HOTĂRÂRE nr. 547 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi, inclusiv demnitarii."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Doina Ofelia Melintep. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 547.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale Anti-DopingNumărul maxim de posturi = 69, inclusiv demnitarii           ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────┐           │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE ŞI │           │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINTE ├────┤ COMBATERE A TRAFICULUI │           │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE DOPANTE│           └─────────────┘ └──────────┬───┘ │ CU GRAD MARE │                                         │ └───────────────────────────┘                                         │                                         │ ┌─────────────┐                                         │ │ CABINET │                                         ├─────→│ PREŞEDINTE │                                         │ └─────────────┘                                         │            COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMISIA DE ACORDARE A                                         │ SCUTIRILOR PENTRU UZ                                         │ TERAPEUTIC                                         │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL ---------┤ SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │                                         │                                         │ ┌───────────────┐                                         │ │ COMPARTIMENTUL│                                         ├─────→│ AUDIT INTERN*)│                                         │ └───────────────┘                                         │                 ┌───────────────────────┴──────────────────┐                 ↓ ↓        ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘                │ │         ┌──────┴────────┐ ┌──────┴────────┐         ↓ ↓ ↓ ↓    ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────────────┐┌─────────┐    │SERVICIUL│ │SERVICIUL│ │ DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA │    │ JURIDIC │ │ECONOMIC │ │ DE TESTARE, ││CERCETARE│    │ ŞI │ │ ŞI │ │ANTITRAFIC SUBSTANŢE││ ŞI │    │ RESURSE │ │ADMINIS- │ │INTERZISE, RELAŢII ││LABORATOR│    │ UMANE │ │TRATIV │ │ PUBLICE ŞI ││ CONTROL │    └─────────┘ └─────────┘ │ INTERNAŢIONALE ││ DOPING │                                           └────────────────────┘└─────────┘--------- Notă *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.-------