HOTĂRÂRE nr. 768 din 9 octombrie 2013privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 15 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărâre Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în judeţul Ilfov, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a părţii din imobilul înregistrat la M.F.P. cu nr. 101.022 ce face obiectul restituirii în natură conform deciziei instanţei de judecată, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 768.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAfacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260Bucureşti, ce se transmit din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  *Font 9*
  Codul de clasi- ficare Adresa imobi- lului Anul dobân- dirii imobi- lului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă (lei) Nr. de înregis- trare al imobilului depus la M.F.P.
  8.19.01 Săftica, judeţul Ilfov 1977 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti C.U.I. - 4192774 1. Pavilion 45-108-02 Sc = 49,60 mp Sd = 49,60 mp 2. Pavilion 45-108-04 Sc = 605,00 mp Sd = 605,00 mp 10.534,89 83.434,02 101.022 (parţial)
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil ce se propune pentruscoaterea din inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului ca urmare apunerii în aplicare a Deciziei civile nr. 68A/2011
  Codul de clasifi- care Adresa Anul dobândirii imobilului Caracteristicile tehnice Valoare contabilă (lei) Nr. de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.
  8.19.01 Săftica, judeţul Ilfov 1977 S teren = 2.020 mp 140.248,60 101.022 (parţial)
  -------