LEGE Nr. 52 din 29 iulie 1991cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 7 august 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti, ale procuraturii, din notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia se face ţinînd seama de rolul, importanţa şi răspunderea care revin în exercitarea fiecărei funcţii, potrivit anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie sînt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Salariile de baza şi indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere din Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei sînt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Salariile funcţiilor de la instanţele judecătoreşti, unităţile de procuratura, notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia sînt cuprinse în anexele nr. 3 - 7.  +  Articolul 5Personalul militar din Ministerul Justiţiei, cu atribuţii în domeniul coordonării activităţii penitenciarelor, precum şi cel din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile militarilor din Ministerul de Interne.  +  Articolul 6Salariile de baza pentru personalul de execuţie sînt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul fiecărei funcţii, pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta sînt stabilite pe 3-4 gradatii.  +  Articolul 7Salariile de baza pentru personalul de conducere sînt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei în care este încadrat, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, stabilită anual, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează.  +  Articolul 8Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, personalul încadrat pe funcţii de specialitate poate primi un salariu de merit, mai mare cu pînă la 15% faţă de cel prevăzut la gradatia la care este încadrat. Persoanele care beneficiază de salariu de merit şi nivelul concret al acestuia, în limita prevăzută la alin. 1, se stabilesc de colegiile organelor centrale, atît pentru personalul de specialitate din aparatul propriu, cît şi pentru cel din unităţile exterioare sau subordonate acestora, pe baza unor criterii elaborate în acest scop de fiecare dintre aceste organe. Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 5% din numărul personalului de specialitate pe total minister sau organ central. Activitatea persoanelor respective se analizează în fiecare an şi în raport cu rezultatele obţinute se stabileşte menţinerea sau retragerea salariului de merit.  +  Articolul 9Trecerea personalului în gradatia imediat superioară se face o dată pe an pentru întreg personalul, de regula la începutul anului bugetar, tinindu-se seama de calităţile personale concretizate în rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul " bine " sau " foarte bine ". Vechimea minima necesară pentru trecerea la gradatia imediat superioară este de 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate ca debutant sau stagiar, la care vechimea minima pentru trecerea la gradatia imediat superioară este de 1 an.  +  Articolul 10Avansarea personalului de specialitate, în grade sau trepte profesionale, se face prin examen, în condiţiile legii, în raport cu vechimea minima în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradatia 1. Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 3 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariul de debutant. În mod excepţional, pentru persoane cu o competenţa profesională deosebită, vechimea minima prevăzută la alin. 2 poate fi redusă la jumătate.  +  Articolul 11Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "slab".  +  Articolul 12Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în munca de pînă la 15%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota procentuală din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani3%
    - de la 5 la 10 ani6%
    - de la 10 la 15 ani9%
    - de la 15 la 20 ani12%
    - peste 20 ani15%
  Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare în care s-a împlinit vechimea în munca. Sporul de vechime se ia în calcul la stabilirea pensiei şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
   +  Articolul 13Personalul din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia beneficiază de sporuri pentru activităţi ce solicita o incordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare sînt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.  +  Articolul 14Dispoziţiile legale cu privire la premii şi celelalte drepturi de personal, prevăzute pentru personalul din unităţile bugetare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 15Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare, ori au savirsit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul salariaţilor care au savirsit fapte în legătură cu serviciul, pentru care au fost condamnaţi penal, sau care îi fac necorespunzatori funcţiei pe care o ocupa.  +  Articolul 16Acordarea sporurilor şi premiilor pentru personalul din organele centrale, prevăzute de prezenta lege, se face în condiţiile stabilite de lege pentru personalul ministerelor şi altor organe centrale.  +  Articolul 17Pe lîngă drepturile de salariu menţionate în prezenta lege, personalul din unităţile menţionate la art. 1 beneficiază şi de drepturile stabilite prin acte normative speciale.  +  Articolul 18Salarizarea personalului de specialitate auxiliar de la Curtea Suprema de Justiţie şi Procuratura Generală este cea prevăzută în anexa nr. 3 pentru personalul instanţelor judecătoreşti şi al unităţilor de procuratura.  +  Articolul 19Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală se stabileşte prin asimilarea funcţiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, în raport cu vechimea în specialitate şi competenţa profesională, prin ordin al ministrului justiţiei şi, respectiv, al procurorului general.  +  Articolul 20Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie, altele decît cele de specialitate juridică şi auxiliare activităţii de judecată din Curtea Suprema de Justiţie, Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală, sînt cele stabilite pentru ministere şi alte organe centrale.  +  Articolul 21Încadrarea judecătorilor la judecătorii şi tribunale, a procurorilor, notarilor, experţilor criminalisti şi executorilor judecătoreşti se face prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unităţile de justiţie, procuratura şi notariate, de către preşedintele tribunalului, de procurorul şef al procuraturii judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv de notarul şef al notariatului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi şi ale legilor de organizare.  +  Articolul 22Judecătorii, procurorii şi notarii se încadrează pe grade profesionale I, II, III, IV şi V. La tribunalele şi procuraturile judeţene şi ale municipiului Bucureşti se încadrează numai judecători şi, respectiv, procurori de grade profesionale I, II şi III. Judecătorii şi procurorii stagiari, precum şi notarii debutanti, după promovarea examenului de definitivat, sînt încadraţi în gradul profesional V. La numirea în funcţie şi stabilirea gradului profesional pentru judecătorii şi procurorii care nu au mai exercitat aceste funcţii şi provin din alte sectoare de activitate, vechimea în specialitate se majorează cu 3 ani.  +  Articolul 23Încadrarea şi salarizarea experţilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale.  +  Articolul 24Numirea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi unităţile de procuratura judeţene, ale municipiului Bucureşti şi locale se face dintre judecătorii şi procurorii de gradul I-IV, în funcţie de calităţile lor profesionale şi organizatorice, prin ordin al ministrului justiţiei şi, respectiv, al procurorului general.  +  Articolul 25Numirea notarilor în funcţii de conducere la notariatele judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi la notariatele locale, se face indiferent de gradul acestora, în funcţie de calităţile lor profesionale, prin ordin al ministrului justiţiei. Judecătorii care sînt încadraţi ca notari pe grade profesionale pot fi numiţi notari şefi din momentul încadrării.  +  Articolul 26În funcţiile de conducere de la Laboratorul central de expertize criminalistice şi laboratoarele interjudetene vor fi numiţi, prin ordin al ministrului justiţiei, experţi criminalisti, indiferent de grad, desemnaţi în funcţie de calităţile lor profesionale şi organizatorice.  +  Articolul 27În unităţile prevăzute la art. 1 pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, şi alte funcţii, cu niveluri de salarizare prevăzute de lege pentru unităţile bugetare.  +  Articolul 28Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi, pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin hotărîrea Guvernului pentru unităţile bugetare. Pe postul celor trimişi în străinătate, potrivit alin. 1, pentru o perioadă mai mare de o luna, pot fi angajate, pe durata determinata, alte persoane, potrivit legii.  +  Articolul 29La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea întregului personal pe noile funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, astfel ca noul salariu sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare se va ţine seama de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute pînă la data reincadrarii, precum şi de nivelul de pregătire al fiecărei persoane.  +  Articolul 30În legătură cu modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, se pot face contestaţii, după caz, la Colegiul Curţii Supreme de Justiţie, al Ministerului Justiţiei sau la Procuraturii Generale, de către personalul încadrat de aceste organe, în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa a măsurii. Contestaţiile se soluţionează în termen de 20 de zile. Contestaţiile, formulate de personalul încadrat de conducerile tribunalelor şi celorlalte unităţi exterioare ale Ministerului Justiţiei sau ale procuraturii judeţene şi a municipiului Bucureşti se pot adresa comisiilor constituite în acest scop de Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală; prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 31Salariile prevăzute de prezenta lege sînt brute şi impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixa acordată sub forma de indexare şi nici compensaţiile pentru creşterea preţurilor.  +  Articolul 32Statele de personal ale unităţilor exterioare subordonate Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale se aproba de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor. Statele de funcţii pentru aceste unităţi se aproba de Ministerul Justiţiei şi, respectiv, Procuratura Generală. Statul de funcţii al Curţii Supreme de Justiţie, întocmit potrivit prevederilor legale, se aproba de colegiul de conducere al curţii. Statele de funcţii se întocmesc în limita posturilor aprobate, potrivit legii.  +  Articolul 33Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pînă la care rămîn valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 14/1990 privind salarizarea membrilor Curţii Supreme de Justiţie şi a aparatului acesteia, Decretul-lege nr. 140/1990 privind încadrarea şi salarizarea personalului din unităţile de justiţie şi procuratura, art. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iulie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 26 iulie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa 1 SALARIILEde baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie
                   
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    A. Funcţii de conducere  
    1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie32.000
    2.Vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie28.000
    3.Preşedinţi de secţie la Curtea Supremă de Justiţie26.000
      B. Funcţii de execuţie de specialitate juridică  
    4.Judecător24.000
    Nr. crt.Funcţia Nivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
    Gradaţia
    1234
      C. Funcţia de execuţie de specialitate juridică pe grade profesionale
    5.Consultant juridic gr. IS18.90019.60020.30021.05014 ani
    6.Consultant juridic gr. IIS16.40016.95017.60018.25011 ani
    7.Consultant juridic gr. IIIS14.35014.85015.35015.8508 ani
    8.Consultant juridic gr. IVS12.70013.10013.50013.9005 ani
    9.Consultant juridic gr. VS11.55011.90012.300-2 ani cu examen de definitivat sau, după caz, 5 ani în alte funcţii de specialitate
      D. Funcţii de conducere
    Nr. Crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei -
    10.Consultant juridic şefSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţieIndemnizaţia de conducere maximă 2.900
   +  Anexa 2 SALARIILEde baza şi indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere din Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei
         
      A. Funcţii din conducerea Procuraturii Generale
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    1.Procuror general28.000
    2.Prim-adjunct al procurorului general26.000
    3.Adjunct al procurorului general24.000
      B. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    4.Director, procuror şef direcţie4.500
    5.Director adjunct, procuror şef direcţie adjunct4.000
    6.Judecător inspector, procuror inspector3.600
    7.Şef serviciu, procuror şef serviciu3.300
    8.Şef birou, procuror şef birou3.000
   +  Anexa 3 INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI UNITĂŢI DE PROCURATURASalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
                   
      A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
    Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Judecător, procuror gr. IS18.90019.60020.30021.05014 ani
    2.Judecător, procuror gr. IIS16.40016.95017.60018.25011 ani
    3.Judecător, procuror gr. IIIS14.35014.85015.35015.8508 ani
    4.Judecător, procuror gr. IVS12.70013.10013.50013.9005 ani
    5.Judecător, procuror gr. VS11.55011.90012.300-2 ani cu examen de definitivat sau, pentru judecători, după caz, 5 ani în alte funcţii de specialitate, conform legii
    6.Judecător, procuror; stagiarS8.6008.850--  
    7.Executor judecătoresc IS11.20011.55011.90012.3005 ani în funcţii auxiliare sau economice
    8.Executor judecătoresc IIS10.55010.85011.20011.5503 ani în funcţii auxiliare, juridice sau economice
    9.Executor judecătoresc IIIS9.1009.35096509.9501 an în funcţii auxiliare, juridice sau economice
    10.Executor judecătoresc debutantS8.100----
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură; IM7.6507.9508.2508.8508 ani în funcţii auxiliare juridice
    12.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; IIM6.8507.1007.3507.6506 ani în funcţii auxiliare juridice
    13.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; IIIM59006.1006.3506.6004 ani în funcţii auxiliare juridice
    14.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; IVM5.1005.3005.5005.7001 an în funcţii auxiliare juridice
    15.Grefier instanţă judecată, secretar procuratură, grefier-dactilograf; debutantM4.450----
    16.Executor judecătoresc IM7.9508.2508.5508.8506 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    17.Executor judecătoresc IIM6.8507.1007.3507.6504 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    18.Executor judecătoresc IIIM5.9006.1006.3506.6003 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    19.Executor judecătoresc IVM5.1005.3005.5005.7001 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    20.Executor judecătoresc debutantM4.450----
    21.Arhivar-registrator IM6.1006.3506.6006.850-
    22.Arhivar-registrator IIM5.3005.5005.7005.900-
    23.Arhivar-registrator IIIM G4.6004.7504.9005.100-
    24.Arhivar-registrator debutantM4.000----
    25.Agent proceduralG4.7504.9005.1005.300-
    26.AprodG4.4504.6004.7504.900-
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Preşedinte tribunal, procuror şef procuratură judeţeană şi a municipiului BucureştiSalariul corespunzător funcţiei de execuţie3.600
    2.Vicepreşedinte tribunal, procuror şef adjunct procuratură judeţeană şi a municipiului Bucureşti-''-3.200
    3.Judecător inspector, procuror inspector-''-2.900
    4.Preşedinte secţie tribunal, procuror şef birou-''-2.900
    5.Preşedinte judecătorie, procuror şef procuratură locală-''-2.900
    6.Vicepreşedinte judecătorie, procuror şef adjunct procuratură locală-''-2.100
    7.Prim-grefier tribunal, secretar şef procuratură judeţeană-''-800
    8.Grefier şef secţie tribunal, judecătorie, secretar şef procuratură locală-''-500
  NOTĂ: a) La numirea în funcţie şi stabilirea treptei profesionale pentru grefier şi secretar de procuratura pot fi luate în considerare perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani. b) Judecătorii şi procurorii stagiari pot fi trecuţi de la gradatia 1 la gradatia 2 după trecerea unei perioade de 1 an, cu îndeplinirea şi a celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru acordarea gradatiei superioare.
   +  Anexa 4 NOTARIATE DE STATSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
    Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Notar gradul IS15.85016.40016.95017.60013 ani
    2.Notar gradul IIS13.90014.35014.85015.35010 ani
    3.Notar gradul IIIS12.30012.70013.10013.5007 ani
    4.Notar gradul IVS11.20011.55011.900-4 ani
    5.Notar gradul VS10.25010.55010.850-1 an
    6.Notar debutantS8.350----
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Secretar IM7.3507.6507.9508.2506 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
    8.Secretar, secretar-dactilograf; IIM6.6006.8507.1007.3504 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
    9.Secretar, secretar-dactilograf; IIIM5.9006.1006.3506.6002 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
    10.Secretar, secretar-dactilograf; IVM5.7005.9006.100-1 an în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
    11.Secretar debutantM4.000----
    12.Conducător carte funciară IM6.1006.3506.6006.8505 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
    13.Conducător carte funciară IIM5.7005.9006.1006.3503 ani în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
    14.Conducător carte funciară IIIM4.7504.9005.100-1 an în funcţii auxiliare juridice, economice şi administrative
    15.Conducător carte funciară debutantM4.000----
    16.ArhivarM G4.7504.9005.100--
    17.AprodG4.3004.4504.6004.750-
         
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Notar şef la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti2.900
    2.Notar şef adjunct la notariatul judeţean sau al municipiului Bucureşti2.100
    3.Notar şef la notariatul local2.100
    4.Notar şef adjunct la notariatul local1.500
    5.Secretar şef500
  NOTĂ: Funcţia de secretar şef se poate folosi la notariatele se stat judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justiţiei. În funcţia de secretar şef pot fi încadraţi numai secretari treapta I-II, ţinînd seama de calităţile lor profesionale şi organizatorice.
   +  Anexa 5 LABORATOARE DE CRIMINALISTICASalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
                   
    A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - leiVechimea minimă în specialitate
    Gradaţia
    1234
    1.Expert criminalist gr. IS13.50013.90014.35014.85012 ani
    2.Expert criminalist gr. IIS11.90012.30012.70013.10010 ani
    3.Expert criminalist gr. IIIS10.55010.85011.20011.5506 ani
    4.Asistent criminalist IS9.6509.95010.250-4 ani
    5.Asistent criminalist IIS8.8509.1009.350-1 an
    6.Asistent criminalist debutantS8.100----
    B. Funcţii de conducere  
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Şef laborator central de expertiză criminalistică2.900
    2.Şef adjunct laborator central de expertiză criminalistică2.100
    3.Şef laborator interjudeţean de expertiză criminalistică2.100
   +  Anexa 6 SALARIZAREApersonalului civil din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţilor acesteia 1. Personalul civil din Direcţia generală a penitenciarelor este salarizat în condiţiile prevăzute de lege pentru aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat. Personalul civil din unităţile exterioare ale Direcţiei generale a penitenciarelor este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile în unităţile bugetare. 2. Salarizarea funcţiilor de specialitate specifice din Direcţia generală a penitenciarelor şi unităţile acesteia se face prin asimilare cu funcţiile de specialitate din aparatul ministerelor şi altor organe centrale şi, respectiv, din unităţile bugetare. 3. Personalul civil din Direcţia generală a penitenciarelor şi din unităţile acesteia beneficiază de o majorare a salariului de baza cu pînă la 25%. Aceasta majorare face parte din salariul de baza. 4. Personalul didactic şi auxiliar didactic, precum şi personalul medico-sanitar din unităţile subordonate Direcţiei generale a penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de baza cu pînă la 30%. 5. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba şi Secţia Chilia Veche, din subordinea Penitenciarului Tulcea, beneficiază în continuare de indemnizaţia de 20% la salariul de baza, pentru prestarea serviciului în dispozitiv permanent de lupta. 6. Acordarea drepturilor prevăzute la pct. 4 şi 5 nu exclude majorarea salariului de baza stabilit la pct. 3.  +  Anexa 7 SPORURIla solda personalului militar din unităţile Direcţiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei 1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prestează, de regula, serviciul în timpul nopţii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 15% care se calculează la solda de baza. 2. Subofiterii care asigura paza şi supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv şi sanctionatilor cu închisoare contravenţională, precum şi minorilor internati în penitenciare, şcoli speciale de muncă şi reeducare, spitale penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, puncte de lucru sau în mijloace de transport au dreptul - pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii - la o indemnizaţie pentru paza şi supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizaţia de paza şi supraveghere se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare. 3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc, cărora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzător, au dreptul la o indemnizaţie de 5-15% din solda de baza, care se stabileşte prin ordin al ministerului justiţiei. Pe timpul cît beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. 1, subofiterii nu vor primi indemnizaţia prevăzută la pct. 2 pentru paza şi supravegherea detinutilor. 4. Subofiterii prevăzuţi la pct. 3, care aduc o contribuţie deosebită la realizarea şi depăşirea planului de venituri al unităţii, pot fi recompensati, la propunerea comandantilor de penitenciare, dintr-un fond de 0,5% calculat la fondul de salarii al subofiţerilor de penitenciare, care se constituie a dispoziţia Ministerului Justiţiei pentru Direcţia generală a penitenciarelor. 5. Subofiterii care au în primire cai sau cîini de serviciu au dreptul, pe o perioadă respectiva, la o indemnizaţie de 5% din solda de baza. COMENTARIU    Hotărîrea Nr. 987 din 28 august 1990, al carei art. 7 a fost abrogat, este publicată în M. Of. Nr. 105 din 14 septembrie 1990 şi în Îndrumar Legislativ, vol. IV/1990, pag. 30. -----------------------