HOTĂRÂRE nr. 805 din 16 octombrie 2013privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local, modificarea traseului unui sector de drum naţional pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1), art. 22^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional "DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea traseului sectorului de drum naţional "DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950" pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii "Variantă de ocolire Mehadia", cu introducerea în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi cu preluarea indicativului de drum naţional, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Ministrul delegatpentru proiecte de infrastructură deinteres naţional şiinvestiţii străine,Alexandru Năstase,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 805.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale sectorului de drum naţional "DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950"care se transmite din domeniul public al statului şi din administrareaDepartamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi InvestiţiiStrăine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţulCaraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local alComunei Mehadia şi care se declasează din categoria funcţionalăa drumurilor de interes naţional şi se încadrează în categoriafuncţională a drumurilor de interes local
  *Font 7*
  Nr. crt. Indicativul vechi şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum Lungime totală (km) Indicativ nou Valoare de inventar (mii lei) Nr. MFP Cod de clasi- ficaţie
  1. DN 6 sector km 386 + 040-km 387 + 950, judeţul Caraş-Severin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CIF 31116081) Consiliului Local al Comunei Mehadia (CUI 3227505) L = 1,917 Strada Principală 5.306,33 12165 (parţial) 8.12.03
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale sectorului de drum corespunzător lucrării de investiţii"Variantă de ocolire Mehadia" care se introduce în domeniul publical statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte deInfrastructură şi Investiţii Străine şi devine noul traseu alsectorului de drum naţional"DN 6 de la km 386 + 040 la km 387 + 950"
  *Font 7*
  Nr. crt. Denumirea sectorului de drum Indicativul şi poziţiile kilometrice ale traseului de drum naţional Lungimea traseului (km) Suprafaţa Valoarea de inventar (mii lei) Nr. MFP preluat Codul de clasi- ficaţie preluat Persoana juridică în a cărei administrare se află sectorul de drum Intabulare Carte funciară
  1. Varianta de ocolire DN 6 km 386 + 040- km 387 + 950 L = 1,825 66.392 mp 16.332,8 12165 (parţial) 8.12.03 Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CIF 31116081) CF 30862, CF 30863, CF 30864, CF 30866, CF 30873, CF 30887, CF 30888, CF 30889, CF 30899, CF 30905, CF 30909, CF 30910, CF 30911, CF 30916, CF 30918, CF 30920, CF 30922, CF 30924, CF 30925, CF 30932, CF 30933, CF 30934, CF 30935, CF 30936, CF 30937, CF 30938, CF 30939, CF 30940, CF 30941, CF 30942, CF 30944, CF 30945, CF 31066, CF 31067, CF 31068, CF 31069, CF 31070, CF 31071, CF 31072, CF 31073, CF 31074, CF 31075, CF 31076, CF 31077, CF 31078, CF 31614, CF 31615, CF 31616, CF 31617, CF 31618, CF 31620, CF 31621, CF 31623, CF 31624, CF 31625, CF 31626, CF 31627, CF 31631, CF 31632, CF 31633, CF 31634, CF 31635, CF 31638, CF 31639, CF 31641, CF 31642.
  _________