HOTĂRÂRE nr. 584 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 11.331, din care 707 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Stabilirea numărului de posturi pentru fiecare din unităţile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2, cu excepţia numărului de posturi pentru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare."2. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică titlul următoarelor acte normative, astfel:1. Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, se redenumeşte "Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti".2. Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, cu modificările ulterioare, se redenumeşte "Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului".  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:1. Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare.2. Alineatul (1) al articolului 1 şi alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, cu modificările ulterioare.3. Alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010.4. Alineatul (1) al articolului 9 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central Fitosanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010.5. Alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare.6. Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul IVÎncetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unităţilor aflate în subordinea acestuia se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.  +  Articolul VAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VIÎncadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor publice subordonate acestuia în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 584.  +  Anexa -----(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)--------------------------------------------------STRUCTURILEcare funcţionează în subordineaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 7.266 posturi
  1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate
  2. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie
  3. Laboratorul Central Fitosanitar
  4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
  5. Agenţia Domeniilor Statului
  II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 3.694 posturi
  1. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
  2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
  3. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
  4. Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
  5. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
  6. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului
  7. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
  III. Alte structuri finanţate din venituri proprii - 371 posturi
  1. Casele agronomului
  2. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene
  IV. Structuri finanţate din cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă
  Unităţi de management al proiectului (UMP)
  ----