HOTĂRÂRE nr. 327 din 20 martie 2003 (*actualizată*)privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare(actualizată până la data de 9 octombrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 750 din 2 octombrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Costurile salariale directe prevăzute în contractele de finanţare încheiate în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a unor contracte pentru achiziţionarea de servicii, prevăzute la art. 58 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, reprezintă salariile brute, precum şi drepturile salariale aferente acestora, datorate de către unităţile executante conform legislaţiei în vigoare. (2) Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe definite la alin. (1) se stabilesc pe categorii de activităţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contractul de finanţare încheiat în vederea realizării proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), finanţat de către Comisia Europeană în baza Deciziei nr. 6.270 din 18 septembrie 2012 din Fondul European de Dezvoltare Regională, se aplică plafoanele salariale stabilite în cadrul acestui proiect, pentru categoriile de activităţi prevăzute în anexă.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 9 octombrie 2013.  +  Articolul 2Sumele în lei reprezentând costurile salariale directe se stabilesc la data perfectarii sau actualizării contractului, în funcţie de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru 1 euro.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 35/1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 9 februarie 1998, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat la Ministerul Educaţieişi Cercetării pentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 20 martie 2003.Nr. 327.  +  Anexă                                   PLAFOANELE                pe baza cărora se calculează costurile salariale                 directe la contractele de finanţare încheiate                              din fonduri bugetare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categoria Nivelul Funcţia/ Limita Limitacrt. de activităţi studiilor grad profesional*) minima maxima                                                                în în                                                              euro/om euro/om                                                              /luna /luna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Activităţi ce presupun superioare CP I, CP II, IDT I, 450 1.500    nivel înalt al IDT II    creativitatii şi/sau director program/    experienţa şi abilitate proiect    de conducere 2. Activităţi ce presupun superioare CP III, IDT III, IDT 300 900    cunoaşterea aprofundata şef program/proiect,    a metodelor de analiza responsabil proiect    şi sinteza, precum şi    abilitaţi de utilizare    a acestora 3. Activităţi suport superioare AC, A I, A II, A III, 200 500                              şi/ sau A, altele                               medii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Abrevierea funcţiilor şi gradelor profesionale este cea prevăzută în       Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de       cercetare-dezvoltare.-----------