HOTĂRÂRE nr. 607 din 14 august 2013privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Arad", şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului, constituit din construcţii şi teren, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 104168 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a datelor de identificare ale imobilului ca urmare a actualizării adresei la care este situat acesta după intabulare în cartea funciară, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Arad", în condiţiile legii. (2) În cazul în care nu se respectă destinaţia suprafeţei de teren prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------p. Ministrul delegat pentru proiecte deinfrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Alexandru Năstase,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2013.Nr. 607.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil, compus din construcţii şi teren,aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale,la care se actualizează valoarea de inventar,conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privindreevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate înpatrimoniul instituţiilor publice, aprobată prinLegea nr. 493/2003, cu modificărileşi completările ulterioare
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
  104168 8.19.01 Imobil 1319 Judeţul Arad, municipiul Arad CF nr. 310871 Nr. cadastral 13193 şi CF nr. 310875 Nr. cadastral 13195 Construcţii şi teren*) 4.171.157,95 lei Ministerul Apărării Naţionale CUI 4813229
  ------------ Notă *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor suprafeţe de teren, proprietate publică a statului,care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionaleîn administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructurăşi investiţii străine, în vederea realizării de cătreCompania Naţională de Autostrăzi şiDrumuri Naţionale din România - S.A.a obiectivului de investiţii de interes naţional"Varianta de ocolire a municipiului Arad"
  *Font *
  Nr. M.F.P. Codul de clasi ficare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar ( lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  104168 8.19.01 imobil 1319 - parţial - constituit din teren Judeţul Arad, municipiul Arad CF nr. 310871 Nr. cadastral 13193 şi CF nr. 310875 Nr. cadastral 13195 71.526,1 lei Din CF nr. 310871: - lot 1 - nr. cad. 16100 - 32 mp; - lot 2 - nr. cad. 15910 - 158 mp; - lot 4 - nr. cad. 16106 - 616 mp; - lot 5 - nr. cad. 16107 - 205 mp. Din CF nr. 310875: - lot 1 - nr. cad. 15905 - 152 mp; - lot 2 - nr. cad. 16098 - 336 mp; - lot 4 - nr. cad. 16109 - 74 mp; - lot 5 - nr. cad. 16110 - 86 mp; - lot 6 - nr. cad. 16131 - 11 mp. Suprafaţa totală a terenului - 1.670 mp. Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI 4813229 În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastruc- tură şi inves- tiţii străine (CUI 31116081)
  --------