HOTĂRÂRE nr. 527 din 24 iulie 2013privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, precum şi al art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaPreşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentru ServiciileComunitare de Utilităţi Publice,Doru CiocanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 527.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a AutorităţiiNaţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitarede Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.  +  Articolul 2 (1) A.N.R.S.C. are ca scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii. (2) A.N.R.S.C. efectuează încasarea veniturilor din activităţile desfăşurate, urmăreşte şi execută creanţele, în condiţiile legii. (3) A.N.R.S.C. are competenţele şi atribuţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, şi de legislaţia specifică fiecărui serviciu comunitar de utilitate publică.  +  Articolul 3 (1) A.N.R.S.C. îşi exercită prerogativele de autoritate publică centrală în condiţii de echidistanţă şi tratament nediscriminatoriu faţă de utilizatori, faţă de toţi furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi faţă de autorităţile administraţiei publice locale. (2) A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele şi atribuţiile faţă de toţi furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, operatorii economici şi instituţiile publice care desfăşoară în condiţii de monopol activităţi specifice serviciilor de utilităţi publice din sfera sa de reglementare, precum şi faţă de operatorii economici care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor.  +  Capitolul II Conducerea A.N.R.S.C.  +  Secţiunea 1 Preşedintele A.N.R.S.C.  +  Articolul 4 (1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. (2) Preşedintele este numit şi revocat în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii. (3) Preşedintele asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care revin A.N.R.S.C., potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, ale prezentului regulament, precum şi a atribuţiilor specifice prevăzute de alte acte normative. (4) Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine, decizii şi avize. Preşedintele A.N.R.S.C. poate delega, prin ordin, atribuţiile sale vicepreşedintelui sau altor persoane cu funcţii de conducere.  +  Articolul 5Preşedintele A.N.R.S.C. reprezintă instituţia în relaţiile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.  +  Articolul 6Preşedintele îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor A.N.R.S.C.; b) exercită calitatea de ordonator de credite; c) comunică ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice rapoarte anuale cu privire la starea serviciilor comunitare de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. şi la activitatea A.N.R.S.C., în vederea prezentării acestora Guvernului; d) asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii similare din străinătate, furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice şi reprezentanţii utilizatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice şi alţi operatori economici, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin A.N.R.S.C., potrivit legii; e) coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.; f) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice; g) stabileşte obiectivele de performanţă individuală ale personalului A.N.R.S.C., precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.  +  Secţiunea a 2-a Vicepreşedintele A.N.R.S.C.  +  Articolul 7Vicepreşedintele este numit şi revocat în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 8În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercită funcţia, calitatea de ordonator de credite, precum şi celelalte atribuţii ce îi revin se exercită în numele preşedintelui A.N.R.S.C. de către vicepreşedintele A.N.R.S.C..  +  Articolul 9Vicepreşedintele are următoarele atribuţii principale: a) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea instituţiei în limita dispoziţiilor specifice primite de la preşedinte; b) îndeplineşte orice alte sarcini şi dispoziţii primite de la preşedintele A.N.R.S.C., în condiţiile legii.  +  Capitolul III Consiliul consultativ al A.N.R.S.C.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează. (2) Consiliul consultativ este constituit dintr-un preşedinte şi 9 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., conform legii. Preşedintele A.N.R.S.C. conduce activitatea consiliului consultativ, fiind preşedintele acestuia. (3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de o persoană din cadrul A.N.R.S.C., desemnată de preşedinte prin ordin şi care nu este membru al consiliului.  +  Articolul 11 (1) Consiliul consultativ se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru sau la cererea preşedintelui. (2) Principalele sarcini şi atribuţii ale membrilor consiliului consultativ: a) aprobă, în şedinţa de constituire, cu majoritate de voturi, regulamentul propriu de funcţionare, la propunerea preşedintelui; b) adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor din numărul total al acestora; în caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este hotărâtor; c) analizează şi propune modificări ale normelor şi normativelor tehnico-economice în raport cu politicile economice guvernamentale, evoluţia tehnologiilor aplicate şi dinamica puterii de cumpărare; d) analizează şi propune elaborarea/abrogarea, modificarea sau completarea, după caz, de acte normative în sprijinul dezvoltării serviciilor pentru populaţie, reducerii componentelor birocratice şi armonizării intereselor şi raporturilor dintre furnizori/prestatori şi utilizatori; e) întocmeşte raportul anual de analiză şi sinteză a activităţii proprii, aprobat cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor consiliului.  +  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea A.N.R.S.C.  +  Secţiunea 1 Organizarea A.N.R.S.C.  +  Articolul 12 (1) Structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul central al A.N.R.S.C. şi în agenţiile teritoriale este de 96, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, din care 68 de posturi pentru aparatul central şi 28 de posturi pentru agenţiile teritoriale. (3) În structura A.N.R.S.C. se organizează şi funcţionează agenţii teritoriale, fără personalitate juridică. Sediile agenţiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., precum şi arondarea lor geografică se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui, în funcţie de nevoile instituţionale şi structura proprie de personal, pot fi constituite servicii, birouri şi compartimente în aparatul central, iar în cadrul agenţiilor teritoriale, birouri şi/sau compartimente judeţene. (5) Statul de funcţii şi normativele proprii de personal ale A.N.R.S.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice la propunerea preşedintelui A.N.R.S.C., în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile generale ale compartimentelor de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.  +  Articolul 13Compartimentele de specialitate din cadrul A.N.R.S.C. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în următoarele domenii de activitate: a) Compartimentul audit intern: realizează auditarea activităţilor desfăşurate de întreg aparatul A.N.R.S.C., în vederea gestionării în mod corespunzător a patrimoniului A.N.R.S.C.; b) Direcţia financiar, contabilitate, administrativ: gestionează elementele de activ şi pasiv ale patrimoniului autorităţii, întocmeşte documentaţia de urmărire a debitorilor rezultaţi din neachitarea creanţelor datorate A.N.R.S.C., asigură exercitarea controlului financiar preventiv privind execuţia bugetului A.N.R.S.C. şi organizează procedurile de achiziţii publice pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legislaţiei privind achiziţiile publice; c) Serviciul juridic, contencios şi metodologie: asigură activitatea de asistenţă şi reprezentare juridică a A.N.R.S.C., coordonează activitatea de avizare/elaborare a proiectelor de acte normative la nivelul A.N.R.S.C., avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise la nivelul instituţiei; d) Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul: promovează, prin mijloace specifice, imaginea publică a A.N.R.S.C., gestionează şi soluţionează petiţiile, în condiţiile legii; e) Biroul resurse umane, IT şi prevenirea şi protecţia muncii: gestionează politica de resurse umane şi securitate şi sănătate în muncă, iniţiază şi organizează programe de instruire şi pregătire profesională în domeniile de activitate reglementate de A.N.R.S.C., îmbunătăţeşte permanent şi menţine în funcţiune sistemul informatic; f) Direcţia reglementări, licenţe, preţuri şi tarife: elaborează reglementări tehnice şi comerciale, proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, din competenţa de reglementare a A.N.R.S.C. Propune eliberarea de licenţe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi eliberarea de autorizaţii pentru operatorii economici care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor. Propune spre avizare/aprobare preţurile şi tarifele conform competenţelor conferite de lege; g) Direcţia generală monitorizare şi control: analizează şi evaluează starea serviciilor comunitare de utilităţi publice la nivel naţional, supraveghează şi monitorizează desfăşurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, controlează implementarea şi respectarea de către furnizori/prestatori şi autorităţile administraţiei publice locale a legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi coordonează activitatea desfăşurată la nivelul agenţiilor teritoriale; h) Compartimentul executarea silită a creanţelor: asigură executarea silită a creanţelor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Resurse umane  +  Articolul 14 (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariaţi angajaţi pe bază de contract individual de muncă. (2) Angajarea, promovarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale contractului colectiv de muncă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui. (3) Criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale personalului contractual din cadrul A.N.R.S.C., precum şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante şi a examenelor de promovare şi avansare a personalului contractual din structura A.N.R.S.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice la propunerea preşedintelui A.N.R.S.C., în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (2) Drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal se stabilesc în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 4-a Finanţarea A.N.R.S.C.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale A.N.R.S.C. se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, sau din alte surse, în condiţiile legii. (2) Tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, cele pentru eliberarea autorizaţiilor, precum şi pentru activitatea de pregătire şi specializare profesională a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice, contribuţiile furnizorilor/prestatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare şi orice alte sume încasate în condiţiile legii se fac venit la bugetul de stat. (3) Se fixează în cuantum de 0,12% contribuţia datorată de: a) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. sau din fondurile băneşti alocate de autorităţile administraţiei publice locale pentru desfăşurarea acestor activităţi; b) operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciului public de alimentare cu energie termică şi care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor. (4) Modul de achitare a contribuţiei prevăzute la alin. (3) se stabileşte cu avizul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (2) se stabileşte în actele normative de aprobare a regulamentelor privind acordarea licenţelor/autorizaţiilor, precum şi în actul normativ privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de pregătire şi specializare profesională a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice.  +  Articolul 17A.N.R.S.C. are un parc auto normat pentru activităţi specifice de 19 autoturisme. Consumul lunar de carburanţi normat pe fiecare autoturism este de 450 litri.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 18 (1) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor de specialitate se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (2) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile posturilor din structura A.N.R.S.C. se stabilesc prin fişele posturilor, aprobate de preşedinte.  +  Articolul 19Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a preşedintelui A.N.R.S.C.  +  Anexa la regulamentSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.*Font 7*                                    Numărul maxim de posturi este de 96, exclusiv                                           preşedintele şi vicepreşedintele    ┌─────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────────────────────┐    │Consiliul consultativ│◄────►│ PREŞEDINTE ├────►│Compartimentul audit intern│    └─────────────────────┘ └────┬───────┘ └───────────────────────────┘                                      │                                      │                                      │ ┌────────────────┐                                      ├───────►│ VICEPREŞEDINTE │                                      │ └────────────────┘                                      │                                      │                                      ▼       ┌───────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐       │ │ │ │ │ │ │       ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌──────────────┐┌─────────────┐┌──────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌────────────┐┌──────────────┐│ Direcţia ││ Serviciul ││Compartimentul││Biroul resurse ││ Direcţia ││ Direcţia ││Compartimentul││ financiar, ││ juridic, ││comunicare şi ││ umane, IT şi ││ reglementări, ││ generală ││ executarea ││contabilitate,││contencios şi││ relaţii cu ││ prevenirea şi ││licenţe, preţuri││monitorizare││ silită a ││administrativ ││ metodologie ││ publicul ││protecţia muncii││ şi tarife ││ şi control ││ creanţelor │└──────────────┘└─────────────┘└──────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└──────┬─────┘└──────────────┘                                                                                          │                                                                                          ▼                                                                               ┌─────────────────────┐                                                                               │Agenţii teritoriale*)│                                                                               └─────────────────────┘----------- Notă *) Organizate la nivel de direcţie/serviciu/birou.-------