ORDIN nr. 4 din 9 martie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I(actualizat până la data de 18 decembrie 2007*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 decembrie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 49 din 29 noiembrie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare,în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 9 martie 2007,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 4Operatorii economici şi titularii de licenţă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.PreşedinteleAutorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Nicolae OprişBucureşti, 9 martie 2007.Nr. 4.  +  AnexăNORMA 09/03/2007