DECRET nr. 199 din 24 aprilie 1990pentru aderarea României la Acordul privind Organizaţia internationala de telecomunicaţii prin sateliti "INTELSAT"
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 - 57 din 26 aprilie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1România adera la Acordul privind Organizaţia internationala de telecomunicaţii prin sateliti "INTELSAT", încheiat la Washington la 20 august 1971.  +  Articolul 2Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor va semna Acordul de exploatare privind Organizaţia internationala de telecomunicaţii prin sateliti "INTELSAT", încheiat la Washington la 20 august 1971, şi va participa la activitatea economico-financiară a acestei organizaţii, cu reflectarea încasărilor şi plăţilor în activitatea proprie a prestaţiilor de servicii internaţionale de posta şi telecomunicaţii.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIUDE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCUACORDprivind Organizaţia internationala de telecomunicaţii prin sateliti "INTELSAT"*) Notă *) Traducere.PREAMBULStatele părţi la acest acord,avînd în vedere principiul enuntat în Rezoluţia 1721 (XIV) a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit căruia comunicaţiile prin intermediul satelitilor trebuie să fie puse la dispoziţia naţiunilor lumii de îndată ce sînt realizate, pe o baza mondială şi nediscriminatorie,luînd în considerare prevederile corespunzătoare din Tratatul privind principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea şi folosirea spaţiului extraatmosferic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri ceresti şi în special art. 1, care proclama utilizarea spaţiului extraatmosferic în folosul şi interesul tuturor ţărilor,luînd act de faptul ca, potrivit acordului privind stabilirea unui regim provizoriu pentru realizarea unui sistem comercial mondial de comunicaţii prin satelit, precum şi acordul special aferent, a fost înfiinţat un sistem comercial mondial de telecomunicaţii prin sateliti,propunindu-şi sa urmărească dezvoltarea acestui sistem de telecomunicaţii prin satelit în scopul realizării unui sistem comercial mondial unic de telecomunicaţii prin satelit care să facă parte dintr-o reţea mondială perfectionata de telecomunicaţii care va asigura în toate regiunile lumii extinderea serviciilor în domeniul telecomunicatiilor şi care va contribui la promovarea păcii şi înţelegerii mondiale,considerind ca telecomunicatiile prin sateliti trebuie să se organizeze în asa fel încît să permită accesul tuturor popoarelor la sistemul mondial de sateliti, precum şi al statelor membre ale Uniunii internaţionale de telecomunicaţii care doresc să investească în sistem şi sa participe astfel la proiectarea, construirea, dezvoltarea, inclusiv furnizarea de echipamente, la punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi proprietatea asupra sistemului,în virtutea Acordului privind stabilirea unui regim provizoriu aplicabil unui sistem comercial mondial de telecomunicaţii prin satelit,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn termenii acestui acord:(a) "Acord" defineste prezentul acord, incluzind anexele sale, dar excluzînd toate titlurile articolelor, deschis prin semnare de către guverne la Washington, pe 20 august 1971, prin care a fost creata Organizaţia internationala de telecomunicaţii prin sateliti "INTELSAT";(b) "Acord de exploatare" defineste acordul cu anexele sale, dar excluzînd toate titlurile de articole, deschis spre semnare de către guverne sau organisme de telecomunicaţii desemnate de guverne în conformitate cu prevederile acestui acord;(c) "Acord provizoriu" defineste acordul de stabilire a unui regim provizoriu pentru un sistem comercial mondial de comunicaţii prin sateliti, semnat de guverne la Washington pe 20 august 1964;(d) "Acord special" desemnează acordul semnat pe 20 august 1964, de guvernele sau organismele de telecomunicaţii desemnate de guverne, potrivit prevederilor Acordului provizoriu;(e) "Comitetul interimar de comunicaţii prin sateliti" desemnează comitetul stabilit prin art. IV al Acordului provizoriu;(f) "Parte" desemnează un stat pentru care acordul a intrat în vigoare sau i se aplică cu titlu provizoriu;(g) "Semnatar" înseamnă o parte sau un organism de telecomunicaţii desemnat de către o parte, care a semnat Acordul de exploatare şi pentru care acesta a intrat în vigoare sau i se aplică cu titlu provizoriu;(h) "Segment spatial" înseamnă sateliti de telecomunicaţii şi instalaţiile aferente de urmărire, telemetrie, comanda, control şi supraveghere, precum şi alte echipamente necesare funcţionarii acestor sateliti;(i) "Segmentul spatial INTELSAT" desemnează segmentul care aparţine INTELSAT;(j) "Telecomunicaţii" înseamnă orice transmisie, emisie sau recepţie de semne, semnale, scrieri, imagini şi sunete sau informaţii de orice natura, prin fir, radio, optica sau prin alte sisteme electromagnetice;(k) "Servicii publice de telecomunicaţii" înseamnă servicii de telecomunicaţii fixe sau mobile care pot fi asigurate prin sateliti şi care sînt accesibile utilizării de către public, cum ar fi: telefonia, telegrafia, telexul, facsimilul, transmisia de date, transmiterea programelor de radio şi televiziune între staţii de sol cu acces aprobat la segmentul spatial INTELSAT în vederea transmiterii lor în continuare publicului, precum şi închirierea de circuite pentru orice asemenea utilizare; aceşti termeni exclud tipurile de servicii mobile care nu au fost prevăzute în Acordul provizoriu sau în Acordul special înaintea deschiderii spre semnare a prezentului acord şi care sînt asigurate prin staţii mobile functionînd direct printr-un satelit desemnat, în totalitate sau parţial, pentru asigurarea serviciilor de securitate, controlului zborului avioanelor sau aeronavelor sau radionavigatiei maritime;(l) "Servicii specializate de telecomunicaţii" înseamnă servicii de telecomunicaţii care pot fi asigurate prin sateliti, altele decît cele definite de paragraful (k) al acestui articol, incluzind, fără ca enumerarea să fie limitativa, servicii de radionavigatie, servicii de radiodifuziune de pe sateliti destinate recepţiei de către public în general, servicii de cercetări spatiale, servicii meteorologice şi servicii de teledetectie a resurselor terestre;(m) "Proprietate" cuprinde toate bunurile asupra cărora se exercită dreptul de proprietate, de asemenea şi drepturile contractuale;(n) "Proiectare" şi "dezvoltare" cuprinde cercetarea directa legată de obiectivele INTELSAT.  +  Articolul 2Înfiinţarea INTELSAT(a) Avînd în vedere principiile enunţate în preambulul acestui acord, părţile înfiinţează Organizaţia internationala de telecomunicaţii prin sateliti "INTELSAT", al carei scop principal este construirea pe baze definitive a proiectării, dezvoltării, construirii, infiintarii, exploatării şi întreţinerii segmentului spatial al sistemului comercial de telecomunicaţii prin sateliti, creat potrivit prevederilor Acordului provizoriu şi Acordului special.(b) Fiecare stat parte va semna sau va desemna un organism public sau particular de telecomunicaţii să semneze Acordul de exploatare încheiat în conformitate cu prevederile prezentului acord şi care va fi deschis spre semnare în acelaşi timp cu acest acord. Relaţiile dintre toate organismele de telecomunicaţii în calitatea lor de semnatari şi partea care le-a desemnat vor fi supuse prevederilor jurisdicţiei naţionale.(c) Organismele şi administraţiile de telecomunicaţii pot, sub rezerva prevederilor jurisdicţiei naţionale, sa negocieze şi sa încheie direct acordurile de trafic corespunzătoare utilizării canalelor de telecomunicaţii furnizate în virtutea prezentului acord şi Acordului de exploatare, precum şi servicii destinate publicului, instalaţii, repartizarea beneficiilor şi a prevederilor comerciale corespunzătoare.  +  Articolul 3Domeniul activităţilor INTELSAT(a) Ducind mai departe pe baze definitive activităţile privind segmentul spatial al sistemului comercial mondial de telecomunicaţii prin satelit la care se referă paragraful (a) al art. II din prezentul acord, INTELSAT are ca prim obiectiv oferirea, pe baze comerciale, nediscriminatorii şi în toate regiunile lumii, a segmentului spatial necesar unor servicii publice de telecomunicaţii internaţionale de înaltă calitate şi mare fiabilitate.(b) Sînt asimilate ca servicii publice de telecomunicaţii internaţionale, următoarele:(i) serviciile publice de telecomunicaţii naţionale între regiuni separate de intinderi care nu se afla sub jurisdicţia statului interesat sau între regiuni separate de largul marilor;(îi) serviciile publice de telecomunicaţii naţionale între regiuni care nu sînt legate prin nici o instalatie terestra de banda larga şi care sînt separate de către obstacole naturale cu caracter excepţional şi de asa natura încît împiedica posibilitatea creării unor instalaţii terestre de banda larga între aceste regiuni, cu condiţia ca ele să fie autorizate corespunzător de Reuniunea semnatarilor, pe baza avizului prealabil exprimat de Consiliul guvernatorilor.(c) Segmentul spatial INTELSAT înfiinţat cu scopul de a satisface primul obiectiv enuntat va fi de asemenea disponibil, fără discriminare, pentru alte servicii publice de telecomunicaţii naţionale, în măsura în care nu afectează îndeplinirea primului obiectiv al INTELSAT.(d) Segmentul spatial INTELSAT poate fi, de asemenea, utilizat la cerere şi potrivit unor acorduri şi condiţii adecvate, în folosul unor servicii specializate de telecomunicaţii internaţionale sau naţionale, altele decît cele în scopuri militare, cu condiţia ca:(i) sa nu afecteze defavorabil oferirea serviciilor publice de telecomunicaţii;(îi) acordurile încheiate să fie acceptabile din punct de vedere tehnic şi economic.(e) INTELSAT poate, la cerere şi potrivit unor acorduri şi condiţii adecvate, sa furnizeze sateliti sau instalaţii conexe diferite de segmentul spatial INTELSAT, pentru:(i) servicii publice de telecomunicaţii naţionale în teritorii aflate sub jurisdicţia uneia sau mai multor părţi;(îi) servicii publice de telecomunicaţii internaţionale între teritorii aflate sub jurisdicţia a doua sau mai multe părţi;(iii) servicii specializate de telecomunicaţii, altele decît cele în scopuri militare - cu condiţia ca acestea sa nu afecteze, în nici un fel, exploatarea eficienta şi economică a segmentului spatial INTELSAT.(f) Utilizarea segmentului spatial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicaţii potrivit paragrafului (d) din acest articol şi oferirea satelitilor sau a instalaţiilor conexe diferite de segmentul spatial INTELSAT potrivit paragrafului (e) din acest articol, face obiectul unor contracte încheiate între INTELSAT şi solicitantul interesat. Folosirea instalaţiilor segmentului spatial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicaţii potrivit paragrafului (d) al acestui articol şi oferirea de sateliti sau instalaţii conexe, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicaţii potrivit alin. (iii) al paragrafului (e) din acest articol, vor fi în conformitate cu autorizările corespunzătoare ale adunării părţilor, făcute în stadiul de planificare prin aplicarea alin. (iv) al paragrafului (c) din art. VII al prezentului acord. Atunci cînd utilizarea instalaţiilor segmentului spatial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicaţii ar implica costuri suplimentare rezultate din necesitatea modificării instalaţiilor existente sau planificate ale segmentului spatial INTELSAT sau atunci cînd oferta de sateliti sau instalaţii conexe, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT, este certa pentru servicii specializate de telecomunicaţii în conformitate cu alin. (iii) al paragrafului (e) din acest articol, autorizarea potrivit prevederilor alin. (iv) al paragrafului (c) din art. VII al prezentului acord va trebui cerută Adunării părţilor de îndată ce Consiliul guvernatorilor este în măsura sa informeze detaliat Adunarea părţilor cu privire la costurile estimative ale propunerii, beneficiile rezultate, problemele tehnice sau de alta natura ce pot apare şi efectele probabile asupra serviciilor prezentate sau previzibile ale INTELSAT. O astfel de autorizare trebuie obţinută înainte de începerea procesului de procurare a instalaţiei sau instalaţiilor respective. Înainte de acordarea unor asemenea autorizaţii, Adunarea părţilor, după caz, va consulta sau se va asigura ca au avut loc consultări prin intermediul INTELSAT cu instituţii specializate ale Naţiunilor Unite direct interesate în oferirea serviciilor specializate de telecomunicaţii în cauza.  +  Articolul 4Personalitatea juridică(a) INTELSAT va avea personalitate juridică. Se va bucura de întreaga capacitate necesară pentru exercitarea funcţiilor sale şi pentru realizarea obiectivelor sale, incluzind capacitatea de:(i) a încheia acorduri cu state sau organizaţii internaţionale;(îi) a încheia contracte;(iii) a primi şi dispune de proprietăţi; şi(iv) a se constitui parte de judecată.(b) Fiecare parte va lua în cadrul jurisdicţiei sale toate măsurile ce se impun pentru a pune efectiv, în termenii legislaţiei proprii, a prevederilor acestui articol.  +  Articolul 5Principii financiare(a) INTELSAT va fi proprietarul segmentului spatial INTELSAT, precum şi al tuturor celorlalte proprietăţi realizate de INTELSAT. Profitul financiar al fiecărui semnatar în INTELSAT va fi egal cu valoarea rezultată prin raportarea cotei sale de investiţii la evaluarea efectuată în conformitate cu art. 7 al Acordului de exploatare.(b) Fiecare semnatar va avea o cota de investiţii corespunzătoare cu procentul utilizării segmentului spatial INTELSAT de către toţi semnatarii, determinat în conformitate cu prevederile Acordului de exploatare. În orice caz, nici un semnatar, chiar dacă propria utilizare a segmentului spatial INTELSAT este nulă, nu va avea o cota de investiţii inferioară cotei minime fixată prin Acordul de exploatare.(c) Fiecare semnatar va contribui la cerinţele de capital ale INTELSAT şi va primi restituirea capitalului şi compensaţii pentru utilizarea capitalului în conformitate cu prevederile Acordului de exploatare.(d) Toţi utilizatorii segmentului spatial INTELSAT vor plati taxe de utilizare stabilite în conformitate cu prevederile prezentului acord şi al Acordului de exploatare. Taxele pentru utilizarea segmentului spatial pentru fiecare categorie de utilizare, vor fi aceleaşi pentru toţi solicitanţii de capacităţi pe segmentul spatial privind tipul respectiv de utilizare.(e) INTELSAT poate finanta şi poseda sateliti şi instalaţii aferente distincte, prevăzute în paragraful (e) al art. III din prezentul acord, ca parte integrantă a segmentului spatial INTELSAT, după aprobarea unanima a tuturor semnatarilor. Dacă nu se da o asemenea aprobare, acestea vor fi separate de segmentul spatial INTELSAT, şi vor fi finanţate şi posedate de către cei care le-au solicitat. În acest caz, termenii şi condiţiile financiare fixate de INTELSAT vor fi astfel încît sa acopere complet costurile directe rezultate din proiectarea, construirea, dezvoltarea şi pregătirea unor asemenea sateliti şi instalaţii aferente distincte, precum şi partea corespunzătoare a cheltuielilor generale administrative ale INTELSAT.  +  Articolul 6Structura INTELSAT(a) INTELSAT va cuprinde următoarele organe:(i) Adunarea părţilor; (îi) Reuniunea semnatarilor;(iii) Consiliul guvernatorilor; şi(iv) un organ executiv, responsabil în faţa Consiliului guvernatorilor.(b) Cu excepţia cazurilor în care prezentul acord sau Acordul de exploatare prevede altceva, nici un organ nu va lua decizii sau nu va întreprinde acţiuni care pot modifica, anula, intirzia sau implica sub orice formă exercitarea unei atribuţii, a unei responsabilităţi sau a unei funcţii atribuite altui organ prin acest acord sau prin Acordul de exploatare.(c) Conform paragrafului (b) al acestui articol, Adunarea părţilor, Reuniunea semnatarilor şi Consiliul guvernatorilor vor lua nota, fiecare şi vor da consideratii corespunzătoare la orice rezoluţie, recomandare şi punct de vedere făcut sau exprimat de un altul decît acele organe care activează în exercitarea responsabilităţilor sau funcţiilor atribuite lor prin prezentul acord sau prin Acordul de exploatare.  +  Articolul 7Adunarea părţilor(a) Adunarea părţilor va fi compusa din toate părţile şi va fi principalul organ al INTELSAT.(b) Adunarea părţilor va ţine seama de acele probleme referitoare la INTELSAT, care sînt primordiale intereselor părţilor ca state suverane. Ea va avea puterea sa dezbata politica generală şi obiectivele pe termen lung ale INTELSAT, care sînt compatibile cu principiile, scopurile şi domeniile de activitate ale INTELSAT, prevăzute în acord. În conformitate cu paragraful (b) şi (c) ale art. VI din acest acord, Adunarea părţilor emite propriile sale considerente cu privire la rezoluţiile, recomandările şi punctele de vedere adresate acesteia de către Reuniunea semnatarilor sau de Consiliul guvernatorilor.(c) Adunarea părţilor va avea următoarele funcţii şi competente:(i) în exercitarea competentei sale privind politica generală şi obiectivele pe termen lung ale INTELSAT, exprima punctele sale de vedere sau face recomandări, asa cum considera, altor organe ale INTELSAT;(îi) determina măsurile care ar trebui luate pentru a evita ca activităţile INTELSAT să între în conflict cu orice convenţie generală multilaterala compatibila cu acordul şi la care au aderat cel puţin două treimi dintre părţi;(iii) deliberează şi decide asupra propunerilor pentru amendamentele acordului în conformitate cu art. XVII al acestui acord; propune amendamente la acordul de exploatare, exprima punctele sale de vedere şi adopta recomandări cu privire la acest subiect;(iv) autorizeaza, prin reguli generale sau prin decizii specifice, utilizarea segmentului spatial INTELSAT şi furnizarea de sateliti şi instalaţii aferente, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicaţii potrivit activităţilor la care se referă paragraful (d) şi alin. (iii) al paragrafului (e) din art. III al prezentului acord;(v) examinează, pentru a asigura aplicarea principiului nediscriminarii, regulile generale stabilite potrivit alin. (v) al paragrafului (b) din art. VIII al prezentului acord;(vi) studiază şi exprima punctul sau de vedere asupra rapoartelor prezentate de Reuniunea semnatarilor şi Consiliul guvernatorilor cu privire la aplicarea politicii generale, activităţile şi programele pe termen lung ale INTELSAT;(vii) exprima, în conformitate cu art. XIV al acestui acord, sub forma de recomandări, avizul sau cu privire la înfiinţarea, achiziţionarea sau utilizarea posibilităţilor segmentului spatial, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT;(viii) adopta deciziile, în conformitate cu alin. (i) al paragrafului (b) din art. XVI al prezentului acord, referitoare la retragerea unei părţi din INTELSAT;(ix) adopta hotărîri în legătură cu problemele referitoare la relaţiile oficiale dintre INTELSAT şi state, care sînt sau nu sînt părţi, sau organizaţii internaţionale;(x) examinează reclamaţiile formulate de către părţi;(xi) alege experţii juridici menţionaţi în art. 3 din anexa C a prezentului acord;(xii) adopta toate hotărîrile cu privire la numirea directorului general în conformitate cu art. XI şi XII ale prezentului acord;(xiii) adopta, conform prevederilor art. XII din acord, structura organului executiv;(xiv) exercita orice alte puteri provenind din competentele Adunării părţilor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.(d) Prima sesiune ordinară a Adunării părţilor va fi convocată de către secretarul general la cel mult un an de la data la care a intrat în vigoare acordul. După aceea, sesiunile ordinare vor fi programate să aibă loc la fiecare doi ani. În orice caz, Adunarea părţilor poate decide altfel de la o sesiune la alta sesiune.(e) (i) În plus faţă de sesiunile ordinare prevăzute la paragraful precedent, Adunarea părţilor se poate întruni în sesiuni extraordinare, convenite la cererea Consiliului guvernatorilor potrivit prevederilor art. XIV şi XVI ale acordului sau la cererea uneia sau mai multor părţi, cerere susţinută de cel puţin o treime dintre acestea, incluzind partea sau părţile care au cerut acest lucru.(îi) Cererile pentru sesiuni extraordinare vor motiva scopul lor şi vor fi adresate în scris secretarului general sau directorului general, care va lua măsurile necesare ca sesiunea să aibă loc cît mai devreme posibil şi în conformitate cu regulile de procedura ale Adunării părţilor pentru convocarea unor asemenea sesiuni.(f) La orice sesiune, cvorumul Adunării părţilor se compune din reprezentanţii majorităţii părţilor. Fiecare parte va dispune de un vot. Toate hotărîrile privind problemele de fond se vor adopta prin votul afirmativ emis de cel puţin două treimi dintre părţile ai căror reprezentanţi sînt prezenţi şi votează. Hotărîrile în probleme de procedura se vor adopta prin votul afirmativ emis de majoritatea simpla a părţilor ale căror reprezentanţi sînt prezenţi şi votează. Toate diferendele potrivit cărora o problemă specifică este de procedura sau de fond se vor reglementa printr-un vot emis de majoritatea simpla a părţilor ai căror reprezentanţi sînt prezenţi şi votează.(g) Adunarea părţilor adopta reguli proprii de procedura care vor cuprinde prevederi pentru alegerea preşedintelui, precum şi a altor membri ai biroului.(h) Fiecare parte îşi va acoperi propriile sale cheltuieli de reprezentare la sesiunile Adunării părţilor. Cheltuielile legate de sesiunile Adunării părţilor vor fi considerate ca făcînd parte din cheltuielile administrative ale INTELSAT prin aplicarea art. 8 din Acordul de exploatare.  +  Articolul 8Reuniunea semnatarilor(a) Reuniunea semnatarilor se compune din toţi semnatarii (Acordului de exploatare). În conformitate cu paragrafele (b) şi (c) ale art. VI din cadrul prezentului acord, Reuniunea semnatarilor va dezbate în mod corespunzător rezoluţiile, recomandările şi punctele de vedere ce i se adresează de către Adunarea părţilor sau Consiliul guvernatorilor.(b) Reuniunea semnatarilor are următoarele funcţii şi puteri:(i) examinează raportul şi situaţiile financiare anuale care îi sînt prezentate de către Consiliul guvernatorilor, exprimindu-şi punctele sale de vedere;(îi) exprima puncte de vedere şi face recomandări privind amendamentele propuse la acord, în virtutea art. XVII al prezentului acord, analizează şi decide în conformitate cu art. 22 din Acordul de exploatare, ţinînd seama de toate părerile şi recomandările primite de la Adunarea părţilor sau Consiliul guvernatorilor, asupra amendamentelor propuse la Acordul de exploatare care sînt compatibile cu prezentul acord;(iii) examinează şi exprima punctele sale de vedere cu privire la rapoartele asupra programelor viitoare emise de Consiliul guvernatorilor, inclusiv asupra estimarilor financiare şi implicatiilor acestor programe;(iv) examinează şi adopta hotărîri privind toate recomandările emise de Consiliul guvernatorilor, referitoare la ridicarea plafonului prevăzut în art. 5 din Acordul de exploatare;(v) stabileşte reguli generale în scop de îndrumare, la recomandarea Consiliului guvernatorilor, privind:(A) aprobarea statiilor de sol pentru accesul la segmentul spatial INTELSAT;(B) alocarea capacităţii segmentului spatial INTELSAT;(C) stabilirea şi corectarea taxelor de utilizare a segmentului spatial INTELSAT pe baze nediscriminatorii;(vi) adopta hotărîri în conformitate cu art. XVI al prezentului acord, în legătură cu retragerea unui semnatar din INTELSAT;(vii) examinează şi exprima punctele sale de vedere cu privire la reclamaţiile prezentate de semnatari, direct sau prin intermediul Consiliului guvernatorilor, precum şi pe cele ale utilizatorilor segmentului spatial INTELSAT, care nu sînt semnatari dar le-au transmis prin intermediul Consiliului guvernatorilor;(viii) pregăteşte şi prezintă Adunării părţilor precum şi părţilor, rapoarte cu privire la aplicarea politicii generale, activităţile şi programele pe termen lung ale INTELSAT;(ix) ia decizii referitoare la autorizarea potrivit alin. (îi) al paragrafului (b) din art. III al prezentului acord;(x) examinează şi exprima punctele sale de vedere asupra raportului privind dispoziţiile definitive referitoare la gestiune, prezentat Adunării părţilor de către Consiliul guvernatorilor conform paragrafului (g) din art. XII al prezentului acord;(xi) face anual determinarile prevăzute în art. IX al prezentului acord pentru a putea fi prezentate în sesiunile Consiliului guvernatorilor;(xii) exercita orice alte puteri ce-i revin Reuniunii semnatarilor conform prevederilor acordului sau al Acordului de exploatare.(c) Prima sesiune ordinară a Reuniunii semnatarilor va fi convocată de secretarul general, la cererea Consiliului guvernatorilor, într-un interval de noua luni după intrarea în vigoare a acordului. După aceea, o sesiune ordinară va avea loc în fiecare an calendaristic.(d) (i) În afară sesiunilor ordinare prevăzute la paragraful precedent, Reuniunea semnatarilor poate tine sesiuni extraordinare care pot fi convocate la cererea Consiliului guvernatorilor sau la cererea unuia sau mai multor semnatari, avînd acordul a cel puţin unei treimi dintre aceştia, incluzind semnatarul sau semnatarii care au prezentat cererea.(îi) Cererile pentru sesiuni extraordinare vor motiva scopul pentru care au fost cerute şi vor fi adresate în scris secretarului general sau directorului general, care va întreprinde măsurile necesare ca sesiunea respectiva să aibă loc cît mai repede posibil şi în conformitate cu regulile de procedura ale Reuniunii semnatarilor pentru convocarea unor asemenea sesiuni.Ordinea de zi pentru o sesiune extraordinară va fi limitată la problemele pentru care a fost convocată aceasta sesiune.(e) La toate sesiunile Reuniunii semnatarilor, cvorumul este constituit din reprezentanţii majorităţii semnatarilor. Fiecare semnatar dispune de un vot.Hotărîrile în probleme de fond se vor adopta prin votul afirmativ emis de cel puţin două treimi dintre semnatarii ai căror reprezentanţi sînt prezenţi şi votează. Hotărîrile în probleme de procedura se iau cu votul afirmativ emis de o majoritate simpla a semnatarilor ai căror reprezentanţi sînt prezenţi şi votează. Diferendele în legătură cu încadrarea unei probleme specifice ca problema de fond sau de procedura, vor fi reglementate prin votul emis de majoritatea simpla a semnatarilor ai căror reprezentanţi sînt prezenţi şi votează.(f) Reuniunea semnatarilor adopta propriul sau regulament interior care include şi prevederile în legătură cu alegerea preşedintelui şi a celorlalţi membri ai biroului.(g) Fiecare semnatar îşi acoperă propriile sale cheltuieli de reprezentare la sesiunile Reuniunii semnatarilor. Cheltuielile privind sesiunile Reuniunii semnatarilor sînt considerate ca făcînd parte din cheltuielile administrative ale INTELSAT potrivit prevederilor art. 8 din Acordul de exploatare.  +  Articolul 9Consiliul guvernatorilor: compoziţie şi vot(a) Consiliul guvernatorilor cuprinde:(i) cîte un guvernator reprezentind fiecare semnatar a cărui cota de investiţii nu este mai mica decît o cota minima de investiţii stabilită în conformitate cu paragraful (b) al acestui articol;(îi) cîte un guvernator reprezentind fiecare grup format din doi sau mai mulţi semnatari nereprezentati potrivit alineatului precedent şi a căror cota totală de investiţii nu este inferioară cotei minime de investiţii stabilită în conformitate cu paragraful (b) al acestui articol şi care au convenit să fie reprezentaţi astfel;(iii) cîte un guvernator reprezentind fiecare grup de cel puţin cinci semnatari nereprezentati potrivit alin. (i) şi (îi) din acest paragraf, făcînd parte din oricare din regiunile definite de Conferinţa plenipotentiarilor a Uniunii internaţionale de telecomunicaţii, ce a avut loc la Montreux în anul 1965, indiferent de cota totală de investiţii a semnatarilor ce compun grupul. În orice caz, numărul guvernatorilor din această categorie nu va fi mai mare de doi pentru o regiune sau cinci pentru toate regiunile definite de uniune.(b) (i) În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentului acord şi prima sesiune a Reuniunii semnatarilor, cota minima de investiţii ce da dreptul unui semnatar sau unui grup de semnatari să fie reprezentaţi de Consiliul guvernatorilor, este egala cu aceea a semnatarului care deţine poziţia a treisprezecea de pe lista stabilind, într-o ordine descrescătoare, cotele de investiţii iniţiale ale tuturor semnatarilor.(îi) După terminarea perioadei menţionate la alin. (i) al prezentului paragraf, Reuniunea semnatarilor va fixa anual cota minima de investiţii care da dreptul unui semnatar sau unui grup de semnatari să fie reprezentaţi în Consiliul guvernatorilor. În acest scop, Reuniunea semnatarilor va urmări sa menţină numărul de guvernatori în jur de douăzeci, în afară celor aleşi potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol.(iii) În scopul efectuării determinarilor la care se referă alin. (îi) din acest paragraf, Reuniunea semnatarilor va fixa cota minima de investiţii în conformitate cu următoarele prevederi:(A) dacă Consiliul guvernatorilor, în momentul cînd se face determinarea, este compus din douăzeci, douăzeci şi unu sau douăzeci şi doi de guvernatori, Reuniunea semnatarilor va fixa o cota minima de investiţii egala cu cota de investiţii a semnatarului care, pe lista în vigoare în acel moment, ocupa poziţia pe care a ocupat-o pe lista valabilă la determinarea anterioară, semnatarul desemnat cu acel prilej;(B) dacă Consiliul guvernatorilor, în momentul unei asemenea determinări, se compune din mai mult de douăzeci şi doi de guvernatori, Reuniunea semnatarilor va stabili o cota minima de investiţii egala cu cota de investiţii a semnatarului care, pe lista în vigoare în acel moment, ocupa o poziţie deasupra celei pe care a ocupat-o pe lista valabilă la determinarea anterioară, semnatarul desemnat cu acel prilej;(C) dacă Consiliul guvernatorilor, în momentul unei asemenea determinări, se compune din mai puţin de douăzeci de guvernatori, Reuniunea semnatarilor fixează o cota minima de investiţii egala cu cota de investiţii proprie semnatarului care, pe lista în vigoare în acel moment, ocupa o poziţie sub aceea pe care a ocupat-o pe lista valabilă la determinarea anterioară, semnatarul desemnat cu acel prilej.(iv) Dacă prin aplicarea metodei de ordonare prevăzută la pct. (B) alin. (iii) din acest articol numărul guvernatorilor este mai mic de douăzeci sau respectiv prin aplicarea pct. (C) este mai mare de douăzeci şi doi, Reuniunea semnatarilor fixează o cota minima de investiţii astfel încît, pe cît posibil, să fie douăzeci de guvernatori;(v) la aplicarea prevederilor alin. (iii) şi (iv) ale acestui paragraf nu se au în vedere guvernatorii desemnaţi potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol;(vi) potrivit prevederilor acestui paragraf, cota de investiţii determinata în conformitate cu alin. (îi) al paragrafului (c) din art. 6 al Acordului de exploatare se aplică începînd cu prima zi a sesiunii ordinare a Reuniunii semnatarilor care urmează acestei determinări.(c) Atunci cînd un semnatar sau un grup de semnatari îndeplinesc criteriile de reprezentare expuse în alin. (i), (îi) sau (iii) ale paragrafului (a) din prezentul articol, este indreptatita reprezentarea acestora în Consiliul guvernatorilor. În cazul oricărui grup de semnatari la care se referă alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol, exercitarea acestui drept se produce după primirea de către organul executiv a unei cereri scrise de la un astfel de grup, sub rezerva ca numărul de grupuri reprezentate pe aceasta cale în Consiliul guvernatorilor nu poate atinge la momentul primirii cererii scrise limitele fixate prin alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol. Dacă la primirea unei astfel de cereri scrise limitele fixate potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol sînt deja atinse, grupul de semnatari poate supune cererea sa sesiunii ordinare următoare a Reuniunii semnatarilor, pentru efectuarea determinării conform paragrafului (d) din prezentul articol.(d) La cererea oricărui grup sau grupuri de semnatari precizati de alin. (iii) din paragraful (a) al acestui articol, Reuniunea semnatarilor va stabili anual pe acelea care vor fi sau vor continua sa ramina reprezentate în Consiliul guvernatorilor. În acest scop, atunci cînd este vorba de mai mult de doua grupuri provenind din aceeaşi regiune definită de Uniunea internationala de telecomunicaţii, sau sînt mai mult de cinci grupuri pentru toate regiunile definite de uniune, Reuniunea semnatarilor va desemna pentru fiecare regiune definită de Uniunea internationala de telecomunicaţii, în primul rind, grupul care deţine cea mai ridicată cota totală de investiţii din fiecare asemenea regiune şi care a emis o cerere scrisă în acest sens, conform paragrafului (c) din acest articol. Dacă numărul de grupuri selectate astfel este mai mic de cinci, se vor desemna dintre cele rămase alte grupuri pentru a fi reprezentate, alese în ordinea descrescătoare cotei totale de investiţii proprie fiecărui grup, fără să se depăşească limitele prevăzute în alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol.(e) În scopul asigurării continuităţii în cadrul Consiliului guvernatorilor, fiecare semnatar sau grup de semnatari reprezentaţi în conformitate cu alin. (i), (îi) sau (iii) ale paragrafului (a) din acest articol, vor rămîne reprezentaţi fie individual, fie ca o parte a unui asemenea grup, pînă la determinarea următoare, efectuată potrivit paragrafului (b) sau (d) al prezentului articol, fără a tine seama de schimbările ce pot interveni în cotele lor de investiţii ca rezultat al oricărei ajustari ale acestor cote. În orice caz, reprezentarea ca parte a unui grup constituit conform alin. (îi) sau (iii) din paragraful (a) al acestui articol încetează dacă retragerea din grup a unuia sau a mai multor semnatari priveaza grupul de a fi reprezentat în Consiliul guvernatorilor potrivit acestui articol.(f) Sub rezerva prevederilor paragrafului (g) din prezentul articol, fiecare guvernator va avea o participare la vot egala cu cota de investiţii a semnatarului sau grupului de semnatari pe care îl reprezintă, calculată în funcţie de utilizarea segmentului spatial INTELSAT pentru următoarele categorii de servicii:(i) servicii publice de telecomunicaţii internaţionale;(îi) servicii publice de telecomunicaţii naţionale între regiuni separate de intinderi care nu se afla sub jurisdicţia statului interesat sau între regiuni separate de largul marilor;(iii) servicii publice de telecomunicaţii naţionale ce urmează să se realizeze între regiuni care nu sînt legate prin nici o instalatie terestra de banda larga şi care sînt separate de obstacole naturale cu caracter excepţional capabile sa împiedice crearea unor instalaţii terestre de banda larga între aceste regiuni, cu condiţia ca Reuniunea semnatarilor sa fi dat în prealabil autorizaţia corespunzătoare prevăzută la alin. (îi) al paragrafului (b) din art. III al prezentului acord.(g) În scopul aplicării paragrafului (f) din prezentul articol, se au în vedere următoarele prevederi:(i) în cazul în care un semnatar beneficiază de o reducere a cotei sale de investiţii conform celor prevăzute în paragraful (d) al art. 6 din Acordul de exploatare, reducerea se aplică proporţional la toate tipurile utilizarilor sale;(îi) în cazul în care un semnatar beneficiază de o creştere a cotei sale de investiţii conform celor prevăzute de paragraful (d) al art. 6 din Acordul de exploatare, creşterea se aplică proporţional la toate tipurile utilizarilor sale;(iii) în cazul cînd un semnatar deţine o cota de investiţii de 0,05 la suta în conformitate cu prevederile paragrafului (h) al art. 6 din Acordul de exploatare şi face parte dintr-un grup cu scopul de a fi reprezentat în Consiliul guvernatorilor potrivit prevederilor alin. (îi) sau (iii) din paragraful (a) al prezentului acord, cota sa de investiţii este considerată ca fiind calculată în funcţie de utilizarea segmentului spatial INTELSAT pentru tipurile de servicii enumerate în paragraful (f) al prezentului articol;(iv) nici un guvernator nu poate deţine mai mult de patruzeci la suta din totalul participării la vot a tuturor semnatarilor sau grupurilor de semnatari reprezentaţi în Consiliul guvernatorilor. Atunci cînd aceasta participare depăşeşte patruzeci la suta din totalul participării la vot, excedentul se distribuie în mod egal celorlalţi membri ai Consiliului guvernatorilor.(h) În scopul fixării compoziţiei Consiliului guvernatorilor şi calculării participarilor la vot ale guvernatorilor, cotele de investiţii determinate potrivit alin. (îi) din paragraful (c) al art. 6 din Acordul de exploatare intră în vigoare din prima zi a sesiunii ordinare a Reuniunii semnatarilor care urmează respectivei determinări.(i) La toate sesiunile Consiliului guvernatorilor, cvorumul se constituie fie din majoritatea membrilor Consiliului guvernatorilor care dispune de cel puţin două treimi din totalul participarilor la vot a tuturor semnatarilor şi grupurilor de semnatari reprezentaţi în Consiliul guvernatorilor, fie din numărul total al guvernatorilor, mai puţin trei, indiferent de mărimea participării la vot de care dispun.(j) Consiliul guvernatorilor urmăreşte sa ia hotărîrile sale în unanimitate. Totuşi, dacă nu este posibil de obţinut acordul unanim, deciziile se vor lua după cum urmează:(i) în toate problemele de fond, fie prin votul afirmativ emis de cel puţin patru guvernatori dispunind de două treimi din totalul participarilor la vot ale tuturor semnatarilor şi grupurilor de semnatari reprezentaţi în Consiliul guvernatorilor, avîndu-se în vedere distribuirea excedentului la care se referă alin. (iv) al paragrafului (g) din prezentul articol, fie prin votul afirmativ emis de numărul total al membrilor ce constituie Consiliul guvernatorilor, mai puţin trei, indiferent de mărimea participării la vot de care dispun;(îi) în toate problemele de procedura, prin votul afirmativ emis de majoritatea simpla a guvernatorilor care sînt prezenţi şi votează, fiecare dispunind de un vot.(k) Diferendele potrivit cărora o problemă specifică este de procedura sau de fond se soluţionează de către preşedintele Consiliului guvernatorilor. Deciziile preşedintelui pot fi anulate de către o majoritate formată din două treimi dintre guvernatorii care sînt prezenţi şi votează, fiecare dispunind de un vot.(l) Consiliul guvernatorilor poate, dacă considera necesar, sa creeze comisii consultative pentru a-l ajuta în îndeplinirea responsabilităţilor sale.(m) Consiliul guvernatorilor adopta propriul sau regulament interior care include şi prevederile în legătură cu alegerea preşedintelui şi a celorlalţi membri ai biroului. Indiferent de prevederile paragrafului (j) din prezentul articol, acest regulament poate prevedea orice proceduri de vot pe care Consiliul guvernatorilor le considera potrivite la alegerea membrilor biroului sau.(n) Prima sesiune a Consiliului guvernatorilor va fi convocată potrivit prevederilor paragrafului 2 din anexa la Acordul de exploatare. Consiliul guvernatorilor se va reuni ori de cîte ori este necesar, dar nu mai puţin de patru ori pe an.  +  Articolul 10Consiliul guvernatorilor: Funcţiuni(a) Consiliul guvernatorilor are responsabilitatea proiectării, dezvoltării, construirii, punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii segmentului spatial INTELSAT, precum şi a îndeplinirii oricăror altor activităţi întreprinse de INTELSAT, conforme cu prezentul acord, cu Acordul de exploatare şi cu toate hotărîrile luate în acest sens de către Adunarea părţilor, potrivit art. VII din acest acord. Pentru a se achită de aceste responsabilităţi, Consiliul guvernatorilor dispune de următoarele puteri şi funcţii, conferite în virtutea prezentului acord şi ale Acordului de exploatare:(i) adopta linii directoare, planurile şi programele în legătură cu proiectarea, dezvoltarea, construirea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea segmentului spatial INTELSAT, precum şi, dacă este necesar, în legătură cu orice alte activităţi pe care INTELSAT este autorizat să le întreprindă;(îi) adopta procedurile, regulile, termenii şi condiţiile de procurari, conform art. XIII din acest acord, şi aproba contractele de procurari;(iii) adopta liniile directoare în problemele financiare, statele financiare anuale şi aproba bugetele;(iv) adopta liniile directoare şi procedurile pentru achiziţionarea, protecţia şi difuzarea drepturilor privind inventiile şi informaţiile tehnice, potrivit cu art. 17 din Acordul de exploatare;(v) formulează recomandări Reuniunii semnatarilor, în legătură cu stabilirea regulilor generale la care se referă alin. (v) al paragrafului (b) din art. VIII al prezentului acord;(vi) adopta criterii şi proceduri, conform cu regulile generale asa cum au fost stabilite la Reuniunea semnatarilor pentru aprobarea accesului statiilor de sol la segmentul spatial INTELSAT, pentru verificarea şi supravegherea caracteristicilor de funcţionare a statiilor de sol, precum şi coordonarea accesului acestor staţii, în legătură cu utilizarea segmentului spatial INTELSAT;(vii) adopta termenii şi condiţiile atribuirii capacităţii segmentului spatial INTELSAT, conform regulilor generale, asa cum au fost stabilite de către Reuniunea semnatarilor;(viii) stabileşte periodic mărimea taxelor de utilizare a segmentului spatial INTELSAT, în concordanta cu regulile generale convenite de către Reuniunea semnatarilor;(ix) în virtutea dispoziţiilor art. 5 al Acordului de exploatare, adopta cele mai potrivite măsuri cu privire la creşterea plafonului (de capital) prevăzută în articolul respectiv;(x) îndrumă negocierile cu partea pe al carei teritoriu se afla sediul INTELSAT, în vederea convenirii unui acord de sediu cuprinzînd privilegiile, scutirile şi impozitele la care se referă paragraful (c) al art. XV din prezentul acord şi care va fi supus Adunării părţilor pentru a decide;(xi) aproba accesul statiilor de sol nestandard la segmentul spatial INTELSAT, în conformitate cu regulile generale care au fost stabilite de Reuniunea semnatarilor;(xii) stabileşte termenii şi condiţiile de acces la segmentul spatial INTELSAT pentru cazul organismelor de telecomunicaţii care nu se afla sub jurisdicţia vreunei părţi, în concordanta cu regulile generale stabilite de către Reuniunea semnatarilor prin aplicarea dispoziţiilor alin. (v) paragraful (b) al art. VIII, precum şi în conformitate cu prevederile paragrafului (d) al art. V din prezentul acord;(xiii) decide în probleme de încheiere a acordurilor privind creditarile şi în probleme de emitere a împrumuturilor, în conformitate cu art. 10 din Acordul de exploatare;(xiv) prezintă Reuniunii semnatarilor un raport anual asupra activităţilor INTELSAT, precum şi statele financiare anuale;(xv) prezintă Reuniunii semnatarilor rapoarte asupra programelor viitoare, cuprinzînd estimarea implicatiilor financiare ale acestora;(xvi) prezintă Reuniunii semnatarilor rapoarte şi recomandări în legătură cu orice alte probleme pe care Consiliul guvernatorilor le considera potrivite să fie examinate de Reuniunea semnatarilor;(xvii) furnizează toate informaţiile asa cum sînt cerute de oricare parte sau semnatar, astfel încît să le permită acestora să se achite de obligaţiile ce le revin potrivit prezentului acord sau ale Acordului de exploatare;(xviii) numeşte şi revoca pe secretarul general în conformitate cu art. XII, şi pe directorul general în conformitate cu art. VII, XI şi XII din prezentul acord;(xix) desemnează un înalt funcţionar al organului executiv pentru a îndeplini funcţia de secretar general interimar conform alin. (i) al paragrafului (d) din art. XII şi desemnează un înalt funcţionar al organului executiv pentru îndeplinirea funcţiei de director general interimar în conformitate cu alin. (i) al paragrafului (d) al art. XI din prezentul acord;(xx) determina numărul, statutul, termenii şi condiţiile de muncă pentru toate posturile organului executiv, potrivit recomandarii secretarului general sau a directorului general;(xxi) aproba numirea secretarului general sau a directorului general, precum şi a funcţionarilor principali din subordinea sa directa;(xxii) încheie contracte în conformitate cu alin. (îi) paragraful (c) din art. XI al prezentului acord;(xxiii) stabileşte reguli interioare generale şi adopta hotărîri, în fiecare caz în parte, privind notificarea la Uniunea internationala de telecomunicaţii potrivit regulilor sale de procedura a frecventelor ce urmează să fie utilizate pentru segmentul spatial INTELSAT;(xxiv) prezintă Reuniunii semnatarilor avizele la care se referă alin. (îi) paragraful (b) din art. III al prezentului acord;(xxv) exprima, potrivit paragrafului (c) al art. XIV din prezentul acord, punctele sale de vedere sub forma de recomandări şi prezintă avizele sale Adunării părţilor, conform paragrafului (d) sau (e) ale art. XIV din acest acord, asupra proiectelor de dare în funcţiune, achiziţionarea sau utilizarea facilităţilor segmentului spatial, altele decît cele ale segmentului spatial INTELSAT;(xxvi) adopta măsuri în concordanta cu prevederile din prezentul acord şi cu cele din art. 21 ale Acordului de exploatare, în legătură cu retragerea unui semnatar din INTELSAT;(xxvii) în conformitate cu paragraful (b) din art. XVII al acordului, exprima punctele de vedere şi recomandările sale în legătură cu propunerile de amendamente la prezentul acord, precum şi asupra propunerilor de amendamente la Acordul de exploatare, potrivit paragrafului (a) al art. 22 din Acordul de exploatare; totodată, exprima punctele de vedere şi recomandările sale referitoare la amendamentele propuse Acordului de exploatare, asa cum prevede paragraful (b) al art. 22 din respectivul acord de exploatare.(b) În conformitate cu prevederile paragrafelor (b) şi (c) ale art. VI din prezentul acord, Consiliul guvernatorilor poate:(i) să prezinte propriile sale consideratii asupra rezolutiilor, recomandărilor şi punctelor de vedere ce i se adresează de către Adunarea părţilor sau Reuniunea semnatarilor;(îi) sa includă în rapoartele sale către Adunarea părţilor şi către Reuniunea semnatarilor informaţii privind acţiunile sau hotărîrile luate cu privire la rezoluţiile, recomandările şi punctele de vedere respective, precum şi motivatiile sale pentru astfel de acţiuni sau hotărîri.  +  Articolul 11Directorul general(a) Organul executiv va fi condus de directorul general şi va avea o structura organizatorică care intră în funcţiune nu mai tirziu de şase ani după intrarea în vigoare a prezentului acord.(b) (i) Directorul general va fi şi şeful executiv şi reprezentantul legal al INTELSAT şi va răspunde direct în faţa Consiliului guvernatorilor de felul cum realizează toate funcţiile de conducere.(îi) Directorul general va acţiona în conformitate cu directivele şi instrucţiunile Consiliului guvernatorilor.(iii) Directorul general va fi numit de Consiliul guvernatorilor, sub rezerva confirmării sale de către Adunarea părţilor. Directorul general poate fi eliberat din funcţie prin hotărîre motivată de Consiliul guvernatorilor, actionind prin propria sa autoritate.(iv) Considerentele principale la numirea directorului general şi la selectarea personalului organului executiv vor fi de asa natura încît să asigure cel mai înalt grad de integritate, competenţa şi eficienta. Directorul general şi personalul organului executiv trebuie să se abţină de la orice acţiuni incompatibile cu responsabilităţile lor în INTELSAT.(c) (i) Dispoziţiile definitive referitoare la conducere vor fi compatibile cu scopurile şi obiectivele fundamentale ale INTELSAT, cu caracterul sau internaţional şi obligaţiile sale de a asigura pe baze comerciale servicii de telecomunicaţii de înaltă calitate şi mare fiabilitate.(îi) Directorul general încredinţează prin contract, în numele INTELSAT, unuia sau mai multor organisme competente funcţiunile tehnice şi de exploatare, avînd în vedere ca acestea să se desfăşoare cu maximum de eficienta şi randament în ce priveşte cheltuielile, precum şi în ce priveşte compatibilitatea cu normele de competenţa. Aceste organisme pot fi de diferite naţionalitati sau poate fi o societate internationala aparţinînd şi fiind controlată de INTELSAT. Aceste contracte vor fi negociate, încheiate şi administrate de către directorul general.(d) (i) Consiliul guvernatorilor va desemna un înalt funcţionar din organul executiv care să-şi asume funcţia de director general interimar, atunci cînd directorul general lipseşte, nu este în măsura să-şi exercite atribuţiile sau postul sau devine vacant. Directorul general interimar are capacitatea sa exercite toate competentele directorului general în conformitate cu prezentul acord şi cu Acordul de exploatare. În cazul în care postul este vacant, directorul general interimar exercita aceste competente, pînă la aprobarea funcţiei de către directorul general numit şi confirmat potrivit alin (iii) paragraful (b) din prezentul articol, cît mai repede posibil.(îi) Directorul general poate acorda altor funcţionari din cadrul organului executiv delegare de competente, atunci cînd este necesar să se facă faţa unor cerinţe de moment.  +  Articolul 12Conducerea în perioada de tranzitie şi secretarul general(a) După intrarea în vigoare a acordului, cu prioritate, Consiliul guvernatorilor va lua următoarele măsuri:(i) numeşte secretarul general şi autorizeaza personalul ajutator necesar;(îi) pregăteşte contractul cu privire la conducerea serviciilor, conform paragrafului (e) din acest articol;(iii) iniţiază studiul cu privire la dispoziţiile definitive de conducere, în conformitate cu paragraful (f) al prezentului articol. b) Secretarul general va fi reprezentantul legal al INTELSAT pînă cînd primul director general îşi va asuma aceasta funcţie. În conformitate cu directivele şi politica Consiliului guvernatorilor, secretarul general va fi responsabil pentru îndeplinirea tuturor serviciilor de conducere, cu excepţia celor prevăzute prin contracte privind serviciile de conducere, încheiate potrivit paragrafului (e) din acest articol, incluzind pe cele specificate în anexa A la prezentul acord. Secretarul general va tine la curent în permanenta Consiliul guvernatorilor despre felul în care contractantul executa serviciile de conducere potrivit contractului sau. Pe cît este posibil, secretarul general va fi prezent sau va fi reprezentat şi va urmări, fără a participa direct, negocierile principalelor contracte conduse de către contractantul serviciilor de conducere în numele INTELSAT. În acest scop, Consiliul guvernatorilor poate autoriza recrutarea în cadrul organului executiv a unui număr redus de personal tehnic calificat pentru a-l asista pe secretarul general. Secretarul general nu este intermediarul între Consiliul guvernatorilor şi contractantul serviciilor de conducere şi nu exercita rolul de controlor asupra celor spuse de contractant.(c) Principalele considerente avute în vedere la numirea secretarului general şi la recrutarea personalului organului executiv au în vedere necesitatea asigurării celui mai înalt nivel de integritate, competenţa şi eficienta. Secretarul general şi personalul organului executiv se vor abţine de la orice acţiune incompatibilă cu responsabilităţile lor în INTELSAT. Secretarul general poate fi înlocuit din funcţie, prin decizie motivată, de către Consiliul guvernatorilor. Funcţia de secretar general va inceta o dată cu instalarea primului director general.(d) (i) Consiliul guvernatorilor va desemna un înalt funcţionar din organul executiv care să-şi asume funcţia de secretar general interimar atunci cînd secretarul general lipseşte, nu este în măsura să-şi exercite atribuţiile sau postul sau devine vacant. Secretarul general interimar are capacitatea sa exercite toate competentele secretarului general în conformitate cu prezentul acord şi cu Acordul de exploatare. În cazul în care postul este vacant, secretarul general interimar exercita aceste competente pînă la preluarea funcţiei de către secretarul general, numit de Consiliul guvernatorilor, cît mai repede posibil.(îi) Secretarul general poate acorda altor funcţionari din cadrul organului executiv delegare de competente, atunci cînd este necesar să se facă faţa unor cerinţe de moment.(e) Contractul la care se referă alin. (îi) din paragraful (a) al prezentului articol va fi încheiat între Communications Satellite Corporation denumita în prezentul acord "contractantul serviciilor de conducere" şi INTELSAT, urmînd să asigure serviciile de conducere tehnica şi operativă pentru INTELSAT, asa cum sînt specificate în anexa B a prezentului acord, precum şi conform directivelor enunţate în acest sens, pentru o perioadă care se termina la şase ani de la intrarea în vigoare a acordului. Contractul va conţine prevederi pentru contractantul serviciilor de conducere, potrivit cărora:(i) acţionează în conformitate cu directivele şi instrucţiunile corespunzătoare ale Consiliului guvernatorilor;(îi) răspunde direct în faţa Consiliului guvernatorilor pînă îşi asuma funcţia primul director general şi după aceea, prin intermediul directorului general;(iii) furnizează secretarului general toate informaţiile necesare care să-i permită acestuia sa ţină la curent Consiliul guvernatorilor despre modul în care îşi executa contractantul serviciile de conducere şi pentru a-i da posibilitatea secretarului general să fie prezent sau reprezentat, fără însă a participa direct la negocierile principalelor contracte conduse de către contractantul serviciilor de gestiune în numele INTELSAT.Contractantul serviciilor de conducere negociaza, atribuie, amendeaza şi girează contractele în numele INTELSAT în domeniul responsabilităţilor sale, în conformitate cu prevederile contractului referitor la serviciile de conducere sau conform autorizarilor date de Consiliul guvernatorilor. În virtutea puterii conferite prin contractul referitor la serviciile de conducere sau prin autorizarea Consiliului guvernatorilor, contractantul serviciilor de conducere va semna în numele INTELSAT contracte din domeniul sau de responsabilitate. Toate celelalte contracte vor fi semnate de către secretarul general.(f) Studiul la care se referă alin. (iii) din paragraful (a) al acestui articol va fi început cît mai repede posibil şi, în orice caz, nu mai tirziu de un an după intrarea în vigoare a prezentului acord. El trebuie efectuat de Consiliul guvernatorilor în scopul de a oferi informaţiile necesare identificarii celor mai potrivite şi eficiente dispoziţiuni referitoare la conducerea permanenta şi conforme prevederilor art. XI din prezentul acord. Studiul trebuie, între altele, sa ţină seama de:(i) principiile enunţate la alin. (i) paragraful (c) din art. XI, precum şi de liniile de conduita formulate în alin. (îi) al paragrafului (c) din acelaşi articol;(îi) experienta acumulată în perioada Acordului interimar, precum şi de dispoziţiile referitoare la conducere din perioada de tranzitie, prevăzute în acest articol;(iii) modul de organizare şi procedurile adoptate de organismele de telecomunicaţii din lume, referitoare, mai ales, la principii directoare şi la eficienta în privinta conducerii;(iv) informaţii asemănătoare celor prevăzute la alineatul precedent, privind companiile multinationale care urmăresc introducerea de tehnologii avansate;(v) rapoarte provenind de la cel puţin trei experţi consultanţi în probleme de conducere, din diferite părţi ale lumii.(g) Nu mai tirziu de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul guvernatorilor va prezenta Adunării părţilor un raport complet şi detaliat, care va conţine rezultatele studiului la care se referă alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol şi care va include recomandările Consiliului guvernatorilor pentru structura organizatorică a organului executiv. Totodată se vor transmite, cît mai repede posibil, copii după acest raport Reuniunii semnatarilor, tuturor părţilor şi semnatarilor.(h) Cel mult după cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului. Adunarea părţilor, în urma examinării raportului Consiliului guvernatorilor la care se referă paragraful (g) al prezentului articol şi a punctelor de vedere exprimate de Reuniunea semnatarilor în legătură cu respectivul raport, va adopta structura organului executiv care va fi în concordanta cu dispoziţiile art. XI din acord.(i) Directorul general îşi asuma funcţia la una dintre datele următoare, în funcţie de cea mai apropiată, respectiv cu un an înainte de expirarea contractului privind conducerea serviciilor la care se referă alin. (îi) paragraful (a) din acest articol sau la 31 decembrie 1976. Consiliul guvernatorilor va numi directorul general, iar Adunarea părţilor va confirma numirea în timp util, pentru a permite directorului general să-şi îndeplinească funcţia conform prezentului paragraf. După numirea în funcţie, directorul general va fi răspunzător de toate serviciile de conducere, incluzind îndeplinirea funcţiilor realizate pînă la această dată de secretarul general, privind controlul activităţii desfăşurate de contractantul serviciilor de conducere.(j) Directorul general, actionind în virtutea politicii şi a instrucţiunilor Consiliului guvernatorilor, va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării aplicării integrale a reglementărilor definitive de conducere, nu mai tirziu de sfîrşitul celui de-al saselea an de la intrarea în vigoare a acordului.  +  Articolul 13Procurarile(a) Sub rezerva dispoziţiilor prezentului articol, procurarile de bunuri şi de servicii cerute de INTELSAT vor fi efectuate prin atribuire de contracte bazate pe oferte internaţionale publice ofertanţilor care se angajează să asigure o corelare optima între calitate, preţuri şi termenele de livrare. Serviciile la care se referă prezentul articol, sînt cele asigurate de persoane juridice.(b) În cazul mai multor oferte raspunzind aceloraşi cerinţe, contractul este atribuit în asa fel încît sa încurajeze, conform intereselor INTELSAT, o concurenta la scara mondială.(c) În cazurile specificate de art. 16 din Acordul de exploatare, se poate renunţa la cererea de oferte internaţionale publice.  +  Articolul 14Drepturile şi obligaţiile membrilor(a) Părţile şi semnatarii îşi vor exercita drepturile şi îşi vor îndeplini obligaţiile ce decurg din acord în asa fel încît să respecte şi sa promoveze principiile enunţate în preambul şi alte prevederi ale acordului.(b) Toate părţile şi toţi semnatarii vor avea dreptul sa asiste şi sa participe la toate conferinţele şi reuniunile unde au drept de reprezentare conform dispoziţiilor prezentului acord şi ale Acordului de exploatare, precum şi la orice alta reuniune organizată de INTELSAT sau desfăşurată sub auspiciile sale, conform reglementărilor INTELSAT în legătură cu aceste reuniuni, indiferent de locul lor de desfăşurare. Organul executiv va conveni aranjamentele necesare cu partea sau semnatarul gazda, pentru fiecare conferinţa sau reuniune, incluzind o clauza referitoare la admiterea în ţara organizatoare şi pe timpul desfăşurării respectivei conferinţe sau reuniuni a reprezentanţilor tuturor părţilor sau semnatarilor care au dreptul de a participa.(c) În măsura în care orice parte, semnatar sau persoana aflată sub jurisdicţia unei părţi îşi propune ca, folosind spectrul frecventelor radio şi spaţiului orbital existent sau planificat pentru segmentul spatial INTELSAT, sa pună în funcţiune, sa achizitioneze sau sa utilizeze mijloace ale unui segment spatial diferite de cele ale INTELSAT în scopul satisfacerii cerinţelor sale privind serviciile publice de telecomunicaţii naţionale, partea sau semnatarul în cauza, înainte de punerea în funcţiune, achiziţionarea sau utilizarea unor astfel de mijloace, va trebui să se consulte cu Consiliul guvernatorilor care, la rindul sau, va exprima sub forma de recomandări opiniile sale în legătură cu exploatarea şi compatibilitatea tehnica a acestor mijloace.(d) În măsura în care orice parte, semnatar sau orice altă persoană aflată în jurisdicţia unei părţi îşi propune individual sau în comun sa pună în funcţiune, sa achizitioneze sau sa utilizeze instalaţii ale segmentului spatial diferite de instalaţiile segmentului spatial INTELSAT în scopul realizării cerinţelor proprii pentru servicii publice de telecomunicaţii internaţionale, partea sau semnatarul interesat va furniza, înainte de punerea în funcţiune, achiziţionarea sau utilizarea acestor mijloace, toate datele necesare Adunării părţilor, consultind-o totodată, prin intermediul Consiliului guvernatorilor, în scopul asigurării compatibilitatii tehnice a respectivelor instalaţii şi a exploatării lor cu folosirea spectrului frecventelor radioelectrice şi a spaţiului orbital pentru segmentul sau spatial existent sau planificat al INTELSAT, precum şi pentru evitarea vreunui prejudiciu economic considerabil la adresa sistemului mondial INTELSAT.În urma unei asemenea consultări, Adunarea părţilor, luînd în considerare avizul Consiliului guvernatorilor, va exprima sub forma unor recomandări opiniile sale în legătură cu consideratiile enunţate în prezentul paragraf şi asigurarea ca furnizarea sau utilizarea respectivelor instalaţii nu va compromite punerea în funcţiune a legăturilor directe de telecomunicaţii între toţi participanţii prin intermediul segmentului spatial INTELSAT. e) În măsura în care orice parte, semnatar sau altă persoană aflată în jurisdicţia unei părţi intenţionează sa pună în funcţiune, sa achizitioneze sau sa utilizeze instalaţiile segmentului spatial, diferite de ale segmentului spatial INTELSAT, în scopul satisfacerii necesităţilor sale în domeniul telecomunicatiilor specializate, naţionale sau internaţionale, partea sau semnatarul interesat, înainte de punerea în funcţiune, achiziţionarea sau utilizarea acestor instalaţii, va furniza toate datele necesare Adunării părţilor prin intermediul Consiliului guvernatorilor. Adunarea părţilor, luînd în considerare părerea Consiliului guvernatorilor, va exprima, sub forma unor recomandări, punctele sale de vedere în privinta exploatării compatibilitatii tehnice a respectivelor instalaţii cu utilizarea de către INTELSAT a spectrului de frecvente radioelectrice şi a spaţiului orbital pentru segmentul sau spatial existent sau planificat.(f) Recomandările Adunării părţilor sau ale Consiliului guvernatorilor, corespunzătoare prezentului articol, vor fi formulate într-un interval de şase luni de la data la care au fost angajate procedurile prevăzute la paragrafele precedente. O sesiune extraordinară a Adunării părţilor poate fi convenită în acest scop.(g) Acest acord nu se aplică pentru punerea în funcţiune, achiziţionarea sau utilizarea instalaţiilor segmentului spatial diferite de instalaţiile segmentului spatial INTELSAT, în scopuri de securitate naţionala.  +  Articolul 15Sediul INTELSAT, privilegii(a) Sediul INTELSAT va fi la Washington.(b) În cadrul activităţilor autorizate de acord, INTELSAT şi bunurile sale vor fi scutite în toate statele părţi la acord de orice impozite naţionale, impozite direct naţionale asupra bunurilor şi de toate obligaţiile vamale pentru satelitii de telecomunicaţii, precum şi pentru componentele şi piesele pentru asemenea sateliti ce urmează a fi lansati pentru utilizarea lor în sistemul mondial. Fiecare parte se angajează să depună toate eforturile pentru ca, în conformitate cu procedurile naţionale în vigoare, să asigure pentru INTELSAT şi bunurile sale orice alte scutiri de impozite pe venituri şi proprietăţi, precum şi drepturi vamale, asa cum este de dorit avînd în vedere spiritul şi caracterul specific al INTELSAT.(c) Potrivit protocolului la care se referă prezentul paragraf, fiecare parte, alta decît aceea pe al carei teritoriu se afla sediul INTELSAT, va acorda privilegiile, scutirile şi imunităţile necesare pentru INTELSAT, pentru inaltii săi funcţionari, precum şi pentru acele categorii ale personalului sau care sînt precizate în respectivul protocol şi în acordul de sediu, pentru părţi şi reprezentanţii acestora, pentru semnatari şi reprezentanţii săi, precum şi pentru persoanele participante la procedurile de arbitraj. În mod deosebit oricare parte trebuie să acorde persoanelor sus-menţionate, în limita şi cazurile prevăzute în acordul de sediu şi protocolul la care se referă prezentul paragraf, imunitatea juridică pentru actele infaptuite, pentru scrierile sau cuvintarile emise în cadrul exercitării funcţiunilor lor, precum şi în cadrul limitelor atributiunilor acestora. Partea pe teritoriul căreia se afla sediul INTELSAT încheie, imediat ce este posibil, un acord de reşedinţa cu INTELSAT care acoperă privilegiile, scutirile şi imunităţile. Acordul de sediu va include prevederea potrivit căreia toţi semnatarii actionind în conformitate cu aceasta calitate, cu excepţia semnatarului desemnat de partea pe teritoriul căreia se afla sediul (organizaţia), vor fi scutiţi de orice impozitare naţionala asupra veniturilor primite de la INTELSAT, pe teritoriul părţii respective. În aceeaşi măsura celelalte părţi vor încheia, cît mai curînd posibil, un protocol cuprinzînd privilegiile, scutirile şi imunităţile. Acordul de sediu şi protocolul respectiv sînt independente de prezentul acord, prevazind, fiecare în parte, condiţiile în care acestea îşi vor inceta valabilitatea.  +  Articolul 16Retragerea(a) (i) Orice parte sau semnatar se poate retrage în mod voluntar din INTELSAT. Partea care se retrage va notifica în scris depozitarului despre hotărîrea sa. Decizia de retragere a unui semnatar este notificată în scris organului executiv de către partea care l-a desemnat şi o astfel de comunicare are semnificatia acceptării de către partea în cauza a notificării deciziei de retragere.(îi) Retragerea voluntara, notificată în conformitate cu alineatul sus-menţionat, devine efectivă, iar prevederile acordului şi ale Acordului de exploatare încetează de a fi în vigoare pentru partea sau semnatarul care se retrage, după trei luni de la data primirii notificării la care se referă alin. (i) al acestui paragraf, sau dacă se precizează astfel, la data următoarei determinări a cotelor de investiţii, efectuată potrivit alin. (îi) din paragraful (c) art. 6 din Acordul de exploatare după expirarea celor trei luni.(b) (i) Dacă una dintre părţi nu-şi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile ce-i revin din acord, Adunarea părţilor, în urma primirii unei sesizări sau actionind din proprie iniţiativă, şi după ce a examinat toate observaţiile prezentate de partea în cauza, poate hotărî, dacă constata neîndeplinirea unei obligaţii, ca partea în cauza să fie considerată ca fiind retrasă din INTELSAT. Începînd cu data luării unei asemenea hotărîri, prezentul acord îşi încetează valabilitatea pentru acea parte. În acest scop se poate convoca o sesiune extraordinară a Adunării părţilor.(îi) Dacă un semnatar, actionind în aceasta calitate nu-şi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile ce-i revin potrivit prevederilor prezentului acord sau ale Acordului de exploatare, altele decît obligaţiile prevăzute în paragraful (a) din art. 4 al Acordului de exploatare şi, dacă nu şi-a îndeplinit acea obligaţie în termen de trei luni de la înştiinţarea scrisă ce i-a fost facuta de către organul executiv ca urmare a unei rezoluţii a Consiliului guvernatorilor, care a luat nota de îndeplinirea respectivei obligaţii, Consiliul guvernatorilor poate, după examinarea observaţiilor prezentate de semnatar sau de către partea care l-a desemnat, sa suspende drepturile semnatarului şi, poate recomanda Reuniunii semnatarilor sa decidă ca semnatarul respectiv să fie considerat ca fiind retras din INTELSAT. În cazul în care Reuniunea semnatarilor, după examinarea observaţiilor prezentate de semnatar sau de către partea care l-a desemnat, aproba recomandarea facuta de Consiliul guvernatorilor, retragerea semnatarului devine efectivă la data acestei aprobări iar prezentul acord, precum şi Acordul de exploatare îşi încetează valabilitatea pentru respectivul semnatar, la aceeaşi dată.(c) În cazul în care un semnatar nu se achită într-un interval de trei luni de la data la care plata a devenit obligatorie, orice suma datorată conform cu paragraful (a), art. 4 din Acordul de exploatare, drepturile semnatarului respectiv ce decurg din prezentul acord şi din Acordul de exploatare vor fi automat suspendate dacă în intervalul de trei luni de la data suspendării, semnatarul nu a plătit toate sumele datorate sau dacă partea care l-a desemnat pe semnatar nu a procedat la o substituire în sensul paragrafului (f) din prezentul articol, Consiliul guvernatorilor, după examinarea observaţiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate recomanda Reuniunii semnatarilor sa-l considere pe semnatarul respectiv ca şi retras din INTELSAT. Reuniunea semnatarilor, după examinarea observaţiilor prezentate de semnatar, poate hotărî considerarea semnatarului ca fiind retras din INTELSAT şi, începînd cu data luării acestei hotărîri, prezentul acord, precum şi Acordul de exploatare îşi încetează valabilitatea pentru semnatarul respectiv.(d) Retragerea unei părţi actionind în aceasta calitate atrage după sine retragerea simultană a semnatarului desemnat de către acea parte sau, dacă este cazul a părţii care şi-a asumat calitatea de semnatar şi prezentul acord, precum şi Acordul de exploatare îşi încetează valabilitatea în ce-l priveşte pe semnatar, la data la care acordul nu mai este în vigoare pentru partea care l-a desemnat.(e) În toate cazurile retragerii unui semnatar din INTELSAT, partea care l-a desemnat pe semnatar îşi asuma calităţile acestuia sau desemnează, cu efect la data retragerii, un nou semnatar, sau se retrage din INTELSAT.(f) Dacă dintr-un motiv oarecare o parte doreşte să se substituie semnatarului pe care l-a desemnat sau numeşte un nou semnatar, îl va înştiinţa despre acest lucru în scris pe depozitar şi, după asumarea de către noul semnatar a tuturor obligaţiilor neindeplinite de precedentul semnatar, precum şi după semnarea Acordului de exploatare, prezentul acord cît şi Acordul de exploatare vor intră în vigoare pentru noul semnatar, incetindu-şi în acelaşi timp valabilitatea pentru semnatarul anterior desemnat.(g) După primirea de către depozitar sau, după caz, de către organul executiv, a înştiinţării cu privire la hotărîrea de retragere în conformitate cu alin. (i) paragraful (a) din prezentul articol, partea care face notificarea, precum şi semnatarul desemnat de ea sau, după caz, semnatarul în legătură cu care s-a făcut notificarea, nu vor mai avea nici un drept de reprezentare şi nici de vot în cadrul organelor INTELSAT, incetind obligaţiile sau responsabilităţile sale după primirea respectivei instiintari, cu excepţia cazului cînd semnatarul, în condiţiile în care Consiliul guvernatorilor nu hotărăşte altfel în baza paragrafului (d) al art. 21 din Acordul de exploatare, are obligaţia de a face vărsămintele cotei sale de contribuţii de capital necesare pentru a face faţa atît angajamentelor contractuale specifice, autorizate înainte de primirea respectivei instiintari (de retragere), cît şi acelor responsabilităţi care decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei notificări.(h) În timpul perioadei de suspendare a drepturilor unui semnatar în virtutea paragrafului (b) sau paragrafului (c) al prezentului articol, semnatarul va continua să aibă toate obligaţiile şi sarcinile ce decurg pentru un semnatar din prezentul acord şi Acordul de exploatare.(i) Dacă Reuniunea semnatarilor hotărăşte, conform alin. (îi) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, sa nu aprobe recomandarea Consiliului guvernatorilor conform căreia semnatarul este considerat ca retras din INTELSAT, suspendarea va fi ridicată o dată cu aceasta decizie şi semnatarul să se bucure de toate drepturile prevăzute în prezentul acord şi Acordul de exploatare, cu condiţia ca pentru semnatarul suspendat conform paragrafului (c) al acestui articol, suspendarea să fie ridicată după ce semnatarul a plătit toate obligaţiile ce decurg din paragraful (a) art. 4 din Acordul de exploatare.(j) Dacă Reuniunea semnatarilor aproba recomandarea Consiliului guvernatorilor în conformitate cu alin. (îi) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, conform căreia un semnatar trebuie considerat ca retras din INTELSAT, semnatarul nu îşi asuma nici o obligaţie sau răspundere după o asemenea aprobare, excepţind obligaţiile semnatarului, atunci cînd Consiliul guvernatorilor nu hotărăşte astfel în baza dispoziţiilor paragrafului (d) din art. 21 al Acordului de exploatare, de a vărsa cotele sale de contribuţii de capital necesare pentru a face faţa angajamentelor contractuale specifice, autorizate înainte de primirea respectivei instiintari, cît şi acelor responsabilităţi ce decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei decizii.(k) Dacă Adunarea părţilor hotărăşte, în conformitate cu alin. (i) din paragraful (b) al prezentului articol, ca o parte trebuie considerată ca fiind retrasă din INTELSAT, partea, în calitatea sa de semnatar sau, după caz, semnatarul desemnat de ea, nu îşi asuma nici o obligaţie sau responsabilitate după o asemenea decizie, excepţind pe aceea de parte în calitatea sa de semnatar sau, după caz, pentru semnatarul desemnat de ea, atunci cînd Consiliul guvernatorilor nu hotărăşte altfel în baza dispoziţiilor paragrafului (d) din art. 21 al Acordului de exploatare de a face faţa vărsămintelor cotei de participare la contribuţiile de capital necesare realizării angajamentelor contractuale autorizate înainte de luarea unei asemenea decizii, cît şi obligaţiilor ce decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei hotărîri.(l) Achitarea datoriilor între INTELSAT şi semnatarul pentru care prezentul acord şi Acordul de exploatare au încetat sa mai fie în vigoare, altele decît în cazul substituirii conform dispoziţiilor paragrafului (f) din prezentul articol, vor fi realizate conform dispoziţiilor stipulate în art. 21 din Acordul de exploatare.(m) (i) Notificarea deciziei de retragere a unei părţi în virtutea dispoziţiilor alin. (i) paragraful (a) al prezentului articol va fi transmisă de depozitar tuturor părţilor şi organului executiv, iar acesta o va transmite tuturor semnatarilor.(îi) Dacă Adunarea părţilor hotărăşte ca o parte trebuie considerată ca fiind retrasă din INTELSAT conform dispoziţiilor alin. (i) din paragraful (b) al prezentului articol, organul executiv va comunică aceasta tuturor semnatarilor şi depozitarului şi acesta va transmite notificarea tuturor părţilor.(iii) Notificarea deciziei unui semnatar de a se retrage conform dispoziţiilor alin. (i) din paragraful (a) al prezentului articol, sau retragerea unui semnatar conform dispoziţiilor alin. (îi) din paragraful (b) sau paragrafele (c) şi (d) din prezentul articol, va fi transmisă de organul executiv tuturor semnatarilor şi depozitarului, iar acesta o transmite tuturor părţilor.(iv) Suspendarea unui semnatar, conform dispoziţiilor alin. (îi) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, va fi comunicată de organul executiv tuturor semnatarilor şi depozitarului, iar acesta va transmite comunicarea tuturor părţilor.(v) Substituirea unui semnatar conform dispoziţiilor paragrafului (f) din prezentul articol va fi comunicată de depozitar tuturor părţilor şi organului executiv şi acesta va transmite comunicarea tuturor semnatarilor.(n) Nici unei părţi sau semnatarului desemnat de ea, nu i se va cere să se retragă din INTELSAT drept consecinţa directa a unei modificări intervenite în statutul acestei părţi faţă de Uniunea internationala de telecomunicaţii.  +  Articolul 17Amendamente(a) Orice parte poate propune amendamente la prezentul acord. Amendamentele propuse vor fi transmise organului executiv care le va comunică în timp util tuturor părţilor şi semnatarilor.(b) Adunarea părţilor va examina orice propunere de amendament în cursul sesiunii ordinare care urmează după comunicarea acestei propuneri de către organul executiv sau în cursul unei sesiuni extraordinare convocată mai devreme, conform dispoziţiilor art. VII al acordului, cu condiţia ca amendamentul propus să fie comunicat de organul executiv cu cel puţin 90 de zile înainte de data deschiderii sesiunii. Adunarea părţilor va analiza orice punct de vedere sau recomandare primită de la Reuniunea semnatarilor sau Consiliul guvernatorilor.(e) Adunarea părţilor va lua decizii asupra fiecărui amendament propus în conformitate cu prevederile referitoare la cvorum şi la vot conţinute în art. VII din acord. Ea poate modifica orice amendament propus, comunicat în conformitate cu paragraful (b) din prezentul articol şi poate decide în legătură cu orice amendament care nu a fost comunicat dar are legătură directa cu un amendament propus sau modificat.(d) Un amendament care a fost aprobat de Adunarea părţilor va intră în vigoare conform prevederilor paragrafului (c) din prezentul articol, după ce depozitarul a primit comunicarea de aprobare, de acceptare sau ratificare a amendamentului de la:(i) două treimi dintre statele părţi la data la care amendamentul a fost aprobat de Adunarea părţilor, cu condiţia ca respectivele două treimi sa cuprindă pe acele părţi care detineau sau respectiv pe semnatarii desemnaţi de acestea care detineau cel puţin două treimi din totalul cotelor de investiţii;(îi) un număr de state egal sau superior cifrei de optzeci şi cinci la suta din totalul statelor, părţi la data la care a fost aprobat amendamentul de către Adunarea părţilor, independent de totalul cotelor de investiţii deţinute în acel moment de acestea sau de semnatarii desemnaţi de ele.(e) Depozitarul va comunică tuturor părţilor imediat după primire acceptele, aprobările sau ratificarile în legătură cu paragraful (d) din prezentul articol, pentru intrarea în vigoare a amendamentului. După 90 de zile de la data acestei comunicări, amendamentul intră în vigoare pentru toate părţile, inclusiv pentru acelea care nu l-au acceptat, aprobat sau ratificat şi respectiv nu s-au retras din INTELSAT.(f) Indiferent de prevederile precedente din paragrafele (d) şi (e) ale prezentului articol, un amendament nu va intră în vigoare mai devreme de opt luni sau mai tirziu de optsprezece luni după data la care a fost aprobat de Adunarea părţilor.  +  Articolul 18Reglementarea diferendelor(a) Orice diferend de natura juridică care a apărut între părţi sau între INTELSAT şi una sau mai multe părţi, în legătură cu drepturile şi obligaţiile decurgind din acord sau cu obligaţiile contractate de părţi în virtutea paragrafului (c) din art. 14 sau a paragrafului (c) din art. 15 al Acordului de exploatare, dacă nu a putut fi rezolvat în alt mod într-un interval de timp rezonabil, va fi supus arbitrajului conform dispoziţiilor anexei C din prezentul acord. Orice diferend de natura juridică, care a apărut în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul acord sau din Acordul de exploatare, între una sau mai multe părţi şi unul sau mai mulţi semnatari, poate fi supus arbitrajului conform prevederilor anexei C din acord, cu condiţia ca partea sau părţile şi semnatarul sau semnatarii interesaţi să-şi dea consimţămîntul pentru un asemenea arbitraj.(b) Orice diferend de natura juridică privind drepturile şi obligaţiile contractate de părţi conform paragrafului (c) din art. 14 sau a paragrafului (c) din art. 15 al Acordului de exploatare, între o parte şi un stat care a încetat de a mai fi parte sau între INTELSAT şi un stat care a încetat a mai fi parte şi care a apărut după ce statului respectiv i-a încetat aceasta calitate, va fi supus arbitrajului dacă nu s-a putut reglementa într-un interval de timp rezonabil. Acest arbitraj va avea loc conform prevederilor anexei C din prezentul acord, cu condiţia ca statul căruia i-a încetat calitatea de parte sa consimtă acest lucru. Dacă un stat încetează de a mai fi parte sau dacă statul sau organismul de telecomunicaţii desemnat de acest stat încetează de a mai fi semnatar după supunerea la arbitraj a diferendului de ordin juridic în care este implicat conform paragrafului (a) din prezentul articol, procedura de arbitraj îşi va urma cursul pînă la soluţionare.(c) Orice diferend de natura juridică care a apărut ca rezultat al acordurilor între INTELSAT şi oricare dintre părţi, va fi rezolvat potrivit reglementărilor de soluţionare a diferendelor conţinute în aceste acorduri. În absenta unor asemenea prevederi, diferendele, dacă nu sînt rezolvate în alt mod, pot fi supuse arbitrajului conform prevederilor anexei C din prezentul acord, cu condiţia ca acest lucru să fie acceptat de cei în cauza.  +  Articolul 19Semnarea(a) Prezentul acord este deschis spre semnare la Washington, începînd cu data de 20 august 1971 pînă la intrarea lui în vigoare sau, în funcţie de perioada ce survine prima, într-un interval de noua luni, de către:(i) de către guvernul oricărui stat parte la Acordul provizoriu;(îi) de către guvernul oricărui stat membru al Uniunii internaţionale de telecomunicaţii.(b) Oricare guvern care semnează acest acord o poate face fără ca semnatura să facă obiectul ratificării, acceptării, sau aprobării ori insotind respectiva semnatura de o declaraţie care să indice ca aceasta este supusă ratificării, acceptării sau aprobării.(c) Oricare stat la care se referă paragraful (a) din prezentul articol, poate adera la prezentul acord după ce a fost închis semnării.(d) La prezentul acord nu pot fi făcute rezerve.  +  Articolul 20Intrarea în vigoare(a) Prezentul acord va intră în vigoare la şaizeci de zile de la data la care a fost semnat, fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, sau la şaizeci de zile după data la care a fost ratificat, acceptat, aprobat sau au aderat două treimi dintre statele care au fost părţi la Acordul provizoriu în timp ce prezentul acord era deschis spre semnare cu condiţia ca:(i) aceste două treimi sa includă părţile care detineau, sau părţile ale căror semnatari ai Acordului special detineau cel puţin două treimi din cotele părţi în conformitate cu Acordul special;(îi) respectivele părţi sau organisme de telecomunicaţii desemnate de ele au semnat Acordul de exploatare.La data începerii perioadei de şaizeci de zile prevederile paragrafului 2 al anexei la Acordul de exploatare vor intră în vigoare potrivit scopurilor stabilite în respectivul paragraf.Indiferent de cele sus-menţionate, acordul nu va intră în vigoare mai devreme de opt luni sau mai tirziu de optsprezece luni de la data la care a fost deschis spre semnare.(b) Pentru un stat al cărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a fost depus după data intrării în vigoare a prezentului acord conform prevederilor paragrafului (a) al acestui articol, acordul intră în vigoare la data respectivei depuneri.(c) După intrarea în vigoare a prezentului acord conform paragrafului (a) din acest articol, prevederile sale pot fi aplicate cu titlu provizoriu oricărui stat al cărui guvern l-a semnat sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, dacă exista o astfel de cerere din partea guvernului în timpul semnării sau în orice moment înainte de intrarea în vigoare a acordului.Aplicarea provizorie va inceta:(i) după înaintarea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a acordului de către guvern;(îi) după expirarea perioadei de doi ani de la data la care acest acord a intrat în vigoare fără sa fi fost ratificat, acceptat sau aprobat de guvern;(iii) după notificarea de către guvern, înaintea expirării perioadei menţionate în alin. (îi) din acest paragraf, a deciziei sale de a nu ratifica, accepta sau aproba acest acord. În cazul încetării aplicării cu titlu provizoriu conform alin. (îi) sau (iii) ale prezentului paragraf, prevederile paragrafelor (g) şi (l) din art. XVI al acordului vor reglementa drepturile şi obligaţiile părţii şi ale semnatarului desemnat de ea.(d) Indiferent de prevederile acestui articol, acordul nu va intră în vigoare pentru vreun stat şi nici nu se va aplica cu titlu provizoriu, pînă cînd guvernul statului respectiv sau organismul de telecomunicaţii desemnat potrivit prezentului acord nu va semna Acordul de exploatare.(e) La data intrării în vigoare, prezentul acord înlocuieşte Acordul interimar care îşi încetează valabilitatea.  +  Articolul 21Dispoziţii diverse(a) Limbile oficiale de lucru ale INTELSAT vor fi engleza, franceza şi spaniola.(b) Reglementările interne ale organului executiv vor prevedea o distribuire rapida între toate părţile şi toţi semnatarii a copiilor tuturor documentelor INTELSAT, potrivit solicitărilor acestora.(c) Conform prevederilor Rezoluţiei 1721 (XVI) a Adunării generale a Naţiunilor Unite, organul executiv va trimite, cu titlu informativ, secretarului general al Naţiunilor Unite şi instituţiilor specializate interesate, un raport anual asupra activităţii INTELSAT.  +  Articolul 22Depozitar(a) Guvernul Statelor Unite ale Americii va fi depozitarul prezentului acord, pe lîngă care se depun declaraţiile la care se referă paragraful (b) din art. XIX al acordului, instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau adeziune, solicitarile de aplicare provizorie, precum şi notificările de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentelor, a hotărîrilor de retragere din INTELSAT sau de încetare a aplicării termenilor acordului cu caracter provizoriu.(b) Prezentul acord, al cărui text în limbile engleza, franceza şi spaniola are aceeaşi valabilitate, va fi depus în arhivele depozitarului. Depozitarul va transmite copii autentificate ale textului acestui acord tuturor guvernelor care l-au semnat sau care au înaintat instrumente de aderare, precum şi Uniunii internaţionale de telecomunicaţii, şi va notifica respectivelor guverne şi Uniunii internaţionale de telecomunicaţii, cu privire la semnăturile şi declaraţiile făcute în conformitate cu paragraful (b) din art. XIX al acordului, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, aprobare sau de aderare, cererile de aplicare provizorie, începutul perioadei de şaizeci de zile la care se referă paragraful (a) al art. XX din acord, la intrarea în vigoare a acordului, notificările ratificării, acceptare sau aprobare a amendamentelor, intrarea în vigoare a amendamentelor, deciziile de retragere din INTELSAT, retragerile precum şi deciziile de a pune capăt aplicării cu caracter provizoriu a acordului. Notificarea inceputului perioadei de şaizeci de zile se va face în prima zi a acestei perioade.(c) La intrarea în vigoare a acordului, depozitarul îl va inregistra la Secretariatul Naţiunilor Unite, conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.Drept pentru care, plenipotenţiarii, reuniti la Washington, care şi-au prezentat deplinele lor puteri, găsite în buna forma, au semnat acest acord.Încheiat la Washington, în a douăzecea zi a lunii august una mie noua sute şaptezeci şi unu.  +  Anexa 1 Funcţiile secretarului generalFuncţiile secretarului general la care se referă paragraful (b) al art. XII al acestui acord sînt următoarele:1. Tine la zi evidenta prognozelor de trafic INTELSAT, convocind în acest scop reuniuni periodice regionale în scopul evaluării cerinţelor de trafic;2. Aproba cererile privind accesul la segmentul spatial INTELSAT al statiilor de sol standardizate, raportează Consiliului guvernatorilor asupra cererilor de acces la segmentul spatial al statiilor de sol nestandardizate, ţinînd evidenta datelor privind darea în funcţie a statiilor de sol, cît şi a celor prevăzute a fi puse în funcţie;3. Tine o evidenta la zi, pe baza unor rapoarte furnizate de semnatari, cu privire la staţiile de sol aparţinînd altor proprietari şi a contractantului serviciilor de conducere, asupra posibilităţilor tehnice şi de exploatare, precum şi cu privire la limitarile tuturor statiilor existente sau propuse a intră în funcţiune;4. Menţine un birou de evidenta a asignarilor de frecventa a utilizatorilor şi se ocupa de comunicarea frecventelor Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii;5. În baza evaluărilor de plan aprobate de Consiliul guvernatorilor, pregăteşte cerinţele de capital, bugetele de exploatare şi estimeaza veniturile;6. Recomanda Consiliului guvernatorilor taxele pentru utilizarea segmentului spatial INTELSAT;7. Recomanda Consiliului guvernatorilor regulile şi practicile contabile;8. Tine registrele de contabilitate pe care le supune verificării, la solicitarea Consiliului guvernatorilor, pregăteşte statele financiare lunare şi anuale;9. Calculează cotele de investiţii ale semnatarilor, stabileşte facturile semnatarilor în privinta contribuţiilor de capital şi pe cele reprezentind taxele de utilizare a segmentului spatial INTELSAT, percepe plăţile în numerar în numele INTELSAT, distribuie veniturile şi efectuează toate celelalte părţi cuvenite semnatarilor în numele INTELSAT;10. Informează Consiliul guvernatorilor despre întîrzierile de plată a contribuţiilor de capital, precum şi despre întîrzierile plăţilor taxelor de utilizare a segmentului spatial INTELSAT;11. Aproba şi plăteşte facturile INTELSAT în legătură cu achiziţiile autorizate şi contractele încheiate de organul executiv şi rambursează contractantului serviciilor de conducere, cheltuielile legate de achiziţiile efectuate pe baza contractelor încheiate în contul INTELSAT şi autorizate de Consiliul guvernatorilor;12. Administrează programele de prestări sociale destinate personalului INTELSAT, plăteşte salariile, precum şi alte cheltuieli justificate efectuate de personalul INTELSAT;13. Investeste sau depozitează fondurile disponibile, extrage sumele necesare acestor investiţii sau depuneri, pentru a satisface obligaţiile INTELSAT;14. Tine contabilitatea referitoare la bunurile INTELSAT şi la amortizarile lor şi stabileşte cele necesare cu contractantul serviciilor de conducere şi semnatarii, cu privire la inventarierea bunurilor INTELSAT;15. Face recomandări în legătură cu termenul şi condiţiile privind acordurile de atribuire pentru utilizare a segmentului spatial INTELSAT;16. Recomanda programe de asigurări pentru protecţia bunurilor INTELSAT asa cum sînt autorizate de către Consiliul guvernatorilor şi ia toate măsurile de asigurare a acoperirilor (financiare) necesare;17. În vederea aplicării paragrafului (d) din art. XIV al prezentului acord, analizează şi raportează Consiliului guvernatorilor asupra efectelor economice ce se rasfring asupra INTELSAT, ca urmare a propunerilor de mijloace aparţinînd unui segment spatial diferit de segmentul spatial INTELSAT;18. Pregăteşte ordinea de zi provizorie a sesiunilor adunărilor părţilor, Reuniunii semnatarilor, Consiliului guvernatorilor şi a comitetelor lor consultative, pregăteşte procesele-verbale provizorii ale acestor sesiuni şi asista pe preşedinţii comitetelor consultative în pregătirea ordinii lor de zi, precum şi la pregătirea referatelor şi rapoartelor acestora adresate Adunării părţilor, Reuniunii semnatarilor şi Consiliului guvernatorilor;19. Ia toate măsurile necesare pentru a asigura serviciile de interpreţi şi traduceri, precum şi pentru reproducerea şi distribuirea documentelor şi, dacă este cazul, a stenogramelor şedinţelor respective;20. Tine o evidenta cronologică a hotărîrilor luate de Adunarea părţilor, Reuniunea semnatarilor şi Consiliul guvernatorilor, pregăteşte rapoartele şi corespondenta în legătură cu deciziile luate în cursul sesiunilor acestora;21. Contribuie la interpretarea regulamentelor interioare ale Adunării părţilor, Reuniunii semnatarilor, Consiliului guvernatorilor, precum şi la interpretarea mandatului comitetelor consultative;22. Face pregatirile necesare pentru sesiunile Adunării părţilor, Reuniunii semnatarilor, a Consiliului guvernatorilor, precum şi pentru celelalte comitete consultative;23. Recomanda proceduri şi reglementări pentru contractele şi achiziţiile făcute în numele INTELSAT;24. Tine la zi Consiliul guvernatorilor cu informaţii în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor contractanţilor, inclusiv ale contractantului serviciilor de conducere;25. Redactează şi tine la zi o lista internationala a licitatorilor pentru toate procurarile INTELSAT;26. Negociaza, încheie şi administrează contractele necesare, pentru a permite secretarului general să-şi îndeplinească funcţiile sale, incluzind contractele pentru obţinerea de asistenţa din partea altor organisme indeplinind aceleaşi funcţii;27. Ia toate măsurile ce se impun încît să se asigure pentru INTELSAT consilierii juridici asa cum se prevede în legătură cu funcţiile secretarului general;28. Asigura serviciile de informare publică corespunzătoare;29. Ia toate măsurile ce se impun pentru convocarea conferinţelor în scopul negocierii protocolului privind privilegiile, imunităţile şi scutirile, menţionat la paragraful (c) art. XV din prezentul acord.  +  Anexa 2 Funcţiile contractantului serviciilor de conducere şi liniile directoare privind contractul serviciilor de conducere1. Conform art. XII din prezentul acord, contractantul însărcinat cu serviciile de conducere îndeplineşte următoarele funcţiuni:(a) recomanda Consiliului guvernatorilor programe de cercetare şi de dezvoltare în legătură directa cu obiectivele INTELSAT;(b) conform autorizării Consiliului guvernatorilor:(i) conduce studii, cercetări şi lucrări de dezvoltare direct sau prin contracte cu alte organisme sau persoane,(îi) conduce studii de sistem în domeniile tehnice, economice şi ale rationalizarii costurilor,(iii) efectuează teste de simulare şi evaluare a sistemelor, şi(iv) studiază şi emite previziuni în legătură cu cererile potenţiale pentru noi servicii de telecomunicaţii prin sateliti.(c) informează Consiliul guvernatorilor asupra necesităţii achiziţionării unor instalaţii pentru segmentul spatial INTELSAT;(d) potrivit autorizării Consiliului guvernatorilor, pregăteşte şi distribuie cererile de oferte, inclusiv specificăţiile, pentru achiziţionarea de instalaţii destinate segmentului spatial;(e) evalueaza toate propunerile prezentate ca răspuns la cererile de oferte şi face recomandări Consiliului guvernatorilor în legătură cu aceste propuneri;(f) în conformitate cu regulile de procurare şi potrivit deciziilor Consiliului guvernatorilor:(i) negociaza, încheie, modifica şi administrează în numele INTELSAT toate contractele privind segmentele spatiale;(îi) face toate pregatirile pentru serviciile de lansare şi activităţile conexe necesare şi cooperează la lansari;(iii) ia măsurile necesare în legătură cu asigurările pentru protejarea segmentului spatial INTELSAT, precum şi a echipamentelor şi serviciilor destinate lansarilor (de sateliti);(iv) asigura şi pregăteşte prevederile pentru serviciile de urmărire de telecomanda şi control şi telemasura al satelitilor de telecomunicaţii, incluzind coordonarea eforturilor semnatarilor şi ale celorlalţi proprietari de staţii de sol participanţi la furnizarea acestor servicii, pentru a realiza pozitionarea, manevrarea şi testarea acestor sateliti;(v) asigura sau pregăteşte cele necesare serviciilor de monitorizare a parametrilor tehnici ai satelitilor, a intreruperilor, a eficientei, precum şi supravegherea puterii de emisie a satelitilor şi a frecventelor utilizate de către staţiile de sol, incluzind coordonarea eforturilor semnatarilor şi proprietarilor de staţii de sol participante la asigurarea acestor servicii;(g) recomanda Consiliului guvernatorilor frecventele utilizate de segmentul spatial INTELSAT, precum şi planurile de amplasare a satelitilor de telecomunicaţii;(h) asigura exploatarea centrului operational INTELSAT, precum şi a centrului de control tehnic al vehiculelor spatiale;(i) recomanda Consiliului guvernatorilor caracteristicile tehnice obligatorii şi pe cele opţionale, corespunzătoare statiilor de sol standardizate;(j) evalueaza cererile de acces ale statiilor de sol nestandardizate la segmentul spatial INTELSAT;(k) atribuie unităţile de capacitate ale segmentului spatial INTELSAT, potrivit condiţiilor adoptate de Consiliul guvernatorilor;(l) pregăteşte şi coordonează planurile de exploatare a sistemului (inclusiv studiile privind configuraţia reţelei, precum şi planurile de rezervare a continuitatîi comunicaţiilor), proceduri, îndrumări, practici şi norme de exploatare, în vederea adoptării lor de către Consiliul guvernatorilor;(m) pregăteşte, coordonează şi distribuie planurile de frecventa pentru asignarea statiilor de sol ce au acces la segmentul spatial INTELSAT;(n) pregăteşte şi distribuie rapoarte referitoare la starea sistemului incluzind utilizarea prezenta şi viitoare a sistemului;(o) distribuie semnatarilor şi celorlalţi utilizatori, informaţii privind noile servicii şi tehnici de telecomunicaţii;(p) în termenii paragrafului (d) din art. XIV al acestui acord, analizează şi raportează Consiliului guvernatorilor cu privire la probabilele efecte operationale şi tehnice pentru INTELSAT, datorate proiectelor de instalaţii aparţinînd unor segmente spatiale diferite de cele ale INTELSAT, incluzind efectele asupra planurilor de frecventa şi de amplasare orbitala;(q) furnizează secretarului general datele necesare îndeplinirii obligaţiilor sale în faţa Consiliului guvernatorilor, corespunzător paragrafului 24 din anexa A a prezentului acord;(r) face recomandări în legătură cu achiziţionarea, publicarea, distribuirea şi protejarea drepturilor de autor asupra inventiilor şi informaţiilor tehnice, în conformitate cu art. 17 din Acordul de exploatare;(s) conform deciziilor Consiliului guvernatorilor ia măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia semnatarilor şi altora drepturile INTELSAT asupra inventiilor şi informaţiilor tehnice, în virtutea art. 17 din Acordul de exploatare şi acorda brevete de invenţii în numele INTELSAT;(t) ia toate măsurile ce se impun de exploatare, tehnice, financiare, inclusiv administrative şi conexe destinate execuţiei funcţiunilor sus-menţionate;2. Contractul referitor la serviciile de conducere va include clauzele corespunzătoare pentru aplicarea prevederilor pertinente din art. XII al prezentului acord şi va prevedea:(a) rambursarea de către INTELSAT în dolari S.U.A. a tuturor cheltuielilor directe şi indirecte justificate sau considerate ca atare de contractantul serviciilor de conducere, în virtutea contractului;(b) plata contractantului serviciilor de conducere, cu o sumă anuală stabilită în dolari S.U.A., ce va fi fixată prin negocieri între Consiliul guvernatorilor şi contractant;(c) revizuirea periodică de către Consiliul guvernatorilor, în urma consultărilor cu contractantul serviciilor de conducere, a cheltuielilor prevăzute la alin. (a) din prezentul paragraf;(d) respectarea procedurilor şi a politicii INTELSAT cu privire la procurari în conformitate cu prevederile pertinente din prezentul acord şi Acordul de exploatare, în cadrul solicitărilor şi negocierilor efectuate în numele INTELSAT;(e) prevederile în legătură cu inventiile şi informaţiile tehnice, corespunzător art. 17 din Acordul de exploatare;(f) personalul tehnic ales de Consiliul guvernatorilor în colaborare cu contractantul serviciilor de conducere, dintre persoanele desemnate de semnatari, pentru a participa la evaluarea proiectării şi specificatiilor tehnice privind echipamentele segmentului spatial;(g) diferendele sau disputele dintre INTELSAT şi contractantul serviciilor de conducere, care pot să rezulte din contractul serviciilor de conducere, vor fi tratate în conformitate cu regulile de conciliere şi arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ;(h) furnizarea Consiliului guvernatorilor de către contractantul serviciilor de conducere a informaţiilor necesare, asa cum sînt cerute de oricare dintre guvernatori, pentru a-i permite acestuia să-şi îndeplinească obligaţiile ce-i revin în aceasta calitate.  +  Anexa 3 Prevederi în legătură cu reglementarea diferendelor amintite în art. XVIII din acord şi art. 20 din Acordul de exploatare  +  Articolul 1Singurele părţi implicate într-o procedură de arbitraj instituită prin aplicarea dispoziţiilor prezentei anexe sînt cele amintite în art. XVIII al prezentului acord şi în art. 20 din Acordul de exploatare, precum şi în anexa acestuia.  +  Articolul 2Un tribunal de arbitraj alcătuit din 3 membri, constituit corespunzător şi potrivit dispoziţiilor prezentei anexe, va fi competent în a lua o decizie în legătură cu orice diferend apărut, conform dispoziţiilor art. XVIII din acord şi ale art. 20 din Acordul de exploatare, precum şi anexa acestuia.  +  Articolul 3(a) Cu cel mult şaizeci de zile înainte de data deschiderii primei sesiuni ordinare şi a fiecărei sesiuni ordinare ulterioare a Adunării părţilor, orice parte poate supune organului executiv numele a cel mult doi experţi juridici care vor fi disponibili în cursul intervalului desfăşurat între finalul fiecărei sesiuni şi cel al sesiunii ordinare următoare a Adunării părţilor, pentru a asigura preşedinţia şi desfăşurarea lucrărilor tribunalelor constituite în conformitate cu aceasta anexa. Pe baza candidaţilor propuşi, organul executiv va stabili o lista a tuturor acestor persoane astfel nominalizate şi va ataşa la aceasta lista toate datele biografice prezentate de partea care a făcut numirea şi va distribui aceasta lista tuturor părţilor, nu mai tirziu de treizeci de zile înainte de data deschiderii respectivei sesiuni. Dacă dintr-un motiv oarecare, în cursul celor şaizeci de zile dinaintea datei deschiderii sesiunii Adunării părţilor, un candidat propus devine indisponibil pentru alegerea sa în grupul de experţi, partea care l-a nominalizat poate, cu cel mult patrusprezece zile înainte de data deschiderii sesiunii Adunării părţilor, sa-l substituie cu un alt expert juridic.(b) Pe baza listei menţionate la paragraful (a) din prezentul articol, Adunarea părţilor va alege unsprezece persoane pentru a fi membrii grupului de experţi din rindul cărora vor fi aleşi preşedinţii de tribunale, alegind totodată cîte un supleant pentru fiecare membru. Membrii şi membrii supleanţi vor funcţiona în intervalul de timp prevăzut în paragraful (a) din prezentul articol. Dacă un membru devine indisponibil pentru a servi grupului de experţi, va fi înlocuit de supleantul sau.(c) Cît mai curînd posibil după alegerea grupului de experţi, acesta va fi convocat de organul executiv să se întrunească, pentru alegerea preşedintelui.Cvorumul pentru o sesiune a grupului de experţi va fi constituit prin prezenta a 9 membri din unsprezece. Grupul de experţi va desemna la rindul sau preşedintele care va fi ales, prin voturile afirmative a cel puţin şase membri, după caz, într-unul sau mai multe tururi de scrutin. Preşedintele grupului astfel ales va deţine aceasta funcţie pînă la expirarea mandatului sau de membru al grupului de experţi. Cheltuielile aferente reuniunii grupului de experţi vor fi considerate drept cheltuieli administrative ale INTELSAT, prin aplicarea prevederilor art. 8 din Acordul de exploatare.(d) În cazul în care atît un membru al grupului de experţi cît şi supleantul sau devin indisponibili pentru a servi grupului de experţi, Adunarea părţilor va completa locurile vacante astfel create, din lista la care se referă paragraful (a) din prezentul articol. În cazul în care Adunarea părţilor nu se reuneste în interval de nouăzeci de zile de la data la care aceste posturi au rămas vacante, ele vor fi ocupate prin selecţie facuta de către Consiliul guvernatorilor din lista la care se referă paragraful (a) din acest articol, fiecare guvernator dispunind de cîte un vot. O persoana selectata în vederea înlocuirii unui membru sau unui membru supleant ce nu şi-a încheiat mandatul asigura funcţiile acestuia pînă la expirarea mandatului predecesorului sau. Locul vacant pentru postul de preşedinte al grupului de experţi va fi ocupat, prin desemnarea de către grupul de experţi, de unul dintre membrii săi conform procedurii descrise la paragraful (e) din prezentul articol.(e) În alegerea membrilor grupului de experţi şi a supleanţilor conform paragrafului (b) sau (d) din prezentul articol, Adunarea părţilor sau Consiliul guvernatorilor se straduiesc să asigure în asa fel compozitia grupului de experţi încît acesta sa reflecte întotdeauna o reprezentare geografică adecvată, precum şi principalele sisteme juridice asa cum sînt reprezentate de părţi.(f) Orice membru sau supleant al grupului de experţi functionînd într-un tribunal de arbitraj, la expirarea mandatului sau, va continua sa ramina în funcţie pînă la terminarea oricărei proceduri de arbitraj nerezolvata de respectivul tribunal.(g) Dacă, în timpul perioadei dintre intrarea în vigoare a acordului şi constituirea grupului de experţi şi supleanţi conform dispoziţiilor paragrafului (b) din prezentul articol, intervine un diferend de natura juridică între părţile menţionate la art. 1 din prezenta anexa, rezolvarea acestuia se va face de către un grup de experţi constituit în conformitate cu paragraful (b) din art. 3 al Acordului adiţional cu privire la arbitraj, din 4 iunie 1965. Respectivul grup de experţi acţionează conform dispoziţiilor prezentei anexe, potrivit prevederilor art. 20 din Acordul de exploatare, precum şi a anexei acestuia.  +  Articolul 4(a) Orice reclamant care doreşte supunerea unui diferend de natura juridică arbitrajului va furniza fiecărui pîrît şi organului executiv un dosar cuprinzînd:(i) o expunere descriind în detaliu diferendul supus arbitrajului, motivele pentru care pîrîtul este chemat sa participe la arbitraj, precum şi schimbarea care este cerută;(îi) o expunere conţinînd motivele pentru care diferendul este considerat a fi de competenţa tribunalului ce va fi instituit în conformitate cu prezenta anexa şi motivele pentru care se considera ca acesta poate pronunţa o hotărîre justa în cauza, dacă soluţia este în favoarea reclamantului;(iii) o expunere care explica de ce reclamantul nu a fost capabil să-şi rezolve diferendul într-o perioadă rezonabila prin negocieri sau alte mijloace mai rapide decît arbitrajul;(iv) dovada consimtamintului părţilor în cazul oricăror diferende şi menţiunea ca acesta este o condiţie pentru recurgerea la procedura de arbitraj prevăzută de prezenta anexa, în cazurile prevăzute la art. XVIII din acord şi la art. 20 din Acordul de exploatare;(v) numele persoanei desemnate de partea reclamanta pentru a face parte din tribunal.(b) Organul executiv va distribui fără întîrziere fiecăreia dintre părţi şi fiecărui semnatar, precum şi preşedintelui grupului de experţi, un exemplar al dosarului constituit prin aplicarea paragrafului (a) din prezentului articol.  +  Articolul 5(a) În următoarele şaizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului prevăzut la paragraful (a) din art. 4 de către toţi piritii, partea pirita va desemna o persoană pentru a face parte din tribunal. În acelaşi interval, piritii, în mod individual sau în grup, pot furniza fiecărei părţi, precum şi organului executiv, un document cuprinzînd răspunsurile lor la documentul la care se referă paragraful (a) al art. 4 al prezentei anexe şi orice cerere reconvenţională care face obiectul diferendului. Organul executiv va furniza fără întîrziere un exemplar din respectivul document preşedintelui grupului de experţi.(b) În cazul în care partea pirita nu a procedat la aceasta desemnare în cursul perioadei acordate, preşedintele grupului de experţi numeşte un expert dintre cei desemnaţi de organul executiv, conform paragrafului (a) din art. 3 al prezentei anexe.(c) În următoarele treizeci de zile care urmează desemnării celor doi membri ai tribunalului, aceştia vor conveni asupra unei a treia persoane aleasă din grupul de experţi constituit conform art. 3 din prezenta anexa, care îşi asuma funcţia de preşedinte al tribunalului. În cazul în care nu se ajunge la un acord în perioada respectiva de timp, oricare dintre cei doi membri desemnaţi poate informa preşedintele grupului de experţi care, într-un interval de zece zile, va stabili un membru din cadrul grupului de experţi, altul decît el însuşi, care să-şi asume funcţia de preşedinte al tribunalului.(d) Tribunalul este constituit imediat după numirea preşedintelui sau.  +  Articolul 6(a) Dacă apare un loc vacant în cadrul tribunalului din motive pe care preşedintele sau membrii tribunalului rămaşi în funcţie, le apreciază ca sînt independente de voinţa părţilor sau compatibile cu buna desfăşurare a procedurii de arbitraj, locul vacant urmează să se ocupe potrivit următoarelor proceduri:(i) Dacă locul vacant rezultă din retragerea unui membru desemnat de o parte, aceasta alege un înlocuitor în următoarele zece zile de la apariţia locului vacant;(îi) Dacă locul vacant rezultă din retragerea preşedintelui tribunalului sau a unui membru al tribunalului numit de preşedintele grupului de experţi, va fi ales un înlocuitor dintre membrii grupului de experţi conform modalităţilor prevăzute la paragraful (c) sau (b) ale art. 5 din prezenta anexa;(b) În cazul în care se înregistrează un loc vacant în cadrul tribunalului dintr-un motiv diferit de cel prevăzut în paragraful (a) din prezentul articol sau dacă locul rămas vacant conform paragrafului (a) nu s-a ocupat, membrii tribunalului rămaşi în funcţie pot, la solicitarea uneia din părţi, sa continue procedura şi sa dea hotărîrea finala a tribunalului, independent de prevederile art. 2 din prezenta anexa.  +  Articolul 7(a) Tribunalul hotărăşte data şi locul şedinţelor sale.(b) Dezbaterile se desfăşoară cu uşile închise, iar tot ce se prezintă în cadrul tribunalului are caracter confidenţial. În orice caz, pot asista la dezbateri şi au acces la toate documentele şi piesele prezentate INTELSAT, părţile ale căror semnatari desemnaţi de ele sînt angrenate în diferend, precum şi semnatarii reprezentind părţile angajate în diferendul respectiv. Cînd INTELSAT se constituie ca parte a diferendului, toate părţile şi toţi semnatarii au dreptul să fie prezenţi şi să aibă acces la materialul prezentat.(c) În caz de controversa în legătură cu competenţa tribunalului, tribunalul examinează primul aceasta chestiune şi comunică, cît mai repede posibil, despre hotărîrea luată.(d) Procedurile vor fi efectuate în scris şi fiecare parte va avea dreptul să prezinte dovezi scrise în sprijinul argumentarilor sale de fapt şi de drept. În orice caz, dacă tribunalul considera oportun, pot fi prezentate argumente şi mărturii orale.(e) Procedura va începe cu prezentarea memoriului părţii reclamante cuprinzînd argumentele sale, relatarea faptelor susţinute de dovezi şi principiile juridice invocate. Memoriul părţii reclamante este urmat de o intimpinare a părţii pirite. Partea reclamanta poate prezenta o replica la intimpinarea părţii pirite. Nu se prezintă pledoarii suplimentare decît dacă tribunalul le considera necesare.(f) Tribunalul poate cunoaşte cererile reconventionale rezultate direct din obiectul diferendului, cu condiţia ca ele să fie de competenţa sa asa cum este ea definită în art. XVIII din acord şi în art. 20 din Acordul de exploatare, precum şi în anexa acestuia.(g) Dacă, în cursul procedurii, părţile ajung la un acord, tribunalul îl va consemna sub forma unei hotărîri a tribunalului data cu consimţămîntul părţilor.(h) În orice moment al desfăşurării procedurii, tribunalul o poate declara procedura închisă dacă el considera ca diferendul depăşeşte limitele competentei sale asa cum este definită în art. XVIII al acordului şi art. 20 din Acordul de exploatare, precum şi anexa acestuia.(i) Deliberările tribunalului vor fi secrete.(j) Hotărîrile tribunalului vor fi prezentate în scris şi vor fi argumentate de opinii scrise. Aceste hotărîri trebuie aprobate de cel puţin doi membri ai tribunalului. Un membru care nu este de acord cu hotărîrea data poate prezenta separat, în scris, părerea sa.(k) Tribunalul va inainta hotărîrea sa organului executiv care o va transmite tuturor părţilor şi semnatarilor.(l) Tribunalul poate adopta regulile de procedura suplimentare necesare desfăşurării arbitrajului şi compatibile cu cele stabilite de prezenta anexa.  +  Articolul 8În cazul în care o parte nu-şi susţine cauza, cealaltă parte poate solicita tribunalului o hotărîre în favoarea sa. Înainte de a pronunţa hotărîrea sa, tribunalul se asigura de faptul ca problema este de competenţa sa fiind intemeiata în fapt şi în drept.  +  Articolul 9(a) Orice parte al carei semnatar desemnat se constituie parte într-un diferend va avea dreptul de a interveni ori de a deveni parte adiţională în cazul sau. Intervenţia va fi facuta printr-o comunicare data în scris tribunalului şi celeilalte părţi angajate în diferend.(b) În cazul în care, orice altă parte, orice semnatar sau INTELSAT considera ca are un interes major în rezolvarea cazului, poate solicita tribunalului permisiunea de a interveni şi deveni parte adiţională la diferend. Dacă tribunalul constata ca solicitantul are un interes major în rezolvarea cazului, poate accepta aceasta cerere.  +  Articolul 10Tribunalul poate, la cererea unei părţi sau din proprie iniţiativă, sa numească experţi a căror asistenţa o considera necesară.  +  Articolul 11Fiecare parte, fiecare semnatar şi INTELSAT vor furniza toate datele pe care tribunalul, la solicitarea unei părţi participante la diferend sau din proprie iniţiativă, le considera necesare în desfăşurarea şi rezolvarea diferendului.  +  Articolul 12În timpul formulării consideratiilor sale asupra cazului, tribunalul poate indica orice măsură provizorie, pe care o considera susceptibilă de a apara drepturile părţilor, pînă la elaborarea hotărîrii finale.  +  Articolul 13(a) Hotărîrea tribunalului are la baza: (i) prezentul acord şi Acordul de exploatare; (îi) principiile juridice general acceptate.(b) Hotărîrile tribunalului, inclusiv orice acorduri convenite asupra diferendelor, potrivit paragrafului (g) al art. 7 al prezentei anexe, vor fi obligatorii pentru toate părţile, urmînd să fie aduse la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care INTELSAT se constituie parte într-un diferend şi dacă tribunalul decide ca o hotărîre a organelor acestuia este nulă şi neavenită, nefiind autorizata sau conformă cu prezentul acord şi nici cu Acordul de exploatare, hotărîrea tribunalului devine obligatorie pentru toate părţile şi toţi semnatarii.(c) În cazul unui dezacord asupra intelesului sau întinderii hotărîrii sale, tribunalul o va reanaliza la cererea oricărei părţi la diferend.  +  Articolul 14În afară cazului în care tribunalul decide altfel, datorită unor circumstanţe deosebite ale cazului, cheltuielile tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor săi, vor fi suportate în mod egal de fiecare parte. Dacă o parte consta din mai mulţi reclamanţi sau piriti, tribunalul va repartiza cheltuielile între constituentii respectivei părţi.Dacă INTELSAT se constituie ca parte într-un diferend, cheltuielile sale, aferente arbitrajului, vor fi considerate costuri administrative ale INTELSAT, asa cum reiese din art. 8 al Acordului de exploatare.  +  Anexa 4 Dispoziţii tranzitorii1. Continuitatea activităţilor INTELSATOrice decizie a Comitetului interimar de comunicaţii prin sateliti, luată în conformitate cu Acordul provizoriu sau cu Acordul special, aflată în vigoare la data la care aceste acorduri îşi încetează valabilitatea, va rămîne efectiv în vigoare în afară cazului şi pînă cînd aceasta va fi modificată sau anulată de prezentul acord sau Acordul de exploatare, sau ca o consecinţa a aplicării respectivelor acorduri.2. ConducereaÎn timpul perioadei care urmează intrării în vigoare a prezentului acord, Communications Satellite Corporation va continua să asigure conducerea în ce priveşte proiectarea, dezvoltarea, construirea şi punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea segmentului spatial INTELSAT, conform clauzelor şi condiţiilor de serviciu, care au fost aplicabile rolului sau de conducător, potrivit Acordului provizoriu şi a Acordului special. În exercitarea funcţiilor sale ea va fi legată de toate dispoziţiile importante incluse în prezentul acord şi Acordul de exploatare, supunindu-se liniilor directoare şi hotărîrilor specifice ale Consiliului guvernatorilor pînă cînd:(i) Consiliul guvernatorilor hotărăşte ca organul executiv este pregătit să-şi asume răspunderea pentru realizarea în totalitate sau parţial a funcţiilor organului executiv potrivit art. XVI din acest acord, după care Communications Satellite Corporation va fi eliberata de responsabilităţile pentru îndeplinirea fiecăreia dintre respectivele funcţii şi pe măsura asumării acestor funcţii de către organul executiv;(îi) contractul serviciilor de conducere la care se referă alin. (îi) paragraful (a) al art. XII din acord intră în vigoare în momentul în care prevederile acestui paragraf vor inceta sa mai fie în vigoare în legătură cu acele funcţii legate de scopul acelui contract.3. Reprezentarea regionalaÎn perioada dintre intrarea în vigoare a prezentului acord şi intrarea în funcţie a secretarului general, abilitarea potrivit paragrafului (c) din art. IX al acordului, oricărui grup de semnatari care doresc să fie reprezentanţi în Consiliul guvernatorilor, prin aplicarea alin. (iii) din paragraful (a) al respectivului articol, va deveni efectivă după primirea de către Communications Satellite Corporation a unei cereri scrise venind din partea grupului respectiv.4. Privilegii şi imunităţiPărţile la prezentul acord, anterior părţi la Acordul provizoriu, conferă persoanelor şi organelor corespondente ce le succed, pînă în momentul intrării în vigoare a Acordului de sediu şi a protocolului aferent, în funcţie de caz, precum şi conform prevederilor art. XV din acord, privilegiile, scutirile şi imunităţile care erau conferite de respectivele părţi, anterior intrării în vigoare a prezentului acord, Consorţiului internaţional de telecomunicaţii prin sateliti, semnatarilor Acordului special, Comitetului provizoriu de telecomunicaţii prin sateliti şi reprezentanţii săi.-------