HOTĂRÂRE nr. 337 din 29 iunie 1998privind reorganizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 iulie 1998    În temeiul art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Arhiva Naţionala de Filme se reorganizează ca instituţie publică de cultura, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, sub denumirea de Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română. (2) Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română are sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.  +  Articolul 2Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale Arhivei Naţionale de Filme - Cinemateca Română se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română are ca obiect de activitate evidenta, cercetarea, conservarea, colectionarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografic naţional, parte a patrimoniului cultural naţional, în scopul promovării artei şi culturii cinematografice şi al incurajarii cercetărilor istorico-documentare asupra tuturor aspectelor artei cinematografice. (2) Pot face parte din patrimoniul cinematografic naţional, ca parte a patrimoniului cultural naţional: a) materiale primare, intermediare şi/sau copii pozitive ale operelor cinematografice româneşti, indiferent de tipul suportului; b) copii pozitive şi/sau materiale intermediare ale operelor cinematografice de importanţa culturală deosebită, produse în alte tari; c) documente iconografice şi muzeografice, precum: fotografii, afişe, partituri, scenarii, documente auxiliare de producţie şi difuzare, aparatura specifică şi altele asemenea. (3) Bunurile culturale aflate în administrarea Arhivei Naţionale de Filme - Cinemateca Română şi care sunt clasate în patrimoniul cinematografic naţional pot face parte din Fondul Arhivistic Naţional.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română are următoarele atribuţii:1. Asigura imbogatirea colectiilor prin: a) aplicarea reglementărilor în vigoare privind depunerile de filme şi copii ale acestora, precum şi de materiale anexe, în arhiva; b) stimularea depunerilor voluntare sau în custodie, potrivit unor convenţii încheiate cu terţi; c) identificarea, cercetarea şi achiziţionarea, în condiţiile legii, a unor noi materiale sau documente; d) acceptarea de donaţii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; e) realizarea de schimburi cu alte instituţii, cu persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, potrivit legii.2. Asigura evidenta, inventarierea, catalogarea, clasarea şi prelucrarea arhivistica a bunurilor aflate în administrarea sa, precum şi crearea unor bănci de date specializate.3. Asigura condiţii de conservare şi de păstrare a bunurilor aflate în administrarea sau în custodia sa, potrivit specificului acestora şi cu respectarea normelor în materie.4. Elaborează norme şi normative şi aplica tehnologii specifice de conservare, tratament, restaurare şi transpunere pentru colectiile sale.5. Asigura consultanţa şi servicii de specialitate deţinătorilor de bunuri de acest tip, la cererea acestora.6. Promovează şi facilitează accesul publicului la colectiile sale prin: a) programe cu caracter cultural, educativ şi de informare, prezentate în cinematograful propriu sau în sali ce îi sunt puse la dispoziţie în acest scop; b) expoziţii sau alte manifestări culturale în ţara şi în străinătate, pe care le organizează sau la care participa; c) activitate de documentare în biblioteca şi fonoteca proprii.7. Efectuează şi sprijină activităţi de cercetare în domeniul istoriei şi esteticii filmului, precum şi în cel al tehnicii şi tehnologiei de conservare a filmelor.8. Editează cărţi şi publicaţii specifice domeniului sau de activitate.9. Sprijină programe specializate din învăţământul cinematografic şi artistic.10. Iniţiază şi sprijină, potrivit legii, programe destinate promovării culturii cinematografice.11. Poate realiza sau poate participa la realizarea filmelor de montaj cu caracter, didactic şi/sau de estetica filmului, cu respectarea legislaţiei specifice.12. Promovează şi dezvolta relaţii cu alte instituţii şi organizaţii de profil, participa la congrese, reuniuni şi manifestări internaţionale în domeniu, în ţara şi în străinătate.13. Iniţiază, promovează şi participa la proiecte şi programe de formare profesională.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea scopurilor şi activităţilor sale, Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română poate realiza venituri extrabugetare, care se constituie din: a) exploatarea şi închirierea, în condiţiile legii, a unor bunuri mobile şi imobile, aflate în administrarea sa; b) organizarea unor manifestări culturale în sali proprii; c) executarea de lucrări şi prestări de servicii, de specialitate, pentru terţi; d) acordarea de cesiuni neexclusive pentru proiectie, difuzare sau pentru alte exploatări ale unor opere cinematografice, cu respectarea legislaţiei specifice; e) realizarea filmelor de montaj; f) sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi; g) acordarea de asistenţa ştiinţifică sau tehnologică; h) realizarea de servicii tehnice, tehnologice şi filmologice.  +  Articolul 6Tarifele pentru lucrările şi serviciile prestate, precum şi cele pentru organizarea unor manifestări culturale se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 7 (1) Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română funcţionează cu un număr de 130 de salariaţi. (2) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit prevederilor legale aplicabile instituţiilor publice de cultura. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aproba prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 8Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română are în dotare un autoturism pentru parcul comun, cu un consum normal de carburanţi la nivelul celui stabilit conform reglementărilor în vigoare, precum şi un microbuz şi un autoturism break pentru activităţi specifice, cu un consum de carburanţi de 400 litri lunar pentru fiecare.  +  Articolul 9Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română are în administrare: depozitele de film şi terenul aferent în suprafaţa de 97.000 mp, situate în localitatea Jilava, Sos. Sabarului nr. 2, judeţul Ilfov, sala de cinematograf "Eforie", cu spaţiile anexa, în suprafaţa de 525,34 mp, situata în municipiul Bucureşti, str. Eforie nr. 2, sectorul 1, precum şi spaţiul de 45 mp, situat în municipiul Bucureşti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, în care îşi are sediul.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sălile de cinematograf "Union" din str. Ion Campineanu nr. 21, sectorul 1, Bucureşti, şi "Studio" din bd. General Magheru nr. 29, sectorul 1, Bucureşti trec din administrarea Arhivei Naţionale de Filme - Cinemateca Română în administrarea Oficiului Naţional al Cinematografiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.  +  Articolul 11 (1) Plata cotizatiei anuale a Arhivei Naţionale de Filme - Cinemateca Română, în calitate de membru, la Federaţia Internationala a Arhivelor de Filme se asigura din bugetul Ministerului Culturii. (2) Plata taxei de afiliere şi a cotizatiei anuale a Arhivei Naţionale de Filme - Cinemateca Română la Organizaţia Internationala a Cinematecilor - "Asociaţia Cinematecilor Europene" se asigura din bugetul Ministerului Culturii.  +  Articolul 12În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, producătorii şi deţinătorii de filme realizate cu alocaţii de la bugetul de stat vor depune la Arhiva Naţionala de Filme - Cinemateca Română completul de conservare, format din negativ imagine, negativ sunet şi copie-etalon.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifica în mod corespunzător poziţia 52 din anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 19 martie 1998.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:----------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Daniel DaianuPreşedintele Oficiului Naţional al CinematografieiRadu Gabrea--------