HOTĂRÂRE nr. 658 din 27 august 2013privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 2 septembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 115082 şi nr. 152341, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 august 2013.Nr. 658.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public alstatului şi administrarea InstituţieiPrefectului - Judeţul Dolj, aflată în subordineaMinisterului Afacerilor Interne, a căror valoarede inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
    *Font 7*
    ┌───────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────┐│ Nr. de │ Denumirea şi │Caracteristicile│ Valoarea de │ Situaţia juridică │ Tipul ││ inventar │ adresa │ tehnice ale │ inventar ├─────────────────┬────────────────┬──────────┤bunului││ M.F.P. şi │ │ imobilului │ actualizată │ Baza legală a │În administrare/│ Anul │ ││ codul de │ │ │ - lei - │ majorării │ concesiune │dobândirii│ ││clasificare│ │ │ │ valorii de │ │ │ ││ │ │ │ │ inventar │ │ │ │├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────┤│ 115082 │ Teren, │ Suprafaţa = │433.444,96 │Procesul-verbal │în administrare │ 1994 │Imobil ││ 8.29.13 │ municipiul │ 3.237 mp │ │nr. 899 din data │ │ │ ││ │ Craiova, │ CF 203097 │ │de 14 ianuarie │ │ │ ││ │ Str. Unirii │ │ │ 2013 │ │ │ ││ │ nr. 19, │ │ │ │ │ │ ││ │ judeţul Dolj │ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼───────┤│ 152341 │Clădire şi │ D+P+3 Et. │10.022.355,90│Procesul-verbal │în administrare │ 2006 │Imobil ││ 8.29.13 │teren, │ Suprafaţa │ │nr. 899 din data │ │ │ ││ │municipiul │ construită = │ │de 14 ianuarie │ │ │ ││ │Craiova, │ 822,64; │ │ 2013 │ │ │ ││ │str. Amaradia │ Suprafaţa │ │ │ │ │ ││ │nr. 93-95, │ terenului = │ │ │ │ │ ││ │judeţul Dolj │ 5.034 mp │ │ │ │ │ ││ │ │ CF 67117 │ │ │ │ │ │└───────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┴───────┘-------