HOTĂRÂRE nr. 718 din 18 septembrie 2013pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 1 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. d) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş a imobilului compus din clădire şi teren aferent, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul general alAgenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Marius Arthur UrsuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 18 septembrie 2013.Nr. 718.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului, proprietate publică a statului, aflat în administrareaOficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
    *Font 7*
    ┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐│Codul │ Datele de identificare │Anul │Valoarea de │ Situaţia juridică │Situaţia juridică actuală││de cla-├────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤dobân-│ inventar ├──────────┬─────────────┼────────────┬────────────┤│sifica-│ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi (după │ Adresa │dirii/│ în lei │ Baza │În adminis- │Concesiune/ │ ││ţie │ (pe scurt) │ caz, pe scurt) │ │dării │ │ legală │trare/ │Închiriat/ │ Tipul ││ │ │ │ │ în │ │ │folosinţă/ │Dat cu titlu│ bunului ││ │ │ │ │folo- │ │ │concesiune │gratuit │ ││ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤│8.29.08│Sediu administrativ │Pe latura nordică:│Sânnicolau Mare, │ 2009 │1.184.309,10│Contract │Administrarea│ - │ Imobil ││ │Construcţie în │Nr.cad.403939 │Str. 16 Decembrie│ │ │vânzare- │O.C.P.I. │ │ ││ │regim Sp+P │Pe latură estică: │1989 nr. 54, │ │ │cumpărare │Timiş CUI │ │ ││ │Suprafaţă construită│TOP 489/1 │jud. Timiş │ │ │nr. 7897/ │10149310 │ │ ││ │= 720 mp │proprietate │ │ │ │28.12.2009│ │ │ ││ │Suprafaţă │privată - │ │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşurată = │construcţie + │ │ │ │ │ │ │ ││ │1.117,67 mp │teren │ │ │ │ │ │ │ ││ │Suprafaţă utilă = │Pe latura sudică: │ │ │ │ │ │ │ ││ │904,27 mp │strada Ds 61 │ │ │ │ │ │ │ ││ │Teren: 1.518 mp, din│Pe latura vestică:│ │ │ │ │ │ │ ││ │care 798 mp liber de│strada Ds 62 │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţie şi 720 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mp ocupat de con- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strucţie Nr. carte │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │funciară 401821 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │UAT Sânnicolau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Mare provenită din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conversia de pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hârtie a CF nr. 1628│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sânnicolau German │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Nr.cadastral: 401821│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi 401821 - C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘________