HOTĂRÂRE nr. 766 din 9 octombrie 2013privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, în vederea construirii unui sediu pentru Unitatea Specială de Aviaţie.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a bunului imobil transmis potrivit art. 1.  +  Articolul 3Predarea-preluarea terenului, care se transmite potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 766.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenului care trece din domeniul privatal statului în domeniul public al acestuia şi în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat terenul Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice ale terenului Nr. MFP Codul de clasifi- caţie
  Municipiul Bucureşti, Calea Ion Zăvoi nr. 18-20, sectorul 1 Din domeniul privat al statului În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie Cod unic de identificare (CUI) 24367374 Teren = 24.627 mp Nr. C.F. 259356 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului 8.19.01
  -----