HOTĂRÂRE nr. 659 din 27 august 2013privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 3 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şiîn conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi terenuri, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F.P. 103655, 103656, 103593, 103635, 103639 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, precum şi a adreselor poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", în condiţiile legii. (2) Suprafeţele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.  +  Articolul 3Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, direct şi/sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A., va executa, potrivit legii, pentru Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 2 ani de la preluarea părţilor de imobile în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes naţional "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", următoarele lucrări: a) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103655: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; demolarea pavilionului B1 şi executarea de lucrări de reparaţii capitale la pavilionul M; dezafectarea terenului de tenis şi asfaltarea terenului de handbal; refacerea parcării unităţii pe un nou amplasament sub forma unei platforme betonate; executarea de lucrări de reparaţii curente la pavilionul A - punct control; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului; b) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103656: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2,5 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului; demolarea parţială a pavilionului B pe o suprafaţă de aproximativ 50 mp, afectată de lucrările la obiectivul de investiţii, refacerea uşii de acces, a elementelor de zidărie şi acoperişului pe zona demolată pentru punerea în siguranţă a clădirii; întrucât noua împrejmuire va fi realizată în imediata apropiere a pavilionului A, se vor reface treptele de acces în pavilion pe latura dinspre drumul interior al imobilului; prin executarea lucrărilor de investiţii să nu fie afectată funcţionarea hidroforului şi instalaţiilor aferente acestuia; realizarea unui nou drum de acces către aliniamentul de tragere din poligon pe un alt amplasament; c) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103593: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta din cadrul imobilului; refacerea pavilionului R4 cu destinaţia castel de apă pe un alt amplasament din cadrul imobilului şi refacerea racordurilor aferente către toţi utilizatorii; realizarea unui puţ forat cu adâncimea de minimum 100 m cu instalaţiile şi utilajele aferente şi racordarea acestuia la utilizatorii din cadrul imobilului; reconstruirea pavilionului "punct control" pe un nou amplasament din cadrul imobilului; refacerea reţelei electrice aeriene afectate de lucrările de investiţii pe noul amplasament; prelungirea zidului de sprijin ce limitează ampriza centurii proiectate cu aproximativ 120 m; d) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103635: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2,5 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului; e) pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103639: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; dezafectarea împrejmuirii din sârmă ghimpată pe latura afectată de lucrări (aproximativ 30 m) şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului.  +  Articolul 4Predarea-preluarea părţilor de imobile, compuse din construcţii şi terenuri, prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Construcţiile şi amenajările prevăzute în anexa nr. 2, dezafectate potrivit reglementărilor în vigoare, situate pe terenurile în suprafaţă totală de 22.990 mp, afectate de realizarea obiectivului de investiţii "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN 7 şi DN 2 - A2", trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării, în condiţiile legii, prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Articolul 6În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile menţionată la art. 2 alin (1), condiţionările şi termenul prevăzute la art. 3, acestea revin de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul delegat pentru proiecte de infrastructurăde interes naţional şi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaMinistrul apărării naţionale,Mircea Duşap. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 august 2013.Nr. 659.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile, constituite din construcţii şi terenuri,aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale, lacare se actualizează valorile de inventar, conformOrdonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizareaactivelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilorpublice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cumodificările şi completările ulterioare, precum şi adresele poştalela care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Adminis- tratorul bunului/CUI
  103655 8.19.01 Imobil 541 Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110908/ nr. cadastrale 110924, 110925 Construcţii şi teren*) 22.756.206,33 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  103656 8.19.01 Imobil 1070 Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110909/ nr. cadastrale 110922, 110923 Construcţii şi teren*) 5.961.834,91 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  103593 8.19.01 Imobil 1177 Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Şos. de Centură nr. 12A/CF nr. 110914/nr. cadastrale 110920, 110921 Construcţii şi teren*) 3.615.096,62 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  103635 8.19.01 Imobil 3272 Judeţul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Şos. de Centură nr. 1A/CF nr. 54785/ nr. cadas- trale 54840, 54841, 54842, 54843 Construcţii şi teren*) 1.926.653,66 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  103639 8.19.01 Imobil 1166 Municipiul Bucureşti, Str. Crinului nr. 2, sectorul 1 C.F. 106618/nr. cadastral 27508 C.F. 106096/nr. cadastral 27509 C.F. 242123/nr. cadastrale 262268, 262269 Construcţii şi teren*) 11.924.858,52 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  --------- Notă *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile constituite din construcţii şiterenuri, aflate în domeniul public al statului,care se transmit din administrareaMinisterului Apărării Naţionale înadministrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şiinvestiţii străine, în vederea realizării de către CompaniaNaţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionaledin România - S.A. a obiectivului de investiţii "ModernizareaCenturii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN 7 şi DN 2 - A2"
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  103655 8.19.01 Imobil 541 - parţial Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110908/ nr. cad. 110925 319.161,76 1. Construcţii: Pavilionul B1: - Suprafaţă construită - 354 mp - Suprafaţă desfăşurată - 354 mp - Valoarea contabilă - 11.667,6 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platformă betonată - 725 mp - Valoarea contabilă - 3.078,02 lei - Drumuri betonate - 1.040 mp - Valoarea contabilă - 9.588,61 lei - Platforme asfaltate - 300 mp - Valoarea contabilă - 1.273,66 lei - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 720 m - Valoarea contabilă - 1.821,64 lei - Împrejmuire din plasă de sârmă la 4 m înălţime - 60 m - Valoarea contabilă - 3.246,36 lei - Alee din dale de beton - 3,90 mp - Valoarea contabilă - 16,44 lei - Reţea canalizare şi decantor - 50 m - Valoarea contabilă - 2.779,31 lei - Plantaţii pomi: - stejar diametru peste 15 cm - 11 buc. - plop diametru peste 15 cm -34 buc - molid diametru sub 15 cm - 29 buc - pin diametru sub 15 cm - 69 buc. - Douglas diametru sub 15 cm - 28 buc. - salcâm diametru peste 15 cm - 12 buc. - arţar diametru sub 15 cm - 27 buc - mesteacăn diametru sub 15 cm - 4 buc. - Valoarea contabilă plantaţii pomi - 2,14 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,6929 ha - Valoarea contabilă - 285.687,98 lei
  103656 8.19.01 Imobil 1070 - parţial Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110909/ nr. cad. 110923 358.367,24 1. Construcţii: Pavilionul B - parţial: - Suprafaţă construită - 50 mp - Suprafaţă desfăşurată - 50 mp - Valoarea contabilă - 1.597,20 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platformă betonată - 720 mp - Valoarea contabilă - 4.836,82 lei - Drumuri pavate - 180 mp - Valoarea contabilă - 159,46 lei - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 482 m - Valoarea contabilă - 1.219,49 lei - Drumuri pământ - 700 mp - Valoarea contabilă - 49 lei - Drumuri asfaltate - 210 mp - Valoarea contabilă - 66,44 lei - Reţea alimentare cu apă şi hidranţi - 310 m - Valoarea contabilă- 24.221,95 lei - Reţea electrică aeriană - 60 m - Valoarea contabilă - 214,51 lei - Reţea electrică subterană - 30 m - Valoarea contabilă -300,88 lei - Plantaţii pomi: - stejar diametru peste 15 cm - 3 buc. - salcâm diametru peste 15 cm - 28 buc. - vişin peste 3 ani - 2 buc. - corcoduş peste 3 ani - 8 buc. - prun peste 3 ani - 10 buc. - Valoarea contabilă plantaţii pomi - 41 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,4590 ha - Valoarea contabilă - 325.660,50 lei
  103593 8.19.01 imobil 1177 - parţial Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Şos. de Centură nr. 12A/ CF nr. 110914/ nr. cad. 110921 274.561,07 1. Construcţii: Pavilionul I2: - Suprafaţă construită - 51,36 mp - Suprafaţă desfăşurată - 51,36 mp - Valoarea contabilă - 3.635,54 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 14 mp - Suprafaţă desfăşurată - 14 mp - Valoarea contabilă - 4.665,60 lei Pavilionul R1: - Suprafaţă construită - 5,79 mp - Suprafaţă desfăşurată - 5,79 mp - Valoarea contabilă- 36.903,26 lei Pavilionul R4: - Suprafaţă construită - 64 mp - Suprafaţă desfăşurată - 64 mp - Valoarea contabilă - 5.056,20 lei Total suprafaţă construită - 135,15 mp Total suprafaţă desfăşurată - 135,15 mp 2. Amenajări la terenuri: - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 225 m - Valoarea contabilă - 3.389,23 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,6666 ha - Valoarea contabilă - 220.911,24 lei Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 În asministrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţiona- lă de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)
  103635 8.19.01 imobil 3272 - parţial Judeţul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Şos. de Centură nr. 1A/ CF nr. 54785/ nr. cad. 54841, 54842, 54843 11.274,24 Suprafaţa terenului - 0,1903 ha - Valoarea contabilă- 11.274,24 lei Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 În asministrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţiona- lă de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)
  103639 8.19.01 Imobil 1166 - parţial Municipiul Bucureşti, Str. Crinului nr. 2, sector 1 C.F. 242123/ nr. cad. 262269 96.243,341 1. Amenajări la terenuri: - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 210 m - Valoarea contabilă - 215,085 lei - Împrejmuire din sârmă pe un rând de stâlpi - 30 m - Valoarea contabilă - 33,606 lei - Poartă metalică pe role (dimen- siuni 7 x 1,6 m) - 1 buc. - Valoarea contabilă - 1 leu - Plantaţii pomi: - stejar diametru sub 15 cm- 6 buc. - stejar diametru peste 15 cm - 18 buc. - brad diametru peste 15 cm - 1 buc - Valoarea contabilă plantaţii pomi - 0,25 lei 2. Suprafaţa terenului - 0,2902 ha - Valoarea contabilă - 95.993,40 lei Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 În asministrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţiona- lă de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)
  ------