HOTĂRÂRE nr. 809 din 16 octombrie 2013privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Surduc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 24 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui drum forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Surduc, judeţul Sălaj, şi în administrarea consiliului local al acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Surduc, judeţul Sălaj, şi în administrarea consiliului local al acesteia, în condiţiile legii. (2) Pentru terenul forestier prevăzut la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Surduc asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestui teren, potrivit legii.  +  Articolul 3Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 1 şi a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 2 se va face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 809.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale drumului forestier aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,pentru care se solicită trecerea în domeniul public al comuneiSurduc, judeţul Sălaj, şi în administrarea Consiliului Localal Comunei Surduc
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ Locul unde este │ Persoana │Persoana juridică│Denumirea bunului│ Elemente de │ Valoare de inventar│ Cod de ││crt.│ situat imobilul │juridică de la │ la care se │ imobil/ │ identificare ├───────┬───────┬────────┤ clasi- ││ │ │ care se │ transmite în │ Indicativul │ │Iniţi- │Tran- │ Rămasă │ ficare ││ │ │transmite bunul │ proprietate/ │ drumului │ │ală │smisă │ │ ││ │ │ imobil │ administrare │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ bunul imobil │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤│ 1 │Localitatea Surduc,│Statul român, în│Comuna Surduc, în│DAF Valea Hrăii, │Nr. inventar │ 60.685│ 13.913│ 46.772│ 8.04.04 ││ │comuna Surduc, │administrarea │administrarea │UP IV, ua 190 D │M.F.P.: 3885 │ │ │ │ ││ │judeţul Sălaj │Regiei Naţionale│Consiliului Local│parţial, OS Jibou│parţial │ │ │ │ ││ │ │a Pădurilor - │al Comunei Surduc│ │Nr. inventar │ │ │ │ ││ │ │Romsilva │CUI 4291620 │ │mijloc fix: │ │ │ │ ││ │ │CUI 1590120 │ │ │RNP/Romsilva │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │2583 parţial │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Lungime: 940 m│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Lăţime: 9,52 m│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │DN 1H, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │km 0+000-km │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │0+940 - drum │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │forestier │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pietruit │ │ │ │ │└────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale terenului aferent drumului forestier aflat în domeniul publical statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, pentru care se solicită trecerea în domeniul publical comunei Surduc, judeţul Sălaj, şi în administrareaConsiliului Local al Comunei Surduc
  *Font 7*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Denumirea bunului imobil/ Indicativul drumului Elementele de identificare Codul de clasi- ficare
  0 1 2 3 4 5 6
  1 Localitatea Surduc, comuna Surduc, judeţul Sălaj Statul român, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 Comuna Surduc, în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc CUI 4291620 Teren aferent DAF Valea Hrăii, UP IV, ua 190 D1% parţial, OS Jibou Nr. inventar M.F.P.: 1364 parţial, nr. cadastral 50467 Lungime: 940 m Lăţime: 9,52 m DN 1H, km 0+000 - km 0+940 Suprafaţa: 0,8952 ha 8.04.02
  ___________