HOTĂRÂRE nr. 750 din 2 octombrie 2013pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 9 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contractul de finanţare încheiat în vederea realizării proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), finanţat de către Comisia Europeană în baza Deciziei nr. 6.270 din 18 septembrie 2012 din Fondul European de Dezvoltare Regională, se aplică plafoanele salariale stabilite în cadrul acestui proiect, pentru categoriile de activităţi prevăzute în anexă."  +  Articolul II- Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În vederea creşterii competitivităţii entităţilor de cercetare, industriale şi academice, pentru participarea la activităţile de construcţie şi operare ale «ELI-NP - pilonul românesc al Infrastructurii Europene de Cercetare dedicate Luminii Extreme», inclusiv activităţi de cercetare şi instruire în managementul infrastructurilor de cercetare şi al resurselor umane pentru infrastructuri de cercetare paneuropene, Ministerul Educaţiei Naţionale va iniţia şi finanţa pentru perioada de derulare a Planului naţional II subprograme specifice în cadrul programelor componente ale acestuia."2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.3. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Educaţiei Naţionale".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 2 octombrie 2013.Nr. 750.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007)PLAFOANELEpe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractelede finanţare din fonduri bugetare alocate Planului naţional II
  Nr. crt. Categoria de activităţi Nivelul studiilor Funcţia/gradul profesional Limita maximă în euro/ om/lună
  1. Activităţi ce presupun nivel înalt al creati- vităţii şi/sau expe- rienţă şi abilitate de conducere superioare CS I, CS II, IDT I, IDT II profesor universitar, conferenţiar universitar, membru în echipa de management, director program/proiect 4.300
  2. Activităţi ce presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi sinteză, precum şi abilităţi de utilizare a acestora superioare CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, şef program/proiect, respon- sabil juridic/tehnic/ achiziţii/financiar/ proiect 2.900
  3. Activităţi ce presupun cunoaşterea metodelor de analiză şi sinteză şi a metodologiilor cercetării, precum şi abilităţi de utilizare a acestora superioare Asistent de cercetare, doctorand, masterand 1.900
  4. Activităţi-suport superioare şi/sau medii TI, TII, TIII, TS, altele 1.000
  NOTĂ:Limita maximă cuprinde toate taxele şi impozitele datorate de angajat şi se aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul Planului naţional II.-------