HOTĂRÂRE nr. 843 din 30 octombrie 2013privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituit din construcţii şi teren, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 106.718 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluată în conformitate cu art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea. (2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza pentru extinderea "Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II", în termen de 2 ani de la data semnării protocolului de predare-preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 463/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 794/2013.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, constituită din teren, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor. (2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza pentru realizarea terminalului cargo care să deservească Aeroportul Oradea, în termen de 10 ani de la data semnării protocolului de predare-preluare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 186/2013.  +  Articolul 4Primăria Municipiului Oradea va executa pentru Ministerul Apărării Naţionale, cu resurse proprii sau prin instituţiile şi companiile subordonate, lucrările stipulate în Protocolul de colaborare nr. 91.497/2013 - A 2.203/2013, încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale şi asumat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 794/2013.  +  Articolul 5În cazul în care nu se respectă destinaţiile părţilor de imobil şi termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (2), precum şi obligaţiile prevăzute la art. 4, acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 6Predarea-preluarea părţilor de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 843.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în domeniul public alstatului şi în administrareaMinisterului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoareade inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixeaflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prinLegea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare*Font 9*┌────────┬────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┐│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ │ │ │ ││ M.F.P. │ clasi- │bunului din│ Adresa/ Carte │ Elementele- │ Valoarea de │ ││ │ ficare │ domeniul │ funciară/ Nr. │ cadru de │ inventar │ Administra- ││ │ │ public al │ cadastrale │ descriere │ actualizată a │ torul ││ │ │ statului │ │ tehnică │bunului imobil │ bunului/ ││ │ │ │ │ │ (lei) │ CUI │├────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 106.718│ 8.19.01│Imobil 814 │Judeţul Bihor, │Construcţii │ 115.399.486,58│Ministerul ││ │ │ │municipiul │şi teren*) │ │Apărării ││ │ │ │Oradea, Str. │ │ │Naţionale ││ │ │ │Umbrei nr. 4 │ │ │CUI - 4813229││ │ │ │CF 177198 │ │ │ ││ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ ││ │ │ │177198 │ │ │ ││ │ │ │CF 179263 │ │ │ ││ │ │ │Nr. cadastral: │ │ │ ││ │ │ │179263 │ │ │ ││ │ │ │CF 179264 │ │ │ ││ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ ││ │ │ │179264 │ │ │ │└────────┴────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

  ──────────
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil situat în municipiul Oradea,judeţul Bihor, pentru care se schimbă regimul juridic*Font 7*┌───┬────────┬────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐│Nr.│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ │ │ │ Persoana │ Persoana ││crt│ M.F.P. │ clasi- │ bunului │Adresa/ Carte │ Valoarea │ Elementele- │ juridică │ juridică ││ │ │ ficare │ │funciară/ Nr. │ de │ cadru de │ de la care se│ la care se ││ │ │ │ │ cadastrale │ inventar │ descriere │ transmite │ transmite ││ │ │ │ │ │ (lei) │ tehnică/ │ imobilul/CUI │ imobilul/ ││ │ │ │ │ │ │ capacităţi/ │ │ CUI ││ │ │ │ │ │ │ bucăţi/ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ valoare contabilă │ │ │├───┼────────┼────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───┼────────┼────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 1│ 106.718│ 8.19.01│Imobil 814 │Judeţul Bihor,│92.987.950,49│1. Construcţii: │Statul român, │Domeniul ││ │ │ │- parţial, │municipiul │ lei │Pavilionul A: │din adminis- │public al ││ │ │ │constituit │Oradea, Str. │ │- Suprafaţă construită - │trarea │municipiului ││ │ │ │din con- │Umbrei nr. 4 │ │453 mp │Ministerului │Oradea, ││ │ │ │strucţii şi│CF 177198 │ │- Suprafaţă desfăşurată - │Apărării │judeţul Bihor││ │ │ │teren │Nr. cadastral │ │453 mp │Naţionale │în adminis- ││ │ │ │ │177198 │ │- Valoarea contabilă - │CUI - 4813229 │trarea ││ │ │ │ │CF 179264 │ │44,36 lei │ │Consiliului ││ │ │ │ │Nr. cadastral │ │Pavilionul B: │ │Local al ││ │ │ │ │179264 │ │- Suprafaţă construită - │ │Municipiului ││ │ │ │ │179264 │ │215 mp │ │Oradea ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │CUI - 4230487││ │ │ │ │ │ │764 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │82,51 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul C: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │468 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.404 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │122,43 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul D1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │989 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3.001 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │602 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul D2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │989 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3.001 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │602 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul E: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.531 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4.646 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │331,99 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul F: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │910 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2.861 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │249,48 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul F1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,36 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul F2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,36 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul G: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │43 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │43 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,47 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul H1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │901 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │901 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │257,29 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul H2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │672 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │672 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │53,09 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul I: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │55 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │163 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │29,28 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul J: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │54 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │54 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │19.582,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul L: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │24 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │24 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1,30 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul M4: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │404 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │404 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul M5: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul M6: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul M7: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │784 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │784 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │277.651,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul M8: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │9 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │9 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3.759,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul N: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │443 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │443 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │113.709,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul O: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │307 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │307 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │42,85 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P3: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P4: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P5: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P6: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P7: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P20: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │77 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │77 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │6 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P21: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │77 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │77 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │6 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P22: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │67 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │67 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │5 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul R: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2.400 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2.400 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │12 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul T: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │249 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │294 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │32,55 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul U: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │932 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │932 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │253.705,70 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │287 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul W: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │21 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │21 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3.846,15 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul X1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │84 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │84 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │19.582,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul X2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │119 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │119 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Y1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │25 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │75 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1,5 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │8,20 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │8,20 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z3: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │8,20 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z4: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │116 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │8,20 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z5: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │58 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │58 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4,08 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul H4: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │88 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │88 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │23.386,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul M9: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │30 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │30 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4.870,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul P1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │69 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul T1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │127 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │127 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │246.639,96 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul U1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │10,90 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul U2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │18 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul U3: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │391 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │391 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │7.769,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul U4: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │213 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │213 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │8.186,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V10: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V3: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V4: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V5: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V6: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V7: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V8: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul V9: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │540 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z22: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │192 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │192 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │6 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z23: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │192 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │192 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │6 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul d1: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │86,06 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │86,06 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │27.598,09 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul d2: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │444,06 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │444,06 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │161.370,88 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z21: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │86 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │86 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │61.624,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul d3: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │136,8 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │136,8 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4.085,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul d4: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │138 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │138 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │10,90 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul d5: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │200 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │200 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │10,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z6: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │54,4 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │54,4 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2.738,88 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z8: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41,73 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │41,73 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20.844,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z9: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │51,13 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │51,13 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │40.336 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z14: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │44,61 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │44,61 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2.139,16 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z15: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │57,60 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │57,60 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z17: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │87,30 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │87,30 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z18: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │39,60 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │39,60 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,10 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z19: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4,41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4,41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z20: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4,41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4,41 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Total suprafaţă constru- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ită - 22.606,11 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │Total suprafaţă desfăşu- │ │ ││ │ │ │ │ │ │rată - 33.384,11 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │Total valoare contabilă │ │ ││ │ │ │ │ │ │construcţii - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.306.394,2 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │2. Alte active fixe şi │ │ ││ │ │ │ │ │ │utilaje: │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z10: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Rezervor CL capacitate │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 5.000 l │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4.960 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z11: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Rezervor CL capacitate │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 2.000 l │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2.630 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z12: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Rezervor CL capacitate │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 10.000 l │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │5,32 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul 12II: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Rezervor CL capacitate │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 25.000 l │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │5.700 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pavilionul Z13: │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Rezervor CL capacitate │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 36.000 l │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3.540 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Bazinet │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │744,58 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor CL │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 33 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │9.129,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 10 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │5,32 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 20 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 20 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20,67 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 20 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20,67 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 25 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20,67 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 30 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │2 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 32 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │178,41 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 50 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 50 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │278,77 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor metalic │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 30 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │158,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Rezervor PSI │ │ ││ │ │ │ │ │ │- capacitate - 24 mc │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │14.891,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Aparat dedurizat apa │ │ ││ │ │ │ │ │ │tip B - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.645 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Boiler orizontal cu gât - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │304 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Boiler orizontal cu gât - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │304 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cazan abur 21 elemenţi - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │11.469,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cazan abur 21 elemenţi - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │11.469,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cazan apă caldă │ │ ││ │ │ │ │ │ │21 elemenţi - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │11.469,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cazan apă caldă │ │ ││ │ │ │ │ │ │21 elemenţi - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │11.469,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electroinjector - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.346,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electroinjector - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.346,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electroinjector - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.346,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electroinjector - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.346,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă centrifugă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │624,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă centrifugă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │624,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă centrifugă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │624,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă centrifugă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │624,60 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă centrifugă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │580 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă Cerna - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3.798,90 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă combustibil -│ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │165 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă combustibil -│ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │165 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă Lotru - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │3.798,90 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Electropompă Sadu - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.475,40 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Pompă Alweiller - 1 buc. │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │68 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Total valoare contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │108.358,81 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │3. Amenajări la terenuri: │ │ ││ │ │ │ │ │ │Drumuri şi alei interioare│ │ ││ │ │ │ │ │ │asfaltate - 1.200 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │12 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Drumuri şi alei interioare│ │ ││ │ │ │ │ │ │betonate - 2.841,60 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │28,42 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Platforme betonate sau │ │ ││ │ │ │ │ │ │asfaltate - 1.530 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │15,30 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Platforme betonate sau │ │ ││ │ │ │ │ │ │cu macadam - 1.830 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │18,30 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Platouri betonate sau │ │ ││ │ │ │ │ │ │asfaltate - 650 mp │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │6,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Împrejmuire plasă sârmă │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 200 m │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │4,30 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Împrejmuire prefabricate │ │ ││ │ │ │ │ │ │din beton - 150 m │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1,50 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Împrejmuire sârmă ghimpată│ │ ││ │ │ │ │ │ │pe un rând - 2.000 m │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │22,31 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Împrejmuire sârmă ghimpată│ │ ││ │ │ │ │ │ │pe două rânduri - 869 m │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │10,76 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Reţea alimentare cu apă │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 1.000 m │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │20 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Reţea canalizare - 2.440 m│ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │48,80 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Reţea electrică aeriană - │ │ ││ │ │ │ │ │ │1.000 m │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │10,81 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │Total valoare contabilă │ │ ││ │ │ │ │ │ │- 199 lei │ │ ││ │ │ │ │ │ │4. Suprafaţa terenului - │ │ ││ │ │ │ │ │ │58,7927 ha │ │ ││ │ │ │ │ │ │- Valoarea contabilă - │ │ ││ │ │ │ │ │ │91.572.998,48 lei │ │ │├───┼────────┼────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 2│ 106.718│ 8.19.01│imobil 814 │Judeţul Bihor,│22.411.536,09│Suprafaţa terenului - │Statul român, │Domeniul ││ │ │ │- parţial, │municipiul │ lei │14,3889 ha │din adminis- │public al ││ │ │ │constituit │Oradea, Str. │ │- valoarea contabilă - │trarea │judeţului ││ │ │ │din teren │Umbrei nr. 4 │ │22.411.536,09 lei │Ministerului │Bihor în ││ │ │ │ │CF 179263 │ │ │Apărării │administrarea││ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │Naţionale │Consiliului ││ │ │ │ │179263 │ │ │CUI - 4813229 │Judeţean ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bihor ││ │ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4244997│└───┴────────┴────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘------