ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998pentru instituirea Ordinului "Steaua României"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 29 iunie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se instituie Ordinul "Steaua României", cel mai înalt ordin naţional românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare, aduse statului şi poporului român. (2) Unităţilor militare le poate fi conferit Ordinul "Steaua României" pentru fapte deosebite săvârşite în timp de pace sau pentru acte de eroism în timp de război. (3) Ordinul "Steaua României" poate fi conferit şi cetăţenilor străini, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi de prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii excepţionale aduse statului şi poporului român.  +  Articolul 2Prin servicii excepţionale, civile sau militare, aduse statului şi poporului român se înţelege: a) realizări marcante în apărarea intereselor supreme ale statului român: independenţă, suveranitate, unitate şi integritate teritorială; b) contribuţii esenţiale la dezvoltarea economiei naţionale şi a serviciilor publice; c) creaţii ştiinţifice, artistice şi culturale, de valoare naţională şi internaţională; d) merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea colaborării dintre România şi alte state sau organisme internaţionale; e) activitate deosebita în concepţia, organizarea şi conducerea operaţiunilor militare; f) fapte de arme deosebite săvârşite pe câmpul de luptă.  +  Articolul 3 (1) Ordinul "Steaua României" cuprinde 6 grade: a) Colan; b) Mare cruce; c) Mare ofiţer; d) Comandor; e) Ofiţer; f) Cavaler. (2) Descrierea, materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul fiecărui ordin, precum şi numărul maxim de ordine pentru fiecare grad sunt prevăzute în Regulamentul Ordinului "Steaua României", cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4Preşedintele României este Capul Ordinului "Steaua României". În aceasta calitate, Preşedintelui României i se atribuie, pe perioada mandatului, colanul Ordinului "Steaua României", comandă specială, pe care îl poartă cu ocazia ceremoniilor de înmânare a ordinului.  +  Articolul 5 (1) Ordinul "Steaua României" se conferă prin decret de către Preşedintele României. (2) Propunerile de decorare se fac de către: a) preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor sau primul-ministru, pentru Preşedintele României; b) Preşedintele României, senatori sau deputaţi, pentru preşedinţii Camerelor Parlamentului şi pentru primul-ministru; c) preşedintele Senatului sau preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru senatori şi deputaţi, precum şi pentru conducătorii autorităţilor aflate sub control parlamentar sau ai instituţiilor neguvernamentale; d) primul-ministru, pentru membrii Guvernului; e) miniştrii şi conducătorii autorităţilor, instituţiilor şi ai organismelor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate; f) Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, primul-ministru sau ministrul afacerilor externe, pentru cetăţenii străini. (3) Preşedintele României poate să confere ordinul din proprie iniţiativă, în proporţie de 10% din numărul total stabilit pentru fiecare grad.  +  Articolul 6Pentru cetăţenii români decorările se fac, de regulă, o dată pe an, cu prilejul Zilei Naţionale a României.  +  Capitolul II Conferirea Ordinului "Steaua României"  +  Articolul 7 (1) Ordinul "Steaua României" se conferă cetăţenilor români începând cu gradul de Cavaler, care determină admiterea în ordin. (2) Conferirea gradelor superioare în cadrul ordinului se face potrivit ordinii inverse, stabilite la art. 3 alin. (1). (3) Persoanele decorate cu Ordinul "Steaua României", indiferent de grad, devin cavaleri ai acestui ordin.  +  Articolul 8 (1) Propunerile pentru decorare trebuie să fie temeinic motivate, iar esenţa acestor motivaţii se înscrie în brevetul care însoţeşte însemnul. (2) Propunerile prevăzute la alin. (1) se fac de către autorităţile menţionate la art. 5, în limita locurilor vacante pentru fiecare grad, stabilite anual de Cancelaria ordinelor.  +  Articolul 9Pentru a fi numit într-un grad superior al Ordinului "Steaua României" este necesar un stagiu, după cum urmează: a) pentru gradul de Ofiţer, 3 ani în gradul de Cavaler; b) pentru gradul de Comandor, 2 ani în gradul de Ofiţer; c) pentru gradul de Mare ofiţer, 3 ani în gradul de Comandor; d) pentru gradul de Mare cruce, 5 ani în gradul de Mare ofiţer; e) pentru gradul de Colan, 7 ani în gradul de Mare cruce.  +  Articolul 10Efectuarea stagiului în grad nu dă dreptul automat la conferirea unui grad superior, ci constituie doar limita de timp după care pot fi făcute noi propuneri de decorare, în cazul existenţei unor merite ulterioare ale aceleiaşi persoane.  +  Articolul 11Cetăţenii străini pot fi decoraţi fără îndeplinirea regulilor de acordare a ordinului, stabilite la art. 7 şi 9.  +  Capitolul III Brevetul  +  Articolul 12Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atestă conferirea Ordinului "Steaua României".  +  Articolul 13Brevetul are imprimat, pe suprafaţa sa, stema ţarii şi cuprinde date privind denumirea ordinului, gradul acestuia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu iniţiala tatălui, şi meritele pentru care se acordă decoraţia. Pentru militari şi unităţi militare se va trece şi denumirea unităţii militare.  +  Articolul 14 (1) Brevetele sunt validate prin semnătura autografă sau parafa Preşedintelui României, precum şi prin sigiliu şi sunt contrasemnate de Cancelarul ordinelor. (2) În cazul în care ordinul se conferă Preşedintelui României, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este validat prin semnătura preşedintelui Senatului şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi prin sigiliu, fiind şi contrasemnat de cancelarul ordinelor. (3) Pentru Colanul Ordinului "Steaua României", care i se atribuie Preşedintelui României în calitate de Cap al acestui ordin, nu se eliberează brevet.  +  Articolul 15Brevetul poarta numărul de ordine din cadrul ierarhiei gradului ordinului şi numărul de înregistrare din evidenţa Cancelariei ordinelor.  +  Capitolul IV Modul de purtare  +  Articolul 16 (1) Ordinul "Steaua României" se prezintă sub două forme cu valoare egală: însemnul şi miniatura acestuia. (2) Persoanele decorate cu Ordinul "Steaua României", gradul de Colan, pot purta la reverul hainei un semn distinctiv, ca simbol al conferirii acestui ordin.  +  Articolul 17Ordinul "Steaua României" se poartă după cum urmează: pe partea stânga a pieptului, în gradele de Cavaler şi Ofiţer; la gât, pentru gradul de Comandor; cu însemnul la gât şi cu placa gradului pe partea stângă a pieptului, pentru gradul de Mare ofiţer; cu lenta petrecută peste bust - de pe umărul drept spre şoldul stâng, unde este prins însemnul - şi cu placa gradului pe partea stângă a pieptului, pentru gradul de Mare cruce; Colanul ordinului se poartă cu lanţul petrecut după gât.  +  Articolul 18Însemnele ordinului conferit unităţilor militare cu drapel se poartă pe drapelul acestora.  +  Capitolul V Drepturile persoanelor decorate  +  Articolul 19Persoanele decorate cu Ordinul "Steaua României", al căror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienţă pentru a mulţumi personal, în situaţia în care decoraţia respectivă nu a fost înmânată direct de către acesta.  +  Articolul 20 (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul "Steaua României" vor fi invitate să participe la manifestaţiile publice prilejuite de Ziua Naţională a României sau la diverse alte aniversări şi comemorări, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare. (2) Prefecturile şi primăriile vor avea în vedere invitarea persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţă, la diverse manifestări comemorative, culturale, ştiinţifice sau sportive, pe care le organizează cu diferite ocazii.  +  Articolul 21 (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul "Steaua României", gradul de Mare ofiţer, Mare cruce sau de Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei ordinelor, la recepţiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale şi a Anului Nou. (2) De asemenea, persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi invitate să participe, prin grija Cancelariei ordinelor, şi la alte recepţii sau manifestări, organizate de Preşedinţie şi de Parlament.  +  Capitolul VI Retragerea Ordinului "Steaua României"  +  Articolul 22Calitatea de membru al Ordinului "Steaua României" se poate pierde în următoarele situaţii: a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.  +  Articolul 23 (1) Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prevăzute la art. 22 lit. a), se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri. (2) Membrii Consiliului de onoare sunt aleşi pe termen de 5 ani de adunarea membrilor fiecărui grad, câte unul din primele patru grade, doi din gradul de Mare cruce şi unul din gradul de Colan. Preşedinţia Consiliului de onoare este asigurată de purtătorul gradului de Colan sau de cel mai în vârstă membru al gradului de Mare cruce. (3) Persoanele supuse judecăţii sunt invitate să participe la judecata Consiliului de onoare.  +  Articolul 24Retragerea ordinelor se face de Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, în baza hotărârii judecătoreşti de condamnare sau, după caz, a hotărârii Consiliului de onoare.  +  Articolul 25Ordinele conferite pentru faptele săvârşite în serviciul apărării naţionale, pe timp de război, nu se retrag decât în cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război.  +  Articolul 26Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate să restituie brevetul şi însemnul.  +  Articolul 27 (1) Ordinele conferite cetăţenilor străini pot fi retrase în cazul săvârşirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoană căreia i s-a conferit o distincţie a României. (2) Retragerea ordinelor se face de Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza sesizării Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 28Radierea din evidenţa a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a ordinului.  +  Articolul 29 (1) Pierderea sau distrugerea însemnelor sau a brevetelor se publică de către deţinător în Monitorul Oficial al României. (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, după caz, a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1).  +  Capitolul VII Cancelaria ordinelor  +  Articolul 30Administrarea decoraţiilor este încredinţată Cancelariei ordinelor, care funcţionează ca un compartiment în cadrul Preşedenţiei României.  +  Articolul 31 (1) Cancelaria este condusă de un cancelar, cu rang de consilier de stat, numit de Preşedintele României şi aflat în subordinea sa directă. (2) Funcţia de consilier de stat, cancelar al Cancelariei ordinelor, se adaugă funcţiilor existente în prezent la Preşedinţie.  +  Articolul 32Cancelaria ordinelor are următoarele atribuţii principale: a) organizează activităţile de conferire a decoraţiilor; b) ţine evidenţa persoanelor decorate şi a radierilor din aceasta; c) se îngrijeşte de confecţionarea însemnelor, a brevetelor şi a celorlalte materiale necesare activităţii, precum şi de gestionarea acestora; d) ţine evidenţa persoanelor străine cărora li s-au conferit decoraţii româneşti; e) ţine evidenţa decoraţiilor străine conferite cetăţenilor români; f) organizează festivităţile pentru înmânarea decoraţiilor naţionale; g) verifică corecta încadrare în prevederile regulamentare a propunerilor de decorare.  +  Articolul 33Cancelaria ordinelor întocmeşte şi ţine la zi următoarele evidenţe: a) intrarea şi ieşirea corespondenţei, conform prevederilor legale; b) fişierul cu persoanele decorate, pe distincţii şi clase; c) situaţia însemnelor şi a anexelor acestora, aflate în depozit; d) situaţia cu vacanţa decoraţiilor (înaintări, radieri).  +  Articolul 34 (1) Cancelaria ordinelor va elabora şi va transmite persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2) metodologia întocmirii propunerilor de decorare. (2) Cancelaria ordinelor informează până la data de 1 ianuarie a fiecărui an, persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoraţii. (3) Cancelaria ordinelor comunică Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate. Ministerul de Interne va transmite Cancelariei ordinelor informaţiile despre decesele celor decoraţi sau eventualele condamnări.  +  Articolul 35 (1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei ordinelor în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 34 alin. (2). Pentru fiecare persoană se vor menţiona: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul, profesia şi funcţia, decoraţiile primite anterior şi data conferirii acestora, gradul, vechimea în grad sau în clasă, denumirea decoraţiei şi gradul pentru care se face propunerea, precum şi motivarea propunerii. (2) Pentru persoanele îndreptăţite să primească distincţii în funcţie de numărul de ani serviţi, calculul timpului se va face până la data limită a înaintării propunerilor.  +  Articolul 36Tabelele cu propuneri de decorare anuală se înaintează Cancelariei ordinelor până la data de 31 august a anului respectiv, sub semnătura conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2).  +  Articolul 37Radierea din evidenţe ca urmare a decesului se face pe baza comunicării transmise Cancelariei ordinelor de către Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidenţă a populaţiei.  +  Articolul 38Cancelaria ordinelor conlucrează cu Consiliul de onoare şi înaintează Preşedintelui României hotărârile acestuia.  +  Articolul 39Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne, Cancelaria ordinelor va recupera decoraţiile şi brevetele de la persoanele cărora li s-a retras decoraţia.  +  Articolul 40Cancelaria ordinelor editează un "Buletin anual", în care se publică listele persoanelor decorate, date despre locurile vacante, informaţii despre activitatea consiliilor de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 41La instituirea Ordinului "Steaua României" se poate conferi orice clasă a ordinului, în limita a maximum 25% din numărul prevăzut pentru fiecare grad, din care Preşedintele României poate să confere, din proprie iniţiativă, 25%.  +  Articolul 42Din împuternicirea Preşedintelui României, înmânarea ordinelor poate fi făcută de primul-ministru, de miniştri sau conducători ai altor organe centrale, de comandanţi de mari unităţi militare şi de şefii misiunilor diplomatice ale României în străinătate.  +  Articolul 43Brevetele şi însemnele ordinelor rămân, după deces, în posesia moştenitorilor legali, dar fără drept de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin ele.  +  Articolul 44În cazul conferirii unui ordin post-mortem, brevetul şi însemnul acestuia se predau, spre păstrare, moştenitorilor legali.  +  Articolul 45 (1) Însemnul Ordinului "Steaua României" se confecţionează de către Regia Autonomă "Monetăria Statului". (2) Banca Naţională a României, la solicitarea Cancelariei ordinelor, va pune la dispoziţie Regiei Autonome "Monetăria Statului" cantităţile de metale preţioase şi de alte metale, necesare confecţionării însemnului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 46 (1) Cheltuielile necesare confecţionării însemnului Ordinului "Steaua României" se suportă de la bugetul de stat. (2) Sumele destinate cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se gestionează de către Ministerul Finanţelor, pe baza solicitărilor primite din partea Cancelariei ordinelor. (3) Pentru anul 1998 cheltuielile prevăzute la alin. (2) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 47Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu reglementările legale privind sistemul naţional de decoraţii al României.

  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministru de stat,

  ministrul justiţiei,

  Valeriu Stoica

  Ministru de stat,

  ministrul apărării naţionale,

  Victor Babiuc

  Ministru de interne,

  Gavril Dejeu

  Ministrul culturii,

  Ion Caramitru

  Ministrul afacerilor externe,

  Andrei Pleşu
   +  AnexăREGULAMENT 25/06/1998