ORDIN nr. 59 din 2 august 2013pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 august 2013    Având în vedere prevederile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data abrogării Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 2 august 2013.Nr. 59.  +  Anexa REGULAMENTprivind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, denumit în continuare Regulament, stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru racordarea instalaţiilor utilizatorilor la reţelele electrice de interes public pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.  +  Articolul 2 (1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi: a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi/sau de producere nou; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un loc de consum şi/sau de producere; c) utilizatorii la ale căror locuri de consum şi/sau de producere se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora. (2) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, un operator de reţea este considerat utilizator în relaţia cu operatorul reţelei electrice din amonte, la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţine. (3) Operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie titulari de licenţă, precum şi orice persoană care deţine o reţea electrică de distribuţie proprie amplasată pe domeniul public, au obligaţia să asigure racordarea instalaţiilor utilizatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. (4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere. (5) Certificarea îndeplinirii condiţiilor de racordare la reţea prevăzute într-un aviz tehnic de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de reţea.  +  Articolul 3 (1) Proiectarea şi executarea lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public se realizează de către persoane autorizate sau operatori economici atestaţi de autoritatea competentă potrivit legii. (2) Verificarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoane autorizate sau atestate de autoritatea competentă potrivit legii.  +  Capitolul II Terminologie şi abrevieri  +  Articolul 4 (1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament. (2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.  +  Capitolul III Solicitarea racordării la reţelele electrice sau a actualizării avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare  +  Articolul 5 (1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a) apariţia unui loc de producere nou; b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea. (2) Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii utilizatorului la locul de consum şi/sau de producere, ce necesită depăşirea puterii aprobate; b) modificarea unor elemente de natură tehnică sau administrativă ale locului de consum şi/sau de producere faţă de situaţia existentă la data emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv a certificatului de racordare, fără depăşirea puterii aprobate; c) modificarea instalaţiei de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere, fără schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitări ale utilizatorului; d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalaţia de utilizare şi evacuarea în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse. (3) Operatorii de distribuţie concesionari solicită operatorului de transport şi de sistem actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, în cazurile în care: a) depăşirea puterii aprobate necesită fie mărirea capacităţii staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem, fie realizarea sau amplificarea unei staţii de transformare de 110 kV/MT aparţinând operatorului de distribuţie concesionar, racordată într-o staţie de transformare aparţinând operatorului de transport şi de sistem; b) se retehnologizează linii de 110 kV şi/sau staţii de transformare de 110 kV/MT, care au cel puţin un punct de racordare în instalaţiile aparţinând operatorului de transport şi de sistem; c) este necesară realizarea unor linii electrice de distribuţie noi, racordate în staţiile operatorului de transport şi de sistem; d) sunt necesare lucrări suplimentare într-o staţie de transformare aparţinând operatorului de transport şi de sistem ca urmare a racordării de noi utilizatori sau aprobării unui spor de putere de către operatorul de distribuţie concesionar. (4) La preluarea unei reţele de distribuţie de către un alt operator de distribuţie, certificatele de racordare şi/sau avizele tehnice de racordare ale utilizatorilor reţelei îşi menţin valabilitatea, până la expirarea acestora. (5) În cazul unor modificări tehnice în instalaţiile operatorului de reţea, care generează modificări ale soluţiei de racordare precizate în avizul tehnic de racordare valabil sau în certificatul de racordare existent, operatorul de reţea actualizează gratuit şi din oficiu avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare. Actualizarea certificatelor de racordare se face în termen de maximum 30 de zile calendaristice, iar actualizarea avizelor tehnice de racordare valabile se face în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a avut loc modificarea tehnică în instalaţiile operatorului de reţea. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), la actualizarea avizelor tehnice de racordare valabile, valoarea tarifului de racordare prevăzut în avizul tehnic de racordare actualizat nu poate fi mai mare decât valoarea tarifului de racordare comunicat utilizatorului prin oferta iniţială de racordare făcută de operatorul de reţea, respectiv prin avizul tehnic de racordare iniţial. (7) În cazul unui loc de consum şi/sau de producere existent, lucrările ce se realizează din iniţiativa operatorului de reţea, de modificare a instalaţiei de racordare existente din amonte de punctul de delimitare stabilit în certificatul de racordare existent, se realizează pe cheltuiala operatorului de reţea. (8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile şi situaţiei în care modificările realizate din iniţiativa operatorului de reţea se referă la modificarea punctului de delimitare în amonte faţă de poziţia iniţială a acestuia.  +  Articolul 6 (1) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de consum şi/sau de producere, necesitând un spor de putere pentru evacuare şi/sau pentru consum: a) instalarea de generatoare noi, înlocuirea unor generatoare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a generatoarelor existente prin retehnologizare/modernizare; b) creşterea puterii solicitate din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, determinată de extinderea activităţii proprii, de dotarea suplimentară sau de racordarea, în condiţiile legii, a unui utilizator la reţelele proprii; c) dezvoltarea instalaţiilor unui operator de distribuţie existent. (2) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/sau de producere: a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale generatoarelor; b) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a instalaţiilor unui alt utilizator; c) reducerea puterii absorbite la un loc de consum în urma separării instalaţiilor unui alt consumator racordat iniţial la instalaţia sa; d) dezvoltarea în etape a activităţii utilizatorului necesitând etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. (3) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură administrativă, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/sau de producere şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică: a) schimbarea datelor de identificare a respectivului loc de consum şi/sau de producere din motive administrative respectiv schimbarea denumirii localităţii, a străzii, a numărului imobilului etc.; b) schimbarea titularului locului de consum şi/sau de producere prin preluarea obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere respectiv prin cumpărare, moştenire etc.; c) schimbarea denumirii utilizatorului.Dacă modificările prevăzute la lit. b) şi c) apar la locuri de consum şi/sau de producere racordate, certificatul de racordare nu se actualizează. (4) Modificarea instalaţiei de racordare, fără schimbarea puterii aprobate aferente unui loc de consum şi/sau de producere, poate fi solicitată pentru: a) modificarea punctului de delimitare a instalaţiilor; b) modificarea punctului de măsurare; c) creşterea gradului de continuitate a alimentării/evacuării asigurat de instalaţia de racordare; d) îndeplinirea unor condiţii privind alimentarea cu energie electrică ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea ori înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice;  +  Articolul 7 (1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de generatoare în incinta acestuia sunt: a) racordarea generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b) racordarea generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c) racordarea generatoarelor la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a generatoarelor se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea generatoarelor, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou, a cărui racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare.  +  Articolul 8 (1) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mari de 50 MW şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite mai mari de 50 MW se adresează de către solicitanţi operatorului de transport şi de sistem. (2) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, în funcţie de amplasarea acestora faţă de reţelele de distribuţie existente, se adresează de către solicitanţi, după caz: a) operatorului de distribuţie concesionar din zona respectivă; b) altui operator de distribuţie care deţine în apropierea locului de producere sau de consum o reţea electrică de distribuţie. (3) Cererea de actualizare a certificatului de racordare sau a avizului tehnic de racordare se adresează operatorului de reţea la care sunt racordate sau urmează să se racordeze instalaţiile utilizatorului.  +  Capitolul IV Etapele procesului de racordare la reţelele electrice  +  Articolul 9Pentru realizarea racordării instalaţiilor unui utilizator la reţeaua electrică de interes public se parcurg, după caz, următoarele etape, în ordine cronologică: a) etapa preliminară de documentare şi informare a utilizatorului; b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de reţea şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare; c) stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de reţea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare; d) încheierea contractului de racordare între operatorul de reţea şi utilizator; e) realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; f) punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe, etapă care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori; g) emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare a locului de consum şi/sau de producere; h) punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.  +  Secţiunea 1 Etapa preliminară de documentare şi informare a utilizatorului  +  Articolul 10 (1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia. (2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de reţea este obligat să transmită solicitantului informaţii generale privind: a) necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situaţie se indică documentaţia şi datele necesare emiterii avizului de amplasament; b) posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi/sau de producere; c) etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de consum şi/sau de producere; d) acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de reţea, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare; e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de reţea, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii scrise a acestuia. (4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare a utilizatorului nu este obligatorie pentru utilizator.  +  Secţiunea a 2-a Depunerea cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare şi a documentaţiei aferente  +  Articolul 11 (1) Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare se face pentru fiecare loc de consum şi/sau de producere, indiferent de perioada de timp solicitată pentru racordare şi de mărimea puterii absorbite sau evacuate, potrivit situaţiilor prevăzute la art. 5 şi 6. (2) Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia să adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică, respectiv modificarea celei existente. (3) În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), solicitarea actualizării avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare se face în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data producerii modificării.  +  Articolul 12 (1) Solicitantul adresează cererea de racordare/cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare potrivit art. 8, prin una dintre următoarele modalităţi: a) direct; b) prin împuternicit în numele şi pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de specialitate; c) prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici. (2) Cererea şi documentaţia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea.  +  Articolul 13Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) datele de identificare a locului de consum şi/sau de producere; b) datele de identificare a utilizatorului şi, dacă este cazul, a împuternicitului, a proiectantului de specialitate al instalaţiei de utilizare sau a furnizorului de energie electrică care adresează cererea; c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice; d) data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere; e) datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului de consum şi/sau de producere se face etapizat; f) pentru un loc de consum, puterea instalată, puterea maxim simultan absorbită şi evoluţia acestora conform etapelor de dezvoltare; g) pentru un loc de producere, puterea instalată totală şi evoluţia acesteia conform etapelor de dezvoltare; h) cerinţe specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de măsurare a energiei electrice sau informaţii pentru stabilirea acestuia, dacă este cazul; i) cerinţe tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentării, pentru a fi avute în vedere la stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică, dacă este cazul; j) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii în copie; k) lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii, conform cerinţelor de la art. 14.  +  Articolul 14 (1) Pentru un loc de consum şi/sau de producere nou, documentaţia anexată cererii de racordare cuprinde, în funcţie de categoria de utilizator, următoarele documente: a) avizul de amplasament în copie, dacă este cazul; b) datele tehnice şi energetice caracteristice locului de consum şi/sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conţinute în Avizele tehnice de racordare - conţinut cadru, aprobate de autoritatea competentă; c) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalaţia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie; d) planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/sau de producere; e) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; f) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; g) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice; h) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia; i) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale. (2) Pentru un loc de consum şi/sau de producere pentru racordarea căruia există un aviz tehnic de racordare sau un certificat de racordare valabil, documentaţia anexată cererii de actualizare a acestuia cuprinde, după caz: a) documentele menţionate la alin. (1), în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1); b) descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară şi, după caz, documente prevăzute la alin. (1) corespunzătoare speţei respective, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2); c) în copie, actele doveditoare ale încadrării în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3); d) memoriu explicativ privind necesitatea modificării instalaţiei de racordare şi documente care să susţină această cerere, în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (4).  +  Articolul 15.Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.  +  Articolul 16 (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. (2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă din punct de vedere al cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop. (3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2). (4) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică  +  Articolul 17 (1) Soluţia de racordare se stabileşte de către operatorul de reţea prin fişă de soluţie sau studiu de soluţie, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat de autoritatea competentă. (2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie sunt incluse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.  +  Articolul 18 (1) Studiul de soluţie se elaborează pe bază de contract încheiat între operatorul de reţea şi utilizator. (2) Operatorul de reţea transmite utilizatorului propunerea de contract pentru elaborarea studiului de soluţie semnată, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete conform prevederilor art. 14, în cazul în care soluţia de racordare se stabileşte, conform regulamentului prevăzut la art. 17 alin. (1), pe baza unui studiu de soluţie. (3) Studiul de soluţie se plăteşte de solicitant, costurile pentru realizarea acestuia stabilindu-se de operatorul de reţea pe bază de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurenţe. În cazul în care, ulterior încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai mici decât cele prevăzute în contract, diferenţa rezultată se restituie utilizatorului de către operatorul de reţea. (4) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen de maximum 3 luni în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune, calculat de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie. În situaţii deosebite, justificate de necesitatea efectuării unor analize suplimentare faţă de conţinutul uzual al studiului de soluţie prevăzut în cadrul reglementărilor specifice aprobate de autoritatea competentă, ca urmare a unor particularităţi ale utilizatorului şi/sau ale reţelei, operatorul de reţea poate solicita în propunerea de contract un termen pentru elaborare şi avizare mai mare, care nu poate depăşi 6 luni pentru racordarea la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv 2 luni pentru racordarea la o reţea de medie sau joasă tensiune. Această propunere trebuie justificată în cadrul propunerii de contract. (5) În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval de maximum două luni de la comunicarea de către operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat conform reglementărilor în vigoare. (6) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (5), se consideră că soluţiile de racordare prevăzute în studiul de soluţie şi-au încetat valabilitatea, iar cererea de racordare se clasează. (7) Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de racordare este valabilă numai dacă este înscrisă în avizul tehnic de racordare.  +  Articolul 19 (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a colabora cu utilizatorul pentru stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică cea mai avantajoasă pentru utilizator din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând seama de: a) interesele justificate ale utilizatorului care solicită racordarea; b) cerinţele tehnice privind utilizarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei electrice; c) necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport sau de distribuţie prestat pentru toţi utilizatorii din zonă. (2) Un utilizator nu poate fi racordat la o anumită tensiune nominală sau într-un anumit punct al reţelei, considerate de utilizator a fi cele mai avantajoase din punct de vedere economic, dacă acest lucru afectează siguranţa sistemului electroenergetic naţional prin nerespectarea normelor tehnice sau a standardelor de performanţă privind calitatea serviciului de transport/distribuţie al/a energiei electrice. (3) Racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi de producere nu trebuie să conducă, prin puterea evacuată, la creşterea pierderilor de energie în reţeaua electrică faţă de nivelul pierderilor în regimul normal anterior cu mai mult decât un procent stabilit în mod justificat de operatorul de reţea şi care va fi prevăzut în procedurile proprii de racordare a utilizatorilor elaborate de operatorul de reţea. (4) În situaţia în care una sau mai multe soluţii stabilite în studiul de soluţie prevăd lucrări de întărire a reţelei electrice, în studiul de soluţie se analizează şi se prezintă, pentru fiecare asemenea soluţie în parte, valoarea puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire.  +  Articolul 20 (1) Pentru racordarea prin linie electrică directă a unui loc de consum al unui utilizator, este necesar acordul operatorului de distribuţie concesionar din zona geografică în care este amplasat locul de consum respectiv. (2) Obligaţia de a solicita acordul prevăzut la alin. (1) revine utilizatorului care solicită racordarea. (3) Corelativ obligaţiei prevăzute la alin. (2), utilizatorul are dreptul de a obţine acordul operatorului de distribuţie concesionar. (4) Operatorul de distribuţie concesionar din zona geografică în care este amplasat locul de consum respectiv poate refuza acordul solicitat în condiţiile alin. (1) numai în cazul în care acesta prezintă utilizatorului o soluţie de racordare la reţeaua de interes public printr-o instalaţie diferită de o linie directă, în condiţii tehnice şi economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordării. (5) Colaborarea între factorii implicaţi în racordarea prin linie directă, conform prezentului articol, se realizează în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 21 (1) Operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem colaborează pentru avizarea studiului de soluţie şi pentru stabilirea celei mai avantajoase soluţii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare: a) în cazul în care studiul de soluţie pentru racordarea unui loc de producere cu puterea instalată totală mai mare de 10 MW prevede cel puţin o variantă pentru racordarea la reţeaua electrică de distribuţie; b) în cazul locurilor de consum care se racordează la reţeaua electrică de distribuţie cu tensiunea de 110 kV; c) în cazul în care studiul de soluţie pentru racordarea unui loc de producere sau de consum prevede cel puţin o variantă pentru racordarea pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem; d) în cazul în care studiul de soluţie pentru racordarea unui loc de producere sau de consum prevede mai multe variante, dintre care cel puţin una la reţeaua electrică de transport şi cel puţin una la reţeaua electrică de distribuţie. (2) Colaborarea dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi ale art. 5 alin. (3) se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 22 (1) Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc de comun acord de către operatorul de reţea şi utilizator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de către operatorul de reţea şi să se evite amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale. (3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se poate stabili în amonte de limita de proprietate în situaţia în care, după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalaţiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. (5) Succesorii legali ai operatorului de reţea beneficiază de drepturile rezultate în condiţiile alin. (4) în favoarea operatorului de reţea, pe durata de existenţă a instalaţiilor respective. (6) În cazul în care, la cererea utilizatorului, prin excepţie de la prevederile alin. (2), punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate, reţeaua electrică deţinută de utilizator va fi amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor şi prin urmare utilizatorul este obligat: a) să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b) să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. (7) În situaţia racordării de noi utilizatori la instalaţia de racordare realizată pentru un prim utilizator, acesta primeşte o compensaţie bănească din partea următorilor utilizatori racordaţi în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare. Valoarea acestei compensaţii se stabileşte de operatorul de reţea, în baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă. (8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor care aparţin operatorului de reţea de cele ale utilizatorului. (9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare şi alte aspecte privind racordarea la reţeaua electrică a locuinţelor individuale, ansamblurilor de locuinţe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune şi a locurilor de producere care se racordează la reţele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la prezentul regulament.  +  Articolul 23Schimbarea punctului de delimitare se poate face prin transmiterea dreptului de proprietate asupra unor capacităţi energetice, în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare  +  Articolul 24Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului.  +  Articolul 25 (1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de reţea la reţeaua căruia se racordează instalaţiile utilizatorului, conform soluţiei de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 17. (2) Operatorii de distribuţie, cu excepţia operatorilor de distribuţie concesionari, emit avize tehnice de racordare utilizatorilor numai după obţinerea de la operatorul reţelei electrice din amonte fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare proprii ce conţin condiţiile tehnico-economice de racordare suplimentare, ca urmare a solicitării de actualizare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) şi b), în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau alin. (2) lit. b).  +  Articolul 26 (1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie. (2) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3). (3) Pentru cazurile în care emiterea avizului tehnic de racordare la reţelele electrice se face pe baza unui studiu de soluţie, termenul pentru transmiterea acestuia către solicitant este de maximum 10 zile calendaristice calculat fie de la data transmiterii de către operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4), în situaţia în care prin studiu s-a stabilit o singură soluţie de racordare, fie de la data comunicării în scris de către utilizator a opţiunii pentru una din soluţii în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5). (4) În situaţiile în care emiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distribuţie se face cu consultarea operatorului de transport şi de sistem, termenul reglementat pentru transmiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distribuţie solicitantului se prelungeşte cu perioada scursă până la primirea punctului de vedere al operatorului de transport şi de sistem, dar nu cu mai mult de 30 de zile calendaristice. (5) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere sau de actualizare a avizului tehnic de racordare.  +  Articolul 27 (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. (2) Refuzul prevăzut la alin. (1) trebuie bazat pe criterii obiective, justificate din punct de vedere tehnic şi economic. Criteriile respective se prevăd în procedurile proprii privind racordarea la reţea elaborate de operatorii de reţea.  +  Articolul 28 (1) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de reţea conţine condiţiile tehnico - economice de racordare la reţea, respectiv, după caz, următoarele elemente: a) puterea aprobată pentru consum şi/sau evacuare şi evoluţia în timp a acesteia; b) pentru locurile de producere, puterea instalată totală şi evoluţia în timp a acesteia; c) pentru locurile de producere, justificarea diferenţei dintre puterea instalată totală şi puterea aprobată pentru evacuare în reţea, în cazul în care diferenţa respectivă a rezultat ca necesară; d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă; e) obligaţiile solicitantului de îndeplinire a unor condiţii specifice pentru racordare, inclusiv cele privind realizarea probelor pentru punerea în funcţiune prevăzute de reglementările tehnice în vigoare; f) cerinţele de monitorizare şi de reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele informatice de monitorizare, comandă şi achiziţie de date (SCADA) şi de telecomunicaţii; g) datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării; h) tariful de racordare; i) valoarea şi forma garanţiei prevăzute la art. 31; j) nivelul de continuitate în funcţionare a reţelei electrice în punctul de delimitare; k) obligaţiile solicitantului legate de participarea sa la menţinerea siguranţei în funcţionare a SEN şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia; l) cerinţe şi condiţii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi de sistem sau către operatorii de distribuţie; m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică; n) obligaţia încheierii convenţiei de exploatare, la solicitarea operatorului de reţea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, urmărirea consumului şi reducerea acestuia în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea SEN; o) cerinţe pentru echipamentele principale de măsurare, control, protecţie şi automatizare din instalaţiile utilizatorului; p) cerinţe privind structura şi locul de montare ale echipamentelor de măsurare a energiei electrice; q) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare; r) alte condiţii, în funcţie de cerinţele specifice solicitantului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor electrice existente sau impuse de normele în vigoare la data emiterii avizului. (2) Operatorul de reţea este obligat să respecte la emiterea avizului tehnic de racordare conţinutul-cadru aprobat de autoritatea competentă, în funcţie de categoria de utilizator.  +  Articolul 29În cazul deteriorării sau pierderii avizului tehnic de racordare de către utilizator, la cererea acestuia, operatorul de reţea este obligat să emită un duplicat în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 30Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare, inclusiv emiterea unui duplicat, se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 31 (1) În situaţia emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum şi/sau de producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum şi/sau de producere respectiv, operatorul de reţea solicită în condiţiile prezentului regulament, prin avizul tehnic de racordare, ca utilizatorul să constituie o garanţie financiară în favoarea sa, dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării. (2) Valoarea garanţiei prevăzute la alin. (1) reprezintă un procent din valoarea tarifului de racordare. (3) În condiţiile prevăzute la alin. (1), valoarea şi forma garanţiei financiare se înscriu în avizul tehnic de racordare şi în contractul de racordare. (4) În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia se constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de racordare conform prevederilor alin. (3) anterior încheierii contractului de racordare, în cel mult 3 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară în termenul prevăzut în contractul de racordare. (5) Operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită de utilizator, în conformitate cu prevederile contractului de racordare, în situaţiile în care respectivul utilizator nu îşi îndeplineşte oricare din următoarele obligaţii asumate prin contractul de racordare: a) obligaţii referitoare la condiţiile şi termenele de achitare a tarifului de racordare; b) obligaţii referitoare la realizarea instalaţiei de utilizare şi predarea la operatorul de reţea a dosarului instalaţiei de utilizare; c) obligaţii referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere, respectiv a evoluţiei în timp a puterii aprobate pentru consum şi/sau evacuare. (6) Suplimentar situaţiilor prevăzute la alin. (5), în cazul unui loc de producere, operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentaţiei complete prevăzute la art. 36, în termenul de valabilitate al avizului tehnic de racordare. (7) Garanţia financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului la apariţia uneia din următoarele situaţii: a) la încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare care conţine valoarea şi forma garanţiei respective, inclusiv ca urmare a emiterii certificatului de racordare pentru puterea finală aprobată prin aviz, cu excepţia situaţiei în care garanţia se execută conform prevederilor alin. (5); b) la rezilierea contractului de racordare, cu excepţia rezilierii în situaţiile prevăzute la alin. (5); c) la achitarea costului care revine operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei electrice din amonte de punctul de racordare în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (3) lit. d). (8) Sumele încasate ca urmare a executării garanţiilor financiare se constituie venit din contribuţii financiare al operatorului de reţea, ce poate fi utilizat numai pentru finanţarea ori cofinanţarea lucrărilor de întărire a reţelelor electrice de interes public, necesare racordării utilizatorilor. (9) Lucrările de întărire finanţate conform alin. (7) trebuie să fie cuprinse în planul de investiţii al operatorului de reţea, aprobat în prealabil de autoritatea competentă.  +  Articolul 32Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea finală aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la art. 33.  +  Articolul 33 (1) Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a) în termen de 3 luni de la emitere, pentru locurile de producere sau pentru locurile de consum şi de producere cu o putere aprobată totală pentru evacuare mai mare de 1 MW, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute în avizul tehnic de racordare; b) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; c) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat; d) la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de construire sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare; e) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotarâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (2) Actualizarea avizului tehnic de racordare nu atrage prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b).  +  Secţiunea a 5-a Încheierea contractului de racordare  +  Articolul 34După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.  +  Articolul 35Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.  +  Articolul 36 (1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cerere următoarele documente: a) copia avizului tehnic de racordare; b) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; c) autorizaţia de construire în termen de valabilitate pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv sau, în cazul construcţiilor existente, actul de proprietate ori orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă, în copie; d) documente care dovedesc constituirea garanţiei financiare în favoarea operatorului de reţea, cu forma şi valoarea precizate în avizul tehnic de racordare, în cazul unui loc de producere. (2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare. (3) Documentul prevăzut la alin. (2) se obţine de către: a) operatorul de reţea; b) utilizator, în cazul în care operatorul de reţea îl împuterniceşte în acest sens, indicându-i conţinutul, respectiv obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2), în legătură cu amplasarea de către operatorul de reţea a instalaţiei de racordare. (4) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului cadru de racordare aprobat de autoritatea competentă.  +  Articolul 37 (1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator conform cerinţelor de la art. 36. (2) În cazul în care, la solicitarea utilizatorului, operatorul împreună cu utilizatorul convin modificări la propunerea de contract prevăzută la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului contractul de racordare semnat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.  +  Articolul 38 (1) În cazul în care, pentru racordarea unui loc de producere sau de consum sunt necesare lucrări de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori lucrări de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se realizează pe cheltuiala utilizatorului, prin încheierea cu operatorul de reţea a unui contract pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, conform prevederilor Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată de autoritatea competentă. (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se fac de către operatorul de reţea ca titular de investiţie, conform reglementărilor în vigoare. La realizarea acestor lucrări, operatorul de reţea are obligaţia să menţină componentele reţelei şi echipamentele electroenergetice existente care pot fi utilizate în continuare, inclusiv pe cele ce pot fi demontate şi remontate. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalaţiilor electrice de distribuţie existente conduc la apariţia de capacităţi energetice noi, costurile pentru realizarea capacităţilor energetice noi se achită de utilizator, urmând ca acestea să îi fie returnate de către operatorul de distribuţie printr-o modalitate convenită între părţi şi prevăzută în cadrul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă încheiat între utilizator şi operatorul de distribuţie. (4) Lucrările prevăzute la alin. (1) se execută anterior încheierii contractului de racordare. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care lucrările de deviere sunt condiţionate sau sunt în legătură cu realizarea instalaţiei de racordare, cele două categorii de lucrări se corelează prin etapizări corespunzătoare prevăzute în contractul de racordare.  +  Articolul 39 (1) În condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului de reţea, sunt necesare următoarele documente: a) actul care atestă dreptul de folosinţă al operatorului de reţea asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi/sau b) convenţia pentru exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate de capacităţile energetice. (2) Pentru obţinerea documentelor prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea poate împuternici utilizatorul să încheie, în numele şi pe seama sa, cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice, convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operatorul de reţea a respectivelor drepturi. (3) Utilizatorul suportă din surse proprii contravaloarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la alin. (1). (4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului de reţea, utilizatorul are obligaţia să obţină toate avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului.  +  Articolul 40După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea instalaţiei de racordare; b) obţine autorizaţia de construire pentru instalaţia de racordare; c) realizează construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; d) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; e) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.  +  Secţiunea a 6-a Contractarea şi executarea lucrărilor, recepţionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare  +  Articolul 41Pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări: a) lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării; b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; c) lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare.  +  Articolul 42 (1) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. a), necesare în cazul unui loc de producere sau a unui loc de consum şi de producere, în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru evacuare prin avizul tehnic de racordare, se realizează de către operatorul de reţea. Titularul avizului tehnic de racordare contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cota sa de participare fiind inclusă în tariful de racordare stabilit în conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor de racordare aprobată de autoritatea competentă. (2) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. a), necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizează de către operatorul de reţea, pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 43 (1) Dacă operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. a) până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, operatorul de reţea are obligaţia să comunice acest lucru solicitantului în oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de racordare, informându-l cu privire la motivele întârzierii şi termenele posibile de realizare a lucrărilor respective. Avizul tehnic de racordare trebuie să conţină, în cadrul tabelului cu evoluţia puterii aprobate, puterea maximă care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire. (2) Informaţia prevăzută la alin. (1) trebuie să fie comunicată utilizatorului din prima etapă a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10, atunci când acest lucru este posibil, precum şi prin studiul de soluţie în situaţia în care, conform reglementărilor, soluţia de racordare se stabileşte prin studiu de soluţie. (3) În condiţiile prevăzute la alin. (1), titularul avizului tehnic de racordare poate opta pentru una dintre următoarele variante: a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv; b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv până la data indicată de operatorul de reţea ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea; c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată prin avizul tehnic de racordare; d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în situaţia în care motivul întârzierii se datorează faptului că în programul de investiţii al operatorului de reţea nu este prevăzută cota sa de participare la finanţare, cu recuperarea ulterioară a acestora de la operatorul de reţea. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), utilizatorul şi operatorul de reţea încheie contractul de racordare cu obligaţia operatorului de reţea de a realiza lucrările de întărire la termenul comunicat şi asumat prin avizul tehnic de racordare. (5) Operatorul de reţea este obligat să restituie utilizatorului contravaloarea cheltuielilor efectuate de acesta în condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. d), modalitatea de restituire fiind convenită între părţi. În contractul de racordare se prevede atât costul lucrărilor de întărire suportate de utilizator în condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. d), cât şi modalitatea de returnare a acestor cheltuieli de către operatorul de reţea.  +  Articolul 44 (1) Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiilor, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) şi b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament racordat la reţeaua de joasă tensiune, termenul total pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare. (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările din categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) şi b) cu personal propriu sau încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul de lucrări pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către utilizator. Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. (6) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea a contractului de execuţie, inclusiv în cazul prevăzut la alin. (4). (7) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (8) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (6) respectă prevederile unui ghid de conţinut aprobat de autoritatea competentă. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20% din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor.  +  Articolul 45Realizarea lucrărilor din categoria corespunzătoare art. 41 lit. c) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala lui.  +  Articolul 46 (1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2) Aceste instalaţii rămân în patrimoniul operatorului de reţea şi sunt folosite ulterior pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7). (3) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor de către executant.  +  Secţiunea a 7-a Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe  +  Articolul 47 (1) După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, la solicitarea utilizatorului însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 48, operatorul de reţea pune sub tensiune cu caracter provizoriu, pentru perioada de probe, instalaţiile electrice ale utilizatorului. (2) Punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice ale utilizatorului este condiţionată de realizarea lucrărilor de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor contractului de racordare. (3) Punerea sub tensiune prevăzută la alin. (1) se face cu scopul şi strict pentru perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului. (4) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de către operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile unei proceduri elaborate de operatorul de transport şi de sistem şi avizate de autoritatea competentă, cu respectarea programului de punere sub tensiune propus de utilizator şi avizat de operatorul de reţea. (5) Parcurgerea etapei de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe este obligatorie în cazul în care, în conformitate cu prevederile normelor tehnice aprobate de autoritatea competentă, sunt necesare probe la locul de consum şi/sau de producere. În această situaţie, operatorul de reţea precizează în avizul tehnic de racordare condiţia de realizare a probelor şi menţionează în cadrul contractului de racordare etapa de punere sub tensiune pe perioada de probe. (6) În situaţia în care etapa de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru realizarea probelor nu este prevăzută în contractul de racordare şi aceasta nu se parcurge, procesul de racordare continuă cu emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare în condiţiile prevăzute în Secţiunea a 8-a, finalizându-se prin punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare conform prevederilor Secţiunii a 9-a.  +  Articolul 48Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adresează operatorului de reţea o cerere însoţită de următoarele documente: a) dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 54, mai puţin documentele care atestă realizarea unor probe/încercări/teste care se fac cu tensiune din reţeaua operatorului; b) datele tehnice menţionate în procedura prevăzută la art. 47 alin. (4); c) raportul privind stadiul lucrărilor de integrare a capacităţii energetice în sistemele de monitorizare ale operatorului de transport şi de sistem şi/sau ale operatorului de distribuţie; d) graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor; e) contractul de furnizare de energie electrică şi, dacă este necesar conform reglementărilor în vigoare, contractul pentru transportul sau distribuţia energiei electrice, încheiate pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare.  +  Articolul 49Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada prevăzută la art. 47 alin. (3), până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 luni de la data primei puneri sub tensiune.  +  Secţiunea a 8-a Emiterea/actualizarea certificatului de racordare  +  Articolul 50 (1) Emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare pentru un loc de consum şi/sau de producere este condiţionată de respectarea datelor tehnice şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv. (2) În situaţia unui loc de consum şi/sau de producere care se dezvoltă în etape, operatorul de reţea emite succesiv certificate de racordare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv, cu anularea certificatului de racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară.  +  Articolul 51 (1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare. (2) În cazul în care dosarul instalaţiei de utilizare nu este depus până la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, termenul prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data depunerii acestuia. (3) Emiterea certificatului de racordare este condiţionată de realizarea lucrărilor de întărire necesare consumului la puterea aprobată pentru etapa de dezvoltare a locului de consum pentru care se emite certificatul de racordare, conform contractului de racordare. (4) În situaţia în care utilizatorul s-a adresat operatorului de reţea prin furnizorul de energie electrică, operatorul de reţea transmite furnizorului o copie a certificatului de racordare în cadrul termenului prevăzut la alin. (1). (5) Pentru locurile de consum temporare nu se emit certificate de racordare. Contractul de furnizare/distribuţie/transport încheiat pentru un loc de consum temporar, pe perioadă determinată, are ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare.  +  Articolul 52 (1) Pentru un loc de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare. (2) În cazul în care documentele pe care trebuie să le depună utilizatorul conform alin. (1) nu sunt depuse de acesta până la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, termenul prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data depunerii acestora. (3) Emiterea certificatului de racordare este condiţionată de realizarea lucrărilor de întărire necesare în vederea evacuării puterii aprobate pentru etapa de dezvoltare a locului de producere pentru care se emite certificatul de racordare, conform prevederilor contractului de racordare.  +  Articolul 53 (1) Emiterea certificatului de racordare pentru un loc de consum şi/sau de producere de către operatorul de reţea se face din oficiu, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului. (2) Emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare în termenul prevăzut, după caz, la art. 51 sau la art. 52 este o obligaţie a operatorului de reţea prevăzută în contractul de racordare.  +  Articolul 54 (1) Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente: a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune; b) procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare; c) documente care confirmă efectuarea verificărilor/probelor/încercărilor/testelor conform normelor în vigoare. (2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dosarul instalaţiei de utilizare cuprinde, după caz, şi următoarele documente: a) schema monofilară a instalaţiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puţin la nivel de interfaţă cu instalaţia de racordare, staţia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora; b) schema de racordare la reţeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de reţea, dacă există surse proprii. (3) În situaţia unei instalaţii de utilizare complexe, operatorul de reţea are dreptul să solicite expertize tehnice, caz în care documentaţia tehnică va cuprinde şi rapoartele de expertiză aferente. (4) La cererea motivată a operatorului de reţea, utilizatorul are obligaţia de a comanda expertiza prevăzută la alin. (3) şi de a suporta costul acesteia. Dacă raportul de expertiză atestă faptul că instalaţia de utilizare era corespunzătoare sau dacă expertiza cerută este suplimentară verificărilor prevăzute de normele în vigoare, costul expertizei se suportă de către operatorul de reţea.  +  Articolul 55 (1) Certificatul de racordare, emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare. Certificatul de racordare conţine, după caz, următoarele: a) datele de identificare a locului de consum şi/sau de producere; b) datele energetice ale generatoarelor; c) puterea aprobată pentru evacuare şi/sau consum; d) pentru locurile de producere, puterea instalată totală; e) descrierea soluţiei de racordare, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare şi a punctului de măsurare; f) cerinţele de monitorizare şi de reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele informatice de monitorizare, comandă şi achiziţie de date (SCADA) şi de telecomunicaţii; g) datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării; h) nivelul de continuitate în funcţionare a reţelei electrice în punctul de delimitare; i) obligaţiile solicitantului legate de participarea sa la menţinerea siguranţei în funcţionare a SEN şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia; j) cerinţe şi condiţii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi de sistem sau către operatorii de distribuţie; k) date privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică; l) caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare, control, protecţie şi automatizare din instalaţiile utilizatorului; m) structura şi locul de amplasare ale echipamentelor de măsurare; n) informaţii privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligaţia să le încheie în scopul punerii sub tensiune finale a instalaţiei de utilizare şi referitoare la termenul maxim în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală; o) durata de valabilitate a certificatului de racordare; p) alte date tehnice considerate necesare de către operatorul de reţea. (2) Certificatul de racordare se emite pentru un loc de consum şi/sau de producere şi nu prevede numele titularului acestuia.  +  Articolul 56În cazul deteriorării sau pierderii certificatului de racordare de către utilizator, la cererea acestuia, operatorul de reţea este obligat să emită un duplicat în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cererea de emitere a unui duplicat trebuie însoţită de copia cărţii de identitate sau de copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului ori a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente şi de actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului care constituie locul de producere sau de consum.  +  Articolul 57 (1) Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de reţea se face gratuit. (2) Actualizarea certificatului de racordare şi emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 58Certificatul de racordare constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuţia/furnizarea energiei electrice.  +  Articolul 59 (1) Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere. (2) În cazul modificării de către utilizator a datelor tehnice şi energetice ale locului de consum şi/sau de producere fără actualizarea în condiţiile prezentului regulament a certificatul de racordare emis, certificatul de racordare nu mai este valabil.  +  Articolul 60În situaţia înregistrării unei cereri de actualizare a certificatului de racordare, operatorul de reţea întreprinde, după caz, una dintre următoarele acţiuni: a) actualizează certificatul de racordare, în cazul în care modificările de la locul de producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare; b) emite un aviz tehnic de racordare, în cazul în care cererea utilizatorului implică îndeplinirea unor condiţii tehnico-economice de racordare la reţea suplimentare; certificatul de racordare se actualizează după îndeplinirea condiţiilor din avizul tehnic de racordare.  +  Articolul 61 (1) În cazul unor modificări tehnice în instalaţiile utilizatorului care necesită lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordare este necesară parcurgerea etapelor prevăzute la art. 9, începând cu etapa de stabilire a noii soluţii de racordare şi emiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de reţea. Operatorul de reţea are obligaţia de a respecta termenele prevăzute de prezentul regulament în cadrul fiecărei etape de racordare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea. (3) În cazurile în care nu se realizează modificări ale instalaţiilor electrice din aval de punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordare nu este necesară depunerea la operatorul de reţea a dosarului instalaţiei de utilizare.  +  Articolul 62 (1) La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/centralei conform normelor tehnice în vigoare. (3) Transmiterea către solicitant a certificatului de racordare actualizat este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.  +  Articolul 63În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator.  +  Secţiunea a 9-a Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor de utilizare  +  Articolul 64 (1) Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice ale utilizatorilor se face de către operatorul de reţea după emiterea certificatului de racordare şi încheierea de către utilizator a contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru locurile de consum temporare, punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice ale utilizatorilor se face de către operatorul de reţea după depunerea de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi încheierea de către utilizator a contractului pentru furnizarea energiei electrice. (3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare. (4) Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. (5) Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice ale utilizatorilor în termenul prevăzut, după caz, la alin. (3) sau alin. (4) este o obligaţie a operatorului de reţea prevăzută în contractul de racordare.  +  Articolul 65Utilizatorii au obligaţia să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat conform prevederilor legale sau prin operatori economici atestaţi conform legii.  +  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 66 (1) Operatorii de reţea organizează activitatea privind racordarea utilizatorilor la reţea pe baza procedurilor proprii, potrivit prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) elaborate de operatorul de transport şi de sistem şi de operatorii de distribuţie concesionari, care conţin prevederi referitoare la utilizatori, inclusiv cele care stabilesc costurile de realizare a lucrărilor de întărire a reţelei electrice din amonte de punctul de racordare şi/sau condiţiile de constituire, încetare şi executare a garanţiilor financiare prevăzute la art. 31, se avizează de autoritatea competentă. (3) Operatorii de reţea organizează un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare la reţelele electrice, prin publicare pe pagina web proprie şi prin afişare la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu utilizatorii de extrase din procedurile proprii, precizând cum, când şi cui trebuie să se adreseze utilizatorii pentru obţinerea avizului tehnic de racordare, lista centrelor de relaţii cu utilizatorii cu menţionarea programului de lucru, a datelor de contact, inclusiv a numerelor de telefon, formulare de cereri, lista documentelor care trebuie anexate cererii, tarifele percepute, lista proiectanţilor şi executanţilor atestaţi, precum şi alte informaţii privind procesul de racordare. (4) Operatorii de distribuţie au obligaţia de a organiza centre teritoriale de relaţii cu utilizatorii la distanţe rezonabile pentru aceştia. Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a organiza centre teritoriale de relaţii cu utilizatorii de regulă în fiecare municipiu situat în zona acoperită de contractul de concesiune, dar astfel încât utilizatorii să nu fie nevoiţi să parcurgă o distanţă mai mare de 50 km până la un centru teritorial. (5) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari completează, modifică şi transmit autorităţii competente în vederea avizării, procedurile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 67 (1) La cerere, operatorii de reţea pun la dispoziţie utilizatorilor spre consultare documentaţia folosită la fundamentarea soluţiei de racordare. (2) Datele tehnice prevăzute la alin. (1) au caracter de confidenţialitate.  +  Articolul 68Nerespectarea de către operatorii de reţea a termenelor prevăzute în prezentul regulament se încadrează în faptele prevăzute la art. 93 alin. (1) punctul 11 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care se sancţionează conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.  +  Articolul 69Valoarea procentului prevăzut la art. 31 alin. (2) se stabileşte de operatorul de reţea în funcţie de necesarul de lucrări de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului este egală cu 20 % până la data de 31.12.2014, urmând ca aceasta să se revizuiască anual, la propunerea operatorilor de reţea justificată de evoluţia costurilor cu racordarea noilor utilizatori.  +  Articolul 70 (1) Operatorii de reţea emit utilizatorilor certificate de racordare potrivit prezentului regulament începând cu data de 01.01.2014. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, operatorii de distribuţie concesionari vor solicita operatorului de transport şi de sistem emiterea de certificate de racordare pentru instalaţiile existente deţinute de operatorii de distribuţie concesionari, corespunzătoare capacităţilor instalaţiilor existente. (3) Operatorul de transport şi de sistem va emite certificate de racordare pentru instalaţiile existente deţinute de operatorii de distribuţie concesionari în termen de 6 luni de la data solicitării prevăzute la alin. (2). (4) Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să transmită operatorului de transport şi de sistem lunar, până în data de 10 a fiecărei luni: a) copii după toate avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere având o putere aprobată pentru evacuare în reţea mai mare de 5 MW; b) un tabel cu informaţii privind avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere având o putere aprobată pentru evacuare în reţea mai mică sau egală cu 5 MW; c) un tabel cu informaţii privind contractele de racordare încheiate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere, indicându-se pentru fiecare contract de racordare cel puţin următoarele: numărul şi data încheierii contractului, puterea aprobată pentru evacuare, data prevăzută pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor utilizatorului, numărul avizului tehnic de racordare anexat contractului şi data emiterii acestuia. (5) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia să publice şi să actualizeze cel puţin o dată pe lună situaţia avizelor tehnice de racordare şi a certificatelor de racordare emise pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere, indiferent de puterea aprobată pentru evacuare în reţea, indicând data ultimei actualizări a informaţiilor şi, pentru fiecare document, data emiterii acestuia şi data până la care este valabil, denumirea locului de producere, puterea aprobată pentru evacuare, data şi numărul contractului de racordare dacă este cazul.  +  Articolul 71În procesul de actualizare a avizelor tehnice de racordare emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, conţinutul acestora se corelează şi cu prevederile art. 28.  +  Articolul 72În cazul locurilor de consum şi/sau de producere ale căror instalaţii de utilizare au fost puse sub tensiune de către operatorul de reţea înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, la apariţia unei modificări prevăzute la art. 5 alin. (2) sau alin. (3), utilizatorul adresează operatorului de reţea la care sunt racordate instalaţiile sale, cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare.  +  Articolul 73Avizele tehnice de racordare emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a) în cazurile prevăzute în cadrul avizului; b) la emiterea certificatului de racordare conform prevederilor prezentului regulament, în cazul locurilor de consum şi/sau de producere ale căror instalaţii de utilizare nu au fost puse sub tensiune de către operatorul de reţea înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament; c) la emiterea certificatului de racordare ca urmare a solicitării actualizării avizului tehnic de racordare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) şi (3), în cazul locurilor de consum şi/sau de producere ale căror instalaţii de utilizare au fost puse sub tensiune de către operatorul de reţea înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 74Eventualele neînţelegeri precontractuale care apar între deţinătorii de reţea şi utilizatori în timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la reţelele electrice, neconciliate la nivelul operatorilor de reţea conform procedurilor proprii, se soluţionează de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 75Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentTERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVINDRACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLICActualizare (a unui aviz tehnic de racordare valabil) - acţiunea prin care operatorul de reţea corelează conţinutul avizului tehnic de racordare valabil cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci când ele se modifică faţă de cele anterioare, care au fost avute în vedere la emiterea avizului;amonte, aval - noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile operatorului de reţea spre instalaţiile utilizatorului;aviz de amplasament - răspuns scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, emis în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului;aviz tehnic de racordare - aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere;branşament - instalaţie de racordare la joasă tensiune;capacitate (de transport/distribuţie) a reţelelor electrice - încărcarea maximă (A sau kVA) în condiţii de dimensionare şi funcţionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de delimitare;capacitate energetică nouă - capacitate energetică înregistrată în evidenţele contabile ale operatorului de reţea în urma realizării lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea, care măreşte capacitatea de transport/distribuţie a reţelei electrice;cerere de racordare - document prin care se solicită accesul la reţeaua electrică şi emiterea avizului tehnic de racordare;certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil; nu pot exista simultan, pentru acelaşi loc de consum şi/sau de producere, două sau mai multe certificate de racordare valabile;contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi executantul desemnat în condiţiile legii, pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare;contract de racordare - contractul încheiat între operatorul de reţea şi utilizator, având ca obiect racordarea instalaţiei de utilizare a utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului prin realizarea lucrărilor de racordare stabilite în avizul tehnic de racordare şi prin punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare;contract pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă - contract prin care un operator de reţea se angajează să devieze, să mute, să modifice sau să întărească instalaţiile sale existente pe un teren pe care urmează a se amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajează să achite operatorului de reţea costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul respectiv;convenţie de exploatare - act cu caracter juridic stabilit între operatorul de reţea şi un utilizator, prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente, etc., în cadrul stabilit prin avizul tehnic de racordare;dezvoltator - persoana fizică sau juridică având calitatea de a dezvolta o reţea electrică într-o zonă delimitată a cărei proprietate sau folosinţă o deţine, în scopul alimentării cu energie electrică a utilizatorilor din zona respectivă, în baza avizului tehnic de racordare şi a contractului de racordare încheiat, după caz, cu operatorul de distribuţie concesionar sau cu operatorul de transport şi de sistem;executant - persoană fizică sau juridică ce obţine de la autorităţile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrări în instalaţiile electrice;fişă de soluţie - documentaţie tehnică în care se stabileşte şi se propune soluţia de racordare la reţea a unui utilizator, atunci când aceasta este unică şi evidentă, şi care conţine un minim de elemente şi date ale reţelei şi utilizatorului prin care se justifică soluţia propusă;garanţie financiară - sume de bani şi/sau instrumente financiare emise în favoarea operatorului de reţea în calitate de beneficiar, destinate garantării obligaţiilor utilizatorului; garanţia financiară se constituie în una din următoarele forme: scrisoare de garanţie bancară, filă CEC avalizată, depozit bancar la termen sau orice altă formă legală acceptată de operatorul de reţea;generator (electric) - aparat, maşină sau instalaţie care serveşte la producerea energiei electrice folosind energie de o altă formă;grup de măsurare (a energiei electrice) - ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului. Instalaţia de racordare cuprinde şi grupul de măsurare a energiei electrice, inclusiv în cazurile de excepţie când punctul de măsurare este diferit de punctul de delimitare.instalaţie de utilizare - instalaţie electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalaţie de utilizare numai dacă instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului. Prin excepţie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelaşi tip şi ale aceluiaşi utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distribuţie, se pot considera o singură instalaţie de utilizare.licenţă - actul administrativ prin care se acordă titularului permisiunea de a realiza exploatarea comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii participanţilor la piaţa de energie electrică, emis de autoritatea competentă la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine;loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau zone diferite sau în aceeaşi incintă sau zonă.loc de consum temporar - loc de consum în care se utilizează energie electrică pentru o perioadă de timp, în general mai scurtă de un an, aprobată de autorităţile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective, precum şi pentru organizarea sau desfăşurarea unor activităţi ocazionale;loc de consum şi de producere - incinta sau zona în care se consumă şi se produce energie electrică, printr-o singură instalaţie de utilizare, energia electrică fiind absorbită şi evacuată în reţeaua de interes public prin una sau mai multe instalaţii de racordare;loc de producere - incinta în care sunt amplasate instalaţiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al reţelei electrice;lucrări de întărire a reţelei electrice - lucrări în instalaţiile operatorului de reţea, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice în vederea evacuării sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;norme - standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri şi alte acte normative, precum şi contracte sau alte documente oficiale;obiectiv - ansamblu al instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentul aferent, care este proiectat să producă, să consume, să transporte sau să distribuie energie electrică;operator de distribuţie concesionar - operatorul de distribuţie care desfăşoară activitatea de distribuţie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuţia energiei electrice într-o anumită zonă;operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie;proiectant de specialitate - persoană fizică autorizată în domeniu sau persoană juridică atestată în domeniu, potrivit legii;punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea;punct de măsurare - locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacţionate;punct de racordare (la reţeaua electrică) - punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator;putere aprobată - putere activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare la reţeaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare şi este luată în considerare la dimensionarea instalaţiei de racordare a utilizatorului respectiv;putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant;putere instalată totală - sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/receptoarelor pentru un loc de producere sau consum;racord - instalaţie de racordare la medie şi înaltă tensiune;racordare - acţiune desfăşurată de un deţinător de reţea electrică pentru realizarea unui racord sau branşament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau înlocuirea unui racord ori branşament la un loc de producere sau de consum existent;SCADA - sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru un proces tehnologic sau instalaţie;solicitant - persoană fizică sau juridică, potenţial sau actual utilizator al reţelei electrice, care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de producere sau consum, respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare emis pentru acel loc de producere sau consum;spor de putere - putere suplimentară faţă de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau consum existent şi care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacităţii instalaţiei de racordare;studiu de soluţie - documentaţie tehnico-economică în care, pe baza datelor şi cerinţelor unui utilizator şi a caracteristicilor reţelei, se stabilesc, se analizează şi se propun soluţii raţionale, posibile tehnic şi fezabile economic, pentru racordarea la reţea a instalaţiei utilizatorului;tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de reţea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică;utilizator de reţea electrică - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate sau urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice;kV - kilovolt;kVA - kilovoltamper;MT- medie tensiune;MW - megawatt;SEN - Sistem Electroenergetic Naţional;  +  Anexa 2 la regulamentREGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDĂRIILOCUINŢELOR INDIVIDUALE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE1. Racordarea fiecărei locuinţe se realizează conform soluţiei stabilite prin fişă de soluţie şi consemnate în avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuţie concesionar.2.1. În situaţia în care există reţea electrică de distribuţie publică de joasă tensiune amplasată la o distanţă cel mult egală cu 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului şi puterea maxim simultan absorbită solicitată prin cererea de racordare este mai mică de 30 kVA, racordarea se realizează la reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune cea mai apropiată, printr-un branşament dimensionat conform prevederilor normelor tehnice în vigoare, corespunzător puterii aprobate pentru locul de consum respectiv. Eventualele lucrări de întărire a reţelei, necesare pentru preluarea consumului aprobat noului utilizator se realizează de către şi pe cheltuiala operatorului de distribuţie concesionar.2.2. În condiţiile prevăzute la punctul 2.1, punctul de delimitare se stabileşte la bornele de ieşire din grupul de măsurare, montat la limita de proprietate sau, în condiţiile art. 22 alin. (4) din regulament, pe proprietatea utilizatorului, în exteriorul locuinţei.2.3. Prevederile de la punctul 2.2 sunt valabile şi în situaţia unui loc de consum temporar de organizare de şantier pentru construirea locuinţei.2.4. Pentru realizarea racordării, fiecare utilizator încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia tariful de racordare.2.5. În situaţia prevăzută la art. 44 alin. (4) din regulament, tariful de racordare recalculat în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din regulament poate fi cel mult egal cu valoarea tarifului de racordare prevăzută în avizul tehnic de racordare.3.1. În situaţia în care reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune este situată la o distanţă mai mare de 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului, la înregistrarea cererii de racordare pentru o locuinţă individuală având o putere solicitată mai mică de 30 kVA, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să comunice solicitantului printr-o scrisoare de răspuns, informaţii cu privire la demersurile efectuate până în momentul respectiv în scopul dezvoltării reţelelor de distribuţie pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona respectivă, inclusiv calendarul de realizare a lucrărilor.3.2. Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia de a transmite solicitantului scrisoarea de informare prevăzută la punctul 3.1 în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare.3.3. Informaţiile prevăzute la punctul 3.1 sunt furnizate utilizatorului din prima etapă a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10 din regulament, şi/sau prin avizul de amplasament.3.4. În condiţiile prevăzute la punctul 3.1, după realizarea lucrărilor de dezvoltare a reţelelor de distribuţie care permit racordarea solicitată, operatorul de distribuţie concesionar soluţionează cererea de racordare conform prevederilor regulamentului, cu precizările de la punctele 1, 2.1 şi 2.5.4.1. Dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie se finanţează de operatorul de distribuţie concesionar şi de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.4.2. Utilizatorii care se racordează la reţele realizate în condiţiile prevăzute la punctul 4.1 nu plătesc compensaţie bănească, autoritatea locală neavând calitatea de prim utilizator în sensul prevăzut la art. 22 alin. (7) din regulament.  +  Anexa 3 la regulamentREGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDĂRII LA REŢEAUA ELECTRICĂ DEDISTRIBUŢIE A ANSAMBLURILOR DE BLOCURIDE LOCUINŢE ŞI/SAU DE LOCUINŢE INDIVIDUALE1. Dezvoltatorul adresează operatorului de distribuţie concesionar o cerere pentru realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, prezentând date referitoare la puterile maxim simultan absorbite, individual şi pe ansamblu. Documentaţia anexată cererii cuprinde documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulament.2.1. În termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii şi a documentaţiei prevăzute la punctul 1, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să propună dezvoltatorului un contract pentru realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, astfel încât viitorii clienţi casnici din ansamblu să poată beneficia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de serviciul universal la nivelul de calitate prevăzut în standardul de performanţă referitor la serviciul public de distribuţie.2.2. Reţeaua electrică prevăzută la punctul 2.1 cuprinde şi reţeaua de distribuţie de joasă tensiune din interiorul ansamblului, până la locul de montare al contoarelor individuale, în cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, respectiv până la limitele de proprietate ale locuinţelor din ansamblu, în cazul unui ansamblu rezidenţial format din locuinţe individuale.2.3. În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează centralizat, la parter sau pe palier.3. Prin excepţie de la prevederile de la punctul 2.1, în situaţia în care drumurile de acces din interiorul ansamblului constituie domeniu public, reţelele electrice de distribuţie din interiorul ansamblului se realizează cu respectarea prevederilor art. 51 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.4.1. Contractul pentru realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, încheiat între dezvoltator şi operatorul de distribuţie concesionar, conţine următoarele: a) condiţiile de finanţare de către dezvoltator a cheltuielilor efectuate de operatorul de distribuţie concesionar pentru realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali; b) condiţiile de realizare de către operatorul de distribuţie concesionar a reţelei prevăzute la lit. a); c) condiţiile de restituire de către operatorul de distribuţie concesionar, în condiţii de eficienţă economică în conformitate cu prevederile legale, a costurilor de realizare a reţelei prevăzute la lit. a), achitate de dezvoltator.4.2. Pentru încheierea contractului prevăzut la punctul 4.1, dezvoltatorul trebuie să depună la operatorul de distribuţie concesionar, în copie, autorizaţia de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale.5. Reţeaua electrică de interes public necesară pentru racordarea utilizatorilor individuali se poate realiza în etape, corelat cu etapele de finalizare a locuinţelor, conform contractului prevăzut la punctul 4.1.6.1. Operatorul de distribuţie concesionar restituie dezvoltatorului o cotă din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, efectuate conform contractului prevăzut la punctul 4.1, numai după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar, din partea viitorilor clienţi casnici din ansamblu, utilizatori ai reţelei, reprezintă cel puţin 80 % din numărul total al locuinţelor din ansamblu, pentru alimentarea cărora s-a realizat reţeaua respectivă.6.2. Cota care se restituie conform prevederilor punctului 6.1 se stabileşte de operatorul de distribuţie concesionar în baza unei analize de eficienţă economică.7. După realizarea reţelei de distribuţie de către operatorul de distribuţie concesionar în condiţiile contractului prevăzut la punctul 4.1, racordarea locuinţelor individuale se face de către operatorul de distribuţie concesionar, cu parcurgerea etapelor prevăzute de Regulament, cu precizările din Anexa nr. 2 la Regulament.8. Pentru realizarea racordării locuinţei, utilizatorul individual achită numai tariful de racordare operatorului de distribuţie concesionar, fără ca dezvoltatorul ansamblului sau vreun alt utilizator din ansamblu să-i mai perceapă plata vreunei compensaţii.9.1. Este interzisă alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali casnici individuali din ansamblu utilizând instalaţiile electrice realizate pentru racordarea organizării de şantier necesare construirii blocurilor şi/sau locuinţelor.9.2. Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să verifice dacă sunt respectate prevederile de la punctul 9.1 şi, în situaţia în care constată încălcarea acestora, să procedeze la deconectarea instalaţiei de racordare a organizării de şantier, cu informarea imediată a autorităţii competente.9.3. Dezvoltatorul are obligaţia să permită operatorului de distribuţie concesionar efectuarea verificărilor prevăzute la punctul 9.2.  +  Anexa 4 la regulamentREGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDĂRII ZONELOR INDUSTRIALE,COMERCIALE SAU DE SERVICII COMUNE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE1.1. Operatorul de reţea emite aviz tehnic de racordare dezvoltatorului zonei pentru puterea totală necesară acesteia şi în funcţie de care se dimensionează instalaţia de racordare a zonei.1.2. Punctul de delimitare se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 22 din regulament şi cu respectarea condiţiei ca tensiunea punctului de delimitare să fie egală cu tensiunea punctului de racordare. Excepţiile trebuie justificate în fişa sau studiul de soluţie.2.1. Instalaţia de racordare se realizează de către operatorul de reţea în baza contractului de racordare încheiat cu dezvoltatorul zonei şi a tarifului de racordare achitat de acesta, corelat cu punctul de delimitare prevăzut în avizul tehnic de racordare.2.2. Dezvoltatorul zonei este responsabil de realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare. Acesta devine proprietarul unei reţele de distribuţie de interes public şi îi revin, în această calitate, toate obligaţiile prevăzute în prezentul regulament şi în norme privind asigurarea accesului la reţea, exploatarea şi mentenanţa reţelei. Reţeaua nu poate fi înstrăinată decât cu condiţia preluării obligaţiei de prestare a serviciului de distribuţie de către viitorul proprietar.2.3. În condiţiile prevăzute la punctul 2.2, dacă reţeaua de distribuţie din zona respectivă constituie un sistem de distribuţie închis, au aplicabilitate dispoziţiile legale corespunzătoare.  +  Anexa 5 la regulamentREGULI SPECIFICE PRIVIND RACORDAREA LOCURILOR DE PRODUCERELA REŢELELE ELECTRICE CU TENSIUNEA MAI MARE SAU EGALA CU 110 kV1. Soluţia de racordare pentru un loc de producere se stabileşte prin studiu de soluţie.2.1. În situaţia în care soluţia de racordare din studiul de soluţie este comună pentru cel puţin două locuri de producere diferite şi aceasta prevede racordarea la reţeaua electrică cu tensiunea 110 kV sau mai mare prin realizarea unei staţii de transformare, punctul de delimitare se stabileşte în aval de bara cu tensiune inferioară din cadrul staţiei electrice.2.2. În condiţiile prevăzute la punctul 2.1, staţia de transformare care face parte din soluţia comună pentru racordarea mai multor locuri de producere diferite se dimensionează pentru evacuarea puterii totale rezultate din însumarea puterilor evacuate aprobate pentru fiecare loc de producere. Costul pentru realizarea instalaţiei de racordare comune se împarte proporţional cu puterile evacuate aprobate locurilor de producere individuale.2.3. Operatorul de reţea emite aviz tehnic de racordare pentru fiecare loc de producere, pentru puterea evacuată aprobată acestuia, conform soluţiei de racordare stabilite prin studiul de soluţie.2.4. Pentru realizarea racordării, după încheierea între titularii avizelor tehnice de racordare a unui contract privind finanţarea instalaţiei de racordare prin care se stabileşte şi modalitatea de finanţare în cazul în care unul din dezvoltatori nu îşi respectă obligaţiile, fiecare utilizator încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia tariful de racordare corespunzător.3. Grupul de utilizatori care a suportat costul instalaţiei de racordare comune în condiţiile prevăzute la punctul 2.2 primeşte compensaţie bănească de la ceilalţi uilizatori care se racordează în orice punct al instalaţiei de racordare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din Regulament.4.1. Prevederile de la punctul 2.1 sunt aplicabile şi cazurilor în care cererile de racordare au fost înregistrate anterior datei de intrare în vigoare a prezentului regulament, dacă nu au fost emise avizele tehnice de racordare.4.2. În cazurile în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, există avize tehnice de racordare valabile ce prevăd ca soluţie de racordare o staţie de transformare cu tensiunea superioară mai mare de 110 kV, situată în aval de punctul/punctele de delimitare şi staţia respectivă deserveşte cel puţin doi utilizatori, proprietarul staţiei electrice va încheia cu operatorul de transport şi de sistem un contract de comodat având drept obiect staţia de transformare, pe toată durata de viaţă a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o menţine în stare de funcţionare pe costurile sale.4.3. În situaţia unei staţii de transformare cu tensiunea superioară mai mare de 110 kV ce este deţinută de unicul producător racordat, la înregistrarea unei noi cereri pentru racordarea unui loc de producere sau de consum pe bara cu tensiune inferioară a respectivei staţii de transformare, proprietarul staţiei electrice va încheia cu operatorul de transport şi de sistem un contract de comodat având drept obiect staţia de transformare, pe toată durata de viaţă a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o menţine în stare de funcţionare pe costurile sale.4.4. După încheierea contractului prevăzut la punctul 4.3, operatorul de transport şi de sistem emite aviz tehnic de racordare pentru noul loc de producere sau de consum, la reţeaua pe care o deţine.4.5. Operatorul de transport şi de sistem va presta serviciul de transport al energiei electrice pentru utilizatorii racordaţi la barele cu tensiune inferioară ale staţiei electrice.--------