HOTĂRÂRE nr. 797 din 16 octombrie 2013privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la M.F.P. cu nr. 38147, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Trecerea construcţiei în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 797.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrareaMinisterului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională deAdministrare Fiscală - Direcţia Generală Regională aFinanţelor Publice Cluj-Napoca, a cărui valoarede inventar se actualizează
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. inven- tar Codul de clasi- ficare Denumirea Persoana juridică ce administrează imobilul Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
  38147 8.29.06 Clădire administrativă (sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca); Magazie; Teren Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca CIF: 4426336 Suprafaţa construită: sediu: 1.490 mp; magazie: 313,50 mp; Suprafaţa desfăşurată: sediu: 5.200 mp magazie: 313,50 mp; Regim de înălţime: sediu: S+P+2E magazie: P; Suprafaţa terenului: 4.212 mp; CF: 285833 Ţara: România; Judeţul: Cluj; MRJ: Cluj- Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 19 Total: 19.729.273, din care: sediu: 13.233.551, magazie: 129.329, teren: 6.366.393
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia GeneralăRegională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, care trece din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune şi casării
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.
  Ţara: România; Judeţul: Cluj; MRJ: Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 19 Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca CIF: 4426336 Magazie Suprafaţa construită - 313,50 mp Suprafaţa desfăşurată - 313,50 mp Valoare contabilă totală = 129.329 lei CF: 285833 38147 (parţial)
  __________