ORDIN nr. 1.601 din 27 iunie 2013pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 26 iulie 2013    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 156.646/DGDSP din 14 iunie 2013,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Aplicaţiile care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune prevederile anexelor III şi IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iunie 2011, Directiva delegată 2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând plumb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012, şi Directiva delegată 2012/51/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012.Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbBucureşti, 27 iunie 2013.Nr. 1.601.  +  Anexa 1 Aplicaţii care beneficiază de derogare de larestricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) dinHotărârea Guvernului nr. 322/2013 privindrestricţiile de utilizare a anumitor substanţepericuloase în echipamentele electrice şi electronice┌────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Nr. │ Exceptare │ Sfera şi datele de aplicare│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1│Mercurul din lămpile fluorescente cu un │ ││ │singur soclu (compacte), nedepăşind (per│ ││ │bec): │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1(a)│Destinate iluminatului general │Expiră la 31 decembrie 2011.││ │< 30 W: 5 mg │După 31 decembrie 2011 şi ││ │ │până la 31 decembrie 2012 se││ │ │pot folosi 3,5 mg per bec; ││ │ │după 31 decembrie 2012 ││ │ │trebuie să se folosească 2,5││ │ │mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1(b)│Destinate iluminatului general ≥ 30 W şi│Expiră la 31 decembrie 2011;││ │< 50 W: 5 mg │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 3,5 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1(c)│Destinate iluminatului general ≥ 50 W şi│ ││ │< 150 W: 5 mg │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1(d)│Destinate iluminatului general ≥ │ ││ │150 W: 15 mg │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1(e)│Destinate iluminatului general, cu │Nicio limitare a utilizării ││ │structură circulară sau pătrată şi cu │până la 31 decembrie 2011; ││ │diametrul tubului ≤ 17 mm │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 7 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1(f)│De uz special: 5 mg │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(a)│Mercurul din lămpile fluorescente │ ││ │liniare cu soclu dublu, destinate │ ││ │iluminatului general, nedepăşind │ ││ │(per lampă): │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(a)(1)│Trifosfor cu durată de viaţă normală şi │Expiră la 31 decembrie 2011;││ │cu diametrul tubului < 9 mm (de exemplu,│după 31 decembrie 2011 se ││ │T2): 5 mg │pot folosi 4 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(a)(2)│Trifosfor cu durată de viaţă normală şi │Expiră la 31 decembrie 2011;││ │cu diametrul tubului între ≥ 9 mm şi │după 31 decembrie 2011 se ││ │≤ 17 mm (de exemplu, T5): 5 mg │pot folosi 3 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(a)(3)│Trifosfor cu durată de viaţă normală şi │Expiră la 31 decembrie 2011;││ │cu diametrul tubului între > 17 mm şi │după 31 decembrie 2011 se ││ │≤ 28 mm (de exemplu, T8): 5 mg │pot folosi 3,5 mg per lampă.│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(a)(4)│Trifosfor cu durată de viaţă normală şi │Expiră la 31 decembrie 2012;││ │cu diametrul tubului > 28 mm (de │după 31 decembrie 2012 se ││ │exemplu, T12): 5 mg │pot folosi 3,5 mg per lampă.│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(a)(5)│Trifosfor cu durată de viaţă lungă │Expiră la 31 decembrie 2011;││ │(≥ 25000 h): 8 mg │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 5 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(b)│Mercurul din alte lămpi fluorescente, │ ││ │nedepăşind 5 mg (per lampă): │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(b)(1)│Lămpi liniare cu fosfat halogenat, cu │Expiră la 13 aprilie 2012. ││ │diametrul tubului > 28 mm (de exemplu, │ ││ │T10 sau T12): 10 mg │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(b)(2)│Lămpi neliniare cu fosfat halogenat │Expiră la 13 aprilie 2016. ││ │(orice diametru): 15 mg │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(b)(3)│Lămpi neliniare cu trifosfor, cu │Nicio limitare a utilizării ││ │diametrul tubului > 17 mm (de │până la 31 decembrie 2011; ││ │exemplu, T9) │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 15 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 2(b)(4)│Lămpi pentru alt uz de iluminat general │Nicio limitare a utilizării ││ │şi pentru uz special (de exemplu, lămpi │până la 31 decembrie 2011; ││ │cu inducţie) │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 15 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 3│Mercurul din lămpile fluorescente cu │ ││ │catod rece şi din lămpile fluorescente │ ││ │cu electrod extern (CCFL şi EEFL) pentru│ ││ │uz special, nedepăşind (per lampă): │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 3(a)│Scurte (≤ 500 mm) │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 3,5 mg per lampă.│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 3(b)│De lungime medie (între > 500 mm şi │Nicio limitare a utilizării ││ │≤ 1.500 mm) │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 5 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 3(c)│Lungi (> 1.500 mm) │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 13 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(a)│Mercurul din alte lămpi cu descărcare în│Nicio limitare a utilizării ││ │gaze la joasă presiune (per lampă) │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 15 mg per lampă. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(b)│Mercurul din lămpile cu (vapori de) │ ││ │sodiu de înaltă presiune destinate │ ││ │iluminatului general, nedepăşind (per │ ││ │bec) în lămpile cu un indice ameliorat │ ││ │de redare a culorii Ra > 60: │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(b)-I│P ≤ 155 W │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 30 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(b)-II│155 W < P ≤ 405 W │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 40 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│4(b)-III│P > 405 W │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 40 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(c)│Mercurul din alte lămpi cu (vapori de) │ ││ │sodiu de înaltă presiune destinate │ ││ │iluminatului general, nedepăşind (per │ ││ │bec): │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(c)-I│P ≤ 155 W │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 25 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(c)-II│155 W < P ≤ 405 W │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 30 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│4(c)-III│P > 405 W │Nicio limitare a utilizării ││ │ │până la 31 decembrie 2011; ││ │ │după 31 decembrie 2011 se ││ │ │pot folosi 40 mg per bec. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(d)│Mercurul din lămpile cu (vapori de) │Expiră la 13 aprilie 2015. ││ │mercur de înaltă presiune (HPMV) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(e)│Mercurul din lămpile cu halogenuri │ ││ │metalice (MH) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 4(f)│Mercurul din alte lămpi cu descărcare │ ││ │pentru uz special care nu au fost │ ││ │menţionate în mod specific în prezenta │ ││ │anexă │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 5(a)│Plumbul din sticlă tuburilor catodice │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 5(b)│Plumbul din sticlă tuburilor │ ││ │fluorescente, nedepăşind 0,2% din │ ││ │greutate │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 6(a)│Plumbul ca element de aliere în oţelul │ ││ │pentru prelucrări mecanice şi în oţelul │ ││ │galvanizat cu conţinut de plumb de până │ ││ │la 0,35% din greutate │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 6(b)│Plumbul ca element de aliere în aluminiu│ ││ │cu conţinut de plumb de până la 0,4% din│ ││ │greutate │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 6(c)│Aliaj de cupru cu conţinut de plumb de │ ││ │până la 4% din greutate │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7(a)│Plumbul în aliaje de lipit cu │ ││ │temperatură de topire înaltă (respectiv │ ││ │aliaje de plumb cu conţinut de plumb de │ ││ │85% din greutate sau mai mult) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7(b)│Plumbul în aliaje de lipit pentru │ ││ │servere, sisteme de stocare şi reţele de│ ││ │stocare, echipamente pentru │ ││ │infrastructura reţelelor de comutare, │ ││ │semnalizare, transmisie, precum şi │ ││ │pentru gestionarea reţelelor de │ ││ │telecomunicaţii │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7(c)-I│Componente electrice şi electronice care│ ││ │conţin plumb, în sticlă sau ceramică, │ ││ │altele decât ceramica dielectrică din │ ││ │condensatori, de exemplu, dispozitive │ ││ │piezoelectrice, sau într-o matrice de │ ││ │sticlă ori ceramică │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7(c)-II│Plumbul din ceramica dielectrică din │ ││ │condensatori pentru o putere nominală de│ ││ │125 V CA sau 250 V CC ori mai mult │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│7(c)-III│Plumbul din ceramica dielectrică din │Expiră la 1 ianuarie 2013, ││ │condensatori pentru o putere nominală de│iar după această dată se ││ │sub 125 V CA sau 250 V CC │poate folosi în piese de ││ │ │schimb pentru EEE introduse ││ │ │pe piaţă înainte de ││ │ │1 ianuarie 2013. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7(c)-IV│Plumbul din materialele ceramice │Expiră la 21 iulie 2016. ││ │dielectrice de tip PZT (titanat - │ ││ │zirconat de plumb) din condensatori care│ ││ │fac parte din circuite integrate sau din│ ││ │semiconductoare discrete │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 8(a)│Cadmiul şi compuşii săi din siguranţele │Expiră la 1 ianuarie 2012, ││ │termice de unică folosinţă sub formă de │iar după această dată se ││ │pastile │poate folosi în piese de ││ │ │schimb pentru EEE introduse ││ │ │pe piaţă înainte de ││ │ │1 ianuarie 2012. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 8(b)│Cadmiul şi compuşii săi din contactele │ ││ │electrice │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 9│Cromul hexavalent ca agent anticoroziv │ ││ │în sistemul de răcire din oţel carbon al│ ││ │refrigeratoarelor cu absorbţie, până la │ ││ │0,75% din greutate în soluţia de răcire │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 9(b)│Plumbul din bucşe şi lagăre pentru │ ││ │compresoarele care conţin agenţi │ ││ │refrigerenţi pentru aplicaţii de │ ││ │încălzire, ventilare, climatizare şi │ ││ │răcire (HVACR) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 11(a)│Plumbul folosit la sisteme de conectori │Se poate folosi în piesele ││ │cu pini conformi "C-press" │de schimb pentru EEE ││ │ │introduse pe piaţă înainte ││ │ │de 24 septembrie 2010. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 11(b)│Plumbul folosit la alte dispozitive │Expiră la 1 ianuarie 2013, ││ │decât sistemele de conectori cu pini │iar după această dată se ││ │conformi "C-press" │poate folosi în piese de ││ │ │schimb pentru EEE introduse ││ │ │pe piaţă înainte de ││ │ │1 ianuarie 2013. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 12│Plumbul ca material de acoperire pentru │Se poate folosi în piese de ││ │inelul C al modulului termoconductor │schimb pentru EEE introduse ││ │ │pe piaţă înainte de ││ │ │24 septembrie 2010. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 13(a)│Plumbul din sticlă albă utilizată la │ ││ │aplicaţii optice │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 13(b)│Cadmiul şi plumbul din sticlă filtrantă │ ││ │şi din sticlă utilizată la etaloanele de│ ││ │reflexie │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 14│Plumbul din aliaje de lipit care conţin │Expiră la 1 ianuarie 2011, ││ │mai mult de două elemente de conectare │iar după această dată se ││ │între pini şi pachetul de │poate folosi în piese de ││ │microprocesoare cu un conţinut de plumb │schimb pentru EEE introduse ││ │mai mare de 80% şi mai mic de 85% din │pe piaţă înainte de ││ │greutate │1 ianuarie 2011. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 15│Plumbul din aliaje de lipit pentru │ ││ │finalizarea unei conexiuni electrice │ ││ │viabile între purtător şi substratul │ ││ │semiconductorului în carcasele de │ ││ │circuite integrate tip "flip chip" │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 16│Plumbul din lămpi incandescente liniare │Expiră la 1 septembrie 2013.││ │cu tuburi cu înveliş de silicat │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 17│Halogenură de plumb ca agent iradiant în│ ││ │lămpi cu descărcare de mare intensitate │ ││ │(HID) folosite pentru aplicaţii │ ││ │profesionale de reprografie │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 18(a)│Plumbul ca activator în pudra │Expiră la 1 ianuarie 2011. ││ │fluorescentă (1% plumb în greutate sau │ ││ │mai puţin) a lămpilor cu descărcare, │ ││ │atunci când sunt folosite ca lămpi │ ││ │specializate pentru reprografierea prin │ ││ │imprimare diazo, litografiere, capcane │ ││ │pentru insecte, procese fotochimice şi │ ││ │de tratare termică, conţinând substanţe │ ││ │fosforescente ca SMS │ ││ │[(Sr, Ba)2MgSi(2)O(7):Pb] │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 18(b)│Plumbul ca activator în pudra │ ││ │fluorescentă (1% plumb în greutate sau │ ││ │mai puţin) a lămpilor cu descărcare, │ ││ │atunci când sunt folosite ca lămpi de │ ││ │bronzat, conţinând substanţe │ ││ │fluorescente ca BSP [BaSi(2)O(5):Pb] │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 19│Plumbul cu PbBiSn-Hg şi PbInSn-Hg în │Expiră la 1 iunie 2011. ││ │amestecuri caracteristice ca amalgam │ ││ │principal şi cu PbSn-Hg ca amalgam │ ││ │auxiliar în lămpi compacte pentru │ ││ │economisirea energiei (ESL) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 20│Oxidul de plumb utilizat în sticlă │Expiră la 1 iunie 2011. ││ │folosită la îmbinarea substraturilor din│ ││ │faţă şi din spate ale lămpilor │ ││ │fluorescente utilizate pentru ecranele │ ││ │cu cristale lichide (LCD) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 21│Plumbul şi cadmiul din cernelurile de │ ││ │imprimare pentru aplicarea de emailuri │ ││ │pe sticle precum sticlă borosilicată şi │ ││ │sticlă calcosodică │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 23│Plumbul din finisajele componentelor cu │Se poate folosi în piese de ││ │filet fin, altele decât conectorii cu │schimb pentru EEE introduse ││ │pas de 0,65 mm sau mai mic │pe piaţă înainte de ││ │ │24 septembrie 2010. │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 24│Plumbul din aliajele de sudură pentru │ ││ │condensatoarele ceramice multistrat de │ ││ │formă discoidală sau plană, prelucrate │ ││ │prin străpungere │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 25│Oxidul de plumb din ecranele de emisie a│ ││ │electronilor prin conducţie (SED) │ ││ │utilizate în elemente structurale, în │ ││ │special în frita de sticlă de etanşare │ ││ │şi de vidare │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 26│Oxidul de plumb din baloanele de sticlă │Expiră la 1 iunie 2011. ││ │ale lămpilor de lumină ultravioletă │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 27│Aliajele de plumb pentru sudarea │Expiră la 24 septembrie 2010││ │traductoarelor utilizate la difuzoarele │ ││ │de mare putere (proiectate să │ ││ │funcţioneze timp de mai multe ore la │ ││ │niveluri de putere acustică de 125 dB │ ││ │SPL şi mai mari) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 29│Plumbul fixat în sticlă cristal în │ ││ │conformitate cu anexa I (categoriile 1, │ ││ │2, 3 şi 4) la Directiva 69/493/CEE a │ ││ │Consiliului [1] │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 30│Aliajele de cadmiu utilizate la │ ││ │îmbinările electromecanice prin lipire │ ││ │ale conductorilor electrici amplasaţi │ ││ │direct pe bobina vocală a traductorilor │ ││ │utilizaţi în construcţia difuzoarelor de│ ││ │mare putere având nivelul de presiune │ ││ │sonoră de cel puţin 100 dB (A) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 31│Plumbul din materialele de lipit │ ││ │utilizate în construcţia lămpilor plane │ ││ │fluorescente fără mercur (care, de │ ││ │exemplu, sunt utilizate la afişajele cu │ ││ │cristale lichide, la iluminatul │ ││ │decorativ sau industrial) │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 32│Oxizii de plumb din etanşările cu frită │ ││ │utilizate în construcţia montajelor tip │ ││ │fereastră pentru tuburile laser cu argon│ ││ │şi kripton │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 33│Plumbul din aliajele de lipit pentru │ ││ │lipirea firelor subţiri de cupru cu un │ ││ │diametru de 100 f2æm sau mai mic din │ ││ │transformatoare │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 34│Plumbul din elementele potenţiometrelor │ ││ │ajustabile metalo-ceramice │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 36│Mercurul utilizat ca inhibitor de │Expiră la 1 iulie 2010. ││ │pulverizare a catodului în ecranele cu │ ││ │plasmă conţinând până la 30 mg per ecran│ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 37│Plumbul din stratul acoperitor al │ ││ │diodelor de înaltă tensiune pe baza unui│ ││ │corp din sticlă de borat de zinc │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 38│Cadmiul şi oxidul de cadmiu din pastele │ ││ │pentru straturi groase utilizate pe │ ││ │oxidul de aluminiu aliat cu beriliu │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 39│Cadmiul din ledurile cu schimb de │Expiră la 1 iulie 2014. ││ │culoare din grupa II-VI (< 102g Cd per │ ││ │mm2 de suprafaţă emiţătoare de lumină) │ ││ │pentru utilizarea în iluminarea solidă │ ││ │sau la sistemele de afişaj │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 40│Cadmiul din fotorezistoare pentru │Expiră la 31 decembrie 2013.││ │optocuploarele analogice ale │ ││ │echipamentelor audio profesionale │ │└────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘  +  Anexa 2 Aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţiaprevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernuluinr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare aanumitor substanţe periculoase în echipamenteleelectrice şi electronice, specifică dispozitivelormedicale şi instrumentelor de monitorizare şi controlEchipamente care utilizează sau detectează radiaţii ionizante:1. plumb, cadmiu şi mercur în detectoare de radiaţii ionizante;2. lagăre de plumb în tuburile cu raze X;3. plumb în dispozitivele de amplificare a radiaţiilor electromagnetice: plăcuţă cu microcanale sau plăcuţă capilară;4. plumb în frita de sticlă a tuburilor cu raze X şi a intensificatoarelor de imagine şi plumb în liantul de frită de sticlă pentru asamblarea laserelor cu gaz şi pentru tuburile cu vacuum care convertesc radiaţiile electromagnetice în electroni;5. plumb în scuturile de protecţie contra radiaţiilor ionizante;6. plumb în obiectele de testare pentru raze X;7. cristale cu stearat de plumb de difracţie a razelor X;8. sursă de izotop de cadmiu radioactiv pentru spectometrele portabile cu fluorescenţă de raze X.Senzori, detectoare şi electrozi:1a. plumb şi cadmiu în electrozi ion-selectivi, inclusiv în sticlă pentru electrozii de pH;1b. anozi de plumb în senzorii electrochimici de oxigen;1c. plumb, cadmiu şi mercur în detectoare cu raze infraroşii;1d. mercur în electrozi de referinţă: clorură de mercur cu conţinut scăzut de clorură, sulfat de mercur şi oxid de mercur.Altele:9. cadmiu în lasere cu heliu-cadmiu;10. plumb şi cadmiu în lămpile de spectroscopie de absorbţie atomică;11. plumb în aliaje ca supraconductor şi conductor termic în IRM;12. plumb şi cadmiu în legături metalice pentru materialele supraconductoare în IRM şi detectoare SQUID;13. plumb în contragreutăţi;14. plumb în materiale piezoelectrice cu monocristale pentru transductorii ultrasonici;15. plumb în aliajele pentru lipirea transductorilor ultrasonici;16. mercur în punţi de foarte înaltă precizie pentru măsurarea capacitanţei şi a pierderilor, în comutatoare RF de înaltă frecvenţă şi în relee utilizate în instrumente de monitorizare şi control, fără a depăşi 20 mg de mercur per comutator sau releu;17. plumb în aliaje de lipit pentru defibrilatoarele portabile de urgenţă;18. plumb în aliajele de lipit pentru modulele de imagistică cu radiaţii infraroşii de înaltă performanţă pentru detectare în intervalul 8-14 f2æm;19. plumb în ecranele cu cristale lichide pe siliciu (LCoS);20. cadmiu în filtrele de măsurare a razelor X. --------