NORME TEHNICE din 19 decembrie 1997privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 19 ianuarie 1998     +  Capitolul 1 Generalităţi1.1. Prezentele norme tehnice au fost elaborate în conformitate cu art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.1.2. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică integral tuturor drumurilor publice şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice.1.3. În înţelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului public cuprinde: ampriza şi zona de siguranţă. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997.1.4. În înţelesul prezentelor norme tehnice, prin lucrări în zona drumurilor publice se înţelege acele lucrări de construcţii, instalaţii sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în afara acestei zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot face numai cu acordul administratorului drumului.1.5. Cheltuielile aferente drumului, datorate amplasării unor obiective ce implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum sunt în sarcina celui care a solicitat amplasarea.1.6. De regulă, orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu aparţine drumului, trebuie amplasat în afara zonei drumului.1.7. În mod excepţional, administratorul poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului, iar deţinătorul acestora să execute, pe cheltuiala sa, desfiinţarea, mutarea sau modificarea acestora, la cererea administratorului drumului, în termenul prevăzut de lege.1.8. Acceptul administratorului drumului comportă două faze:* acordul prealabil - care se obţine la faza de proiectare;* autorizaţia de amplasare şi acces la drum - care se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului.1.9. Aceste documente se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei sau a destinaţiei implică obţinerea acceptului administraţiei drumului pentru noua situaţie.  +  Capitolul 2 Obiectul şi domeniul de aplicare2.1. Lucrările care fac obiectul prezentelor norme tehnice sunt:* intersecţii ale drumurilor deschise circulatei publice, intersecţii ale acestora cu alte categorii de drumuri şi accese la proprietăţile învecinate drumurilor;* traversarea drumurilor de alte căi de comunicaţie (căi ferate, linii de tramvai etc.);* amplasarea subterană sau aeriană, în traversare sau în paralel cu drumul, a canalelor închise sau deschise, a conductelor, a reţelelor electrice, a liniilor de telecomunicaţii, a funicularelor etc.;* amplasarea altor instalaţii, panouri publicitare şi construcţii de orice natură;* repararea unor obiective situate în zona de siguranţă a drumului;* repararea unor obiective situate în zona de protecţie, dacă în cadrul acestor operaţiuni se modifică caracteristicile acestora.2.2. Prezentele norme tehnice se aplică drumurilor prevăzute la pct. 1.2.Pentru obiectivele existente, condiţiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate cu ocazia lucrărilor de reparaţii, de reabilitări sau de modernizări ale acestora.  +  Capitolul 3 Condiţii de amplasare a unor obiective în zona drumului3.1. Condiţii generale3.1.1. Amplasarea unor obiective în zona drumului se face cu asigurarea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier.3.1.2. La amplasarea acestor obiective trebuie să se respecte planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, avizate de administratorul drumului.3.1.3. La stabilirea amplasării trebuie să se asigure spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate de drum.3.2. Intersecţii de drumuri3.2.1. Intersecţiile drumurilor între ele se tratează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor care se intersectează şi de traficul rutier.3.2.2. Intersecţiile autostrăzilor şi ale drumurilor expres cu alte drumuri se fac denivelat. La drumurile expres se pot admite accese la nivel, la care intrarea şi ieşirea din drumul expres se fac prin viraj la dreapta, dar nu se admit incrucisari sau accese prin viraj la stânga, la acelaşi nivel.3.2.3. Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două drumuri poate fi acceptată numai pe baza unui calcul de capacitate a intersecţiei, luând în considerare traficul de perspectiva la a 30-a ora de vârf. În cazul depăşirii capacităţii pentru o intersecţie la nivel cu circulaţia reglementată prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizarii intersecţiilor situate în localităţi. În afara localităţilor, în asemenea situaţii, se trece direct la soluţia cu intersecţie denivelata.3.2.4. Amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor se face cu respectarea prescripţiilor din Normativul pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor, precum şi cu Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi, urmărind asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumului de categorie superioară.3.2.5. Lărgirile, benzile de accelerare, de decelerare, de viraj şi de stocare şi panele de racordare aferente amenajării intersecţiilor se realizează cu aceeaşi îmbrăcăminte rutieră şi cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drum.3.2.6. Accesele rutiere la drumul public se fac cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus pentru intersecţii de drumuri.3.3. Instalarea în paralel şi intersecţiile drumurilor cu căi ferate sau linii de tramvai3.3.1. Instalarea în paralel cu drumul a altor cai de comunicaţii terestre se face în afara zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 3.1.3.3.2. Intersecţiile cu calea ferată ale autostrăzilor se fac denivelat. Pentru celelalte categorii de drumuri necesitatea realizării intersecţiei denivelate se stabileşte printr-un calcul de eficienţă, bazat pe indicele general de prioritate stabilit în conformitate cu Metodologia de evaluare a priorităţii de execuţie a pasajelor denivelate.3.3.3. La stabilirea poziţiei intersecţiilor între drumuri şi căi ferate sau linii de tramvai se urmăreşte ca ambele căi de comunicaţie să fie în aliniament în zona intersecţiei.3.3.4. Unghiul între drum şi linie trebuie să fie de minimum 60 grade şi numai în cazuri cu totul excepţionale se pot admite intersecţii la un unghi de minimum 45 grade, asigurându-se vizibilitatea între cele două căi de comunicaţie.3.3.5. Profilul în lung al liniei în zona intersecţiei nu trebuie să prezinte declivitati care să depăşească cu mai mult de 5% înclinarea profilului transversal al drumului.3.3.6. În cazuri excepţionale se poate admite amplasarea intersecţiei într-o zonă în care una dintre cele două căi este în curba, numai dacă declivitatea uneia dintre căi şi înclinarea în profil transversal al celeilalte sunt de acelaşi sens iar diferenţa dintre ele nu depăşeşte 5%.3.3.7. Pentru asigurarea fluenţei traficului, la drumuri cu trafic intens, este necesară asigurarea acceselor prin intermediul unor drumuri colectoare, paralele cu artera rutieră principala, care să debuşeze în această arteră în intersecţii amenajate corespunzător.3.4. Amplasarea în zona drumului a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte şi altele asemenea3.4.1. Amplasarea în paralel cu drumul a unor canale închise sau deschise, a unor estacade cu benzi transportoare, funiculare, conducte pentru lichide sau gaze şi altele asemenea se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor, în condiţiile menţionate la pct. 3.1. Canalele închise, care, colectează atât apele uzate, cât şi cele pluviale din ampriza drumului, pot fi amplasate în limitele amprizei.3.4.2. Traversarea drumului de către canale, benzi transportoare, estacade pentru funiculare, conducte şi altele asemenea se face, de regulă, în puncte în are drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cat mai apropiat de 90 grade, dar nu mai puţin de 60 grade.3.4.3. Subtraversările drumurilor de către canale, benzi transportoare, funiculare şi altele asemenea se tratează similar cu podetele sau podurile de şosea, fiind asigurată posibilitatea de vizitare şi intervenţie pentru întreţinere şi reparaţii. Proiectarea se face de către o unitate specializată în lucrări de poduri, agreată de administratorul drumului.3.4.4. Subtraversările drumurilor de către conducte se face, de regulă, prin forare orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi de protecţie sub ampriza drumului, cu asigurarea debuşeului eventualelor lichide pierdute în caz de avarie spre un cămin situat în afara zonei de siguranţă, în partea din aval a tubului de protecţie, respectiv o conducta de aerisire pentru gaze.3.4.5. În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezentei a numeroase instalaţii subterane în zona traversării, exista pericolul ca la execuţia forarii orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis, refacerea sistemului rutier executandu-se de către o firma de specialitate agreată de administratorul drumului şi sub supravegherea acestuia. Execuţia se poate face fie prin devierea totală a traficului pe o varianta locală ori pe alte străzi în localităţi, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile.3.4.6. La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare, trebuie asigurată posibilitatea golirii conductei subterane înainte de venirea anotimpului friguros, spre a evita degradările datorate îngheţului-dezgheţului.3.4.7. Tuburile de protecţie a conductelor care transportă lichide se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între nivelul drumului în ax şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului. Pentru celelalte situaţii, adâncimea poate fi redusă până la 1,20 m sub cota drumului în ax, respectiv 0,50 m sub cota fundului şanţului.3.4.8. Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportoare şi conducte.3.4.9. Dacă, totuşi se acceptă asemenea supratraversări, este necesară aplicarea unor măsuri pentru evitarea căderii pe drum a materialelor transportate. În acest scop, sub instalaţia de transport se prevede o copertină pe care să se colecteze materialele căzute sau care să dirijeze pierderile de lichid în afara amprizei drumului. Copertinele trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere pe drum de minimum 6,0 m.3.4.10. Infrastructurile estacadelor care susţin aceste instalaţii de transport se amplasează la distanţe care să asigure sporirea lăţimii drumului cu încă două benzi de circulaţie.3.4.11. Nu se admit asemenea supratraversări la distanţe mai mici de 200 m de intersecţii, deoarece în aceste zone trebuie rezervate spaţii pentru amenajarea viitoare a a benzilor specializate pentru selectarea pe direcţii a traficului în intersecţii.3.4.12. Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se face independent de lucrările de artă ale drumului. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podului rutier.3.4.13. În mod excepţional, conductele se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, într-o soluţie agreată de administratorul drumului, dacă nu împiedică circulaţia vehiculelor şi a pietonilor şi dacă din calcule rezultă că încărcarea suplimentară nu afectează rezistenţa lucrării de artă respective, cu avizul proiectantului lucrării de artă.3.4.14. În cazul în care conductele se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia acestora trebuie astfel aleasă încât să nu reducă debuşeul podului, respectiv înălţarea de liberă trecere a pasajelor denivelate.3.4.15. Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor, a viaductelor sau a pasajelor denivelate de conducte pentru transportul produselor inflamabile.3.5. Amplasarea în zona drumurilor a unor cabluri de energie electrică sau de telecomunicaţii3.5.1. Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri se face, de regula, în afara zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 3.1.3.5.2. În situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea în zona de siguranţă.3.5.3. Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri se face, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia, realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90 grade, dar nu mai mic de 60 grade.3.5.4. Subtraversările drumurilor de către cabluri electrice sau de telecomunicaţii se fac, de regulă, prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecţie între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranţă.3.5.5. În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezentei a numeroase instalaţii subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis. Se interzice execuţia de asemenea subtraversări pe autostrăzi.3.5.5. În măsura posibilităţilor, se recomandă ca subtraversările drumurilor de către cabluri să se facă pe sub podurile, podeţele, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului.3.5.6. Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face în canale tehnice special prevăzute la execuţia tablierelor acestor lucrări de artă.3.5.7. În tuburile de protecţie şi în canalele tehnice se vor asigura cabluri din oţel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicaţii, în caz de avarie sau în alte situaţii care impun înlocuirea acestora.3.5.8. Instalarea tălpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se face la o distanţă suficientă de drum, astfel încât, în situaţia lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă, fără a fi necesară mutarea lor.3.5.9. Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării.3.6. Amplasarea unor clădiri sau a altor construcţii supraterane în zona drumurilor3.6.1. Amplasarea în zona de protecţie a construcţiilor supraterane, care nu aparţin drumului, se poate face în condiţiile menţionate la pct. 3.1.3.6.2. Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se face cu asigurarea unor spaţii de parcare în afara părţii carosabile, pentru un număr suficient de vehicule, astfel încât să se evite stânjenirea circulaţiei prin staţionarea acestora pe partea carosabilă a drumului.3.6.3. În cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatorie asigurarea de grupuri sanitare la care publicul se aibă acces. Sunt exceptate spaţiile comerciale din intravilan.3.6.4. Se interzice deversarea apelor uzate în şanţurile drumului sau spre zona de siguranţă a acestuia. Evacuarea apelor uzate se face în instalaţiile de canalizare sau în fose septice vidanjabile. În cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate, după caz, instalaţii de separare a grăsimilor, de decantare, de filtrare etc.3.6.5. La amenajarea acceselor trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de drum.3.6.6. Lucrările de semnalizare rutieră, datorate apariţiei accesului la obiectivul amplasat în zona, sunt în sarcina beneficiarului acestuia şi se execută printr-o unitate specializată agreată de administratorul drumului.3.6.7. Beneficiarii obiectivelor din zona drumurilor vor achită administratorului drumului contravaloarea lucrărilor de întreţinere suplimentară, datorată întreţinerii amenajărilor aferente acestor obiective.3.7. Amplasarea panourilor publicitare3.7.1. Prin publicitate pe drum se înţelege orice mijloc de afişaj care se adresează utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare şi indiferent de caracterul lor: comercial, politic, electoral, religios sau de alta natură.3.7.2. Publicitatea în zona de protecţie a autostrăzii este interzisă. Publicitatea este permisă în spaţiile de odihnă şi servicii, amplasarea panourilor publicitare făcându-se de aşa manieră, încât acestea să nu poată fi văzute de cei care circulă pe autostradă.3.7.3. Este interzisă instalarea de panouri publicitare, care, prin forma, culori sau conţinut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutieră.3.7.4. Se interzice instalarea panourilor publicitare pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în traversarea drumului în interiorul curbelor, precum şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţii până la o distanţă de 100 m înaintea panourilor de presemnalizare a intersecţiilor din afara localităţilor.3.7.5. În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la distanţe de minimum 7,0 m fără de marginea îmbrăcăminţii drumului (partea carosabilă + banda de consolidare a acostamentului) şi la distanţe de minimum 100 m unul faţă de celălalt.3.7.6. În localităţi, panourile publicitare se amplasează astfel:* la distanţa de minimum 4,0 m faţă de marginea îmbrăcăminţii rutiere - în cazul în care nu există trotuar;* la distanţa de minimum 1,0 m faţă de limita dinspre drum a spaţiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor;* la o distanţă de minimum 25 m unul faţă de celălalt.3.7.7. Dimensiunile panourilor instalate în cadrul zonei de protecţie sunt:* maximum 8,0 x 4,0 m - în afara localităţilor;* maximum 4,0 x 3,0 m - în localităţi.Panourile publicitare care depăşesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara zonei de protecţie a drumului.3.7.8. Se interzice utilizarea materialelor retroreflectorizante la execuţia panourilor publicitare. Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere având înălţimea de minimum 200 mm. Beneficiarul răspunde de rezistenţa şi de stabilitatea acestor panouri.3.7.9. Pentru identificare, la partea inferioară dinspre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu litere având înălţimea de minimum 25 mm, denumirea titularului şi numărul autorizaţiei emise de administratorul drumului.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale4.1. Condiţiile din prezentele norme tehnice nu sunt limitative. Ele pot fi completate cu alte condiţii specifice situaţiei de pe teren, la iniţiativa Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România".4.2. Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, respectarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei şi de amplasare, în conformitate cu acordul prealabil şi cu autorizaţia de amplasare şi acces, se consemnează printr-un proces-verbal. În caz de nerespectare a acestor condiţii, dacă abaterile nu sunt de natură să afecteze stabilitatea drumului şi siguranţa circulaţiei, la aprecierea administratorului drumului se poate acorda un nou termen de remediere şi numai o singură dată.4.3. Acordul prealabil este valabil 3 luni de la data emiterii lui, pentru panouri publicitare, şi de 12 luni, pentru celelalte obiective. Acordul prealabil nu dă dreptul la începerea lucrărilor fără obţinerea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum.4.4. Autorizaţia poate avea caracter permanent sau provizoriu şi este valabilă timp de un an, termen în cadrul căruia trebuie începută execuţia obiectivului. Pentru panourile publicitare, autorizaţia se emite pentru o durată de un an şi poate fi prelungită la expirarea acestei perioade.  +  Anexăla normele tehnice------------------LIMITELE ZONELOR DRUMURILORconform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioare a amprizei drumului până la:1) 1,50 m - de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;2) 2,00 m - de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;3) 3,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea taluzului până la 5,00 m inclusiv;4) 5,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea taluzului mai mare de 5,00 m b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului delimitat conform tabelului următor:
      Categoria drumuluiAutostrăziDrumuri naţionaleDrumuri judeţeneDrumuri comunale
      Distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului50222018
    -------