HOTĂRÂRE nr. 765 din 9 octombrie 2013privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 765.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Afacerilor Interne,prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, pentru care se actualizeazăvaloarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare
  *Font 8*
   
  Adresa imobilului Codul de clasificare Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată (lei) Anul dobân- dirii Tipul bunului Nr. M.F.P.
  Municipiul Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 158-160, sectorul 2 8.19.01 42-06 Ministerul Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică Cod unic de identificare (CUI) 4183172 24.245.388,80 1955 imobil 144.535
  -----