HOTĂRÂRE nr. 804 din 16 octombrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867, 869 şi art. 874 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în scopul realizării obiectivului de investiţii "Renovarea Patinoarului artificial Mihai Flamaropol".  +  Articolul 4Consiliul General al Municipiului Bucureşti, astfel cum rezultă din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 240 din 26 septembrie 2013, menţine destinaţia actuală a imobilului Patinoar artificial "Mihai Flamaropol", asigură gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia şi reface Patinoarul artificial "Mihai Flamaropol", în condiţiile impuse de normativele şi standardele internaţionale în vigoare, precum şi realizează spaţii adiacente necesare practicării activităţilor specifice.  +  Articolul 5Ministerul Tineretului şi Sportului verifică şi controlează periodic, prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", modul de folosire a imobilelor transmise în conformitate cu destinaţia acestora.  +  Articolul 6În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu".  +  Articolul 7 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare. (3) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.  +  Articolul 8Consiliul General al Municipiului Bucureşti se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilelor solicitate pentru transmitere.  +  Articolul 9Ministerul Tineretului şi Sportului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:───────────────Ministrul tineretului şi sportului,Nicolae Bănicioiup. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 804.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional"Lia Manoliu" care îşi actualizează valoarea de inventar
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea imobilului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor Valoarea de inven- tar actua- lizată a imobilului (lei)
  1 34188 8.26.02 Patinoar artificial "Mihai Flamaropol" Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Statul român şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) C1 = suprafaţă construită la sol 7.727 mp şi suprafaţă desfăşurată de 9.238 mp. CF 216359 4.606.827
  2 34198 8.26.02 Uzină pentru frig şi răcitoare de apă Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Statul român şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) C3 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 323 mp C4 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 107 mp CF 216359 82.123
  3 34199 8.26.02 Casă de bilete Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Statul român şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) C5 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 19 mp C6 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 8 mp CF 216359 23.841
  4 34204 (par- ţial) 8.26.02 Vestiare Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Statul român şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" (CUI 4203890) C2 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 62 mp C7 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 283 mp CF 216359 205.272
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şidin administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului -Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" în domeniul public almunicipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Generalal Municipiului Bucureşti
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Adresa Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristici tehnice ale imobilelor Valoarea de inventar (lei)
  34188 8.26.02 Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Patinoar artificial "Mihai Flamaropol" Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti CUI: 4267117 C1 = suprafaţă construită la sol de 7.727 mp şi suprafaţă desfăşurată de 9.238 mp CF 216359 4.606.827
  34198 8.26.02 Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Uzină pentru frig şi răcitoare de apă Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti CUI: 4267117 C3 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 323 mp C4 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 107 mp CF 216359 82.123
  34199 8.26.02 Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Casă de bilete Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti CUI: 4267117 C5 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 19 mp C6 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 8 mp CF 216359 23.841
  34204 (par- ţial) 8.26.02 Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Vestiare şi terenuri de tenis Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerul Tineretului şi Sportului CUI 26604620 Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" CUI 4203890 Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti CUI: 4267117 C2 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 62 mp C7 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată de 283 mp CF 216359 205.272
  158647 8.26.02 Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti, sectorul 2, bd. Basarabia nr. 35 Teren aferent Patinoar "Mihai Flamaropol" Statul român, Ministerul Tineretului şi Sportului CUI 26604620 Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" CUI 4203890 Domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti CUI: 4267117 Suprafaţă totală: 26.319 mp CF nr. 216359 30.784.505
  _________