate, analiza-diagnoza a calităţii activităţii cadrelor didactice, proiectarea unor programe specifice de dezvoltare profesională, eşalonate pe o perioadă mai lungă, de cel puţin 2 ani, evaluarea, reglarea-autoreglarea la nivelul unităţii şcolare şi coordonarea activităţilor colectivelor de catedra constituie prioritati la acest nivel.Cercurile pedagogice reunesc educatoare, învăţători, maiştri-instructori, profesori, responsabili ai comisiilor metodice, directori, cadre didactice încadrate în centrele de asistenţă psihopedagogică şi în centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică, în casele corpului didactic, în învăţământul special, în palate şi cluburi ale copiilor etc. dintr-o zona, astfel încât numărul membrilor sa nu fie mai mic de 25 şi mai mare de 50 de cadre didactice.În mediul rural, cercurile pedagogice se organizează pe grupe de localităţi sau pe judeţe pentru specialitatile unde numărul cadrelor didactice este mai mic.Cercurile pedagogice se organizează şi se desfăşoară de 3 ori în cursul unui an şcolar. Activitatea cercurilor pedagogice este coordonata de inspectoratele şcolare.Perfecţionarea curenta a cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere, îndrumare şi control se realizează pe baza unei oferte multiple de programe, descentralizat şi concurenţial, de către instituţiile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, prin formele specificate la alin. (4) lit. a) - f) ale aceluiaşi articol.II. 3.2. Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi prin acordarea gradelor didactice II şi III. 3.2.1. Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământPerfecţionarea cadrelor didactice prin definitivarea pe funcţia didactica urmăreşte consolidarea pregătirii în domeniul specialitatii, metodicii şi psihopedagogiei, precum şi dezvoltarea competentelor de a îndeplini cu bune rezultate funcţia didactica.Cadrele didactice stagiare trebuie să aprofundeze conţinutul de specialitate psihopedagogic şi metodic, programele şi manualele şcolare alternative, sa utilizeze strategii didactice adecvate fiecărei situaţii de instruire-educaţie. Consolidarea competentelor de baza la nivel teoretic şi operaţional constituie obiectivul prioritar al perfecţionării prin definitivarea în învăţământ.Conducerile unităţilor şcolare în care funcţionează cadre didactice stagiare au datoria sa stabilească programe concrete de cooperare şi de îndrumare a acestora în cadrul comisiei/colectivului de catedra sau al cercului pedagogic, după caz.Definitivarea în învăţământ se obţine, pe baza unei inspecţii şcolare speciale şi a unui examen, de către personalul didactic care îndeplineşte condiţiile de stadii şi condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care are un stagiu de cel puţin 2 ani la catedra de la obţinerea diplomei de absolvire sau de licenţa, după caz, fiind încadrat în această perioadă cu funcţia de baza în învăţământ, cu norma întreaga, sau având un stagiu de cel puţin 3 ani la catedra, pentru personalul didactic asociat, care este încadrat în această perioadă cu cel puţin o jumătate de norma.Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învăţământ este obligatorie la expirarea stagiului de 2 ani de la obţinerea diplomei de licenţa sau de absolvire, după caz. Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult 5 ani de la expirarea stagiului de 2 ani. Personalul didactic titular care nu obţine definitivarea în învăţământ pierde calitatea de titular şi, ca urmare, acestuia i se desface contractul individual de muncă în termenul legal.Înscrierea la examenul pentru definitivarea în învăţământ se face în fiecare an, în perioada 1 octombrie - 1 noiembrie, pentru sesiunea din anul şcolar respectiv, la conducerea unităţilor de învăţământ, cu respectarea condiţiilor legale. Până la data de 15 noiembrie se înaintează la inspectoratele şcolare dosarele cu actele necesare pentru înscrierea la examen.Condiţii de înscriere:* stagiu de predare efectivă la catedra de la obţinerea diplomei de absolvire, pentru învăţători, educatoare, institutori şi maiştri-instructori, respectiv a diplomei de licenţa, pentru profesori, conform prevederilor legale în vigoare;* calificativul cel puţin "suficient". obţinut la aprecierea anuală şi la inspectiile şcolare, după caz (anexele nr. 2 şi 2 bis).Cadrele didactice, care, până la obţinerea definitivării în învăţământ, au fost sancţionate, nu pot fi propuse pentru acordarea definitivării pe funcţia didactica până la ridicarea sancţiunii.Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ li se recomanda sa participe la sesiunile de activitate comuna, în vederea pregătirii pentru acest examen.Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ, care nu au putut obţine probele de examen din motive obiective, se pot reinscrie pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea condiţiilor legale.Probele examenului pentru definitivarea în funcţia didactica constau în:* inspecţie specială;* probe scrise şi orale la următoarele discipline:Pentru educatoarele din unităţile preşcolare cu predare în limba română:-------------------1. limba şi literatura română, scris;2. pedagogie prescolara şi probleme de psihologia copilului, scris;3. metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar, oral.Pentru educatoarele din unităţile preşcolare cu predare în una dintre-------------------limbile minorităţilor naţionale:1. limba şi literatura română, scris;2. limba şi literatura maternă, scris;3. pedagogie prescolara şi probleme de psihologia copilului, scris;4. metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar, oral.Pentru învăţătorii din unităţile şcolare cu limba de predare română:------------------1. limba şi literatura română şi metodica predării acestora, scris;2. pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului, scris;3. matematica şi metodica predării acesteia, oral.Pentru învăţătorii din unităţile cu predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale:1. limba şi literatura română şi metodica predării acestora, scris;2. limba şi literatura maternă şi metodica predării acestora, scris;3. pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului, scris;4. matematica şi metodica predării acesteia, oral.Pentru profesori:-----------------1. obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia, scris;2. obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia, oral;3. pedagogie şi elemente de psihologie, scris.Pentru maiştri-instructori:---------------------------1. obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia, scris;2. obiectul de specialitate şi metodica predării acestuia, oral;3. pedagogie şi elemente de psihologie, scris.Învăţătorii şi educatoarele din unităţile de învăţământ cu predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale vor susţine probele examenului pentru definitivarea în învăţământ şi acordarea gradului didactic II pe baza programelor pentru învăţătorii şi educatoarele din unităţile şcolare cu predare în limba română. Numai probele la limba maternă se susţin pe baza unei programe distincte.II. 3.2.2. Perfecţionarea prin acordarea gradelor didactice II şi IÎnscrierea pentru acordarea gradelor didactice II şi I se face în fiecare an, în perioada 1 octombrie - 1 noiembrie, pentru anul şcolar următor, la conducerile unităţilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 prin Statutul personalului didactic şi ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare.Una dintre cele doua inspecţii curente, prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 128/1997, va fi planificata, la solicitarea cadrelor didactice, înainte de înscrierea pentru susţinerea examenului de acordare a gradului II, respectiv a gradului I. Cea de-a doua inspecţie se va programa în intervalul de la înscriere până la susţinerea inspecţiei speciale.Inspectorii cu probleme de perfecţionare vor avea o evidenta clara a programării şi efectuării inspectiilor curente.Inspectiile curente se efectuează de către inspectori de specialitate şi de cadre didactice, cu delegaţie, din liceele de profil, pedagogic şi din învăţământul superior, după caz. Cadrele didactice care efectuează inspectiile curente trebuie să aibă în mod obligatoriu specialitatea candidaţilor şi gardul I.Condiţiile de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic II:* Încadrarea cu funcţia de baza în învăţământ. Cadrele didactice asociate se pot înscrie la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, cu respectarea celorlalte condiţii legale.Personalul didactic care ocupa funcţii cu drept de rezervare a catedrei se poate înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II, cu respectarea condiţiilor legale:* stagiu de predare efectivă la catedra de la obţinerea definitivării în învăţământ, conform prevederilor legale în vigoare;* recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat cadrul didactic respectiv;* calificativul cel puţin "bine", obţinut la aprecierile şi la inspectiile şcolare în ultimii 3 ani premergatori momentului înscrierii;* progresul şcolar realizat la disciplina(ele), clasa(ele) controlată(e), apreciat de către cadrul didactic care efectuează inspectiile curente, prin raportarea rezultatelor şcolare obţinute de către elevi la data inspectiilor curente la cele obţinute la evaluările anterioare, într-un interval de cel puţin două luni;* rezultate bune şi foarte bune în activitatea educativă cu elevii şi în activitatea metodico-ştiinţifică;* comportament demn în şcoala, familie şi în societate, respectarea normelor deontologice (anexele nr. 3 şi 3 bis).Pentru înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I se vor respecta condiţiile prevăzute la înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic II, cu excepţia calificativului care trebuie să fie "foarte bine" în ultimii 3 ani premergatori momentului înscrierii, la care se adauga, potrivit anexelor nr. 4 şi 4 bis:* desfăşurarea unor activităţi semnificative pentru manifestarea competentelor constructiv-creatoare în domeniul psihopedagogic şi metodico-ştiinţific, cum sunt:* elaborarea de "instrumente" şi materiale, necesare inovarii practicii şcolare, cercetării constatative, operaţionale, dezvoltatoare, ameliorative etc.;* elaborarea de programe, manuale, culegeri, caiete de activităţi practice, de laborator, de experienţe, mijloace de învăţământ, standarde de evaluare etc.;* desfăşurarea, cu bune rezultate, a unor activităţi şcolare şi extraşcolare etc.;* elaborarea de lucrări personale de creaţie, pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plastice.Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II sau I, care, până la obţinerea acestor grade, nu obţin cel puţin calificativul "bine", respectiv "foarte bine", la inspectiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradelor didactice respective.Numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi cu acordul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, cadrele didactice aflate în situaţia de mai sus îşi pot finaliza obţinerea gradelor didactice în anul şcolar următor.Cadrelor didactice care au promovat examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ, a gradelor didactice II sau I ori a titlului de doctor li se considera ca fiind îndeplinită condiţia de a participa o dată la 5 ani la un program de perfecţionare prevăzut la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenele pentru definitivat şi pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, cuprinzând actele prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, vor fi înaintate numai de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv ale sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, unde vor fi înregistrate. Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al inspectoratelor şcolare de către inspectorul cu probleme de perfecţionare.Până la data de 1 ianuarie a fiecărui an, inspectorul cu probleme de perfecţionare va comunică, în scris, fiecărui candidat, despre aprobarea sau respingerea înscrierii, precizându-i-se motivarea respingerii dosarului.Inspectorul cu probleme de perfecţionare trimite în fiecare an, până la data de 15 februarie, instituţiilor de învăţământ care realizează perfecţionarea listele cu cadrele didactice înscrise la examenul pentru obţinerea gradului didactic I, însoţite de fişele şi de memoriile de activitate.Până la data de 15 iunie a fiecărui an, vor fi trimise centrelor de perfecţionare fişele sintetice pentru definitivat şi pentru gradul didactic II.Colocviul de admitere la gradul didactic I se susţine în fiecare an, în vacanta de primavara, la o dată care se va anunţa ulterior.Colocviul de admitere la gradul didactic I se va organiza şi se va desfăşura potrivit precizărilor din anexa nr. 5.Probele pentru obţinerea gradului didactic II constau în:1. inspecţie specială, precedată de cele doua inspecţii curente, la care calificativul minim de promovare este "bine". Dacă un cadru didactic nu obţine la inspectiile curente cel puţin calificativul "bine", inspecţia specială se amâna cu un an şi se reorganizează inspectiile curente; în cazul în care nici în anul următor acesta nu obţine calificativul corespunzător, se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului didactic II (anexa nr. 6 - Inspecţia specială pentru acordarea gradelor didactice II şi I);2. probe scrise şi orale, după cum urmează:Pentru educatoarele din unităţile preşcolare cu limba de predare române:------------------- a) limba română şi literatura pentru copii, scris; b) metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţe, scris; c) pedagogie prescolara şi elemente de psihologia copilului, oral.Pentru educatoarele din unităţile preşcolare cu predarea în una dintre-------------------limbile minorităţilor naţionale: a) limba română şi literatura pentru copii, scris; b) limba maternă şi literatura pentru copii, scris; c) metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţe, scris; d) pedagogie prescolara şi elemente de psihologia copilului, oral.Pentru învăţătorii din şcolile cu limba de predare română:------------------ a) limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora, scris; b) matematica şi metodica predării acesteia, scris; c) pedagogie şcolară şi elemente de psihologie, oral.Învăţătorii şi educatoarele din unităţile cu predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale vor susţine probele de obţinere a gradului didactic II potrivit programelor pentru învăţătorii şi educatoarele din unităţile şcolare cu predare în limba română. Numai proba pentru limba maternă şi literatura pentru copii se susţine pe baza unei programe distincte.Pentru învăţătorii din şcolile cu predare în una dintre limbile------------------minorităţilor naţionale: a) limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora, scris; b) limba maternă şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora, scris; c) matematica şi metodica predării acesteia, scris; d) pedagogie şcolară şi elemente de psihologie, oral.Pentru maiştri-instructori:--------------------------- a) test scris la obiectul de specialitate şi la metodica predării acestuia, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate; b) proba orala la pedagogie (şi elemente de psihologie şcolară).Pentru profesori:----------------- a) test scris la obiectul de specialitate şi la metodica predării acestuia, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate; b) proba orala la pedagogie şi elemente de psihologie şcolară.Componenta comisiei de examinare pentru definitivarea în învăţământ şi pentru acordarea gradului didactic II:Pentru învăţători şi educatoare:--------------------------------Preşedinte: - profesor cu specialitatea pedagogie sau limba şi literatura română ori matematica, din învăţământul liceal pedagogic, având gradul didactic I, care a predat metodica specialitatii, a indrumat practica pedagogica şi/sau a condus activităţi de perfecţionare a învăţătorilor şi educatoarelor cel puţin 3 ani şcolari, sau un cadru didactic de pedagogie din învăţământul superior. preşedintele comisiei poate fi şi examinator la specialitatea sa.Membri examinatori: - profesori din învăţământul liceal, având cel puţin gradul didactic II, care au predat metodica specialitatii, au indrumat practica pedagogica la specialitatea respectiva şi/sau au condus activităţi de perfecţionare a învăţătorilor sau educatoarelor cel puţin 3 ani şcolari (doi profesori corectori pentru fiecare proba scrisă).Pentru maiştri-instructori:---------------------------Preşedinte: - profesor de specialitatea corespunzătoare maiştrilor-instructori, având gradul didactic I, care a predat în specialitate şi a condus activităţi de perfecţionare cel puţin 3 ani şcolari. Preşedintele poate fi şi examinator la specialitatea sa.Membri examinatori:* profesori de specialitate, având cel puţin gradul didactic II, care au predat în specialitate şi au condus activităţi de perfecţionare a maiştrilor-instructori cel puţin 3 ani şcolari;* profesori de pedagogie, având cel puţin gradul didactic II, care au condus activităţi de perfecţionare şi au indrumat practica pedagogica (doi profesori corectori pentru fiecare proba scrisă).Pentru profesori:-----------------Preşedinte: - profesor sau conferenţiar universitar ori lector doctor, având specialitatea candidaţilor. Preşedintele poate fi şi examinator la specialitatea sa.Membri examinatori: - profesori, conferenţiari sau lectori doctori sau doctoranzi (doi profesori corectori pentru fiecare proba scrisă).Componenta comisiilor de examinare se propune de senatele universitatilor şi se înaintează spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal, după modelul prezentat în anexa nr. 7. Pentru învăţători, educatoare şi maiştri-instructori, componenta comisiilor de examinare se aproba de Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal, la propunerile liceelor pedagogice şi a şcolilor de profil - centre de perfecţionare, avizate de inspectoratele şcolare judeţene. Propunerile de comisii, în doua exemplare, vor fi înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale, până la data de 1 iunie, în fiecare an.Subiectele pentru probele scrise, prevăzute în cadrul examenelor de definitivare în învăţământ şi de acordare a gradului didactic II pentru învăţători şi educatoare, se stabilesc în plenul comisiei/comisiilor de examinare, după caz, din programele de perfecţionare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.Membrii comisiei/comisiilor de examinare se vor întruni cu cel puţin o ora înaintea desfăşurării fiecărei probe scrise şi vor propune minimum 5 (cinci) variante de subiecte, cuprinzând două treimi subiecte de specialitate şi o treime subiecte de metodica predării specialitatii. Pentru probele de examen, în vederea definitivării în învăţământ şi acordării gradului didactic II la specialitatea educatoare, se vor propune, de asemenea, 5 (cinci) variante de subiecte care vor cuprinde numai subiecte de specialitate. Nu se vor propune subiecte de metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţa, deoarece este proba distinctă de examen.Pentru profesori, subiectele pentru probele scrise se stabilesc de către fiecare instituţie - centru de perfecţionare - cu cel puţin o ora înaintea fiecărei probe scrise, pe baza programelor de perfecţionare valabile. Se vor propune minimum 5 (cinci) variante de subiecte, fiecare varianta cuprinzând două treimi subiecte de specialitate şi o treime subiecte de metodica predării specialitatii.Pentru maiştri-instructori, în cadrul fiecărui liceu de profil - centru de perfecţionare -, comisia de examinare stabileşte cu cel puţin o ora înainte de susţinerea probei 5 (cinci) variante de subiecte, fiecare varianta cuprinzând două treimi subiecte de specialitate şi o treime subiecte de metodica predării specialitatii.În toate situaţiile, preşedintele comisiei de examinare va extrage o varianta de subiecte dintre cele cinci propuse, care va constitui subiectul de examen pentru toţi candidaţii. Membrii comisie de examinare, la specialitatea respectiva, vor elabora baremul de corectare pe care îl vor afişa înainte de încheierea probei scrise.Lucrările scrise se efectuează pe coli de hârtie, pe care se aplică ştampila instituţiei unde se desfăşoară examenul. Ele au caracter secret. Candidatul îşi trece numele şi prenumele cu majuscule pe coltul din partea dreaptă a lucarii, care, după verificarea exactităţii datelor, se indoaie, se lipeşte pe toate laturile şi se acoperă cu o eticheta pe care se aplică ştampila şi semnătura preşedintelui comisiei.Candidaţii sunt obligaţi sa aibă asupra lor buletinul de identitate. Fiecare sala va fi supravegheată de minimum 2 (doua) cadre didactice a căror specialitate este diferita de cea a candidaţilor, care răspund de ordinea, disciplina şi de corectitudinea desfăşurării probei scrise.Preşedintele împreună cu directorul/decanul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară examenul vor lua măsuri de sancţionare drastica a cadrelor didactice supraveghetoare care nu îşi îndeplinesc atribuţiile în acest sens (strângerea înainte de examen a tuturor materialelor informative pe care le poseda candidaţii, supravegherea atenta pentru a evita frauda etc.).Preşedintele comisie de examinare va verifica, împreună cu profesorul de specialitate, exactitatea copierii subiectelor pe tabla.Pentru elaborarea lucrărilor, candidaţii vor folosi cerneala de culoare albastra sau pix cu pasta albastra.Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 (trei) ore din momentul scrierii subiectelor pe tabla.Responsabilii de sala vor asigura ca numărul ultimilor candidaţi prezenţi în sala sa nu fie mai mic de trei.Corectarea lucrărilor se face numai în unitatea de învăţământ unde se desfăşoară examenele de către doi profesori, pentru fiecare proba scrisă. Diferenţa, în ceea ce priveşte notarea lucrărilor, dintre cei doi profesori nu trebuie să depăşească un punct. Fiecare profesor acorda nota, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale.După ce au fost corectate, notele din borderouri se trec pe lucrări de către fiecare profesor corector, care se semnează. Se face media şi apoi se deschid lucrările în prezenta preşedintelui comisiei. Notele se trec apoi în catalogul de examen.Prin sondaj, se poate controla obiectivitatea evaluării lucrărilor scrise de către o comisie numita de Ministerul Educaţiei Naţionale.La probele orale va examina un singur profesor de specialitatea respectiva, în prezenta preşedintelui comisie.Nota acordată de acesta la proba orala va constitui nota medie la obiectul respectiv.Probele orale la examenul pentru definitivarea în învăţământ se vor desfăşura pe bază de bilete de examen, unice la acelaşi obiect de specialitate pentru toate comisiile. Biletele de examen sunt stabilite de profesorul(îi) examinator(i) şi verificate de preşedintele(tii) comisiei(iilor) în conformitate cu programele de perfecţionare. Ele vor conţine cel puţin două subiecte: unul de specialitate şi unul de metodica predării specialitatii (cu excepţia probei de metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţa - care va conţine cel puţin două subiecte de metodica).Biletele pentru examenul oral au caracter secret. Examenul oral se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisie, astfel încât un candidat sa nu susţină mai mult de un examen pe zi.Examinarea candidaţilor se va desfăşura între orele 8,00 - 21,00. Examinarea orala se realizează individual, în sala fiind prezenţi, permanent, 4-5 candidaţi care îşi pregătesc răspunsul la subiecte, în prezenta preşedintelui şi a celorlalţi membri sau cel puţin a preşedintelui comisiei şi a examinatorului de la disciplina respectiva.În situaţia în care examinatorul nu este edificat asupra nivelului de pregătire a candidatului, îi poate adresa şi alte întrebări.Fiecărui candidat i se va acorda timpul necesar pentru a-şi pregati răspunsul.Candidaţii care nu obţin la una dintre probe nota minima de promovare sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua examenul.Contestaţiile privind rezultatele probelor pentru definitivarea în învăţământ sau pentru obţinerea gradului didactic II se vor soluţiona la nivelul fiecărei instituţii - centru de perfecţionare, care a organizat examenul, programandu-se astfel încât să asigure candidaţilor respectivi posibilitatea ca, în cazul rezolvării favorabile a contestaţiei, sa poată participa la celelalte probe.Contestaţiile vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare.Stabilirea notei la proba orala se va face de către profesorul care a examinat candidatul, consultând ceilalţi membri ai comisiei de examinare. Notele obţinute la finalul fiecărei probe se vor afişa după ce au fost înscrise în catalogul de examen, fiecare proba fiind obligatorie.La încheierea examenului se vor afişa rezultatele finale, menţionându-se "admis" sau "respins".Pentru fiecare proba scrisă sau orala, media va fi exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Media finala este media aritmetica a mediei la specialitate şi la metodica, obţinută din notele acordate de cei doi profesori, şi a notei, după caz, de la pedagogie.Pentru învăţători, media obţinută la examenul de definitivare în învăţământ se calculează astfel: se aduna nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română şi metodica predării acesteia cu nota obţinută la proba orala de matematica şi metodica predării acesteia, se împarte la doi şi se obţine media la specialitate.Nota medie obţinută la specialitate se aduna cu nota obţinută la proba de pedagogie, se împarte la doi şi se obţine media (finala) de absolvire a examenului de definitivare în învăţământ.Media la examenul de acordare a gradului didactic II se calculează în acelaşi mod ca media de la examenul de definitivare în învăţământ.La educatoare, media de absolvire a examenului de definitivare în învăţământ se calculează astfel: se aduna nota obţinută la proba scrisă de limba română cu nota obţinută la proba de metodica activităţii instructiv-educative, se împarte la doi şi se obţine media la specialitate.Nota medie obţinută la specialitate se aduna cu nota obţinută la proba de pedagogie, se împarte la doi şi se obţine media de absolvire a examenului.Media la examenul de acordare a gradului didactic II (educatoare) se calculează în acelaşi mod ca media de la examenul de definitivare în învăţământ.Aprecierea la probele de examen, orale şi scrise, şi la inspecţia specială pentru obţinerea gradelor didactice II şi I se face prin note de la 10 la 1.La definitivat, nota minima de promovare a inspecţiei speciale este 7 (şapte) şi a fiecărei probe scrise sau orale, 6 (şase). Media minima de promovare a examenului pentru definitivarea în învăţământ este 6 (şase).La gradul didactic II, nota minima de promovare a inspecţiei speciale este 8 (opt) şi a fiecărei probe scrise sau orale, 7 (şapte). Media minima de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 7 (şapte).La gradul didactic I, nota minima de promovare a inspecţiei speciale este 8 (opt). De asemenea, la recenzarea lucrării nota minima este 8 (opt), iar la susţinerea acesteia nota minima de promovare este 7 (şapte).Media minima de promovare a inspecţiei speciale la definitivat şi la gradul didactic II condiţionează prezentarea la examen, fără a fi luată în calcul la stabilirea mediei.Accesul altor persoane la examen este permis numai în baza unei împuterniciri date de Ministerul Educaţiei Naţionale şi numai pentru a urmări procesul de organizare şi de desfăşurare a examenelor, precum şi nivelul de pregătire a candidaţilor, fără a interveni în desfăşurarea examenului.Răspunderea pentru buna desfăşurare a examenului revine preşedintelui comisiei de examinare şi fiecărui membru al acesteia.Toate documentele examenului vor fi păstrate în arhiva instituţiilor de învăţământ minimum 2 ani.În termen de 5 (cinci) zile de la încheierea examenului vor fi trimise la Direcţia formarea formatorilor şi personal din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale tabelele nominale (doua exemplare) cu candidaţii admişi, grupati pe judeţe, pe categorii didactice şi pe specialităţi, în vederea validării examenului [anexele nr. 8 a) şi 8 b)], similar pentru gradul didactic I (anexa nr. 9).De asemenea, centrele de perfecţionare vor trimite Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal, o dată cu tabelele nominale, întocmite în doua exemplare, cu candidaţii admişi şi subiectele de examen, baremele de corectare, precum şi o informare cuprinzând aprecierile asupra modului de desfăşurare a examenului şi sugestii pentru optimizarea activităţii de perfecţionare prin gradele didactice şi definitivat.După validarea rezultatelor obţinute la examenele pentru acordarea gradelor didactice de către Ministerul Educaţiei Naţionale, centrele de perfecţionare vor transmite inspectoratelor şcolare judeţene, inspectoratului cu probleme de perfecţionare situaţia integrală a rezultatelor la examenele pentru definitivarea în învăţământ şi pentru gradul didactic II (admişi, respinşi, neprezentati).II. 3.2.3. Probele pentru obţinerea gradului didactic IConstau în:1. un colocviu de admitere, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru fiecare specialitate în parte.Tematica referitoare la metodologia cercetării procesului instructiv-educativ, la elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice şi la proiectarea activităţii şcolare şi extraşcolare este comuna pentru toate categoriile de cadre didactice, însă gradul de aprofundare a conţinutului va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii al cadrelor didactice înscrise la examenul pentru obţinerea gradului didactic I.Bibliografia poate fi diferenţiată.Tematica referitoare la domeniul de specialitate specific, din care se alege tema lucrării metodico-ştiinţifice, precum şi bibliografia vor fi distincte pentru fiecare disciplina în parte.Aceste tematici şi bibliografii vor fi propuse de către unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare - şi vor fi aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale;2. elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competente în domeniu;3. o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente, ambele apreciate cu calificativul "foarte bine";4. susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în fata unei comisii instituite în acest scop.1. Colocviul de admitere la gradul didactic ISe susţine în fiecare an şcolar, în perioada vacantei de primavara.Cadrele didactice înscrise pentru a susţine colocviul de admitere la gradul didactic I nu pot opta pentru un anumit conducător ştiinţific. Acesta este stabilit, potrivit legii, de inspecţia cu competente în domeniu.În urma sustinerii colocviului, candidaţii admişi vor fi repartizaţi conducătorilor ştiinţifici într-un interval de maximum 7 zile de la desfăşurarea colocviului, potrivit unor criterii de competenţa şi moralitate stabilite de consiliul profesoral/consiliul facultăţii, după caz.Fiecare instituţie de învăţământ - centru de perfecţionare - va afişa, în termenul stabilit, repartizarea candidaţilor pe conducători ştiinţifici şi programul de consultaţii, în vederea elaborării lucrărilor metodico-ştiinţifice.Conducătorii ştiinţifici care nu îşi realizează atribuţiile la nivelul exigenţelor ştiinţifice şi etice pot fi sancţionaţi prin suprimarea acestui drept pe o perioadă de un an sau mai mulţi ani, la propunerea consiliilor profesorale/ale facultăţilor, cu acordul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, respectiv al rectoratului.Conducătorii ştiinţifici sancţionaţi a doua oara nu mai pot presta activităţi de îndrumare a lucrărilor de grad şi de evaluare în cadrul examenelor de perfecţionare.Organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, precum şi evaluarea activităţii candidaţilor sunt prezentate în anexa nr. 5.2. Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice şi recenzarea eiLucrările metodico-ştiinţifice vor trata subiecte prevăzute în tematica orientativa, elaborata de centrele de perfecţionare şi aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal, precum şi alte teme propuse de candidaţi sau de instituţiile de învăţământ cu atribuţii de perfecţionare, îndeosebi teme vizând reforma curriculara, reforma în evaluarea randamentului şcolar, educaţia estetica, moral-civică etc., optimizarea activităţii instructiv-educative şi inovarea practicii şcolare. Temele propuse vor fi supuse aprobării în cadrul catedrelor de specialitate şi în consiliul profesoral sau în consiliul facultăţii, după caz, înainte de susţinerea colocviului.Lucrarea metodico-ştiinţifică trebuie să releve contribuţia candidatului la perfecţionarea activităţii instructiv-educative, sa cuprindă cercetări personale privind procesul instructiv-educativ, aplicarea creatoare a unor idei pedagogice la condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea, experimentarea unor noi tehnici de lucru cu elevii, extinderea unor experienţe care au condus la rezultate calitativ superioare în procesul formării elevilor etc.Aproximativ două treimi din lucrare trebuie să o constituie partea aplicativa experimentală, metodica şi cel mult o treime, fundamentarea ştiinţifică.Criteriile principale privind elaborarea şi evaluarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I sunt prezentate în anexa nr. 10.Lucrările metodico-ştiinţifice se depun la instituţiile de învăţământ cu atribuţii de perfecţionare până la data de 30 august a anului şcolar următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere.Până la data de 20 septembrie se recenzeaza lucrările şi se comunică rezultatele de către conducătorii ştiinţifici, pe bază de referat.Lucrările se apreciază cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere a lucrării metodico-ştiinţifice la recenzie este 8 (opt).3. Inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic IPentru profesori:-----------------Se efectuează de către comisii, alcătuite după cum urmează:* un cadru didactic universitar (profesor, conferenţiar, lector dr.), acesta fiind numai de specialitatea candidatului;* un inspector şcolar de la inspectoratele şcolare sau din Ministerul Educaţiei Naţionale ori un cadru didactic metodist, cu delegaţie. Acesta trebuie să aibă specialitatea candidatului şi gradul didactic I.Pentru învăţători şi educatoare:--------------------------------* un cadru didactic având gradul didactic I sau II şi specialitatea pedagogie sau română ori matematica, care a predat metodica specialitatii şi a indrumat practica pedagogica ori a condus activităţi de perfecţionare a educatoarelor şi învăţătorilor cel puţin 3 ani şcolari, sau un cadru didactic universitar (profesor, conferenţiar, lector dr.) cu specialitatea pedagogie;* un inspector de specialitate de la inspectoratele şcolare sau de la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu gradul didactic I, sau un cadru didactic metodist (învăţător sau educatoare, având gradul didactic I), cu delegaţie.Pentru maiştri-instructori:---------------------------* un cadru didactic de specialitatea candidatului, cu gradul didactic I sau II, cu studii superioare, care a desfăşurat activităţi de perfecţionare a maiştrilor-instructori cel puţin 3 ani şcolari, sau un cadru didactic universitar de specialitate (profesor, conferenţiar, lector dr.);* un inspector de la inspectoratele şcolare sau din Ministerul Educaţiei Naţionale ori un cadru didactic metodist, acesta fiind numai de specialitatea candidaţilor şi având gradul didactic I.Pentru toate categoriile didactice, unul dintre cei doi membri ai comisiei, având gradul didactic, titlul ştiinţific şi funcţia superioare, va conduce şi va răspunde de aplicarea corecta a prevederilor Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare continua a personalului didactic, în cadrul inspecţiei speciale (anexa nr. 11).4. Susţinerea lucrării metodico-ştiinţificeSusţinerea lucarii metodico-ştiinţifice se realizează în şedinţe publice, în cadrul unităţilor de învăţământ - centre de perfecţionare (universităţi, licee pedagogice şi licee de profil), în sesiuni speciale. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea sesiunilor speciale se realizează de către instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare, în intervalele stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice consta în:* prezentarea conţinutului lucrării de către candidat, îndeosebi a părţii metodico-aplicative şi a eventualelor demonstraţii;* prezentarea referatului conducătorului ştiinţific, care trebuie să cuprindă contribuţiile şi limitele lucrării;* adresarea de întrebări candidatului de către membrii comisiei cu privire la conţinutul lucrării, la contribuţia personală etc.* discuţii asupra calităţii şi valorii lucrării etc. La discuţii participa şi cadrele didactice prezente la sustinere.Aprecierea sustinerii lucrării se face de către cei trei membri ai comisiei de examinare (preşedinte, vicepreşedinte şi conducătorul lucrării) prin note de la 10 la 1. Nota minima de promovare a sustinerii este 7 (şapte), media minima de promovare a sustinerii lucrării este 8 (opt).Media finala de promovare a lucrării metodico-ştiinţifice se calculează din nota acordată pentru recenzia lucrării şi din media obţinută la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice.Media finala minima de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic I este 8 (opt). Aceasta se calculează din media obţinută la inspecţia specială şi media finala de promovare a lucrării metodico-ştiinţifice.Comisiile pentru susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice sunt alcătuite după cum urmează:Pentru profesori:-----------------* un preşedinte, cadru didactic universitar (profesor, conferenţiar sau lector dr.) de pedagogie;* un vicepreşedinte, cadru didactic universitar (profesor, conferenţiar, lector dr.) de specialitatea candidaţilor;* conducătorul metodico-ştiinţific al lucrării de grad care se susţine.Preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor de sustinere a lucrărilor metodico-ştiinţifice sunt propuşi de către instituţiile de învăţământ cu atribuţii de perfecţionare şi aprobaţi de Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal.Pentru învăţători şi educatoare (institutori):----------------------------------------------Preşedinte* un cadru didactic cu gradul I, din învăţământul liceal, cu autentică experienţa în formarea şi perfecţionarea învăţătorilor şi educatoarelor, cu specialitatea pedagogie, sau un cadrul didactic universitar (profesor, conferenţiar, lector dr.) de pedagogie;Vicepreşedinte* un cadru didactic din învăţământul liceal, cu gradul I, cu experienţa recunoscută în formarea şi perfecţionarea învăţătorilor şi educatoarelor, cu specialitatea română, matematica, geografie, biologie sau istorie;Conducătorul lucrării metodico-ştiinţifice care urmează a fi susţinută.Pentru maiştri-instructori:---------------------------Preşedinte* un cadru didactic cu gradul I, cu specialitatea pedagogie, din învăţământul liceal sau universitar;Vicepreşedinte* un cadru didactic de specialitatea candidaţilor, cu gradul I, din învăţământul liceal, sau un cadru didactic universitar de specialitatea candidaţilor (anexa nr. 12);Conducătorul lucrării metodico-ştiinţifice care urmează a fi susţinută.II. 3.3. Programe de perfecţionare organizate o dată la 5 ani (perfecţionare periodică)II. 3.3.1. Program de perfecţionare organizat o dată la 5 ani pentru personalul didactic de predareObiectivele programului:* actualizarea continuturilor de specialitate, de metodica specialitatii şi a ethosului pedagogic, în acord cu exigenţele reformei învăţământului;* racordarea la tehnicile de instruire şi de educaţie eficiente, pe plan naţional şi mondial;* dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de învăţământ, alegerea şi utilizarea eficienta a manualelor alternative; strategiile didactice active; modalităţile de formare a stilului activităţii intelectuale, a atitudinilor şi convingerilor, a inteligentei şi sensibilităţii; evaluarea randamentului şcolar; dezvoltarea creativitatii individuale şi de grup; reglarea-autoreglarea activităţii instructiv-educative etc.;* dezvoltarea unor comportamente corespunzătoare privind abordarea curriculumului şcolar şi analiza logico-funcţională a continuturilor învăţării;* elaborarea unor modele de perfecţionare, axate pe calităţile personalului didactic, solicitate de obiectivele sistemului educativ românesc şi de competentele educatorului modern;* schimbarea mentalitatii personalului didactic cu privire la competentele necesare profesiei didactice, care nu se reduc la cele ale specialistului într-un domeniu;* depăşirea decalajului dintre obiectivele sistemului de învăţământ, dominant formative şi de integrare socio-profesională, şi procesul formării/perfecţionării cadrelor didactice, dominant academic în prezent.Formele de realizare vor fi foarte diversificate, caracteristice continuturilor şi activităţii cu adulţii (similare cu cele prevăzute pentru cadrele didactice de conducere şi pentru perfecţionarea cadrelor didactice).Structura activităţilor:* specialitate, nivel teoretic, operaţional şi creator - 20 de ore;* metodica, nivel teoretic, operaţional şi creator - 20 de ore;* pedagogie şi elemente de psihologie; racordarea formării personalului didactic la noile exigente ale reformei învăţământului, promovate de componentele acestuia - 50 de ore (nivel teoretic, operaţional şi creator);* legislaţie generală şi şcolară - 10 ore.Coordonator: Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal.Realizatori: universităţi, licee pedagogice, licee de profil, în cooperare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare şi cu casele corpului didactic.Evaluarea cadrelor didactice participante la program se face prin: colocviu la pedagogie şi elemente de psihologie şi lucrare practica la metodica predării specialitatii (elaborare de instrumente metodologice, de proiecte de activităţi didactice şi extradidactice, probe de evaluare predictiva, formativa, sumativa, de instrumente de diferentiere şi de personalizare a activităţii instructiv-educative etc.) sau prezentarea unui studiu personal, publicat în acest domeniu în presa pedagogica sau de specialitate.Aprecierea se realizează pe bază de calificative (90-100 de puncte "excepţional"; 70-89 de puncte "foarte bine"; 50-69 de puncte "bine"; sub 49 de puncte "insuficient"). Calificativul minim de promovare a fiecărei probe (colocviu şi lucrare practica) este "bine". În cazul în care la una dintre probe un cadru didactic nu a obţinut calificativul "bine", acesta nu primeşte atestatul de promovare a programului de formare continua şi trebuie să se reinscrie pentru parcurgerea unui nou program. Promovarea programului se finalizează cu un atestat de formare continua, eliberat de centrele de perfecţionare organizatoare (universităţi, licee de profil, licee pedagogice).Acest atestat de formare continua este înscris în fişa de evaluare a cadrului didactic şi constituie un document care este luat în considerare la restrângerea de activitate, la acordarea salariului de merit, la participarea la concursuri pentru gradatia de merit, la accesul la programe de perfecţionare etc.Oferta de programe de formare pentru specialitate, metodica şi psihopedagogie, compatibila cu obiectivele generale şi cu cele specifice ale programului iniţial, va cuprinde module unitare şi module alternative, opţionale. Programele trebuie acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.Oferta va fi făcuta de instituţiile care realizează programul şi va fi comunicată participanţilor cu cel puţin o luna înaintea începerii activităţii de către inspectoratele şcolare sau de casele corpului didactic care vor organiza formatiile de curs în funcţie de opţiunile participanţilor pentru modulele alternative.O dată la 5 ani, comasat, sau într-un interval de 5 ani, eşalonat, fiecare cadru didactic care nu a promovat în această perioadă probele unui examen pentru definitivarea în învăţământ, pentru obţinerea unui grad didactic sau a titlului de doctor trebuie să participe şi sa promoveze un astfel de program de pregătire cuprinzând un număr minim de module unitare şi alternative la specialitate şi metodica, pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, totalizand 100 de ore. Modulele unitare (nucleu) şi cele alternative vor fi cotate cu un anumite număr de credite. Pentru obţinerea atestatului de formare continua, cadrul didactic participant trebuie să totalizeze un număr minim de credite pentru fiecare componenta structurală a programului.În cadrul acestor programe de dezvoltare profesională continua, procentul modulelor alternative poate creşte considerabil în funcţie de nivelul structurării aptitudinii pedagogice la diferite categorii de cadre didactice. Astfel, pentru cadrele didactice care au obţinut gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, modulele alternative pot reprezenta până la 70% din conţinutul programelor de perfecţionare atât la specialitate, metodica, cat şi la pedagogie şi psihologie. Aria tematica a modulelor alternative, în aceste situaţii, vizează o pregătire performanta a unor categorii de cadre didactice, în scopul obţinerii de performanţe deosebite în activităţile cu elevii care manifesta inclinatii şi aptitudini speciale etc. Pentru fiecare modul alternativ se poate atribui un număr de credite, în funcţie de specificul programului propus în modul, de numărul de teme, de relevanta temelor în raport cu priorităţile reformei învăţământului şi/sau ale unităţii de învăţământ, ale cercului pedagogic pe specialităţi sau ale judeţului. Se realizează astfel un acord relativ între interesele de perfecţionare personale, ale instituţiei şi ale învăţământului ca sistem.II 3.3.2. Program de perfecţionare organizat o dată la 5 ani pentru personalul didactic încadrat la palate, cluburi ale copiilor şi tabere şcolareSe realizează în cadrul Palatului Naţional al Copiilor.Perfecţionarea psihopedagogică şi metodica în profilul activităţii desfăşurate se realizează prin programe comasate, organizate o dată la 5 ani sau eşalonat. Acestea cuprind:- module-nucleu, vizând pregătirea dominant teoretico-metodologică şi psihopedagogică în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.- module alternative, vizând pregătirea dominant practic-aplicativa şi creativa, diversificata, corespunzând fiecărui profil de activitate.Structura activităţilor de perfecţionare:* pregătire pedagogica şi psihologică, specifica activităţilor educative extraşcolare - 40 de ore;* pregătire metodica în profilul respectiv şi activităţi practice - 30 de ore;* informare în domeniul de specialitate pe care îl practica - 20 de ore;* politica educaţională şi legislaţia şcolară - 10 ore.Pentru aceste domenii ale formării continue, Palatul Naţional al Copiilor va elabora proiecte de programe ce vor fi aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal.Evaluarea cadrelor didactice participante la program se face prin colocviu pentru modulele-nucleu şi prin lucrare practica pentru modulele alternative sau prin prezentarea unui studiu personal, publicat în presa pedagogica sau de specialitate în anul şcolar respectiv.Aprecierea se face pe bază de calificative. Calificativul minim de promovare a unei probe (colocviu şi lucrare practica) este "bine". În cazul în care la una dintre probe un cadru didactic nu a obţinut cel puţin calificativul "bine", acesta nu primeşte atestatul de promovare a programului de formare continua şi trebuie să se reinscrie pentru parcurgerea unui nou program. Calificativul se acordă în funcţie de punctajul obţinut. Astfel, "excepţional", între 90-100 puncte, "foarte bine", între 70-89 puncte, "bine", între 50-69 puncte, "insuficient", sub 49 puncte.Atestatul de formare continua, eliberat de instituţia organizatoare (Palatul Naţional al Copiilor), este înscris în fişa de evaluare a cadrului didactic şi constituie un document ce se ia în considerare la restrangerile de activitate, la acordarea salariului de merit, la participarea la concursul pentru gradatia de merit, la accesul la programe de perfecţionare etc.Oferta de programe de formare, cuprinzând module unitare şi module alternative, va fi făcuta, la solicitarea instituţiei organizatoare, de către unităţile de învăţământ, casele corpului didactic, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, alte instituţii şi centre cu atribuţii de formare/perfecţionare a cadrelor didactice.Oferta de programe va fi comunicată participanţilor de către Palatul Naţional al Copiilor, cu cel puţin o luna înainte de începerea activităţii. În cazul în care conţinutul unui astfel de program de formare continua se realizează, eşalonat, pe parcursul a 5 ani, atestatul de formare continua se elibereze numai la finalizarea programului, în urma evaluării şi acordării creditelor.Formarea continua prin programe organizate o dată la 5 ani se organizează similar cu acestea şi pentru alte categorii specifice de cadre didactice, cum sunt cele încadrate în învăţământul special, în centre de asistenţă psihopedagogică, centre judeţene de asistenţă psihopedagogică, casele corpului didactic etc.Pentru aceste programe de perfecţionare Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal va aproba, ulterior, structura activităţilor şi modul de evaluare.II. 3.3.3. Program de perfecţionare organizat o dată la 5 ani pentru cadrele de conducere, îndrumare şi control (perfecţionare periodică)Obiectivele programului:------------------------* formarea/dezvoltarea competentelor în domeniul managementului şcolar, financiar-administrativ şi al resurselor umane;* dezvoltarea capacităţii de a asigura calitatea proiectării, realizării, evaluării şi reglarii-autoreglarii învăţământului la nivelul unităţii şcolare, respectiv al judeţului;* restructurarea şi ameliorarea pregătirii/perfecţionării cadrelor didactice printr-o mai buna adecvare a metodelor şi tehnicilor la natura obiectivelor, respectiv a rezultatelor, prin realizarea complementaritatii instrumentelor de măsurare, prin realizarea corelată a funcţiilor de constatare, măsurare, apreciere, diagnosticare, decizie şi ameliorare-stimulare;* formarea/dezvoltarea competentelor în domeniul evaluării continue, formative a activităţii cadrelor didactice (inspecţie şcolare), vizând dezvoltarea experientelor reusite şi diminuarea aspectelor slabe şi a efectelor negative;* realizarea unei coerente relative între diferitele forme de inspecţie şcolară, de control şi evaluare, realizate, la orice nivel de generalitate, şi optimizarea pregătirii personalului didactic în funcţie de calitatea şi eficienta activităţii anterioare, de rezultatele obţinute; iniţierea unor studii de diagnoza şi prognoza asupra situaţiei învăţământului la nivelul unităţii şcolare, respectiv al judeţului;* elaborarea unor modele de formare a metodistilor din inspectoratele şcolare, liceele pedagogice, liceele de profil şi de la universităţi, prin cooperarea dintre universităţi, inspectoratele şcolare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, liceele de profil - centre de perfecţionare, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.Formele de realizare vor fi extrem de flexibile şi de diversificate, specifice naturii continuturilor şi desfăşurării activităţii cu adulţii (şedinţe plenare, laboratoare şi ateliere).De asemenea, metodele şi procedeele utilizate vor fi adecvate contextelor de formare/perfecţionare. Metodele de tip academic vor fi optimizate considerabil, prin utilizarea unui evantai larg de variante. Astfel, expunerea magistrala va îmbracă forme, cum sunt: conferinţa cu suport scris, conferinţa cu suport demonstrativ, conferinţa cu mai mulţi formatori, conferinţa-vizata etc.Expunerea poate fi utilizata în variantele: expunerea cu oponent, cu intervenţii aleatorii din sala, expunerea-dezbatere, expunerea întreruptă, expunerea-deliberare, expunerea-interviu etc.În laboratoare şi ateliere se vor utiliza metode şi procedee, corelate cu obiectivele, cu conţinutul, cu caracteristicile participanţilor, cu personalitatea formatorilor etc. Astfel se vor imbina în mod specific, pentru diferitele situaţii, metode şi procedee, cum sunt: studiul de caz, jocul de rol, criptograma, ideograma, metafora, metoda topografica, metoda construcţiilor de modele, proiecte, explorarea din unghiuri de vedere multiple, didactica inductiva, metoda obstacolelor, discriminarea sistematica, puzzle, consultarea reiterata, discuţia în panel, argumentarea şi contraargumentarea, organigrama, grupul de aprofundare profesională etc.Structura activităţilor:------------------------Module-nucleu, unitare (40 de ore)Acestea urmăresc actualizarea (aducerea la zi) cunoştinţelor în domeniul respectiv, aspectele metodologice, abordări interdisciplinare sau transdisciplinare, standarde ridicate în anumite domenii ale activităţii.Ele sunt axate, îndeosebi, pe următoarea problematica:* managementul activităţii şcolare la nivelul comisiei/colectivului de catedra, al unităţii de învăţământ, cercului pedagogic sau al judeţului, după caz;* managementul activităţii în domeniul resurselor umane şi financiar-administrative;* politica educaţională şi legislaţia învăţământului;* demersul specific proiectării activităţii instructiv-educative la diferite niveluri de generalitate;* specificul învăţării la adulţi, al metodologiei de lucru cu aceştia şi al modalităţilor practicate în activitatea cu adulţii, al relaţiilor psihosociale şi al dezvoltării creativitatii.Module alternative (40 de ore)Acestea exprima cerinţele de autorealizare a participanţilor, în funcţie de domeniul de responsabilitate al acestora.Pentru promovarea programului este necesară parcurgerea unui număr total de minimum 80 de ore sau obţinerea unui număr minim de 800 de unităţi de credite.Pentru fiecare participant este necesară realizarea temelor din modulul comun (nucleu), la care se adauga un număr de unităţi de credite, pe baza alegerii unor module alternative, cel puţin la nivelul limitei minime admise pentru a obţine atestatul de formare continua în domeniul managementului.Atât modulele-nucleu, cat şi cele alternative vor prezenta continuturi la nivel teoretico-metodologic, operaţional şi creator, cu pondere diferita, în funcţie de natura acestora, de nivelul pregătirii participanţilor etc.Evaluarea participanţilor la program (directori de unităţi şcolare, de palate şi cluburi ale copiilor, responsabili ai comisiilor metodice, şefi de catedra, responsabili ai cercurilor pedagogice etc.) se realizează prin:* proba orala din modulele-nucleu şi din cele alternative, pentru care a optat fiecare participant;* elaborarea unei lucrări practice sau prezentarea unui studiu personal, publicat în presa pedagogica sau de specialitate în anul şcolar respectiv.Aprecierea se face prin acordarea de puncte între 100 şi 1. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este 70. Dacă un candidat nu obţine punctajul minim la o proba, mai are dreptul sa o susţină încă o dată, la un interval de minimum o luna. Dacă nu obţine nici de această dată punctajul minim de promovare, candidatul se poate reinscrie pentru parcurgerea unui nou program în anul şcolar următor.La proba orala, comisia de examinare este alcătuită dintr-un preşedinte şi doi membri. Ca preşedinte este numit un cadru didactic universitar (lector dr., conferenţiar, profesor) cu competente în domeniul managementului, care nu a făcut parte din echipa de formatori la programul respectiv de pregătire.Cei doi membri sunt numiţi dintre formatorii programului respectiv de pregătire (cadre didactice, cercetători, inspectori etc.), atestaţi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a desfăşura activităţi de formare-perfecţionare a cadrelor de conducere, îndrumare şi control. Lucrarea practica sau studiul publicat în presa pedagogica sau de specialitate va fi apreciat de către cei doi membri ai comisiei de examinare de la proba orala, prin acordarea de puncte de la 100 la 1. Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte. Programul de formare pentru directori, şefi de catedra, responsabili ai comisiilor metodice, ai cercurilor pedagogice este coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi realizat de inspectoratele şcolare, în cooperare cu universităţi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, licee pedagogice, licee de profil, casele corpului didactic, alte organizaţii şi instituţii cu competente în domeniu.Programul de formare pentru inspectorii din Ministerul Educaţiei Naţionale şi din inspectoratele şcolare este coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale.Formarea managerilor la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, al inspectoratelor şcolare, al unităţilor de învăţământ şi de educaţie şi a altor manageri la niveluri de generalitate restrânsă a activităţii se va realiza atât prin programe comasate, o dată la 5 ani, cat şi, eşalonat, pe baza unei oferte multiple de programe, în mod descentralizat şi concurenţial, prin articularea programelor naţionale cu cele regionale, judeţene şi locale într-un sistem coerent cuprinzând obiective şi standarde specifice pentru diferite grade de generalitate.Precizări cu privire la aplicarea unor articole din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi din Legea nr. 128/1997Art. 35 alin. (3) din Legea nr. 128/1997:Lectorilor universitari/sefilor de lucrări, care au avut funcţia de baza în învăţământul superior şi o vechime la catedra în aceasta forma de învăţământ de cel puţin 6 ani, la încadrarea în învăţământul preuniversitar li se acordă gradul didactic II, pe baza unei inspecţii şcolare speciale.Inspecţia şcolară specială va fi realizată conform exigenţelor specifice pentru acordarea gradului didactic II.Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997:Se acorda gradul didactic I personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 84/1995 şi a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul specialitatii pe care o preda, pe baza unei inspecţii şcolare speciale.Inspecţia şcolară specială se efectuează de către o comisie alcătuită din doi membri:1. un inspector de specialitate de la inspectoratul şcolar sau de la Ministerul Educaţiei Naţionale ori un cadru didactic metodist din partea inspectoratului şcolar. Acesta trebuie să aibă gradul didactic I în specialitatea candidatului;2. un cadru didactic universitar (lector dr., conferenţiar, profesor), având aceeaşi specialitate cu a candidatului.Inspecţia specială se va realiza la 4 activităţi didactice, se va solicita candidatului sa elaboreze proiectele de activităţi şi probele de evaluare formativa pentru 1-2 capitole, similar cu gradul didactic I.La solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, direcţia de resort, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare şi inspectoratele şcolare vor propune cadrele didactice care vor face parte din comisia de inspecţie.Comisia de inspecţie specială, aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale, va efectua inspecţia aplicând instrumentele de evaluare şi întocmind procesele-verbale de inspecţie, precum şi exigenta, specifice gradului didactic I.Procesul-verbal de inspecţie (raportul scris) va fi consemnat în registrul de procese-verbale al unităţii şcolare în care se desfăşoară inspecţia.La inspecţia specială participa şi directorul şcolii respective.Nota minima de promovare a inspecţiei speciale este 8 (opt) şi media minima de promovare este tot 8 (opt).Diferenţa de notare dintre cei doi membri ai comisiei nu trebuie să fie mai mare de un punct.În cazul în care cadrul didactic nu obţine media minima de promovare la inspecţia şcolară specială, aceasta poate fi reprogramata în anul şcolar următor.Inspecţia şcolară poate fi susţinută de cel mult trei ori în 3 ani consecutivi.În termen de 3 zile de la susţinerea inspecţiei, candidatul va trimite Ministerului Educaţiei Naţionale - direcţia de resort procesul-verbal de inspecţie specială, pentru emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale de recunoaştere a gradului didactic I.Maiştri-instructori, care îndeplinesc condiţiile de studii şi pe cele de înscriere, se pot prezenta la examenul pentru definitivarea în învăţământ, numai dacă îndeplinesc prevederile art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.Pregătirea psihopedagogică şi metodica a maiştrilor instructori, potrivit art. 68 din Legea nr. 84/1995, pentru a primi atestat de cadru didactic, se realizează în liceele pedagogice, comasat, în vacantele şcolare sau eşalonat.Planul de învăţământ cuprinde:* pedagogie şcolară - 102 ore, din care 60 de ore de curs şi 42 de ore de seminar şi de aplicaţii;* psihologie generală, elemente de psihologia vârstelor şi psihologia învăţării - 68 de ore, din care 40 de ore de curs şi 28 de ore de seminar şi de aplicaţii;* metodica predării specialitatii - 34 de ore, din care 17 ore de curs şi 17 ore de seminar şi de aplicaţii;* practica pedagogica - 4 ore de predare şi o lectie finala.Formatorii vor fi numai cadre didactice având specialitatile corespunzătoare obiectelor din planul de învăţământ, având cel puţin gradul didactic II, care au condus activităţi de perfecţionare a adulţilor cel puţin 3 ani şcolari (învăţători, educatoare sau maiştri-inspectori).Evaluarea se face prin examen scris la fiecare obiect prevăzut în planul de învăţământ. Nota minima de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci). Nota minima de promovare a lectiilor de proba este 6 (şase). Nota minima de promovare finala a lectiei este 7 (şapte). Media generală de promovare a modulului de formare a cadrelor didactice este 5 (cinci). Aceasta se calculează din suma notelor la toate probele.Participarea la activităţile comune de pregătire este obligatorie.Fiecare proba de examen poate fi susţinută de maximum doua ori. În caz de nepromovare a unei probe în doua sesiuni organizate în acelaşi an şcolar, cadrului didactic respectiv nu i se eliberează atestatul de cadru didactic. Acesta se poate reinscrie o singură dată pentru parcurgerea unui nou program de formare în anul şcolar următor. Dacă nici în aceasta situaţie nu promovează toate probele de examen în doua sesiuni organizate în acelaşi an şcolar, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a participa la activităţile departamentului.Art. 37 alin. (9) din Legea nr. 128/1997:Personalul didactic care ocupa funcţii cu drept de rezervare a catedrei, înscris la gradul didactic II sau I, trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal, în anul şcolar în care i se efectuează inspecţia şcolară specială, cu respectarea prevederilor art. 35 şi, respectiv, ale art. 36. Prevederea referitoare la prestarea a cel puţin 4 ore de predare săptămânal în anul efectuării inspecţiei speciale pentru cadrele didactice cu drept de rezervare a catedrei nu se poate aplica pentru învăţători şi educatoare, decât prin efectuarea de activităţi prin cumul.În aceste situaţii este necesară păstrarea normei întregi în anul în care se realizează inspecţia specială.Art. 111 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 prevede:"Funcţia de inspecţie şcolară este asigurata de corpul inspectorilor şcolari ai inspectoratului şcolar şi de cel al Ministerului Educaţiei Naţionale ..."În acest sens sunt necesare reorganizarea şi ameliorarea sistemului de evaluare a pregătirii cadrelor didactice, printr-o mai buna adecvare a metodelor şi tehnicilor la natura obiectivelor, respectiv a rezultatelor, prin asigurarea complementaritatii instrumentelor de măsurare, prin realizarea corelată a funcţiilor de constatare, măsurare, apreciere, diagnosticare, decizie şi ameliorare-stimulare. Diagnoza ca temei pentru reglarea-autoreglarea activităţii instructiv-educative şi, respectiv, a celei de perfecţionare profesională a cadrelor didactice va constitui un factor central.Aprecierea se va transforma în autoapreciere. Fiecare cadru didactic va fi în măsura să raporteze rezultatele obţinute şi procesul desfăşurat la anumite sisteme de referinţa, la anumite criterii valorice şi sa identifice, pe acest temei, aspectele reusite şi pe cele slabe, în scopul luării unor decizii de optimizare.Evaluarea continua, formativa, vizând dezvoltarea experientelor reusite, extinderea acestora, precum şi diminuarea efectelor negative şi a aspectelor slabe sau nerealizate va comporta introducerea unor modalităţi noi de evaluare şi deosebit de flexibile, în funcţie de sistemul de factori implicaţi în obţinerea performantelor respective.Astfel, în scopul realizării unei relative coerente între diferitele forme de inspecţie şcolară, de control şi evaluare, realizate la orice nivel de generalitate şi de optimizare a pregătirii personalului didactic în funcţie de calitatea şi eficienta activităţii anterioare şi a rezultatelor obţinute, propunem o modalitate de valorificare a rezultatelor evaluării în acest scop.Factorii implicaţi în evaluarea activităţii cadrelor didactice dintr-un judeţ, dintr-o unitate şcolară, cerc pedagogic etc. vor iniţia periodic "studii de diagnoza şi prognoza asupra stării învăţământului" [art. 111 alin. (4)], cu concluzii şi propuneri pentru ameliorare-dezvoltare.În acest sens, inspectorii din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectorii de la inspectoratele şcolare judeţene vor organiza studii constatativ-ameliorative, pe anumite perioade: un trimestru, un an şcolar etc.Inspectoratul care va coordona un astfel de studiu va solicita membrilor din echipa de inspecţie şcolară sa culeagă informaţiile necesare cu prilejul efectuării diverselor forme de evaluare.Vor fi consemnate: tipul evaluării, inspectiile realizate, asistentele la activităţi etc., perioada realizării controlului, specialitatea, şcolară, clasa şi, în mod deosebit, în fiecare caz în parte, aspectele foarte bune din activitatea controlată, precum şi pe cele slabe.De asemenea, vor fi propuse atât acţiuni ameliorative, cat şi acţiuni de dezvoltare a experientelor reusite şi, după caz, de extindere a acestora.Vor fi specificate cel puţin trei-patru aspecte foarte bune şi trei-patru aspecte slabe, pentru fiecare inspecţie sau asistenţă realizată.Se centralizează, se prelucreaza şi se interpretează informaţiile obţinute în intervalul stabilit, se determina frecventa aspectelor foarte bune şi a celor slabe până la rangul 5 - maximum 6, într-un anumit context (o şcoala, o zona, o anumită specialitate, o anumită categorie de profesori, un judeţ etc.).Aceste informaţii se corelează cu cele obţinute din prelucrarea unor chestionare de autoapreciere a gradului de dificultate intampinat în proiectarea, desfăşurarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea diferitelor activităţi instructiv-educative de către insesi cadrele didactice. Aceste informaţii se centralizează şi se prelucreaza, determinându-se gradul de dificultate foarte mare şi mare pentru cele mai multe cadre didactice.Din corelarea informaţiilor obţinute de la inspecţii cu cele furnizate de autoapreciere şi de exigenţele la nivel naţional ale reformei educaţionale rezultă orientări cat mai precise de optimizare a pregătirii personalului didactic, precum şi a rezultatelor activităţii acestuia.Într-o alta etapa, inspectoratul coordonator al studiilor corelationale, în cooperare cu membrii implicaţi în acţiune, cu alţi factori de conducere, cu reprezentanţi ai cadrelor didactice, va proiecta un sistem de activităţi ameliorative şi de dezvoltare a pregătirii cadrelor didactice.Se elaborează un program de măsuri şi de acţiuni teoretice şi practice ce vizează exploatarea aspectelor eficiente în desfăşurarea procesului de învăţământ şi, respectiv, ameliorarea aspectelor slabe.Urmează etapa activităţii efective de realizare a acţiunilor de optimizare, rezultate din necesităţile specifice judeţului (şcolii, zonei etc.), precum şi din cerinţele reformei la nivel naţional.Proiectarea şi realizarea unui program unitar de perfecţionare a pregătirii personalului didactic în plan teritorial vor fi completate cu programe alternative, specifice şi diferenţiate pentru anumite specialităţi, cercuri pedagogice, categorii de personal didactic etc.Se formulează cereri de perfecţionare către unităţile şcolare, comisiile metodice, cercurile pedagogice, casele corpului didactic şi către alte instituţii antrenate în perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice.Într-o alta etapa se elaborează şi se aplică un sistem de instrumente de evaluare a eficientei programului de perfecţionare la nivelul judeţului, prin raportare la sisteme de referinţa educative.Este posibila o etapa în care se vor realiza programe de compensare sau dezvoltare, după caz, pentru activitatea care urmează să se desfăşoare.Adaptarea şi flexibilizarea activităţii de perfecţionare, în raport cu nevoile şi priorităţile de profesionalizare, vor constitui axe ale eficientei învăţământului.Prevederile art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997, se considera îndeplinite de către cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ cu îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 128/1997.Înscrierea pentru examenul de acordare a gradului didactic II sau I (după caz) se face fără a se solicita respectarea prevederilor art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.Nu se considera îndeplinite prevederile art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997, pentru recunoaşterea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, decât pentru situaţiile în care personalul didactic a obţinut şi definitivarea în învăţământ sau, potrivit art. 55 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, pentru "personalul didactic existent în învăţământul superior, cu o vechime efectivă la catedra de cel puţin 5 ani".Maistrii-instructori care au obţinut definitivarea în învăţământ şi care nu îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 128/1997, potrivit art. 132 din această lege nu se pot înscrie pentru susţinerea examenului în vederea acordării gradelor didactice II sau I, după caz, decât dacă îşi completează studiile şi pregătirea prevăzute la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997.În art. 134 din Legea nr. 128/1997 se prevede că personalul didactic de la disciplina Coregrafie, titular în învăţământul preuniversitar, care a obţinut definitivarea în învăţământ, poate fi menţinut în funcţie fără a îndeplini condiţiile de studii prevăzute la art. 7 din aceeaşi lege. Acesta este obligat sa parcurgă pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997. Salarizarea acestui personal se face la nivelul studiilor absolvenţilor de colegiu.Pregătirea psihopedagogică şi metodica a maiştrilor-instructori şi a personalului didactic pentru disciplina Coregrafie, potrivit art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1997, şi articolelor mai sus menţionate, pentru a li se acordă atestat de cadru didactic, se realizează în licee pedagogice-centre de perfecţionare, comasat, în vacantele şcolare, sau eşalonat, potrivit planului de învăţământ pentru maiştri-instructori.  +  Anexa 1--------la metodologie---------------PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNTpentru activitatea de perfecţionareFinanţarea activităţii de perfecţionarePotrivit prevederilor art. 159 şi 160 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare pot organiza activitate de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice sau pentru obţinerea definitivării în învăţământ ori a gradului didactic II pentru cadrele didactice înscrise sa susţină aceste examene.Participarea cadrelor didactice la activităţile menţionate mai sus este facultativă, cu excepţia programelor de perfecţionare organizate o dată la 5 ani.Formatia de baza pentru activitatea didactica de predare (curs) pentru definitivat şi gradul didactic II şi perfecţionare periodică este de 20-25 de cursanţi. Formatia de baza pentru seminar este de 10-15 cursanţi.Pentru specializările cu număr mic de cadre didactice pe centre de perfecţionare unice, pe ţara, se pot organiza activităţi de perfecţionare (curs şi seminar) cu minimum 7 cursanţi.Constituirea formatiei de curs pentru pregătirea la disciplina Pedagogie se poate face (după caz) prin comasarea grupelor de cursanţi de la diferite specialităţi.Planul de învăţământ pentru profesori, pentru pregătirea în vederea sustinerii definitivării în învăţământ, cuprinde 60 de ore, din care 30 de ore de specialitate şi metodica predării acesteia, repartizate astfel: 20 de ore de curs şi 10 ore de seminar, şi 30 de ore de pedagogie, repartizate astfel: 16 ore de curs şi 14 ore de seminar.Planul de învăţământ pentru pregătirea în vederea examenului de acordare a gradului didactic II cuprinde 60 de ore: 30 de ore de specialitate şi metodica predării acesteia, repartizate astfel: 20 de ore de curs şi 10 ore de seminar, şi 30 de ore de pedagogie, repartizate astfel: 16 ore de curs şi 14 ore de seminar.Programele de perfecţionare, în sesiunea 1998, pentru examenele de definitivare în învăţământ şi pentru acordarea gradului didactic II sunt cele după care s-au desfăşurat examenele respective şi în sesiunea 1997.Potrivit art. 70 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, atât cursurile de pregătire pentru definitivarea în învăţământ şi pentru acordarea gradului didactic II, cat şi cursurile de perfecţionare periodică sunt considerate învăţământ postuniversitar şi, în consecinţa, vor fi retribuite conform normelor stabilite pentru activităţile cu regim postuniversitar.Retribuirea activităţilor de perfecţionare se va face potrivit adresei nr. 19.398/14.11.1997, pct. B.Atât retribuirea activităţilor de perfecţionare, cat şi cheltuielile aferente pentru transport, cazare şi masa se suporta de instituţiile care organizează activitatea de perfecţionare.În temeiul art. 159 lit. c) din Legea învăţământului nr. 84/1995, se vor prevedea în statele de funcţii posturi vacante pentru astfel de activităţi, pentru fiecare an universitar.Repartizarea atribuţiilor de perfecţionare pe instituţii de învăţământ superior şi liceal - centre de perfecţionare, pentru sesiunea 1997 (definitivat şi gradul II) şi 1996-1998 (gradul didactic I), rămâne aceeaşi şi pentru sesiunea 1998 (definitivat şi gradul didactic II) şi, respectiv, 1997-1999 (gradul didactic I)*).Planul de învăţământ pentru activităţile de pregătire în vederea sustinerii definitivării în învăţământ şi a acordării gradului didactic II pentru învăţători şi educatoare este următorul:Definitivat învăţători: total 72 de ore* 24 de ore limba şi literatura română şi metodica: curs = 14 ore, seminar = 10 ore* 20 de ore matematica şi metodica: curs = 8 ore, seminar = 12 ore* 28 de ore pedagogie şi elemente de psihologia copilului: curs = 18 ore, seminar = 16 oreGradul II învăţători: total 72 de ore* 24 de ore limba română şi literatura pentru copii şi metodica: curs = 10 ore, seminar = 14 ore* 20 de ore matematica şi metodica: curs = 8 ore, seminar = 12 ore* 28 de ore pedagogie şi elemente de psihologia copilului: curs = 14 ore, seminar = 14 oreDefinitivat educatoare: total 68 de ore* 24 de ore limba şi literatura română: curs = 14 ore, seminar = 10 ore* 14 de ore matematica şi metodica: curs = 6 ore, seminar = 8 ore* 30 ore pedagogie şi elemente de psihologia copilului preşcolar şi metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţele de copii: curs = 18 ore, seminar = 12 oreGradul II educatoare: total 68 de ore* 24 de ore limba română şi literatura pentru copii: curs = 10 ore, seminar = 14 ore* 14 de ore matematica şi metodica: curs = 6 ore, seminar = 8 ore* 30 de ore pedagogie şi elemente de psihologia copilului preşcolar şi metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţele de copii: curs = 12 ore, seminar = 18 ore.Planul de învăţământ pentru activităţile de pregătire în vederea sustinerii definitivării în învăţământ şi a acordării gradului didactic II pentru maiştri-instructori este următorul:* Definitivat: total 60 de ore* 30 de ore specialitate şi metodica predării acesteia: curs = 20 de ore, seminar = 10 ore* 30 de ore pedagogie: curs = 20 de ore, seminar = 10 oreGradul II: total 60 de ore* 30 de ore specialitate şi metodica predării acesteia: curs = 14 ore, seminar = 16 ore* 30 de ore pedagogie: curs = 16 ore, seminar = 14 ore.În perioada 20-25 august 1998 se desfăşoară examenul de definitivare în învăţământ pentru toate categoriile de cadre didactice.În perioada 26-31 august 1998 se desfăşoară examenul de acordare a gradului didactic II pentru toate categoriile de cadre didactice.În intervalele menţionate, fiecare instituţie de învăţământ - centre de perfecţionare va stabili graficul probelor de examen, în funcţie de situaţia concretă, evitându-se sau nu, la aprecierea comisie, desfăşurarea de activităţi în ziua de duminica.---------------- Notă *) Conform repartiţiei atribuţiilor de perfecţionare pe instituţii de învăţământ superior.  +  Anexa 2--------la metodologie---------------LISTAactelor necesare pentru înscrierea la examenul de definitivare în învăţământ1. Cererea de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar2. Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii (după modelul de mai jos)3. Copia de pe diploma de studii, legalizată4. Copia de pe certificatul de naştere, legalizată (numai în cazul schimbării numelui de familie)5. Apreciere asupra activităţii (din partea conducerii şcolii). ------------------------------------------------------------------------------| || .......................... ________________________ || (unitatea de învăţământ) | | || | | || | | || | | || | | || |________________________| || || || || || || ||______________________________________________________________________________|  +  Anexa 2 bis-----------la metodologie--------------FIŞA DE ÎNSCRIEREla examenul de definitivare în învăţământ........................... ___________________________________________  (unitatea de învăţământ) | INSPECTORATUL ŞCOLAR |                                  | Al JUDEŢULUI ................. |Judeţul ................. | |                                  | La data sustinerii examenului de defini- |                                  | tivare în învăţământ candidatul(a) are o |                                  | vechime efectivă în activitatea de |                                  | predare de ............ ani ............. |                                  | luni .............., zile*). |                                  | |                                  | Inspectoratul şcolar de specialitate cu|                                  | probleme de formare continua |                                  | |                                  | Numele şi prenumele ......................|                                  | Semnătura ....................... |                                  | Data ............................ |                                  | |                                  | |                                  |___________________________________________|                FIŞA DE ÎNSCRIERE    La probele pentru definitivarea în învăţământ în anul (sesiunea) ..........,în funcţia didactica de**) ....................................................,specialitatea .................................................................,                (numele, iniţială tatălui, prenumele - cu majuscule)    Instituţia de învăţământ absolvită***) ....................................,cu durata de ....... ani. Specializările obţinute prin studii ..................................................................................................    Promovat examenul de****) ............................ în anul ............,sesiunea ..................... .    Stagiul efectiv în activitatea didactica de predare la data înscrierii: ....ani ..... luni ...... zile.    Prezentat la examen în cele trei sesiuni consecutive:    sesiunea I ......... sesiunea a II-a .......... sesiunea a III-a ........... ______________________________________________________________________________| || Optez pentru participarea la cursurile de pregătire în vederea sustinerii ||examenului de definitivat în învăţământ la centrul de perfecţionare ......... ||..............................................................................|| ||______________________________________________________________________________|   Data .................. Semnătura ......................---------------- Notă *) De la data încadrării în învăţământ, după obţinerea examenului de absolvire sau de licenţa şi cu norma întreaga şi/sau cadru asociat cu ...... ore/săptămâna. Notă **) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor II, profesor I. Notă ***) Se indica instituţia de învăţământ. Notă ****) Bacalaureat, absolvire, diploma/licenţa.    Se certifica datele din prezenta fişa de înscriere şi se adevereşte ca, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, dl(dna) ..........................a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii examenului de*) ...............,după cum urmează: ______________________________________________________________________________|Nr. |Unitatea | Funcţia | Perioada: | Total vechime | ||crt.| de | didactica| de la .......| în activitatea | Observaţii || |învăţământ| | până la .....| didactica**) | || | | | |_________________| || | | | |ani | luni |zile | ||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________|                TOTAL: | | | |                                          |____|______|_____|    În anul şcolar***) ............. este încadrat la unitatea noastrăîn funcţia didactica de****) ................. cu activitatea de baza(norma întreaga)*****) ...................... .            Director, Data ................ ______________________________________________________________________________| || Optez pentru centrul de perfecţionare ..................... şi pentru ||participarea la cursurile de pregătire pentru examen. || || Semnătura .................. ||______________________________________________________________________________|----------------- Notă *) Bacalaureat, absolvire, diploma/licenţa. Notă **) Se menţionează numai vechimea efectivă de predare la catedra, realizată între data obţinerii examenului de absolvire/licenţa, cu certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau, după caz, cu atestat de institutor (pentru funcţia de institutor), şi data de 1 septembrie a anului în care se susţine examenul de definitivare în învăţământ. Notă ***) Se indica anul şcolar curent. Notă ****) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor. Notă *****) În învăţământ sau cadru didactic asociat cu ........... ore/săptămâna  +  Anexa 3--------la metodologie----------------LISTAactelor necesare pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic II1. Cererea de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar2. Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii (după modelul de mai jos)3. Copia de pe diploma de studii, legalizată4. Copia de pe certificatul de naştere, legalizată (dacă este cazul)5. Copia de pe certificatul de obţinere a definitivării în învăţământ6. Recomandarea consiliului de administraţie pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic II7. Dovada privind calificativul pentru ultimii 3 ani şcolari, precum şi pentru inspectiile curente efectuate în intervalul de 3-4 ani anteriori sustinerii examenului8. Memoriul de activitate profesională şi social-obsteasca9. Fişa de evaluare anuală. ------------------------------------------------------------------------------| || .......................... ________________________ || (unitatea de învăţământ) | | || | | || | | || | | || | | || |________________________| || || || || || || ||______________________________________________________________________________|  +  Anexa 3 bis-----------la metodologie---------------FIŞA DE ÎNSCRIEREla examenul de obţinere a gradului didactic II........................... ___________________________________________  (unitatea de învăţământ) | INSPECTORATUL ŞCOLAR |                                  | Al JUDEŢULUI ................. |Judeţul ................. | |                                  | La data sustinerii examenului pentru ob- |                                  | ţinerea gradului didactic II, candidatul(a|                                  | are, de la obţinerea definitivării în |                                  | învăţământ, o vechime efectivă în |                                  | învăţământ de.............. ani, ........ |                                  | luni .............., zile. |                                  | |                                  | Inspectoratul şcolar de specialitate cu|                                  | probleme de formare continua |                                  | |                                  | Numele şi prenumele ......................|                                  | Semnătura ....................... |                                  | Data ............................ |                                  | |                                  | |                                  |___________________________________________|                FIŞA DE ÎNSCRIERE    La probele pentru obţinerea gradului didactic II în anul ..................,în funcţia didactica de*) ....................................................,specialitatea .................................................................,                (numele, iniţială tatălui, prenumele - cu majuscule)    Instituţia de învăţământ absolvită**) ....................................,cu durata de ....... ani. Specializările înscrise pe diploma ...................................................................................................    Anul obţinerii examenului de***)...................... ....................,în sesiunea****) ..................... .    Anul obţinerii examenului de definitivare în învăţământ ...................    Media obţinută la examenul de definitivare în învăţământ ................. .    Anii şi sesiunile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinereagradului didactic II ......................................................... .   Data .................. Semnătura ......................---------------- Notă *) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor II, profesor I. Notă **) Liceul cu profil ......... Şcoala de maiştri cu profilul .......... ; Şcoala normală de ........; Institutul Pedagogic de 3 ani, Universitatea ....... Notă ***) Bacalaureat, absolvire, licenţa/stat. Notă ****) Luna şi anul.    Se certifica datele din prezenta fişa de înscriere şi se adevereşte ca, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, dl(dna) ..........................a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii examenului de*) ...............,după cum urmează: ______________________________________________________________________________|Nr. |Unitatea | Funcţia | Perioada: | Total vechime | ||crt.| de | didactica| de la .......| în activitatea | Observaţii || |învăţământ| | până la .....| didactica**) | || | | | |_________________| || | | | |ani | luni |zile | ||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________|                TOTAL: | | | |                                          |____|______|_____|    În anul şcolar***) ............. şi la data examenului este încadratîn****) ................., în funcţia didactica de*****) ......................,cu activitatea de baza******) ....................... .            Director, Data ................ ______________________________________________________________________________| || Optez pentru centrul de perfecţionare ..................... şi cursuri de ||pregătire pentru examen. || || ||______________________________________________________________________________|--------------- Notă *) Bacalaureat, absolvire, licenţa. Notă **) Vechimea efectivă în învăţământ, realizată între data obţinerii examenului de diploma şi data de 1 septembrie a anului în care se susţine examenul. Notă ***) Anul şcolar în care se desfăşoară sesiunea de examene.**** Se indica unitatea de învăţământ. Notă *****) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor, director. Notă ******) În învăţământ sau cadru asociat cu .......... ore/săptămâna.  +  Anexa 4-------la metodologie--------------LISTAactelor necesare pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic I1. Cererea de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar2. Fişa de înscriere, completată, confirmată de directorul şcolii (după modelul de mai jos)3. Copia de pe diploma de studii, legalizată4. Copia de pe certificatul de naştere, legalizată (dacă este cazul)5. Copia de pe certificatul de obţinere a gradului didactic II6. Recomandarea consiliului de administraţie pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic I7. Dovada privind calificativul pentru ultimii 3 ani, precum şi pentru inspectiile curente efectuate în ultimii 3 - 4 ani anteriori datei de obţinere a gradului didactic I8. Memoriul de activitate profesională şi social-obsteasca9. Fişa de evaluare anuală. ------------------------------------------------------------------------------| || .......................... ________________________ || (unitatea de învăţământ) | | || | | || | | || | | || | | || |________________________| || || || || || || ||______________________________________________________________________________|  +  Anexa 4 bis------------la metodologie---------------FIŞA DE ÎNSCRIEREla examenul de obţinere a gradului didactic I........................... ___________________________________________  (unitatea de învăţământ) | INSPECTORATUL ŞCOLAR |                                  | Al JUDEŢULUI ................. |Judeţul ................. | |                                  | La 31 august*) ............ candidatul(a) |                                  | are, de la obţinerea gradului didactic II |                                  | o vechime efectivă în |                                  | învăţământ de.............. ani, ........ |                                  | luni .............., zile. |                                  | |                                  | Inspectoratul şcolar de specialitate cu|                                  | probleme de formare continua |                                  | |                                  | Numele şi prenumele ......................|                                  | Semnătura ....................... |                                  | Data ............................ |                                  | |                                  | |                                  |___________________________________________|                FIŞA DE ÎNSCRIERE    La probele pentru obţinerea gradului didactic I în seria (sesiunea)**).....,în funcţia didactica de***) ..................................................,specialitatea .................................................................,                (numele, iniţială tatălui, prenumele - cu majuscule)    Instituţia de învăţământ absolvită .......................................,cu durata de ....... ani. Specializările obţinute prin studii ..................................................................................................    PROMOVAT: Examenul de ****)........................... ....................,în anul ............... .    Examenul de definitivare în învăţământ în anul ........, cu media .........;    Examenul pentru obţinerea gradului didactic II în anul ....., cu media.....:    Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea graduluididactic I ......................................................... .   Data .................. Semnătura ......................---------------- Notă *) Se indica anul în care se va finaliza obţinerea gradului didactic I. Notă **) Se indica intervalul de 2 ani în care este cuprins pentru perfecţionare în vederea obţinerii gradului didactic I. Notă ***) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor II, profesor I. Notă ****) Bacalaureat, absolvire, licenţa.    Se certifica datele din prezenta fişa de înscriere şi se adevereşte ca, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, dl(dna) ..........................a funcţionat de la data obţinerii examenului de*) .......... în învăţământ, după cum urmează: ______________________________________________________________________________|Nr. |Unitatea | Funcţia | Perioada: | Vechimea | ||crt.| de | didactica| de la .......| efectivă în | Observaţii || |învăţământ| | până la .....| învăţământ**) | || | | | (după obţine-|_________________| || | | |rea examenului| | | | || | | |de diploma) |ani | luni |zile | ||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________||____|__________|__________|______________|____|______|_____|__________________|                TOTAL: | | | |                                          |____|______|_____|    În anul şcolar***) ............. este încadrat în unitatea noastră înfuncţia didactica de****) ..........., cu activitatea de baza*****)....................... .            Director, Data ................ ______________________________________________________________________________| || Optez pentru centrul de perfecţionare .............................. . || ||______________________________________________________________________________|--------------- Notă *) Bacalaureat, absolvire, licenţa. Notă **) Se menţionează numai vechimea în învăţământ, realizată între data obţinerii examenului de diploma şi data de 1 septembrie a anului în care se finalizează examenul de obţinere a gradului didactic I. Notă ***) Se indica anul şcolar curent. Notă ****) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor II, profesor I, director. Notă *****) În învăţământ: activitate de predare, de conducere, control şi îndrumare sau cadru didactic asociat cu .......... ore/săptămâna.  +  Anexa 5--------la metodologie--------------PRECIZĂRIcu privire la organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic IÎn vederea unei mai bune corelari a conţinutului probelor examenului de obţinere a gradului didactic I cu obiectivele urmărite, s-a introdus colocviul de admitere la gradul didactic I. În acest sens colocviul trebuie să fie o proba autentică de competenţa, selectiva şi relevanta, menita sa promoveze cadrele didactice care manifesta disponibilităţi pentru inovarea procesului de învăţământ, creativitate în modul de gandire, acţiune pedagogica şi are rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă.Profesori:----------Comisia de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic I va fi alcătuită din doi membri: un cadru didactic de specialitate şi unul de pedagogie. Cei doi membri din comisie vor fi profesori, conferenţiari sau lectori, posesori ai titlului de doctor.Pentru profesorii având specialitatea pedagogie, cei doi membri ai comisiei vor fi de pedagogie.Comisia va fi aprobată de conducerea instituţiei de învăţământ - centru de perfecţionare, în care se desfăşoară colocviul.Candidaţii vor fi grupati pe comisii, în funcţie de domeniile ştiinţifice în care se încadrează tema lucrării (de aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite).Membrii comisiei vor cunoaşte, în timp util, temele şi bibliografiile selective propuse de candidaţii repartizaţi.Comisia de examinare nu are preşedinte. De întreaga desfăşurare a colocviului răspunde conducerea unităţii de învăţământ unde acesta are loc.Cei doi membri ai comisiei aprobate vor rămâne aceiaşi pe toată durata desfăşurării colocviului (nu vor fi înlocuiţi cu alte cadre didactice, indiferent de provenienţă acordului dat candidaţilor pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice) şi vor examina toţi candidaţii repartizaţi comisiei respective.Conţinutul colocviului va cuprinde, pentru examinarea fiecărui candidat, următoarele domenii:Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţificeOrientativ, vor fi verificate aspecte referitoare la: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţă teoretică şi practica a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic-actional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.Metodologia specifica cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, pe care o implica elaborarea lucrăriiOrientativ, vor fi examinate aspecte referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care candidatul intenţionează s-o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja), metodologia de exploatare propusă, preocuparile şi intentiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personală acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.Domeniul proiectării pedagogice proprii specialitatii respective, cu referire specială la conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-invatare specifice temei propuseExaminarea va urmări, cu prioritate, verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi de a soluţiona implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate.Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.Evaluarea candidaţilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".Rezultatele obţinute de candidaţi la colocviu vor fi afişate după terminarea verificării candidaţilor din ziua respectiva.Învăţători, educatoare şi instructori:-------------------------------------Comisia de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic I va fi alcătuită dintr-un cadru didactic de specialitate şi unul de pedagogie, care au gradul didactic I. Membrii comisie vor fi numiţi dintre cadrele didactice care desfăşoară activitate permanenta în aceste instituţii de învăţământ sau în altele de acelaşi profil. Profesorii numiţi în comisii vor îndeplini condiţiile prevăzute în adresa Ministerului Învăţământului nr. 38.437 din 3 noiembrie 1992. Învăţătorii şi educatoarele, care au optat pentru teme cu caracter dominant de pedagogie sau de lucru manual, vor fi repartizaţi celorlalte comisii alcătuite dintr-un profesor de pedagogie şi unul de specialitate.Comisia va fi propusă de consiliul de administraţie al liceului pedagogic - centru de perfecţionare, avizată de inspectoratul şcolar judeţean şi aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia formarea formatorilor şi personal.Candidaţii vor fi grupati pe comisii, în funcţie de domeniile ştiinţifice în care se încadrează tema lucrării (de aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite).Membrii comisiei vor cunoaşte, în timp util, temele şi bibliografiile selective propuse de candidaţii repartizaţi spre a fi examinaţi de comisia respectiva.Comisia de examinare nu are preşedinte. De întreaga desfăşurare a colocviului răspunde conducerea unităţii de învăţământ unde acesta are loc.Cei doi membri ai comisie aprobate vor rămâne aceiaşi pe toată durata desfăşurării colocviului (nu vor fi înlocuiţi cu alte cadre didactice, indiferent de provenienţă acordului dat candidaţilor pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice) şi vor examina toţi candidaţii repartizaţi comisiei respective.Conţinutul colocviului va cuprinde, pentru examinarea fiecărui candidat, următoarele domenii:Domeniul corepunzător temei lucrării metodico-ştiinţificeOrientativ, vor fi verificate aspecte referitoare la: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţă teoretică şi practica a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic-actional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.Metodologia specifica cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice pe care o implica elaborarea lucrăriiOrientativ, vor fi examinate aspecte referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care candidatul intenţionează s-o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja), metodologia de explorare propusă, preocuparile şi intentiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personală acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.Domeniul proiectării pedagogice proprii specialitatii respective, cu referire specială la conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-invatare specifice temei propuseExaminarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi de a soluţiona implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate.Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.Evaluarea candidaţilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".Rezultatele obţinute de candidaţi la colocviu vor fi afişate după terminarea verificării candidaţilor din ziua respectiva.Maiştri-instructori:--------------------Comisia de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic I va fi alcătuită dintr-un cadru didactic de specialitate şi unul de pedagogie, care au gradul didactic I. Membrii comisie vor fi numiţi dintre cadrele didactice care desfăşoară activitate permanenta în aceste instituţii de învăţământ sau în altele de acelaşi profil.În comisie vor fi propuşi profesori care au desfăşurat cel puţin 2 ani de activităţi de perfecţionare, cum sunt: cursuri şi seminarii, coordonare de lucrări metodico-ştiinţifice, inspecţii speciale şi examene de definitivat şi pentru obţinerea gradului didactic II, pentru maiştri-instructori.Comisia va fi propusă de consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ - centru de perfecţionare, avizată de inspectoratul şcolar judeţean şi aprobată de conducerea Direcţiei formarea formatorilor şi personal din Ministerul Educaţiei Naţionale.Candidaţii vor fi grupati pe comisii, în funcţie de domeniile ştiinţifice în care se încadrează tema lucrării (de aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite).Membrii comisiei vor cunoaşte, în timp util, temele şi bibliografiile selective propuse de candidaţii repartizaţi spre a fi examinaţi de comisia respectiva.Comisia de examinare nu are preşedinte. De întreaga desfăşurare a colocviului răspunde conducerea unităţii de învăţământ unde acesta are loc.Cei doi membri ai comisie aprobate vor rămâne aceiaşi pe toată durata desfăşurării colocviului (nu vor fi înlocuiţi cu alte cadre didactice, indiferent de provenienţă acordului dat candidaţilor pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice) şi vor examina toţi candidaţii repartizaţi comisiei respective.Conţinutul colocviului va cuprinde, pentru examinarea fiecărui candidat, următoarele domenii:Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţificeOrientativ, vor fi verificate aspecte referitoare la: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţă teoretică şi practica a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic-actional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.Metodologia specifica cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice pe care o implica elaborarea lucrăriiOrientativ, vor fi examinate aspecte referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care candidatul intenţionează s-o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja), metodologia de explorare propusă, preocuparile şi intentiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personală acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.Domeniul proiectării pedagogice proprii specialitatii respective, cu referire specială la conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-invatare specifice temei propuseExaminarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi de a soluţiona implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate.Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.Evaluarea candidaţilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".Rezultatele obţinute de candidaţi la colocviu vor fi afişate după terminarea verificării candidaţilor din ziua respectiva.  +  Anexa 6-------la metodologie--------------INSPECŢIA SPECIALĂ (DE PERFECŢIONARE)Fişa de evaluare a activităţii didactice-------------------------------------------------------------------------------- Grupa de Criterii deindicatori evaluare--------------------------------------------------------------------------------1. Elaborarea A. Proiectarea lectiei - 3 puncte   proiectului * Documentare ştiinţifică                      - Oportunitatea surselor bibliografice în raport cu                        conţinutul tratat                      - Aplicarea creatoare a informaţiilor în conceperea                        proiectului                      - Respectarea normelor metodologice de consemnare a                        bibliografiei                     * Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale                      - Definirea obiectivelor informative, formative şi educat-                        cative                      - Definirea obiectivelor operaţionale (de invatare, de                        transfer, de exprimare)                      - Precizarea comportamentelor la nivelurile taxonomice,                        corelate cu conţinutul şi cu posibilităţile elevilor                        (diferenţiat)                      - Precizarea condiţiilor psihologice ale învăţării şi a                        celor materiale                      - Specificarea criteriilor de reusita                     * Corelaţia dintre obiectivele şi celelalte componente ale                       actului didactic (conţinut, strategie mijloace de                       învăţământ, forme de organizare şi evaluare etc.)                      - Definirea obiectivelor în corelaţie cu componentele                        implicate în conţinutul respectiv                      - Corelaţia obiective - strategice didactica - mijloace de                        invatare (vezi scara lui Dalle)                     * Corelaţia obiective - evaluare                      - Concordanta dintre itemii de evaluare şi obiective                      - Diferenţierea solicitărilor, avându-se în vedere                        comportamente ierarhizate, de la cunoaştere, înţelegere,                        aplicare, la analiza, sinteza, evaluare şi creativitate                      - Corelarea volumului şi a gradului de dificultate al                        cerinţelor cu particularităţile psihice, de vârsta şi                        individuale, şi cu durata activităţii de rezolvare a                        cerinţelor                      - Corelarea conţinutului probelor de evaluare cu formele                        de evaluare (predicativa, formativa, sumativa) şi cu                        scopul dominant al acestora.                      - Valorificarea rezultatelor evaluării permanente pentru                        compensare sau dezvoltare, după cazB. Conţinut -   2 puncte B. Desfăşurarea lectiei (activităţii) - 5 puncte                     * Reprezentarea conţinutului: activa, iconica, simbolica,                       după caz                     * Economia (esentializarea) conţinutului                     * Gradul de structurare şi organizare a materialului                       (schema, planul, structura logica etc.)                     * Puterea efectivă a conţinutului (de a genera idei noi,                       opinii, soluţii etc.)                     * Caracterul ştiinţific şi practic-aplicativ                     * Corelaţii intra- şi interdisciplinare                     * Corelaţia conţinutului cu strategia didactica şi cu tipul                       de interactiune                      - Corelaţia dintre gradul de complexitate al conţinutului                        şi tipul de interactiune profesor - elev                      - Corelaţia dintre caracterul dominant al conţinutului                        (descriptiv, teoretic, experimental) şi strategia                        didactica                      - Corelaţia modului de abordare logica a conţinutului                        (inductiva, deductiva, analogica etc.) cu strategia                        didactica                      - Legătura dintre caracterul cel mai probabil al activita-                        tilor cognitive (reproductiv, investigativ,                        reproductiv-investigativ etc.) şi strategia didactica                      - Corelaţia dintre noutatea conţinutului şi tipul de                        interactiune didacticaB2. Activizarea    elevilor -    1 punct * Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea                    afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul continuu-                    tului, de tipul şi de varianta lectiei, de particularităţile                    dezvoltării psihointelectuale etc.                  * Concordanta naturii solicitărilor cu particularităţile                    conţinutului şi ale elevilor                  * Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activi-                    tatea frontala, în contextul dat                  * Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltăriB3. Evaluarea    permanenta -    1 punct * Realizarea evaluării predictive (matricea concepută de                    baza)                  * Realizarea evaluării formative                  * Relaţia cerinţe-obiective                  * Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele                    obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvente                    de invatare)                  * Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii                    de autoevaluare                  * Raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării                    (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini,                    atitudini, interese etc.)                  * Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologica                  * Relaţia dintre predare-invatare, evaluare şi (compensare)                    ameliorare, pe parcursul activităţii didacticeB4. Comportamentul -    1 punct * Organizarea colectivului şi a activităţii                   - Asigurarea condiţiilor psihoenergonomice pentru invatare                   - Crearea climatului afectiv-emotional                   - Organizarea debutului activităţii                  * Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informatiei                   - Planificarea, structurarea, esentializarea, analiza,                     discriminarea, corelarea, asocierea, definirea, evidenti-                     erea, explicarea, compensarea, inferenta, demonstrarea,                     generalizarea, concretizarea, ilustrarea, argumentarea,                     sintetizarea, interpretarea etc.                  * Acţiuni strategice de dezvoltare                   - Orientarea acţiunii şi gandirii elevilor                   - Motivarea acţiunii                   - Lauda, dezaprobarea                   - Favorizarea exprimarii opiniei personale                   - Adresarea de întrebări                   - Solicitarea elevilor sa formuleze întrebări                   - Clarificarea problemelor                   - Acceptarea atitudinii elevilor                   - Valorificarea experienţei elevilor                   - Exemplificarea conţinutului nou, împreună cu propriile                     opinii                   - Crearea de situaţii-problema                   - Propunerea verificării practice experimentale                 * Impunere                   - Formulare de directive, ordine sau comenzi                   - Impunerea receptionarii informatiei, a problemelor, a                     căilor de rezolvare, a opiniei personale sau a unor                     judecati de valoare                 * Diferentiere                   - Acordare de ajutor, îndrumare diferenţiată                   - Diferenţierea instruirii pe grupe structurate,                     nestructurate                   - Individualizarea instruirii                   - Alternarea activităţii frontale, pe grupe independente                 * Evaluarea                   - Aprobarea comportamentului elevilor (stereotipa, specifica,                     diferenţiată, repeta răspunsul elevilor etc.)                   - Dezaprobarea atitudinii elevilor (stereotipa, ironica,                     acuzatoare, specifica, diferenţiată)                   - Încurajează autoaprecierea şi aprecierea reciprocă a                     elevilor                   - Solicita motivarea aprecierii                   - Raportează aprecierea la obiective                   - Raportează aprecierea la posibilităţile fiecărui elev şi la                     rezultatele anterioare                   - Raportează aprecierea la rezultatele celorlalţi elevi                 * Crearea climatului afectiv-emotional                   - Stimuleaza interesul pentru cunoaştere                   - Favorizează satisfacerea reusitei fiecărui elev                   - Creează un climat de dialog autentic, de cooperare, de                     acţiune în grup etc.                   - Încurajează manifestarea independentei, originalitatii,                     gandirii nonconformiste, creatoare                   - Lauda, evidenţiază, recunoaşte meritele                   - Valorifica ceea ce este pozitiv la fiecare elev                   - Manifesta afecţiune fata de elevi şi fata de obiectul de                     învăţământ                   - Comunică semantic şi ectosemantic                   - Manifesta simtul echilibrului şi al umorului                   - Creează un climat nefavorabil                   - Respinge manifestarea autonomiei elevilor                   - Ameninţa, acuza, critica, ignora                   - PedepseşteC. Autoevaluarea -   1 punct - Autoanaliza şi aprecierea obiectivă--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 7-------la metodologie---------------*Font 6*    ...................................... VERIFICAT, Seria*) .........   (unitatea de invatamant - centru MINISTERUL EDUCATIEI Categoria de personal    didactic**) de perfectionare) NATIONALE ...........................    JUDETUL ..................... -----------------| PROPUNERI | -----------------                                                                COMPONENTA COMISIILOR           pentru probele de inspecţie speciala şi de sustinere a lucrărilor metodico-stiintifice în vederea obtinerii gradului didactic I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Comisia pentru inspecţia speciala | Comisia pentru susţinerea lucrării metodico-stiintifice || | | +------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+---------------+| | | | | Din partea | | | || | Numele | | Din partea centrului | inspectoratului scolar | Presedinte | Vicepresedinte | Conducator ||Nr. | şi |Specializarea| de perfectionare | sau a Ministerului | | | ştiinţific ||crt.| prenumele |candidatului | | Educatiei Naţionale | | | || |candidatului| +---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+| | | | Numele |Spe- | | Numele |Spe- | | Numele |Spe- | | Numele |Spe- | | Numele |Spe- || | | | şi |cia- | Gradul | şi |cia- | Gradul | şi |cia- | Gradul | şi |cia- | Gradul | şi |cia- || | | |prenumele|liza-|didactic|prenumele|lita-|didactic|prenumele|lita-|didactic|prenumele|lita-|didactic|prenumele|lita-|| | | | | rea | | | tea | | | tea | | | tea | | | tea |+----+------------+-------------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+------------+-------------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+------------+-------------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+--------+---------+-----+| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  Rector,                               ------------ Secretar,                                 Director,___________ Notă *) Se menţionează perioada de 2 ani pentru care s-au înscris candidaţii. Notă **) Educatoare, învăţători, maiştri-instructori, profesori II, profesori I.  +  Anexa 8a)---------la metodologie--------------*Font 7*      ................................ Anul scolar .................................    (unitatea de invatamant - centru Sesiunea ....................................       de perfectionare) Categoria de personal didactic*) ............                                                                                   .............................................                                                                                   Specializarea ...............................                                                         TABEL NOMINAL              cuprinzand personalul didactic care a promovat probele de examen pentru definitivarea în invatamant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Vechimea | Inspecţia | Note obtinute | || | | | |efectiva în| speciala | la examen | || | | | |invatamant +-----------+---+---------+-------------+-------------+--------+ || | Numele, |Unitatea de | Anul şi | la data | | | | | | | || | initiala | invatamant | luna |examenului | Data | | | | | | ||Nr. |prenumelui| la care |obtinerii | (1 |efectuarii | N | |Specialitatea|Specialitatea| |Observatii,||crt.|tatalui şi|functioneaza|examenului|septembrie)| | o |Pedagogie| şi metodica | şi metodica | Media | mentiuni || |prenumele | şi |de diploma+---+---+---+---+---+---+ t |- oral - | predarii | predarii |generala| || | |localitatea | | A | L | Z | A | L | Z | a | |specialitatii|specialitatii| | || | | | | n | u | i | n | u | i | | | - scris - | - oral - | | || | | | | i | n | l | u | n | u | | | | | | || | | | | | i | e | l | a | a | | | | | | |+----+----------+------------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---------+-------------+-------------+--------+-----------+| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |+----+----------+------------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---------+-------------+-------------+--------+-----------+| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |+----+----------+------------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---------+-------------+-------------+--------+-----------+| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           Rector,                        -------------                          Director,___________ Notă *) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor II, profesor I.Tabelele nominale, întocmite în 3 exemplare şi însoţite de adresă, vor fi înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 15 septembrie.  +  Anexa 8b)---------la metodologie---------------*Font 7*    .................................. Anul scolar ................................... (unitatea de invatamant - centru Sesiunea ......................................        de perfectionare) Categoria de personal didactic*) ..............                                                                                 Specializarea .................................                                                         TABEL NOMINAL                 cuprinzand personalul didactic care a promovat examenele pentru obtinerea gradului didactic II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Definitivarea în | Inspecţia | Note obtinute | || | | |invatamant obtinuta| speciala | la examen | || | |Unitatea de +----+--------+-----+-----------+---+---------+-------------+----------------+--------+ || | Numele, | invatamant | | | | Data | | | | | | ||Nr. | initiala | la care | | | |efectuarii | N | |Specialitatea| | |Observatii,||crt.|prenumelui|functioneaza| | | +---+---+---+ o |Pedagogie| şi metodica | Test | Media | mentiuni || |tatalui şi| şi | În | | Cu | A | L | Z | t |- scris -| predarii |interdisciplinar|generala| || |prenumele |localitatea |anul|Sesiunea|media| n | u | i | a | |specialitatii| | | || | | | | | | u | n | u | | | | | | || | | | | | | l | a | a | | | | | | |+----+----------+------------+----+--------+-----+---+---+---+---+---------+-------------+----------------+--------+-----------++----+----------+------------+----+--------+-----+---+---+---+---+---------+-------------+----------------+--------+-----------++----+----------+------------+----+--------+-----+---+---+---+---+---------+-------------+----------------+--------+-----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       Rector,                     ---------- Secretar-sef,                      Director,___________ Notă *) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor II, profesor I.Tabelele nominale, întocmite în 3 exemplare şi însoţite de adresă, vor fi înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 15 septembrie (după data examenului).  +  Anexa 9la metodologie*Font 7*    ................................... Anul scolar .................................. (unitatea de invatamant - centru Sesiunea (seria) .............................         de perfectionare) Categoria de personal didactic*) ............. Nr. ........../.......... ..............................................                                                                                       Specializarea ................................                                                            TABEL NOMINAL                     cuprinzand personalul didactic care a promovat probele pentru obtinerea gradului didactic I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Gradul | Vechimea | | Recenzia | | | || | | | didactic | efectiva | Inspecţia | lucrării | Susţinerea lucrării | | || | | | II |la catedra| speciala | metodico- | metodico-stiintifice | | || | Numele, |Unitatea de | obţinut | (ani, | |stiintifice| | | || | initiala | invatamant +----+-----+ luni) de +-----------+--------+-----------+-----------+--------------+ | ||Nr. |prenumelui| la care | | | la | Data | | | Data | Nota | Media |Observatii,||crt.|tatalui şi|functioneaza| | |obtinerea |efectuarii | | | | acordată |generala| mentiuni || |prenumele | şi | În | Cu | gradului +---+---+---+ Media | Nota +---+---+---+--+--+--+-----+ | || | |localitatea |anul|media| didactic | Z | L | A |obtinuta| acordată | Z | L | A | | | |Nota | | || | | | | | II, la 1 | i | u | n | | | i | u | n |1)|2)|3)|medie| | || | | | | |septembrie| u | n | u | | | u | n | u | | | | | | || | | | | | **) | a | a | l | | | a | a | l | | | | | | |+----+----------+------------+----+-----+----------+---+---+---+--------+-----------+---+---+---+--+--+--+-----+--------+-----------+| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+----------+------------+----+-----+----------+---+---+---+--------+-----------+---+---+---+--+--+--+-----+--------+-----------+| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+----------+------------+----+-----+----------+---+---+---+--------+-----------+---+---+---+--+--+--+-----+--------+-----------+| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+----------+------------+----+-----+----------+---+---+---+--------+-----------+---+---+---+--+--+--+-----+--------+-----------+| .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+----------+------------+----+-----+----------+---+---+---+--------+-----------+---+---+---+--+--+--+-----+--------+-----------+| .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  Rector,                                ---------- Secretar-sef,                                 Director,------------- Notă *) Profesor I sau II: se trec şi se numeroteaza pe specializări şi pe judeţe. Notă **) Anul în care finalizează perioada de 2 ani de cuprindere la gradul didactic I.1) Preşedinte2) Vicepreşedinte3) Conducător ştiinţific.Tabelul nominal este alcătuit în conformitate cu datele din procesele-verbale de inspecţie specială, cu fişele de înscriere şi cu catalogul candidaţilor care au promovat probele pentru obţinerea gradului didactic I şi se înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale, în 3 exemplare, însoţit de adresa.  +  Anexa 10--------la metodologie---------------CRITERII DE ELABORARE SI EVALUAREa lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I--------------------------------------------------------------------------------      Grupa Indicatorii--------------------------------------------------------------------------------I. Tema * Importanţă teoretică şi practic-aplicativa a temei tratate                 * Rigurozitatea şi precizia delimitării problemei                 * Abordarea unei probleme ridicate de practica şcolară sau de                   cunoaşterea unor fenomene pedagogice--------------------------------------------------------------------------------II. Documentareaştiinţifică * Oportunitatea bibliografiei în raport su tema                 * Actualitatea informaţiilor                 * Prelucrarea informaţiilor                 * Citarea corecta a surselor de informaţii                 * Consemnarea bibliografiei, conform normei metodologice--------------------------------------------------------------------------------III. Ipoteza(ipotezele) delucru * Formularea clara şi corecta a ceea ce se urmăreşte a se                   demonstra în lucrare, în funcţie de tipul cercetării                   (constatativa, experimentală, orientata, operaţională etc.).--------------------------------------------------------------------------------IV. Structura * Concordanta structurii cu tema tratata                 * Succesiunea logica a capitolelor şi a subcapitolelor                 * Caracterul unitar al lucrării şi al fiecărui capitol                 * Ponderea aspectelor practice                 * Proporţia părţilor lucrării--------------------------------------------------------------------------------V. Conţinutul * Fundamentarea teoretică (ştiinţifică, psihologică, pedagogica                   sociologica, filosofica etc.) a problemei abordate.                   Încadrarea temei în teoria pedagogica                 * Corelarea organizării şi metodologiei cu specificul lucrării                   (bazată pe cercetări ameliorativ-experimentale, constatativ-                   ameliorative, orientate, operaţionale, lucrări de sinteza,                   monografii etc.)                 * Caracterul sistematic, cu obiective clare, al tratarii                 * Ordinea logica şi cronologică a cercetării sau a tratarii                 * Reprezentativitatea colectivelor de experimentare şi control                 * Rigurozitatea şi valoarea experimentelor şi/sau a                   observaţiilor efectuate în scopul verificării ipotezelor                 * Înregistrarea, măsurarea şi prezentarea riguros ştiinţifică a                   datelor culese                 * Prelucrarea şi corelarea datelor                 * Evaluarea şi compararea rezultatelor iniţiale şi finale                   (pretest şi posttest)                 * Interpretarea corecta a rezultatelor                 * Formularea clara a concluziei lucrării (confirmarea sau                   infirmarea ipotezei sau a ipotezelor de lucru)                 * Aplicabilitatea rezultatelor lucrării                 * Contribuţia personală a autorului lucrării                 * Legătura organică a concluziilor lucrării cu conţinutul                 * Oportunitatea propunerilor şi a perspectivelor formulate de                   autor                 * Claritatea probelor şi a datelor prezentate în anexa                 * Corelarea lor cu tratarea problemei--------------------------------------------------------------------------------VI. Forma * Stilul şi prezentarea                 * Corectitudinea exprimarii                 * Aspectul estetic, sublinieri în text etc.--------------------------------------------------------------------------------                      Criterii pentru susţinerea lucrării    * Susţinerea de pe poziţia unor sinteze, a cunoaşterii ample a problemei      tratate    * Capacitatea de utilizare a conţinutului lucrărilor mai importante în      argumentarea ideilor şi a concluziilor    * Capacitatea de argumentare a valorii lucrării (modul de abordare,      relevarea unor aspecte, alcătuirea unor modele de lucru, ameliorarea      practicii şcolare).  +  Anexa 11--------la metodologie--------------............................  (unitatea de învăţământ -   centru de perfecţionare                 RAPORT SCRISîncheiat în inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I  Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat ..............................  Funcţia didactica şi specialitatea ..........................................  Unitatea de învăţământ ......................................................  Data efectuării inspecţiei ..................................................  Comisia numita prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. .............  1. ..........................................................................   (numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)  2. ..........................................................................  .............................................................................              Constatări şi aprecieri:    1. ACTIVITATEA DIDACTICA:    a) Activităţi verificate;    b) Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lectiilor,corelaţia dintre componentele actului didactic, strategii didactice şievaluare);    c) Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizareastrategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lectie, crea-tivitate în conducerea lectiilor şi orientarea acţiunilor şi gandirii elevilor,gestionarea timpului didactic, atingerea performantei etc.):.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare arezultatelor învăţării):.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, aprobelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferentiere şi individualizare,conţinutul fişelor psiho-pedagogice):...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    g) Competente psihorelationale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cucadrele didactice şi cu comunitatea locală):...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic laexigenţele unui stil didactic elevat):...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    2. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ IN ŞCOALA SI IN AFARĂ EI:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICA SI ŞTIINŢIFICĂ):...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CUPRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICA SI LA CONDUITA IN CADRUL ŞCOLII SI ALCOMUNITĂŢII ŞCOLARE:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    5. CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE):...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Membri: 1. ....................... ........ .....................              (numele şi prenumele) (nota) (semnătura)          2. ....................... ........ .....................              (numele şi prenumele) (nota) (semnătura)  Nota medie .......................  Data întocmirii raportului scris .........................................                             Pentru conformitate,                                   Director,Evaluarea pe capitole(unităţi didactice)* Cadrul didactic ve elabora obiectivele operaţionale pentru 2-3 unităţi didactice (capitole) la un obiect de învăţământ, la alegere, pe care îl preda la clasa în anul şcolar în care se efectuează inspecţia specială, capitole care să fie predate înainte de efectuarea inspecţiei speciale.* Va concepe probe de evaluare formativa pentru fiecare capitol.* Va administra probele respective după parcurgerea fiecărui conţinut.* Va înregistra rezultatele elevilor, le va reprezenta grafic, le va interpreta şi le va valorifica (progresul şcolar);* Va prezenta comisie, în cadrul inspecţiei speciale, toată documentaţia.  +  Anexa 12---------la metodologie---------------............................  (unitatea de învăţământ -   centru de perfecţionare                RAPORT SCRISîncheiat la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I    Comisia numita de Ministerul Educaţiei Naţionale prin adresa nr. ...........a dezbătut în sesiune publică la*) .............................................lucrarea intitulata: ...........................................................................................................................................elaborata şi prezentată de: ....................................................  (numele şi prenumele, funcţia didactica, specialitatea şi locul de muncă)    În urma sustinerii lucrării se acordă notă:    Preşedinte: ..................... ............. ................                    (numele şi prenumele) (semnătura) (nota acordată)    Vicepreşedinte: ..................... ............. ................                    (numele şi prenumele) (semnătura) (nota acordată)    Conducător ..................... ............. ................    ştiinţific: (numele şi prenumele) (semnătura) (nota acordată)    Motivarea aprecierii sustinerii lucrării metodico-ştiinţifice:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          Nota acordată Nota medie          la prezentarea acordată pentru Media generală  lucrării metodico-ştiinţifice susţinerea lucrării  ............................ ................... ...............       Preşedintele comisiei, Pentru conformitate,                                                           Director,---------------- Notă *) Denumirea centrului de perfecţionare (facultatea, liceul pedagogic, grupul şcolar etc.)---------------