ORDIN nr. 2.463 din 8 august 2013pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 24 septembrie 2013  Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 15 mai 2013 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Avizul nr. 1 din 26 martie 2013 al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,în conformitate cu prevederile art. 10 și art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (3) și (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 pct. II lit. e) și al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 217/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor", indicativ NP 086-2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 7 iunie 2005, se abrogă.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Iulian-Ghiocel Matache,
  secretar de stat
  București, 8 august 2013.Nr. 2.463.  +  ANEXĂREGLEMENTARE TEHNICA"Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, PARTEA a II-a - Instalațiide stingere", indicativ P118/2-2013