ORDIN nr. 409 din 11 septembrie 2013privind modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 16 septembrie 2013  În conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6), (7) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) şi ale art. 3 alin. (1) pct. 1 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul delegat pentru proiectede infrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Alexandru Năstase,secretar de statBucureşti, 11 septembrie 2013.Nr. 409.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 290/2013)TARIFE SUPLIMENTAREde utilizare a drumurilor de interes naţional
    Nr. crt.Denumire tarifUnitate de calculTarif unitar, cu TVA
    [euro]
    1.1.Emitere AST în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi costîn regim normal, la mai mult de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/ subunităţile C.N.A.D.N.R. - S.A.tarif/document20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
    1.2.în regim de urgenţă, în mai puţin de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/ subunităţile C.N.A.D.N.R. - S.A.tarif/documenttariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5
    1.3.Emitere AST în ACI în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi costtarif/document20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
    2.Aviz depăşire limită de competenţă, include traseu şi condiţii de parcurstarif/document50
    3.Estimare; include condiţii de parcurs, distanţă şi cost; nu include traseutarif/estimare50
    4.Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roţitarif x distanţă0,02*(G-mma/2)
    5Depăşirea masei maxime admise pe axă, indiferent de numărul de roţi   tarif x distanţăSuspensii pneumatice sau echivalenteAlte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente
    5.1.axă simplă(((G-mma) ^2)*((G-mma)+2,9) ^2)/1001,50*(((G-mma) ^2)*((G-mma)+2,9) ^2)/100
    5.2.axă dublă(((G-mma)+0,3) ^2)*(2/((G-mma)+10))1,50*(((G-mma)+0,3) ^2)*(2/((G-mma)+10))
    5.3.axă triplă(((G-mma)+0,2) ^2)*(2/((G-mma)+10))1,50*(((G-mma)+0,2) ^2)*(2/((G-mma)+10))
    6.1.Depăşirea dimensiunilor maxime admiselungimetarif x distanţă(0,12^2*((L-Lma)+1) ^2)/10
    6.2.lăţime0,23^2*((l-lma)+1) ^2
    6.3.înălţime0,23^2*((h-hma)+1) ^2
    7.Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatoruluitarif/operaţie50,00
  Legendă:G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone.L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.AST - autorizaţie specială de transport.Prin semnul "^" se înţelege ridicare la putere.Modul de aplicare a tarifelor suplimentarede utilizare a drumurilor de interes naţionalA. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional:1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia;4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare;8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roşu.C. Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 şi 2 din tabelul de mai sus.D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente.E. La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes naţional de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere.F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document.2. În agenţiile de control şi încasare nu se aplică tariful în regim de urgenţă, prevăzut la pct. 1.2.3. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzute la pct. 2 şi 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat.4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale subunităţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport.5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifică traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul.G. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul; în agenţiile de control şi încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire;3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă; în agenţiile de control şi încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire.6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe.8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia.9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează.10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la:(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;(îi) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare.2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs.I. Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus:1. În agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes naţional.3. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport.J. Tarifarea autorizaţiei speciale de transport:1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor.2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50.3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20.K. Modul de efectuare a calculelor:1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat.2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.L. După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, după cum urmează:1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei.2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz.M. În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri naţionale nu se restituie.N. În cazul în care în agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase şi/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se recalculează şi se încasează diferenţa.
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 290/2013)TARIFEpentru ocuparea zonei drumului
             
    Nr.Denumire tarifUnitate de calculTarif unitar, cu TVA [EURO]
    A.Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum
    1.Analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitaretarif/document30
    2.Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de locuinţa unifamilială, garaje racorduri apă, canal, electricitate, gaze etc.)tarif/document27
    3.Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice si juridicetarif/document130
    Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp+0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar
    4.Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridicetarif/document80
    5.Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective socioeconomice, reţele edilitare şi panouri publicitaretarif/document75
    6.Prelungirea acordului prealabil de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitaretarif/document50
    7.Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitaretarif/document30
    8.Acord prealabil pentru reţele edilitare noi şi existente
    8.1.în afara zonei de siguranţă a drumului naţionaltarif/document400
    +0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
    8.2.pentru lucrări noi prin caseta tehnică în intravilan unde partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea zonei de siguranţătarif/document200
    +0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
    8.3.modernizarea reţelei edilitare existente, în una dintre situaţii:    
    a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin săpătură deschisă sau foraj fără afectarea zonei de siguranţă a drumului;tarif/document150
    +0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
    b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaui caracteristici: prin caseta tehnicătarif/document75
    +0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
    c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici fără afectarea zonei de siguranţă a drumuluitarif/document300
    +0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
    8.4.În situaţii speciale:    
    a) în ampriza drumuluitarif/document800
    +0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
    b) zona de siguranţătarif/document600
    +0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m
    9.Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportivetarif/document10 euro/ora + 40 euro/km
    10.Avize de amplasare şi consideraţii tehnice privind amplasarea unor obiective în zona a viitoarelor trasee de drumuri naţionale şi autostrăzitarif/document50
    11.Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/autorizaţie de amplasaretarif/document10
    B.Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor
    12.Amplasare panou publicitardrum europeantarif/m2/lună3,09
    drum naţional principal sau secundar0,75
    13.Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare şi nealimentare)drum european2 tarif/m2/lună0,75
    drum naţional principal sau secundar0,45
    autostradă1,89
    14.Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi suprafeţele sau lungimi de trasee de canalizaţii devenite disponibile, care aparţin administratorului drumului, în zone adiacentedrum europeantarif/m2/lună sau ml/lunastabilit prin licitaţie
    drum naţional principal sau secundar
    autostradă
    15.Locuri de parcare care deservesc obiective economicedrum europeantarif/m2/lună0,83
    drum naţional principal sau secundar0,5
    16.Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-room etc.)drum european2 tarif/m2/lună0,75
    drum naţional principal sau secundar0,45
    autostradă1,89
    C.Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte
    Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet
    17.1.subtraversare   tarif/ml/lună0,43
    17.2.cablu subteran în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună0,43
    sub partea carosabilă0,56
    în zona de siguranţă0,21
    17.3.stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/buc./lună1,26
    în zona de siguranţă0,98
    17.4.cablu aerian în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună0,43
    în zona de siguranţă0,21
    17.5.pe poduri, podeţe, tuneluri si alte lucrări de artăîn canale tehnicetarif/ml/lună1,82
    ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic3,22
    Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare
    18.1.traversare aeriană   tarif/ml/lună1,22
    18.2.subtraversare   tarif/ml/lună0,84
    18.3.amplasare subterană în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună0,84
    sub partea carosabilă1,42
    în zona de siguranţă0,66
    18.4.amplasare aeriană în lungul drumuluiîn ampriză, în afara părţii carosabiletarif/ml/lună3,3
    în zona de siguranţă2,35
    18.5.pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artăîn canale tehnicetarif/ml/lună8,47
    ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic13,17
  NOTĂ:Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor:1. Prezentele tarife se vor aplică în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4), (6) şi (8) prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier.3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de acces, amenajări ori instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.5. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie.6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerţului.7. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în zona de siguranţă.8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei.9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 13 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16 din tabel suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate.12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.13. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.14. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, azile de bătrâni, şcoli, grădiniţe).15. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructură proprie de telecomunicaţii.-------