HOTĂRÂRE nr. 770 din 9 octombrie 2013privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 15 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi schimbarea denumirii unităţii de administrare pentru imobilele aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la nr. 106485, precum şi la nr. 106487 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea construcţiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor prevăzute la art. 2, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 770.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interneprin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi,a căror valoare de inventar şi denumire a unităţiide administrare se modifică
  *Font 7*
  Nr. M.F.P./ C.U.I. Codul de clasifi- care Persoana juridică care a administrează imobilul începând cu 15.12.2011, conform Legii nr. 280/2011 Persoana juridică care a administrat imobilul până la 15.12.2011, conform Legii nr. 280/2011 Denumirea Adresa Anul dobân- dirii/ al dării în folo- sinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  106485/ 5051447 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani 49-139 Municipiul Botoşani, oraşul Darabani, str. 1 Decembrie 1977 2.936.642,76 Imobil
  106487/ 5051447 49-142 Municipiul Botoşani, comuna Româneşti, satul Româneşti 1966 3.224.896,71 Imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interneprin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi,care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 8*
  ┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────┐│ Adresa imobilului │Administratorul imobilelor │ Caracteristicile │ Valoarea │ Numărul ││ │ │bunurilor care trec în│ contabilă │ M.F.P ││ │ │ domeniul privat al │ - lei - │ ││ │ │ statului │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│Municipiul Botoşani, │Ministerul Afacerilor │Pavilion nr. 49-139-02│ 13.716,00 lei│ 106485 ││oraşul Darabani, │Interne, prin Inspectoratul│Beci zarzavat │ │- parţial -││str. 1 Decembrie │Teritorial al Poliţiei de │Suprafaţă construită =│ │ ││Nr. cadastral 1091 │ Frontieră Iaşi │50,22 mp │ │ ││Carte funciară 51063 │ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│Anul dobândirii: 1977 │ │Pavilion nr. 49-139-05│ 2.099,52 lei│ 106485 ││Cod clasificaţie: 8.19.01│ │Padoc câini │ │- parţial -││C.U.I. 5051447 │ │Suprafaţă construită =│ │ ││ │ │15,68 mp │ │ ││ │ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │Pavilion nr. 49-139-06│ 10.060,92 lei│ 106485 ││ │ │Magazie muniţie │ │- parţial -││ │ │Suprafaţă construită =│ │ ││ │ │28 mp │ │ ││ │ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │Pavilion nr. 49-139-07│ 4.831,15 lei│ 106485 ││ │ │Şopron cărbuni │ │- parţial -││ │ │Suprafaţă construită =│ │ ││ │ │54 mp │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│Municipiul Botoşani, │ │Pavilion nr. 49-142-03│ 2.026,86 lei│ 106487 ││comuna Româneşti, │ │Şopron cărbuni │ │- parţial -││satul Româneşti │ │Suprafaţă construită =│ │ ││Nr. cadastral 125 │ │72 mp │ │ ││Carte funciară 50195 │ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│Anul dobândirii: 1966 │ │Pavilion nr. 49-142-04│ 3.864,46 lei│ 106487 ││Cod clasificaţie: 8.19.01│ │Cocină porci │ │- parţial -││C.U.I. 5051447 │ │Suprafaţă construită =│ │ ││ │ │18,75 mp │ │ ││ │ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │Pavilion nr. 49-142-05│ 882,30 lei│ 106487 ││ │ │Drumuri şi platouri │ │- parţial -││ │ │Suprafaţă construită =│ │ ││ │ │1.038 mp │ │ ││ │ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │Pavilion nr. 49-142-09│ 11.655,37 lei│ 106487 ││ │ │Împrejmuire │ │- parţial -│└─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────┘__________