HOTĂRÂRE nr. 740 din 25 septembrie 2013privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 8 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Mendeleev, nr. 36-38, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul economiei,Varujan VosganianPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Eugen CoifanViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2013.Nr. 740.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şiadministrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şiîn administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
  *Font 8*
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1 Ministerul Economiei Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Construcţie din beton - S+P+10 etaje, din anul 1972 - suprafaţa construită = 505,04 mc - suprafaţa curţii = 146,81 mc - spaţiu în exclusivitate = 2.602,84 mc - dependinţe = 1.566,85 mc
  --------