HOTĂRÂRE nr. 618 din 14 august 2013privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 29 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Caracal", în condiţiile legii. (2) Suprafeţele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.  +  Articolul 2Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din data de 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------p. Ministrul delegat pentru proiecte deinfrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Alexandru Năstase,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2013.Nr. 618.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor în suprafaţă totală de 18.521 mp,aflate în domeniul public al statului, care se dauîn administrarea Departamentului pentru Proiecte deInfrastructură şi Investiţii Străine din administrareaMinisterului Educaţiei Naţionale - Universitatea din Craiova,în vederea finalizării de cătreCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionaledin România - S.A. a obiectivului de investiţie"Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se dă în administrare şi categoria de folosinţă Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul Persoana juridică la care se dă în administrare terenul Caracteristicile tehnice ale terenului Cod clasi- ficaţie
  1. Municipiul Caracal, judeţul Olt, categoria de folosinţă arabil Ministerului Educaţiei Naţionale (CUI 13729380) - Universitatea din Craiova (CUI 4553380) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) Suprafaţa: 18.060 mp Tarla 133 Număr cadastral 51750 Număr de inventar MFP 107715 (parţial) Număr carte funciară 51750 8.05.03
  2. Municipiul Caracal, judeţul Olt, categoria de folosinţă arabil Ministerului Educaţiei Naţionale (CUI 13729380) - Universitatea din Craiova (CUI 4553380) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081) Suprafaţa: 461 mp Tarla 100/1 Număr cadastral 51750 Număr de inventar MFP 107715 (parţial) Număr carte funciară 51750
  Total = 18.521 mp
  -----