HOTĂRÂRE nr. 771 din 9 octombrie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 257/28.12.2011.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 771.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi de imobil care se înscrie în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului şi care se dă în administrarea MinisteruluiAfacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui
  *Font 8*
   
  Codul de clasifi- caţie Locul unde este situat imobilul (spaţiul) care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul (spaţiul) Caracteristicile tehnice ale imobilului (spaţiului) Se va comasa cu numărul M.F.P. Valoarea contabilă la data preluării (lei)
  8.19.01 Municipiul Huşi str. Ştefan cel Mare nr. 2, judeţul Vaslui Statul român Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui CUI - 4226338 Suprafaţă utilă = 87,78 mp C.F. nr. 72888 113344 (parţial) 143.081
  -----