LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalitatii organizate la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 2În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) grup infracţional organizat - grupul definit la art. 367 alin. (6) din Codul penal;-----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) infracţiune gravă - infracţiunea pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puţin 4 ani, precum şi următoarele infracţiuni:1. supunerea la muncă forţată sau obligatorie, prevăzută la art. 212 din Codul penal;2. divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută la art. 304 din Codul penal;3. ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale, prevăzută la art. 344 din Codul penal;4. infracţiuni privind concurenţa neloială;5. infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;6. infracţiuni privind traficul de droguri;7. infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri;8. infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri;9. infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;-----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. c) infracţiune cu caracter transnational - orice infracţiune care, după caz:1. este săvârşită atât pe teritoriul unui stat, cat şi în afară teritoriului acestuia;2. este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul sau are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat;3. este săvârşită pe teritoriul unui stat de un grup infractional organizat care desfăşoară activităţi infractionale în doua sau mai multe state;4. este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat; d) informator - persoana care are cunoştinţa despre un grup infractional organizat şi furnizează organelor judiciare informaţii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea săvârşirii unor infracţiuni grave de unul sau mai mulţi membri ai acestui grup.  +  Capitolul II Prevenirea criminalitatii organizatePrevenirea criminalitatii organizate  +  Articolul 3Autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile desfăşoară, separat sau în cooperare, activităţi susţinute de prevenire a criminalitatii organizate.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile şi instituţiile publice desfăşoară activitatea de prevenire a criminalitatii organizate în cadrul Grupului central de analiza şi coordonare a activităţilor de prevenire a criminalitatii, care face parte din Comitetul Naţional de Prevenire a Criminalitatii, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2001. (2) Grupul central de analiza şi coordonare a activităţilor de prevenire a criminalitatii ia măsurile necesare pentru elaborarea şi actualizarea periodică a Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea criminalitatii organizate, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public efectuează studii periodice în scopul identificarii cauzelor care determina şi a condiţiilor care favorizează criminalitatea organizată şi iniţiază campanii de informare privind acest fenomen.  +  Articolul 6 (1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, realizează şi menţine în actualitate baza de date privind criminalitatea organizată, monitorizează şi evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât categoriile de persoane care fac parte din grupurile infractionale organizate sau care au legătura cu asemenea grupuri, cat şi victimele criminalitatii organizate. (2) Publicarea informaţiilor statistice şi a rapoartelor de evaluare se face anual de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul ministrului de interne.  +  Capitolul III InfracţiuniInfracţiuni  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 8Abrogat.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 10Abrogat.-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Capitolul IV Dispoziţii proceduraleDispoziţii procedurale  +  Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.-----------  +  Articolul 12 (1) Ministerul de Interne îşi constituie structuri specializate pentru prevenirea şi combaterea criminalitatii organizate, urmând să asigure cadrul organizatoric necesar, precum şi pregătirea şi specializarea personalului în acest scop. (2) În cadrul structurilor specializate prevăzute la alin. (1) se pot constitui, în condiţiile legii, compartimente tehnice pentru desfăşurarea activităţii de obţinere, prelucrare, verificare şi stocare a informaţiilor din acest domeniu.  +  Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.-----------  +  Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.-----------  +  Articolul 16Abrogat.-----------Art. 16 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 17Abrogat.-----------Art. 17 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 20Dacă prin desfăşurarea activităţilor autorizate poliţistul sub acoperire cauzează pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legătura cu grupul infractional organizat şi cu activităţile infractionale desfăşurate de acesta, plata despăgubirilor se asigura din fondurile prevăzute la art. 32.  +  Articolul 21În situaţii excepţionale, dacă exista indicii temeinice ca s-a săvârşit sau ca se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni grave de către unul sau mai mulţi membri ai unui grup infractional organizat, care nu poate fi descoperită sau ai carei făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folosiţi informatori în vederea strangerii datelor privind săvârşirea infracţiunii şi identificarea faptuitorilor.  +  Articolul 22Informatorii pot beneficia de recompense financiare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 23Abrogat.-----------Art. 23 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Capitolul V Cooperarea internaţionalaCooperarea internaţionala  +  Articolul 24 (1) Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public cooperează în mod direct şi nemijlocit, în condiţiile legii şi cu respectarea obligaţiilor decurgând din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, cu instituţiile având atribuţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniu. (2) Cooperarea care se organizează şi se desfăşoară, potrivit alin. (1), în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor transnationale săvârşite de grupuri infractionale organizate poate avea ca obiect, după caz, asistenţa judiciară internaţionala în materie penală, extrădarea, identificarea, blocarea, sechestrarea şi confiscarea produselor şi instrumentelor infracţiunii, desfăşurarea anchetelor comune, schimbul de informaţii, asistenţa tehnica sau de alta natura pentru culegerea şi analiza informaţiilor, formarea personalului de specialitate, precum şi alte asemenea activităţi.  +  Articolul 25 (1) În cadrul cooperării internaţionale în domeniul confiscării autorităţile competente, potrivit legii, iau măsuri pentru: a) primirea, transmiterea şi executarea deciziilor de confiscare ale autorităţilor competente străine, la cererea acestora, formulate în condiţiile legii; b) dispunerea confiscării bunurilor, în condiţiile prezentei legi, în cazul în care exista o solicitare în acest sens din partea unei autorităţi competente străine. (2) Instanţa poate dispune transmiterea bunurilor confiscate, conform prezentului articol, la autoritatea competentă străină care a formulat o cerere în condiţiile alin. (1), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) exista o solicitare formulată în acest sens de autoritatea competentă străină; b) bunurile care urmează să fie transmise acestei autorităţi sunt destinate să fie restituite persoanelor vătămate sau sa servească la justa despăgubire a acestora.  +  Articolul 26 (1) La solicitarea autorităţilor competente române sau ale altor state, pe teritoriul României se pot desfăşura anchete comune, în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor transnationale săvârşite de grupuri infractionale organizate. (2) Anchetele comune prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în baza tratatelor bilaterale sau multilaterale încheiate de autorităţile competente. (3) Reprezentanţii autorităţilor competente române pot participa la anchete comune desfăşurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislatiilor acestora.  +  Capitolul VI Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 27*)Articolul 17 din Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:"Art. 17. - (1) Organizarea sau efectuarea prelevarii ori transplantului de tesuturi sau organe umane, în scopul obţinerii vreunui profit din vânzarea acestora, constituie infracţiunea de trafic de tesuturi sau organe umane şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi cumpărarea de tesuturi sau organe umane în scopul revânzării în vederea obţinerii unui profit. (3) Tentativa se pedepseşte."--------------  +  Articolul 28Articolul 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 şi 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."  +  Articolul 29Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 70, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte."2. Articolul 71 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Racolarea, îndrumarea sau calauzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum şi organizarea acestor activităţi constituie infracţiunea de trafic de migranti şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este de natura a pune în pericol viaţa sau securitatea migrantilor ori a-i supune pe aceştia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani. (3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani. (4) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte."3. Articolul 72 se abroga.  +  Articolul 30Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârşeşte în mod repetat, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani."  +  Articolul 31Pentru acţiuni deosebite şi dovezi de înalt profesionalism lucrătorii din structurile specializate, constituite conform art. 12, pot fi recompensati.  +  Articolul 32Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalitatii organizate se asigura din bugetele Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 33Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 14 şi ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 678/2001, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 39.────────────────