HOTĂRÂRE nr. 644 din 21 august 2013pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) activităţi caracteristice cluburilor de poker."2. La articolul 2 alineatul (8), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) în cazul jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker. Fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b)."3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Declararea mijloacelor de joc de bază produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achiziţiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operaţiuni către direcţia de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc de bază în scopul prevăzut de ordonanţa de urgenţă vor declara tranzacţia respectivă direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5. (3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispoziţie, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii, vor declara mijloacele de joc respective la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum şi natura operaţiunii şi data efectuării acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6."4. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7."5. După secţiunea a 2-a "Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor" din cadrul capitolului II "Condiţii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc" se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a "Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker", cuprinzând articolele 44^1-44^20, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 21 -aJocuri de noroc caracteristice cluburilor de pokerArt. 44^1. - Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comitet.Art. 44^2. - Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă şi în imobile care au fost construite având destinaţia de locuinţă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate. Prin imobile care nu au destinaţia de locuinţă se înţelege imobilele care nu au fost construite având această destinaţie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive.Art. 44^3. - Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.Art. 44^4. - Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker va fi de 50.000 lei.Art. 44^5. - Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker vor constitui un fond de garanţie pentru fiecare locaţie autorizată în parte în valoare de 70.000 lei pentru Bucureşti şi 35.000 lei pentru locaţiile din ţară, dar nu mai mult de 105.000 lei.Art. 44^6. - Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker permit accesul în locaţiile autorizate pe baza unui bilet de intrare, valabil 24 de ore în intervalul 08,00-08,00, pentru fiecare jucător, în valoare de 10 lei. Modelul biletului de intrare pentru clubul de poker va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. Sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker pe baza biletului de intrare constituie venit la bugetul de stat şi se virează în totalitate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.Art. 44^7. - Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activităţi specifice clubului de poker sunt: a) spaţiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi; b) să fie corespunzător amenajate; c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii; d) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora; e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să între în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor; f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii; g) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare; i) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.Art. 44^8. - În toate cluburile de poker, întreaga activitate din sălile de joc trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, permanent, în regim "non-stop", cu respectarea următoarelor condiţii: a) înregistrările video respective vor fi păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înştiinţate imediat Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi organele de poliţie. Înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior; b) înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc în vederea efectuării unor verificări; c) camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă; d) casieria, pe perioada de funcţionare a clubului de poker, va fi permanent supravegheată cu ajutorul unor camere de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât şi în sistemul de stocare.Art. 44^9. - Cluburile de poker vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc, la nivelul practicat pe plan internaţional.Art. 44^10. - Regulamentul jocurilor şi cel de ordine interioară trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, dotarea minimală, proceduri standard de operare a acestor jocuri.Art. 44^11. - Cluburile de poker pot primi spre păstrare sume numai în numerar, în lei sau în valută, ale clienţilor. Acestea vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operaţiunilor curente ale clubului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente utilizate în regim special, va fi total separată de fluxurile financiare şi de înregistrările contabile ale cluburilor şi vor fi păstrate şi arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidenţa acestor sume se va ţine distinct pentru fiecare depozitar în parte, pe bază de fişă de cont pentru operaţiuni diverse întocmită pentru fiecare depozitar, în care se vor înscrie toate operaţiunile efectuate de către acesta.Art. 44^12. - Organizarea activităţii în clubul de poker, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activităţii la mese, închiderea meselor, numărarea bacşişului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioară al clubului de poker, aşa cum a fost aprobat de comitet. Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla în permanenţă la sediul clubului şi va fi prezentat la cerere organelor de control. Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea ori răscumpărarea acestora se face numai la casierie.Art. 44^13. - Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al clubului de poker, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor, condiţiile de angajare, specializare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate, circuitul jetoanelor şi al banilor numai însoţiţi de documente justificative.Art. 44^14. - Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker care organizează turnee de poker au obligaţia de a notifica Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării turneului, cu privire la locaţia, perioada de desfăşurare, taxa de participare şi intervalul de desfăşurare a turneului.Art. 44^15. - Bacşişurile oferite de participanţii la joc salariaţilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc şi pot fi împărţite de conducere salariaţilor. Bacşişurile vor fi evidenţiate separat în contabilitate şi vor fi impozitate ca venituri ale salariaţilor sau venit al organizatorilor de jocuri de noroc.Art. 44^16. - (1) Organizatorii vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta clubului de poker numai în format electronic. Evidenţa accesului va conţine datele de identificare ale participanţilor, cel puţin numele, prenumele, data şi locul naşterii, documentul, numărul şi seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel: a) pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie; b) pentru cetăţenii români sau cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului. (2) Organizatorii sunt obligaţi să nu permită accesul persoanelor care nu deţin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.Art. 44^17. - (1) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenţa accesului jucătorilor în incinta cluburilor de poker se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie bazele de date la solicitarea personalului cu atribuţii de control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi a personalului din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. (2) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile. Listele cuprinzând persoanele care, motivat, prin decizii interne ale clubului de poker, au fost declarate indezirabile şi cărora li s-a interzis accesul în club vor fi comunicate organelor de poliţie, împreună cu motivaţia acestei măsuri, în 5 zile lucrătoare de la data acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifică prin decizie a organizatorului.Art. 44^18. - Organizatorii au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.Art. 44^19. - În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker şi pentru prezentarea documentaţiei în Comitetul de supraveghere, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare. Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comitetului.Art. 44^20. - Orice altă prevedere contrară dispoziţiilor referitoare la autorizarea şi funcţionarea cluburilor de poker se abrogă de drept."6. La articolul 74 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:"v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, cluburilor de poker şi de jocuri de noroc tip slotmachine au obligaţia să înscrie cu datieră data şi ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât şi pe biletul de intrare;"7. La articolul 76 alineatul (1), literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) şi (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) şi (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, 35, 38, 44^12, 44^15, 44^16, 50, art. 62-65, 69, art. 73^3 lit. a)-p), r), t)-z), art. 73^5 alin. (1) şi (3), art. 73^6, art. 73^7-art. 73^9, art. 73^10 alin. (2)-(4), art. 73^11, art. 73^12, art. 73^13 alin. (3)-(6), art. 73^14, 73^15, 73^17, ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), alin. (2) lit. b) şi alin. (5);................................................................................................. c) nerespectarea prevederilor de păstrare a înregistrărilor video în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) şi art. 44^9 lit. a);................................................................................................. e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) şi (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, 44^14, 44^17, 47, art. 51-53, 56, 58, 59, 68 şi 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m)-q), s) şi t), precum şi a regulamentului turneului de poker aprobat de comitet, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă;"8. La anexa nr. 2, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. numai pentru activitatea de cazinou, cluburi de poker şi pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă - dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;"9. La anexa nr. 3, după litera H se introduce o nouă literă, litera I, cu următorul cuprins:"I. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker:1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte;4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi alte aspecte prevăzute de normele legale în vigoare;6. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;7. dovada privind constituirea fondului de garanţie;8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele OficiuluiNaţional pentru Jocuri de Noroc,Cristinela Odeta NestorŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 21 august 2013.Nr. 644.-----