HOTĂRÂRE nr. 878 din 20 august 2013pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12 alineatul (1), litera n) se abrogă.2. La articolul 21, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:"(12) Calitatea de membru al colegiului de conducere încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, promovare, delegare, detaşare sau transfer la altă instanţă, parchet ori instituţie, delegare sau numire în funcţia de preşedinte al acelei instanţe sau prin imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces."3. La articolul 22 alineatul (2), litera g) se abrogă.4. La articolul 25, alineatele (3) şi (9) vor avea următorul cuprins:"(3) Convocarea colegiului de conducere şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei. Comunicarea ordinii de zi se face şi către personalul instanţei, prin afişare într-un loc accesibil acestora sau prin intranetul instanţei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef al instanţei ori de un alt grefier desemnat de preşedinte........................................................................ (9) Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile colegiului de conducere se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de secretariatul colegiului şi semnat de toţi membrii săi. Hotărârile colegiului de conducere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi."5. La articolul 83, alineatul (1), după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:"26. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendateÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent, numărul de dosar, numele părţilor, obiectul cauzei, data suspendării, cauza suspendării şi temeiul de drept, data verificării, constatările la data verificării, măsurile luate, semnătura grefierului arhivar."6. Articolul 96^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 96^2. - Dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel puţin două cereri formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză, toate cererile vor fi judecate de către primul complet învestit, dacă cererile nu au fost soluţionate încă, precum şi dacă primul complet învestit a luat act de renunţarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca netimbrată, ca nesemnată ori pentru neîndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 194-197 din Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 98, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5^1) Planificarea de permanenţă se face pentru fiecare zi. În cazul în care incidentele procedurale prevăzute la alin. (4) nu se soluţionează în ziua în care au fost invocate, întregirea completului se face cu judecătorul sau judecătorii din planificarea de permanenţă din ziua în care acestea au fost invocate. Dacă incidentul procedural se invocă înaintea primului termen sau între termenele de judecată, în alcătuirea completului intră judecătorul ori judecătorii din lista de permanenţă aferentă zilei în care s-a stabilit termenul de judecată."8. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 106. - Pentru cauzele a căror judecată se suspendă, instanţa verifică periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea, fixând în acest scop termene de verificare. Aceste termene de verificare vor fi menţionate în registrul de termene al arhivei."9. La articolul 108, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Dosarele a căror judecată a fost suspendată se vor păstra separat în arhiva curentă, iar cauzele suspendate vor fi verificate periodic de către grefierul arhivar, care va face menţiuni despre data verificării şi constatării în Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate sau, după caz, va înainta dosarul judecătorului cauzei pentru a dispune."10. La articolul 109, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109. - (1) A doua zi după pronunţarea hotărârilor, grefierii sunt obligaţi să prezinte dosarele soluţionate şi cele în care judecata a fost suspendată grefierului-şef, iar la curţile de apel, tribunale şi tribunalele specializate, şi persoanei cu atribuţii pe linie de statistică, spre a fi înregistrate în registrul de evidenţă a redactării hotărârilor sau, după caz, în registrul dosarelor suspendate, în situaţiile statistice, precum şi în celelalte evidenţe."11. La articolul 115, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,procuror Oana Andrea Schmidt-HăinealăBucureşti, 20 august 2013.Nr. 878.__________