HOTĂRÂRE nr. 773 din 9 octombrie 2013privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 15 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi.  +  Articolul 3În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Judeţean Iaşi va asigura şi va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. 2 un hangar pentru elicopterul S.M.U.R.D.  +  Articolul 4La finalizarea lucrărilor, imobilul prevăzut la art. 2 şi construcţia realizată potrivit art. 3 se transmit, în condiţiile legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi.  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi nici obligaţiile Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute la art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru bugetGheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 773.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii deUrgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi,pentru care se actualizează valoarea de inventar,ca urmare a reevaluării
  *Font 7*
  Adresa imobilului Codul de clasifi- care Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată (lei) Anul dobân- dirii Tipul bunului Nr. M.F.P.
  Municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 36, judeţul Iaşi 8.19.01 48-90 Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al judeţului Iaşi CUI 4267095 CUI 4701630 5.073.569,14 1976 imobil 102.019
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului şidin administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşiîn domeniul public al judeţului Iaşi şi înadministrarea Consiliului Judeţean Iaşi
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Codul de clasifi- care şi numărul de înre- gistrare MFP
  Municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 36, judeţul Iaşi Statul român şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi CUI 4267095 CUI 4701630 Judeţul Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi CUI 4540712 Teren - suprafaţă 605 mp; CF 130582 Nr. cadastral 143117 Valoarea terenului - 59.096,40 lei 8.19.01 Nr. MFP 102.019 (parţial)
  ___________