HOTĂRÂRE nr. 608 din 14 august 2013privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional "Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24", judeţul Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 107042 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional "Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24", judeţul Galaţi. (2) În cazul în care nu se respectă destinaţia terenurilor în suprafaţă totală de 48.631 mp, prevăzută la alin. (1), acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul delegat pentru proiectede infrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Alexandru Năstase,secretar de statViceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2013.Nr. 608.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil, compus din construcţii şi teren,aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizeazăvaloarea de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizareaactivelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
  107042 8.19.01 imobil 5148 Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, CF 104672 Nr. cadastral 104672 Construcţii şi teren*) 229.731,84 lei Ministerul Apărării Naţionale CUI 4813229
  -------- Notă *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, carese transferă din administrarea Ministerului ApărăriiNaţionale în administrarea Departamentuluipentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine pentruCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  107.042 8.19.01 Imobil 5148 - parţial Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, CF 104672 Nr. cadastral 104672 34.912,78 Suprafaţa terenului - 48.631 mp Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI 4813229 Statul român, în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastruc- tură şi investiţii străine CUI 31116081
  --------