HOTĂRÂRE nr. 846 din 30 octombrie 2013privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Se aprobă trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Predarea-preluarea suprafeţelor din imobilul prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor imobile, transmise potrivit alin. (1).  +  Articolul IIArticolul 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în spaţii din următoarele sedii: str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, în condiţiile legii."  +  Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 2 august 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 846.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale suprafeţelor din imobilul aflat în domeniul public al statului carese trec din administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionaleşi Administraţiei Publice
  *Font 7*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Denumirea bunului imobil/ Indicativul drumului Caracteristicile tehnice ale suprafe- ţelor din imobil supuse transmiterii şi valoarea de inventar Nr. MFP Codul de clasi- ficare
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 Municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 Statul român, în administrarea Inspectoratul de Stat în Construcţii CUI 14234699 Statul român, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice CUI 26369185 Imobil, clădire - parţial Etaj I - tronsoanele 5 şi 6 = 261,27 mp Etaj V - tronsoanele 5 şi 6 = 1.005 mp Valoarea de inventar = 6.052.800 lei 149.190 8.29.06
  _________