HOTĂRÂRE nr. 767 din 9 octombrie 2013privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 15 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 105215 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, situate în municipiul Olteniţa, Şos. Portului nr. 48, judeţul Călăraşi, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 767.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Afacerilor Interne, prinInspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu,a cărui valoare de inventar se actualizează
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea Adresa Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunu- lui
  105.215 8.19.01 49-468 Municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi 1996 326.451,64 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului AfacerilorInterne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de FrontierăGiurgiu, care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiuneşi casării
  *Font 9*
  ┌────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────┐│ Adresa imobilului │ Persoana │Caracteristicile bunurilor care trec │ Număr de ││ │juridică care │ în domeniul privat al statului │înregistrare││ │administrează │ │atribuit de ││ │ imobilul │ │ M.F.P. │├────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────┤│Municipiul Olteniţa,│Ministerul │Pavilion 49-468-02 "şopron" │ ││judeţul Călăraşi │Afacerilor │Suprafaţă construită = 91,62 mp │ ││ │Interne, prin │Suprafaţă desfăşurată = 91,62 mp │ ││ │Inspectoratul │Valoare contabilă = 5.625,01 lei │ ││ │Teritorial al ├─────────────────────────────────────┤ 105215 ││ │Poliţiei de │Pavilion 49-468-04 "magazie metalică"│ (parţial) ││ │Frontieră │Suprafaţă construită = 79,00 mp │ ││ │Giurgiu │Suprafaţă desfăşurată = 79,00 mp │ ││ │Cod unic de │Valoare contabilă = 450,00 lei │ ││ │identificare ├─────────────────────────────────────┤ ││ │(CUI) 4201295 │Pavilion 49-468-05 "şopron" │ ││ │C.F. nr. 21642│Suprafaţă construită = 6,00 mp │ ││ │ │Suprafaţă desfăşurată = 6,00 mp │ ││ │ │Valoare contabilă = 560,00 lei │ │└────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────┘-------