ORDIN nr. 75 din 23 octombrie 2013privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 octombrie 2013    Având în vedere prevederile art. 51 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 23 octombrie 2013.Nr. 75.  +  Anexa METODOLOGIEpentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentruelectrificarea localităţilor ori pentru extindereareţelelor de distribuţie a energiei electrice  +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Metodologia stabileşte etapele şi procedura de analiză şi soluţionare a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, denumite în continuare autorităţi publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, inclusiv modalitatea de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor respective.  +  Capitolul II Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Metodologia se aplică de către: a) autorităţile publice, pentru:(i) întocmirea cererii şi a documentaţiei aferente acesteia, privind dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelei de distribuţie în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism;(îi) cofinanţarea lucrărilor de investiţii necesare dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate prevăzut la lit. b) pct. (îi);(iii) realizarea reţelelor electrice respective; b) operatorii de distribuţie concesionari, pentru:(i) analiza şi soluţionarea cererilor privind electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate;(îi) evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor în vederea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în cadrul unui studiu de fezabilitate întocmit în baza cererii şi a documentaţiei aferente depuse de autorităţile publice;(iii) finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de investiţii prevăzute la lit. a) pct. (îi);(iv) realizarea, operarea şi întreţinerea reţelelor electrice respective.  +  Capitolul III Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 3 (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, denumită în continuare Lege; b) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013. (2) Înţelesul unor termeni şi expresii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1): a) electrificarea (unei localităţi) - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea de noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării la SEN a unei localităţi neelectrificate, în scopul alimentării cu energie electrică a locuinţelor din localitatea respectivă; b) extinderea reţelei electrice de distribuţie - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea, într-o zonă dintr-o localitate electrificată, a unor noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării locuinţelor din zona respectivă la reţeaua electrică de interes public. (3) Abrevieri:DRI - durata de recuperare a investiţiei;PE - prescripţie energetică;SEN - Sistemul electroenergetic naţional;VAN - valoarea actualizată netă.  +  Capitolul IV Dispoziţii generale  +  Articolul 4 (1) Operatorul de distribuţie concesionar asigură dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţa pe care acesta o deţine, ca urmare a solicitării autorităţilor publice, efectuate în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism în vigoare, în condiţiile prezentei metodologii. (2) În cazul în care realizarea investiţiilor prevăzute la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar, acestea pot fi finanţate prin coparticiparea autorităţilor publice, după informarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) realizată de operatorul de distribuţie concesionar. (3) Evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se determină de operatorul de distribuţie concesionar în baza unui studiu de fezabilitate, conform prezentei metodologii. (4) Reţeaua electrică de distribuţie prevăzută la alin. (1) nu cuprinde instalaţiile de racordare individuale pentru fiecare locuinţă. După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie, racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul V Etapele procesului de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie, prevăzute în cadrul planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism  +  Articolul 5Pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie se parcurg următoarele etape: a) depunerea cererii de către autoritatea publică şi a documentaţiei aferente; b) întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuţie concesionar şi evaluarea lucrărilor de investiţii din punct de vedere al eficienţei economice; c) informarea ANRE şi răspunsul către autoritatea publică privind rezultatele studiului de fezabilitate cuprinzând, dacă este cazul, propunerea de coparticipare a autorităţii publice la finanţarea investiţiei solicitate.  +  Secţiunea 1 Depunerea cererii de către autoritatea publică şi a documentaţiei aferente  +  Articolul 6 (1) În baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate, autoritatea publică solicită operatorului de distribuţie concesionar, printr-o cerere scrisă, dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţii ori pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie o ofertă fermă, angajantă, şi se face pentru fiecare localitate sau zonă dintr-o localitate pentru care se solicită, după caz, electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie.  +  Articolul 7Cererea autorităţii publice se transmite operatorului de distribuţie concesionar însoţită de următoarele documente, în copie: a) Planul urbanistic general (PUG) în vigoare la data solicitării pentru localitatea unde se propune electrificarea/extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate; b) Planul urbanistic zonal (PUZ) în vigoare la data solicitării pentru zona având funcţia de locuire unde se propune extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice, pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate; c) actele doveditoare asupra proprietăţii terenului pe care urmează să fie amplasate reţelele electrice de distribuţie, teren aflat în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; d) procesele-verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice şi a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie; e) autorizaţii de construire sau certificate de urbanism pentru construire de locuinţe în zona unde se solicită dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie, dacă acestea au fost emise; f) memoriu conţinând gradul de dezvoltare existent şi perspectiva de dezvoltare a localităţii sau a zonei, inclusiv următoarele informaţii:(i) numărul de locuinţe existente, în curs de construire sau cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate;(îi) numărul final de locuinţe din zonă;(iii) numărul de utilizatori, alţii decât clienţi finali casnici, cu precizarea destinaţiei consumului, dacă este cazul;(iv) eşalonarea în timp a numărului de utilizatori corespunzător etapelor de finalizare a locuinţelor sau a construcţiilor cu altă destinaţie;(v) date documentate privind puterea totală necesară pe etape de dezvoltare a zonei şi puterea finală, atât pentru consumul casnic, cât şi, dacă este cazul, pentru consumul noncasnic, dacă autoritatea publică deţine aceste date.  +  Secţiunea a 2-a Întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuţie concesionar şi evaluarea lucrărilor de investiţii din punctul de vedere al eficienţei economice  +  Articolul 8 (1) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în vederea determinării eficienţei economice a investiţiei necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie solicitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008. (2) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în termen de maximum 60 de zile de la depunerea de către autoritatea publică a cererii însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7.  +  Articolul 9 (1) Operatorul de distribuţie concesionar stabileşte soluţia tehnică pentru dezvoltarea de reţea în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, în baza datelor precizate în documentaţia anexată cererii de către autoritatea publică. În situaţia în care autoritatea publică nu poate furniza date privind puterea necesară pentru consumul casnic, operatorul de distribuţie concesionar utilizează, pentru calculul puterii instalate şi a puterii absorbite a unei locuinţe, valorile prevăzute în tabelul 1 şi tabelul 2 din Normativul privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile - PE 155/92*).------------------ Notă *) Normativul privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile - PE 155/92 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public se poate realiza în etape, corelat cu etapele de finalizare a locuinţelor. (3) În cadrul studiului de fezabilitate, costurile pentru realizarea lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie se stabilesc de către operatorul de distribuţie concesionar, pe bază de deviz general. (4) Prin studiul de fezabilitate se stabileşte valoarea totală estimată a investiţiei I(total) şi eşalonarea costurilor coroborată cu graficul de realizare a investiţiei.  +  Articolul 10 (1) În cadrul studiului de fezabilitate se calculează indicatorii de performanţă financiară prevăzuţi de Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. (2) În vederea realizării lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie solicitate, operatorul de distribuţie concesionar face evaluarea lucrărilor de investiţii din punctul de vedere al eficienţei economice, prin analiza următorilor indicatori de performanţă financiară stabiliţi prin studiul de fezabilitate: a) valoarea actualizată netă (VAN); b) durata de recuperare a investiţiei (DRI). (3) Pentru calculul indicatorilor de performanţă financiară prevăzuţi la alin. (2) se utilizează: a) rata de actualizare egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), utilizată la stabilirea tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice; b) durata de analiză egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, respectiv 25 de ani. (4) Se consideră eficiente economic lucrările pentru care valorile indicatorilor rezultaţi din studiul de fezabilitate îndeplinesc condiţiile: a) VAN ≥ 0; b) DRI ≤ 20 ani. (5) În situaţia în care lucrările necesare pentru electrificarea localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie sunt eficiente din punct de vedere economic conform alin. (4), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia, conform prevederilor legale, să asigure finanţarea investiţiei totale I(total).  +  Articolul 11 (1) În cazul în care, ca urmare a analizei indicatorilor de eficienţă economică VAN şi DRI, se constată că nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (4), valoarea investiţiei I(ef) se calculează ca fiind valoarea maximă a investiţiei pentru care sunt îndeplinite ambele condiţii prevăzute la art. 10 alin. (4). Pentru operatorul de distribuţie concesionar este eficientă finanţarea valorii investiţiei I(ef). (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia, conform prevederilor legale, să asigure finanţarea valorii investiţiei I(ef), în condiţiile coparticipării autorităţii publice la finanţarea lucrărilor cu valoarea diferenţei I(total) - I(ef). (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), din totalul lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie, dacă este posibil, operatorul de distribuţie concesionar stabileşte: a) lucrările situate în vecinătatea reţelei electrice de distribuţie existente, care corespund valorii I(ef) şi urmează să fie finanţate de operatorul de distribuţie concesionar; b) lucrările care corespund valorii I(total) - I(ef) şi urmează să fie finanţate de autoritatea publică.  +  Secţiunea a 3-a Informarea ANRE şi răspunsul către autoritatea publică privind rezultatele studiului de fezabilitate  +  Articolul 12Operatorul de distribuţie concesionar transmite ANRE, în termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7, o informare referitoare la rezultatele analizei solicitării primite, respectiv următoarele: a) cererea primită şi memoriul anexat acesteia în conformitate cu prevederile art. 7 lit. f); b) descrierea soluţiei tehnice stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 şi costurile necesare pentru realizarea lucrărilor respective, detaliate pe structura devizului general; c) valorile indicatorilor VAN şi DRI rezultaţi din studiul de fezabilitate; d) valoarea I(total) şi, dacă este cazul, valoarea I(ef); e) lucrările corespunzătoare valorii I(ef) şi cele corespunzătoare valorii I(total) - I(ef), dacă este cazul, stabilite conform art. 11 alin. (3).  +  Articolul 13Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice care a solicitat electrificarea localităţii sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, ulterior informării ANRE conform art. 12, în termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7, o notificare conţinând: a) rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea soluţiei tehnice, valoarea obţinută pentru I(total) şi, dacă este cazul, valoarea I(ef); b) lucrările corespunzătoare valorii I(ef) şi cele corespunzătoare valorii I(total) - I(ef), dacă este cazul, stabilite conform art. 11 alin. (3); c) calendarul orientativ pentru realizarea lucrării; d) propunerea de a participa, în conformitate cu prevederile Legii, la finanţarea lucrărilor respective cu valoarea diferenţei I(total) - I(ef) în situaţia prevăzută la art. 11, precum şi informaţii referitoare la etapele ulterioare; e) menţiunea suportării de către autoritatea publică a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate, în cazul neacceptării propunerii de coparticipare la finanţarea lucrării.  +  Capitolul VI Finanţarea lucrărilor de investiţii necesare pentru electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, realizarea, operarea şi întreţinerea reţelelor electrice respective  +  Articolul 14 (1) După primirea notificării prevăzute la art. 13, autoritatea publică analizează propunerea de coparticipare la finanţare şi, în situaţia acceptării acesteia, transmite operatorului de distribuţie concesionar o scrisoare de confirmare în acest sens în termen de maximum 60 de zile de la data transmiterii notificării de către operatorul de distribuţie concesionar. (2) Scrisoarea de confirmare prevăzută la alin. (1) constituie un angajament ferm din partea autorităţii publice de a asigura cofinanţarea lucrării. (3) Pentru localităţile neelectrificate izolate, autoritatea publică poate lua în calcul realizarea unor sisteme electroenergetice izolate. (4) Neprimirea de către operatorul de distribuţie concesionar a confirmării autorităţii publice în termenul prevăzut la alin. (1) echivalează cu neacceptarea propunerii de participare la finanţare de către autoritatea publică. (5) Neacceptarea propunerii de participare la finanţare de către autoritatea publică are drept consecinţă clasarea de către operatorul de distribuţie concesionar a cererii iniţiale şi recuperarea de la autoritatea publică a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate. (6) Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice studiul de fezabilitate în termen de 10 zile lucrătoare de la achitarea de către autoritatea publică a costului integral al acestuia.  +  Articolul 15 (1) Operatorul de distribuţie concesionar introduce în programul de investiţii anual şi/sau în planul de dezvoltare/planul de perspectivă pe termen mediu: a) valoarea investiţiei totale I(total), în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile de eficienţă prevăzute la art. 10 alin. (4); b) valoarea investiţiei I(ef), în cazul prevăzut la art. 11, dacă a fost primită scrisoarea de confirmare pentru coparticiparea la finanţare din partea autorităţii publice. (2) Operatorul de distribuţie concesionar introduce valorile investiţiilor în programul de investiţii anual în ordinea cronologică în care au fost depuse cererile, însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7, acordând prioritate zonelor sau localităţilor neelectrificate în care există locuinţe construite sau în curs de construire ori cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate. (3) Lucrările de electrificare/extindere de reţea realizate de operatorul de distribuţie concesionar, corespunzătoare valorii I(total) sau valorii I(ef), sunt considerate investiţii din surse proprii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013. (4) Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să comunice în scris autorităţii publice informaţii cu privire la includerea lucrărilor solicitate în programul de investiţii anual şi/sau în planul de dezvoltare/planul de perspectivă pe termen mediu, precizând calendarul de realizare a lucrărilor.  +  Articolul 16În situaţia în care operatorul de distribuţie concesionar finanţează valoarea investiţiei totale I(total), lucrările de electrificare/extindere de reţea se realizează de operatorul de distribuţie concesionar ca lucrări proprii, în conformitate cu normele în vigoare aplicabile.  +  Articolul 17 (1) În situaţia în care autoritatea publică a transmis scrisoarea de confirmare prevăzută la art. 14 alin. (1), coparticiparea autorităţii publice la finanţarea lucrărilor se realizează prin încheierea unui contract de finanţare între autoritatea publică şi operatorul de distribuţie concesionar, în cadrul căruia se prevăd următoarele: a) sumele şi calendarul de plată a contribuţiilor de cofinanţare; b) calendarul de realizare a lucrărilor; c) componenţa comisiei comune autoritate publică - operator de distribuţie concesionar care va stabili cota de proprietate asupra mijloacelor fixe. (2) Pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităţii/extindere de reţea în situaţia cofinanţării, autoritatea publică şi operatorul de distribuţie concesionar încheie împreună un contract pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat, cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare privind achiziţia de lucrări publice. (3) La finalizarea lucrărilor realizate prin cofinanţare: a) comisia prevăzută la alin. (1) lit. c) stabileşte valorile contribuţiilor de cofinanţare şi cota parte de proprietate asupra mijloacelor fixe în funcţie de contribuţiile la finanţare în raport cu valoarea totală a lucrărilor; b) autoritatea publică, în calitate de coproprietar, atribuie operatorului de distribuţie concesionar dreptul de utilizare exclusivă a reţelei electrice, conform prevederilor legale în vigoare; c) în baza actului de atribuire al autorităţii publice conform lit. b), operatorul de distribuţie concesionar, în calitate de coproprietar, are dreptul de a folosi în exclusivitate reţeaua electrică rezultată, asigurând pe costurile proprii exploatarea şi mentenanţa acesteia conform normelor în vigoare.  +  Articolul 18Proiectarea şi executarea lucrărilor de dezvoltare a reţelei de distribuţie se realizează cu respectarea normelor în vigoare, de către persoane autorizate sau operatori economici atestaţi de ANRE.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 15 alin. (4), autorităţile publice decid să finanţeze integral investiţia cu valoarea I(total), aceasta se realizează de către autoritatea publică în calitate de titular de investiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), lucrările se execută în baza unei documentaţii tehnico-economice avizate de operatorul de distribuţie concesionar. Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să avizeze documentaţia tehnico-economică în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea publică predă operatorului de distribuţie concesionar reţeaua electrică prin oricare dintre modalităţile prevăzute de Metodologia privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2013. Operatorul de distribuţie concesionar preia reţeaua electrică în condiţiile de eficienţă economică prevăzute de prezenta metodologie.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 20Operatorii de distribuţie concesionari îşi vor organiza activitatea privind analiza şi soluţionarea cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile publice în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 21 (1) După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie şi, dacă este cazul, preluarea capacităţilor energetice conform prevederilor art. 19 alin. (3), racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face de către operatorul de distribuţie concesionar, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. (2) Operatorul de distribuţie concesionar prestează serviciul public de distribuţie utilizatorilor racordaţi la respectiva reţea.---------